Uger Uger Pasang Aksara Bali

This page has been accessed 5,282 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Ugĕr-Ugĕr adalah teks mengenai tata tulis dan pengejaan. Ugĕr-ugĕr Pasang Aksara Bali membahas mengenai macam-macam kasus pengejaan dalam aksara Bali beserta contoh-contoh pemakaiannya. Lontar ini juga memuat deret aksara Bali berdasarkan urutan hanacaraka lokal dan urutan kaganga Sanskerta pada lĕmpir 6 hingga 7. Deret tersebut memuat beberapa aksara yang kini tidak selalu diajarkan karena penggunaannya yang terbatas, misal la lĕnga tĕdung [ᬎ], ja jĕra [ᬛ], dan gantungan ca laca […​᭄ᬙ], dalam posisi yang sesuai dengan urutan Sansekerta 'lengkap'.

Lontar ini ditulis oleh I Wayan Samba. Lontar ini selesai ditulis pada tanggal 14 Juli tahun masehi 1986.

English

Ugĕr-ugĕr is a text containing orthographic and spelling rules. Ugĕr-ugĕr Pasang Aksara Bali discusses on the various spelling rules of the Balinese script with examples on its usage. The text also provides the sequence of aksara based on the local hanacaraka order and the Sanskrit derived kaganga order on page 6-7. The list includes several rare letters that are now not always taught due to rare usage, such as la lĕnga tĕdung [ᬎ], ja jĕra [ᬛ], and conjunct ca laca […​᭄ᬙ], in their appropriate slots of a 'complete' Sanskrit sequence.

This manuscript was written by I Wayan Samba. The manuscript was completed on 14 July 1986 AD.

Front and Back Covers

uger-uger-pasang-aksara-bali 0.jpeg

Image on Archive.org

ᬳᬸᬕᭂᬭᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩᬮᬶ᭟ K 60 [᭑ 1A] ᬳᬸᬕᭂᬭᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩᬮᬶ᭟ ᭜ ᭟
Auto-transliteration
hugĕrugĕr̀pasangakṣarabali. K 60 [1 1A] hugĕrugĕr̀pasangakṣarabali \\ • \\

Leaf 1

uger-uger-pasang-aksara-bali 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑᭟ ᭚ᬧᬲᬂᬧᬕᭂᬄ᭟ᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭟ᬅᬦᬸᬦᬵᬰᬶᬓ᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭟ᬯᬵᬱ᭄ᬝ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭟ᬧᬢᬹᬢ᭄᭟ᬪᬵᬱ᭟ᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭟ᬤᬰ᭟ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬰᬗ᭄ᬓᬵᬮ᭟ᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭟ᬫᬵᬃᬣᬶ᭟ᬥᬸᬳᬸᬃ ᭟ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂ᭟ᬳᬣᬵᬯ᭟ᬯᬦ᭄ᬥ᭟ᬏᬓᬯᬵᬭ᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬯᬵᬭ᭟ᬱᬤ᭄᭟ᬉᬫᬦᬶᬲ᭄᭟ᬮᬪ᭟ᬫᬡ᭄ᬟᬮ᭟ᬧ᭄ᬯᭀᬦ᭄᭟ᬅᬃᬬᬂ᭟ᬭᬤᬶᬢᬿ᭟ᬅᬗ᭄ᬕᬭ᭟ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭟ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬰᬸᬓ᭄ᬭ᭞ᬰᬦᬶ᭠ ᬢ᭄ᬘᬭ᭟ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭟ᬓᬵᬮ᭟ᬉᬫ᭟ᬏᬭᬗᬦ᭄᭟ᬳᭀᬕᬦ᭄᭟ᬉᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢ᭟ᬧᬵᬢᬶ᭞ᬫᬵᬦᬸᬱ᭟ᬏᬭᬵᬚ᭟ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭟ᬰ᭄ᬭᬷ᭟ᬰ᭄ᬭᬡ᭟ᬰ᭄ᬮᭀᬓ᭟ᬨᬮ᭟ᬇ ᬰᬓ᭟ᬢᬶᬣᬶ᭟ᬰᬰᬶᬄ᭟ᬅᬃᬣ᭟ᬅᬭ᭟ᬮᬡ᭄ᬟᭂᬧ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡ᭟ᬪᬶᬦ᭟ᬘᬶᬳ᭄ᬦ᭟ᬅᬣᬵᬯ᭟ᬅᬃᬣ᭟ᬬᬰ᭟ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭟ᬳᬃᬥ᭟ᬡᬦ᭄ᬥ᭟ᬮᬖᬸ᭟ᬲᬂᬲ᭄ᬓᭂᬃᬢ᭞ᬣᬪᬶ᭞ᬝᬶᬓ [᭒ 2A] ᭒᭟ ᬤᭀᬱ᭞ᬰᬶᬯ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬪᬷᬭᬹ᭞ᬲ᭄ᬣᬦ᭞ᬲ᭄ᬨᬝᬶᬓ᭟ᬢᬸᬂ᭟ᬝᬶᬓ᭄ᬱ᭄ᬡ᭟ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬮᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬡ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬡ᭞ᬭᬵᬫᬵᬬᬡ᭟ᬭᬵᬯᬡ᭟ᬭᬿᬡ᭟ᬧᬰ᭄ᬘᬤ᭄᭟ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭟ᬓᬡ᭄ᬝ᭟ᬧᬶᬸᬡ᭄ᬟᬶᬸᬂ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬸ᭟ᬤᬸᬱ᭄ᬝ᭄᭟ᬯᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬤᬸᬰ᭄ᬰᬵᬲᬦ᭟ᬤᬸᬱ᭄ᬓ᭄ᬭᬢ᭄ᬢ᭟ᬚᬬᬥ᭄ᬭᬢ᭟ᬚᬕᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭟ᬧᬸᬱ᭄ᬧ᭟ᬪᬱ᭄ᬓᬭ᭟ᬥᬲᬃ᭟ᬥᬡ᭄ᬟ᭟ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭟ᬚᬵᬢᬶ᭟ᬥᬃᬫ᭟ᬰᬶᬮᬲᭀᬮᬄ᭟ᬰᬶᬮ=ᬩᬢᬸ᭟ ᬚᬷᬯ᭟ᬭᬹᬧ᭟ᬧᬵᬦ᭄ᬢᬲ᭞ᬧᬹᬃᬯᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭟ᬧᬲᬫᬹᬳᬦ᭄᭟ᬓᭂᬝᬄ᭟ᬯᬺᬢ᭄ᬢ᭟ᬘᬶᬢ᭄ᬢ᭟ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭟ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭟ᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭟ᬤᬷᬩᬶ᭟ᬓᭂᬦᬵᬧ᭟ᬓᬸᬩᬹᬯᬸᬕ᭄᭞ᬫᬾᬭᬹᬧᬫ᭟ᬪᬷ ᬫ᭟ᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭟ᬯᬲᬵᬦ᭟ᬯᬰᬵᬦ᭟ᬓᬝᬄ᭟ᬦᬸᬱᬵᬦ᭄ᬢᬭ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭟ᬅᬗ᭄ᬰ᭟ᬆᬕᬫ᭟ᬆᬓᬰ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬫ᭟ᬅᬕ᭄ᬦᬶ᭟ᬅᬘᬵᬭ᭟ᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭟ᬇᬓᬶ᭟ᬇᬓᬂ
Auto-transliteration
[1 1B] 1. // pasangpagĕḥ. śastra. wyañjana. anunāśika. oṣṭya. wāṣṭa. sāmpun. patūt. bhāṣa. windhu. daśa. candraśangkāla. surāt. mār̀thi. dhuhur̀ . nānghing. hathāwa. wandha. ekawāra. dwīwāra. ṣad. umanis. labha. maṇḍala. pwon. ar̀yang. raditai. anggara. buddha. wr̥ĕhaspati, śukra, śani‐ tcara. indra. brāhma. kāla. uma. erangan. hogan. urungan, paṇḍita. pāti, mānuṣa. erāja. rākṣasa. śrī. śraṇa. śloka. phala. i śaka. tithi. śaśiḥ. ar̀tha. ara. laṇḍĕp. kruṇa. bhina. cihna. athāwa. ar̀tha. yaśa. mantrī. har̀dha. ṇandha. laghu. sangskĕr̀ta, thabhi, ṭika [2 2A] 2. doṣa, śiwa, buddhi, bhīrū, sthana, sphaṭika. tung. ṭikṣṇa. strī, lakṣmaṇa, prāṇa, rāmāyaṇa. rāwaṇa. raiṇa. paścad. prajñan. kaṇṭa. p̶ṇḍ̶ng pāṇḍu. duṣṭ. wr̥ĕṣṇa, duśśāsana. duṣkratta. jayadhrata. jagaddhita. puṣpa. bhaṣkara. dhasar̀. dhaṇḍa. tr̥ĕṣṇa. jāti. dhar̀ma. śilasolaḥ. śila=batu. jīwa. rūpa. pāntasa, pūr̀wadr̥ĕṣṭa. pasamūhan. kĕṭaḥ. wr̥ĕtta. citta. buddha. siddha. yuddha. dībi. kĕnāpa. kubūwug, merūpama. bhī ma. iśwara. wasāna. waśāna. kaṭaḥ. nusyāntara. akṣara. angśa. āgama. ākaśa. akṣama. agni. acāra. ajñāna. iki. ikang

Leaf 2

uger-uger-pasang-aksara-bali 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒᭟ ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬇᬣᬶ᭞ᬇᬓᬸᬂ᭟ᬇᬃᬱ᭄ᬬ᭟ᬉᬓᬶᬃ᭟ᬉᬢ᭄ᬢᬭ᭟ᬉᬚᬃ᭟ᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭟ᬉᬢ᭄ᬧᬢᬶ᭟᭠ᬉᬱᬥ᭟ᬉᬢ᭄ᬲᬵᬳ᭟ᬉᬤ᭄ᬬᬵᬦ᭟ᬉᬧᬓᬵᬭ᭟ᬉᬧᬘᬵᬭ᭟ᬏᬓ᭟ᬏᬭᬂ᭟ᬏᬫ᭟ᬏ ᬗ᭄ᬚᬶᬂ᭟ᬏᬓᬯᬵᬓ᭄ᬬ᭟ᬐᬃᬱᬡ᭄ᬬ᭟ᬐᬃᬮᬗ᭄ᬖ᭟ᬐᬰ᭄ᬯᬃᬬ᭄ᬬ᭟ᬐᬃᬣᬮᬷ᭟ᬑᬀ᭟ᬑᬁ᭟᭠ᬑᬖᬵ᭟[image]᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭟ᬑᬱᬥᬶ᭟ᬋᬓ᭄ᬱ᭟ᬋᬚᬸ᭟ᬋᬢᬸ᭟ᬋᬱᬶ᭞ᬋᬤ᭄ᬥ᭞ᬭᬡᬵᬗ᭄ᬕᬡ ᭟ᬕᬡᬶᬢ᭄ᬭᬶ᭟ᬕᬡ᭟ᬓᬡ᭄ᬯ᭟ᬭᬿᬡ᭟ᬫᬶᬡ᭟ᬫᬡᬶᬓ᭄᭟ᬲᬓ᭄ᬱᬡ᭟ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭟᭠ᬓᬺᬱ᭄ᬡ᭟ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭟ᬮᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬡ᭟ᬮᬓ᭄ᬱᬡ᭟ᬧᬸᬡ᭄ᬬ᭟ᬮᬷᬡ᭟ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭟ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬡ᭟ ᬤᬃᬰᬡ᭟ᬰᬾᬯᬡ᭟ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭟ᬦᬭᬬᬡ᭟ᬥᬥ᭟ᬥᬸᬥᬸᬢ᭄᭟ᬥᬸᬢᭂᬂ᭟ᬥᬯᬸᬄ᭟ᬥᬷᬭ᭟ᬥᬃᬫ᭟ᬥᬗ᭄ᬬᬂ᭟ᬥᬡ᭄ᬟ᭟ᬥᬥᬧ᭄᭟ᬥᬍᬫ᭄᭟ᬥᬭᬢ᭄᭟ᬥᭂᬥᭂ [᭓ 3A] ᬢ᭄᭟ᬥ᭄ᬬᬫ᭄᭟ᬥᬸᬓᬸᬄ᭞ᬥᬲᬃ᭟ᬥᬾᬯᬾᬓ᭄᭟ᬥᬾᬓᬾᬦ᭄᭟ᬥᬺᬥ᭟ᬥᭂᬧ᭟ᬥᬓᭂᬧ᭄᭟ᬥᬦ᭄ᬢ᭟ᬥᭂᬥᭂᬢ᭄᭟ᬥ᭄ᬬᬫ᭄᭟ᬥᬸᬓᬸᬄ᭟ᬭᬸᬥᬶᬭ᭟ᬥᬸ᭟ᬢᬥᬳᬲᬶᬄ᭟ᬫᬥᬸᬭ᭟ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢ᭟ᬧ᭄ᬭ ᬥᬦ᭟ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ᭟ᬲᬥᬦ᭟ᬘᬡ᭄ᬟᬮ᭟ᬳᬶᬡ᭄ᬤᬬᬂ᭟ᬧᬡ᭄ᬟᬮ᭟ᬳᬶᬡ᭄ᬥᬬᬂ᭟ᬫᬡ᭄ᬟᬓ᭟ᬕᬥᬂ᭞ᬕᬥᬸᬂ᭞ᬕᬥᬶᬂ᭞ᬧᬸᬤᬓ᭄᭞ᬯᬥᬹ᭞ᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬧᬵᬥᭂᬫ᭄᭞ᬲᬵᬥ᭄ᬬ᭞ᬲᬵᬥᬸ᭟ᬬᬸᬥ᭟ᬕᬥ᭟ᬫᬥᬸ᭟ᬧᬥ᭟ᬢᭂᬥᬸ ᬦ᭄᭟ᬯᬶᬥᬶ᭟ᬲᭂᬥᬄ᭟ᬕᬭᬸᬥ᭟ᬲᬫᬥᬷ᭟ᬥᬹᬫ᭄᭟ᬲᬡ᭄ᬟᬶᬂ᭟ᬕᭂᬡ᭄ᬟᬶᬂ᭟ᬢᭂᬡ᭄ᬟᬲ᭄᭟᭠ᬧᬤᬦ᭄ᬥ᭟ᬕᬦ᭄ᬥ᭟ᬣᬦᬶ᭞ᬧᬃᬣᬶᬯ᭟ᬧ᭄ᬭᬣᬫ᭟ᬢᬣᬵᬧᬶ᭟ᬦᬵᬣ᭟ᬭᬣ᭟ᬧᬃᬣ᭞ᬫᬶᬯ᭄ᬬ᭟ᬢᬷᬃ ᬣ᭟ᬅᬃᬣ᭟ᬳᬶᬣᬶ᭟ᬳᬃᬣᬶ᭞ᬫᬿᬣᬶᬮ᭟ᬓᬣ᭟ᬝᬶᬓ᭟ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭟ᬝᬶᬦᬱ᭄ᬡ᭟᭠ᬝᬶᬓ᭄ᬢ᭟ᬚᬝᬬᬸ᭟ᬧᬝᬓ᭞ᬕᬝᭀᬢ᭄ᬓᬘ᭟ᬪᬝᬭᬖᭀᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬘᬾᬝᬶ᭞ᬮᬝᬶ᭞ᬓᬸᬝ
Auto-transliteration
[2 2B] 2. idhĕp, ithi, ikung. ir̀ṣya. ukir̀. uttara. ujar̀. uttama. utpati. ‐uṣadha. utsāha. udyāna. upakāra. upacāra. eka. erang. ema. e ngjing. ekawākya. air̀ṣaṇya. air̀langgha. aiśwar̀yya. air̀thalī. oṃ. oṅġ. ‐oghā. [image]. oṣṭya. oṣadhi. r̥ĕkṣa. r̥ĕju. r̥ĕtu. r̥ĕsyi, r̥ĕddha, raṇānggaṇa . gaṇitri. gaṇa. kaṇwa. raiṇa. miṇa. maṇik. sakṣaṇa. wiṣṇu. ‐kr̥ĕṣṇa. tr̥ĕṣṇa. lakṣmaṇa. lakṣaṇa. puṇya. līṇa. daksyiṇa. wikṣaṇa. dar̀śaṇa. śewaṇa. brāhmaṇa. narayaṇa. dhadha. dhudhut. dhutĕng. dhawuḥ. dhīra. dhar̀ma. dhangyang. dhaṇḍa. dhadhap. dhal̥ĕm. dharat. dhĕdhĕ [3 3A] t. dhyam. dhukuḥ, dhasar̀. dhewek. dheken. dhr̥ĕdha. dhĕpa. dhakĕp. dhanta. dhĕdhĕt. dhyam. dhukuḥ. rudhira. dhu. tadhahasiḥ. madhura. paṇḍita. pra dhana. pāṇḍawa. sadhana. caṇḍala. hiṇdayang. paṇḍala. hiṇdhayang. maṇḍaka. gadhang, gadhung, gadhing, pudak, wadhū, madhya, pādhĕm, sādhya, sādhu. yudha. gadha. madhu. padha. tĕdhu n. widhi. sĕdhaḥ. garudha. samadhī. dhūm. saṇḍing. gĕṇḍing. tĕṇḍas. ‐padandha. gandha. thani, par̀thiwa. prathama. tathāpi. nātha. ratha. par̀tha, miwya. tīr̀ tha. ar̀tha. hithi. har̀thi, maithila. katha. ṭika. ṭongṭong. ṭinaṣṇa. ‐ṭikta. jaṭayu. paṭaka, gaṭotkaca. bhaṭaraghoṣṭi, ceṭi, laṭi, kuṭa

Leaf 3

uger-uger-pasang-aksara-bali 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓᭟ ᬢᬝᬶᬢ᭄᭞ᬓᬝᭀᬂ᭞ᬦᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬯᬶᬭᬝ᭞ᬤᬸᬱ᭄ᬝ᭞ᬯᬵᬱ᭄ᬝ᭟ᬱᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬱᬤ᭄᭞ᬫᬹᬃᬱᬶᬢ᭞ᬖᭀᬱᬡ᭞ᬪᬶᬱᬾᬓ᭞ᬪᬷᬱᬫ᭟ᬪᬹᬱᬡ᭞ᬯᬶᬱᬬ᭞ᬧᬸᬱ᭄ᬧ᭞ᬦᬶᬱ᭄ᬓᬮ᭞ᬪᬵᬱ᭄ᬫ᭞ᬪᬵᬱ ᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬯᬶᬱ᭞ᬬᬸᬱ᭞ᬳᬃᬱ᭞ᬧᬸᬭᬸᬱ᭞ᬯᬃᬱ᭞ᬤᭀᬱ᭞ᬋᬱᬶ᭞ᬰᬾᬱ᭞ᬦᬹᬱ᭞ᬰᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬬᬱ᭞ᬩᬶᬱ᭞ᬲᬦ᭄ᬢᭀᬱ᭞ᬲᬸᬰ᭄ᬭᬸᬱ᭞ᬭᬳᬱ᭄ᬬ᭟ᬰᬶᬯ᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬮ᭞ᬰ᭄ᬭᬬ᭞ᬰᬖ᭄ᬭ᭞ᬰᭀᬘ᭞᭠ ᬰᬮ᭄ᬬ᭞ᬰᬶᬭᬄ᭞ᬰᬷᬃᬡ᭞ᬰᬦᬶᬸᬗ᭄ᬓ᭞ᬰᬸᬪ᭞ᬰ᭄ᬭᬫ᭞ᬰᬯ᭄ᬭᬹ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬵᬧ᭞ᬰᬶᬮ᭞ᬰ᭠ᬯ᭞ᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬰᬾᬯᬮ᭞ᬰᬭᬷᬭ᭞ᬰᬰᬶ᭞ᬰᬸᬘᬶ᭞ᬰᬹᬭ᭞ᬰᬭᬡ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬰᬹᬦ᭄ᬬ᭞ᬰᬶᬱ᭞ᬰᬸ ᬤ᭄ᬭ᭞ᬲᬗ᭄ᬰᬬ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬ᭞ᬭᬕᬶᬸᬂᬰ᭄ᬫᬶ᭞ᬧᬸᬰᬓ᭞ᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬭᬵᬚᬰ᭄ᬯᬮ᭞ᬧᬶᬰᬸᬦ᭞ᬓᬯᬰ᭞ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰ᭞ᬬᬰ᭞ᬯᬿᬰ᭄ᬬ᭞ᬤᬰ᭞ᬤᬾᬰ᭞ᬲᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬰᬕᬶᬄ᭞ [᭔ 4B] (physical label incorrect, should have been 4A) ᬓᬿᬮᬰ᭟ᬖᭀᬭ᭞ᬖᭀᬱ᭞ᬖᬸᬃᬡᬶᬢ᭞ᬖᬡ᭄ᬝ᭞ᬖ᭄ᬭᬡ᭞ᬖᬝ᭞ᬖ᭠ᬭ᭞ᬖᭀᬱᬢ᭞ᬮᬗ᭄ᬖᬦ᭞ᬮᬖᬯ᭞ᬯᬶᬖ᭄ᬦ᭞ᬭᬖᬯ᭞ᬮᬗ᭄ᬖᬮ᭞ᬮᬗ᭄ᬕ᭄ᬬ᭞ᬲᬗ᭄ᬖ᭞ ᬫᬾᬖ᭞ᬫᭀᬖ᭞ᬤᬷᬃᬖ᭞ᬮᬖᬸ᭞ᬭᬖᬸ᭞ᬫᬖ᭞ᬕᬃᬕ᭄ᬖ᭞ᬳᭀᬖ᭟ ᭜ ᭟ᬪᬾᬭᬶᬪᬵᬭ᭞ᬪᬷᬭ᭞ᬪᬕᬶ᭞ᬪᬸᬚᬕ᭞ᬪᬷᬱᬫ᭞ᬪᬸᬯᬦ᭞ᬪᬸᬣᬮ᭞ᬪᭀᬚᬦ᭞ᬪᬹᬧᬢᬶ᭞ᬤᬷᬱᬡ ᭞ᬪᬶᬦ᭞ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬪᬕᬯᬵᬦ᭄᭞ᬪᬾᬤ᭞ᬪᬶᬱᬾᬓ᭞ᬪᬷᬫ᭞ᬪᬷᬱ᭄ᬫ᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬪᬱ᭄ᬫᬶ᭞ᬪᬹᬫᬶ᭞ᬪᬕ᭄ᬬ᭞ᬪᬝᬭ᭞ᬪᬵᬱ᭞ᬪᬭᬢ᭞ᬪᬱ᭄ᬓᬭ᭞ᬪᬵᬯ᭞ᬪᬭᬡ᭞ᬪᭀᬫ᭞ᬦᬸᬚᬗ᭄ᬕ᭞ᬪᬬ ᭞ᬲᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬫ᭞ᬲᬸᬪᬤ᭄ᬭᬵ᭞ᬲᬫ᭄ᬪᬾᬕ᭞ᬲᬸᬪᬕ᭞ᬉᬪᬬ᭞ᬅᬦ᭄ᬢᬪᭀᬕ᭞ᬦᬪᬶ᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬪ᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬮᭀᬪ᭞ᬯᬶᬪᬹᬄ᭞ᬮᬪ᭞ᬕᬃᬩ᭄ᬪᬶᬦᬷ᭟ ᭜ ᭟ᬨᬮ᭞ᬨᬮ᭄ᬕᬸᬡ᭞ᬨᬮ᭄ᬯ᭞ᬲ᭄ᬨᬸᬢ᭞ᬲ᭄ᬨᬝᬶ
Auto-transliteration
[3 3B] 3. taṭit, kaṭong, niṣṭa, muṣṭi, wiraṭa, duṣṭa, wāṣṭa. ṣaṣṭi, ṣad, mūr̀syita, ghoṣaṇa, bhisyeka, bhīṣama. bhūṣaṇa, wiṣaya, puṣpa, niṣkala, bhāṣma, bhāṣa mānuṣa, wiṣa, yuṣa, har̀ṣa, puruṣa, war̀ṣa, doṣa, r̥ĕsyi, śeṣa, nūṣa, śiṣya, byaṣa, biṣa, santoṣa, suśruṣa, rahaṣya. śiwa, sukla, śraya, śaghra, śoca, ‐ śalya, śiraḥ, śīr̀ṇa, śan̶ngka, śubha, śrama, śawrū, śakti, śāpa, śila, śa‐wa, śabdha, śewala, śarīra, śaśi, śuci, śūra, śaraṇa, śāstra, śūnya, śiṣa, śu dra, sangśaya, śuddha, wiśeṣa, niścaya, rag̶ngśmi, puśaka, iśwara, rājaśwala, piśuna, kawaśa, prakāśa, yaśa, waiśya, daśa, deśa, saśrī, śagiḥ, [4 4B] (physical label incorrect, should have been 4A) kailaśa. ghora, ghoṣa, ghur̀ṇita, ghaṇṭa, ghraṇa, ghaṭa, gha‐ra, ghoṣata, langghana, laghawa, wighna, raghawa, langghala, langgya, sanggha, megha, mogha, dīr̀gha, laghu, raghu, magha, gar̀ggha, hogha \\ • \\ bheribhāra, bhīra, bhagi, bhujaga, bhīṣama, bhuwana, bhuthala, bhojana, bhūpati, dīṣaṇa , bhina, bhukti, bhagawān, bheda, bhisyeka, bhīma, bhīṣma, bhakti, bhaṣmi, bhūmi, bhagya, bhaṭara, bhāṣa, bharata, bhaṣkara, bhāwa, bharaṇa, bhoma, nujangga, bhaya , sambhrama, subhadrā, sambhega, subhaga, ubhaya, antabhoga, nabhi, kumbha, prabhu, lobha, wibhūḥ, labha, gar̀bbhinī \\ • \\ phala, phalguṇa, phalwa, sphuta, sphaṭi

Leaf 4

uger-uger-pasang-aksara-bali 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4A] (physical label incorrect, should have been 4B) ᭔᭟ ᬓ᭞ᬦᬶᬮᭀᬢ᭄ᬨᬮ᭞ᬲ᭄ᬨᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬭᬿᬨᬮ᭄᭞ᬓᬨᬮ᭄᭞ᬨᬮᬫᬹᬮ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬵᬳᬲ᭞ᬓᬵᬢᬭ᭞ᬤᬵᬦᬯ᭞ᬮᬵᬮᬦ᭞ᬦᬵᬮᬶᬓ᭞ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦᬵᬕ᭞ᬭᬵᬓ᭞ᬭᬵᬢᬶ᭞ᬭᬵ ᬦᬓ᭄᭞ᬲᬵᬦᬓ᭄᭞ᬦᬵᬫ᭞ᬭᬵᬚ᭞ᬭᬵᬫ᭄ᬬ᭞ᬢᬢ᭄ᬓᬵᬮ᭞ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶ᭞ᬧᬵᬤᬸᬓ᭞ᬲᬵᬕᬭ᭞ᬲᬸᬭᬵᬮᬬ᭞ᬲᬵᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬉᬧᬵᬬ᭞ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬫᬵᬳ᭟ ᭜ ᭟ᬯᬷᬃᬬ᭄ᬬ᭞ ᬯᬷᬚ᭞ᬳ᭄ᬭᬷᬯ᭞ᬲᬷᬢ᭞ᬧᬷᬢ᭄ᬭ᭞ᬚᬷᬯ᭞ᬕᬷᬢ᭞ᬦᬷᬮ᭞ᬪᬶᬭᬹ᭞ᬪᬷᬦ᭞ᬤᬷᬧ᭞ᬗᬹᬦᬷ᭞ᬤᬾᬯᬷ᭞ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬧ᭄ᬭᬣᬶᬯᬷ᭞ᬪᬝᬢᬷ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬮᬷᬦ᭞ᬤ᭄ᬯᬷ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭞ᬯᬷᬭ᭞ᬯᬦᬷᬢ᭟᭠ ᬓᬹᬝ᭞ᬧᬹᬚ᭞ᬭᬹᬧ᭞ᬦᬹᬱ᭞ᬰᬹᬮ᭞ᬪᬹᬢ᭞ᬤᬶᬹᬂᬫᬶᬸᬂ᭞ᬥᬹᬫᬶ᭞ᬫᬥᬹᬭ᭞ᬲᬫᬹᬳ᭞ᬤᬸᬤᬹ᭞ᬫᬮᬬᬹ᭞ᬕᬸᬬᬹ᭞ᬧᬧᬹ᭞ᬯᬥᬹ᭟ ᭜ ᭟ᬤᬿᬢ᭄ᬬ᭞ᬭᬿᬡ᭞ᬤ᭄ᬯᬿᬣ᭞ᬪᬿᬭᬯ᭞ [᭕ 5A] ᬦᬿᬭᬶᬢᬶ᭞ᬓᬿᬮᬱ᭞ᬫᬹᬭᬿ᭞ᬯᬿᬰ᭄ᬬ᭞ᬫᬿᬣᬶᬮᬷ᭞ᬥᬿᬃᬬ᭄ᬬ᭟ ᭜ ᭟ᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬇᬘ᭄ᬙᬵ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬙᬵ᭞ᬫᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬚ ᬕᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬯᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬢᬶᬮᭀᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬭ᭞ᬧᬸᬘ᭄ᬙ᭞ᬘᬷᬘ᭄ᬙ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬳᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂ᭞ᬉᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬺᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬳ᭟ ᭜ ᭟ᬲ᭄ᬣᬸᬮ᭞ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶ᭞ᬮᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬶ᭞ᬲ᭄ᬨᬝᬶᬓ᭞ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶ᭞ᬲ᭄ᬣᬦ᭞ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬ ᬓ᭄ᬱᬫ᭞ᬓ᭄ᬱᬾᬢᬺ᭞ᬓ᭄ᬱᬾᬧ᭟ᬇᬢ᭄ᬬᬾᬯᬫᬵᬤᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬇᬓᬶᬧᬥᬧᬤᬦᬶᬂᬲ᭄ᬯᬭᬪᬷᬦᬳᬃᬣᬶ᭟ᬅᬱ᭄ᬝ=ᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭟ᬳᬲ᭄ᬢ=ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬅᬲ᭄ᬣᬶ=ᬢᬸᬮᬂ᭟ᬳᬲ᭄ᬢᬶ=ᬕᬚᬄ᭞ᬳᬚᬷ= ᬩᬧ᭟ᬳᬚᬶ=ᬳᬃᬕ᭟ᬳᬷᬭ=ᬫᬡᬶᬓ᭄᭟ᬳᬶᬭ=ᬫᬦᬶᬭ᭟ᬳᬸᬯᬸᬲ᭄=ᬲᬸᬩ᭟ᬳᬸᬳ᭄ᬯᬸᬲ᭄=ᬩᭂᬤᬄ᭟ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄=ᬭᬯᭀᬲ᭄᭟ᬳᬸᬓᬸ=ᬳᬸᬬᬄ᭟ᬯᬸᬓᬸ=ᬯᬵᬭ᭟ᬦᬦ=
Auto-transliteration
[4 4A] (physical label incorrect, should have been 4B) 4. ka, nilotphala, sphulingga, raiphal, kaphal, phalamūla \\ • \\ sāhasa, kātara, dānawa, lālana, nālika, jāti, nāga, rāka, rāti, rā nak, sānak, nāma, rāja, rāmya, tatkāla, brāhma, makādi, pāduka, sāgara, surālaya, sāngsara, upāya, rākṣasa, māha \\ • \\ wīr̀yya, wīja, hrīwa, sīta, pītra, jīwa, gīta, nīla, bhirū, bhīna, dīpa, ngūnī, dewī, strī, putrī, prathiwī, bhaṭatī, mantrī, līna, dwī, śīghra, wīra, wanīta. ‐ kūṭa, pūja, rūpa, nūṣa, śūla, bhūta, diūngm̶ng, dhūmi, madhūra, samūha, dudū, malayū, guyū, papū, wadhū \\ • \\ daitya, raiṇa, dwaitha, bhairawa, [5 5A] nairiti, kailaṣa, mūrai, waiśya, maithilī, dhair̀yya \\ • \\ uttama, śuddha, śuddhi, buddha, buddhi, siddha, siddhi, icchā, swecchā, muddhita, ja gaddhita, wr̥ĕtta, tilottama, uttara, puccha, cīccha, lungha, hānghing, utpatti, wr̥ĕddhi, singha \\ • \\ sthula, smr̥ĕti, lakṣmi, sphaṭika, sthiti, sthana, kṣatriya kṣama, ksyetr̥ĕ, ksyepa. ityewamādi \\ • \\ ikipadhapadaningswarabhīnahar̀thi. aṣṭa=hakutus. hasta=tangan. asthi=tulang. hasti=gajaḥ, hajī= bapa. haji=har̀ga. hīra=maṇik. hira=manira. huwus=suba. huhwus=bĕdaḥ. wuwus=rawos. huku=huyaḥ. wuku=wāra. nana=

Leaf 5

uger-uger-pasang-aksara-bali 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕᭟ ᬰᬶᬭᬄ᭞ᬦᬦᬵ=ᬭᬸᬲᬓ᭄᭟ᬦᬵᬦᬵ=ᬫᬾᬦ᭄ᬤᬳᬾᬦ᭄ᬤᬳᬦ᭄᭟ᬥᬯᬸᬄ=ᬧᬦᬮᬶᬓᬦ᭄᭟ᬤᬯᬸᬄ=ᬩᬤᬯᬸᬄ᭟ᬤᬷᬦ=ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟ᬤᬶᬦ=ᬤᬾᬯᬲ᭟ᬤ᭄ᬯᬷ=ᬤᬤ᭄ᬯ=ᬓᬫ᭄ᬧᬶᬤ᭄᭟ ᬤᬸᬯᬶ=ᬤᬸᬯᬶ᭟ᬤᬸᬳᬶ=ᬢᭀᬬᬳᬶᬦ᭄᭟ᬥᬸᬄ=ᬳᬥᬸᬄ᭟ᬤᬸᬄ=ᬢᭀᬬ᭟ᬲᬭᬶ=ᬲᬲᬸ᭞ᬲᬵᬭᬶ=ᬩᬸᬗ᭟ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ=ᬳᬓ᭄ᬱᬭ᭟ᬲᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ=ᬧᬦᬄ᭟ᬲᬯᬸᬃ=ᬲᬳᬸᬢ᭄᭟ᬲᬳᬸᬃ=ᬲᬲᬳᬸᬃ᭟ᬯᬵᬓ=ᬫᬸ ᬜ᭟ᬯᬓ᭄=ᬳᬯᬓ᭄᭟ᬯ᭄ᬯᬿ=ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭟ᬯᬾ=ᬢᭀᬬ᭟ᬫᬢ᭄ᬢ=ᬕᬮᬓ᭄᭟ᬫᬢ=ᬧᬦᬶᬗᬮᬦ᭄᭟ᬫᬣ=ᬪᬝᬵᬭᬲ᭄ᬫᬭ᭟ᬕᬦ=ᬮᬗᬶᬢ᭄᭟ᬕᬡ=ᬳᬶᬢᬸᬗᬦ᭄᭟ᬕᬫᭂᬮ᭄=ᬕᬶᬲᬶ᭟ᬕᬫ᭄ᬫᭂᬮ᭄ =ᬫᬕᬫ᭄ᬫᭂᬮ᭄᭟ᬕᭀᬲ=ᬳᭂᬫᬵᬲ᭄᭟ᬖᭀᬲ=ᬕᭂᬥ᭟ᬩᬘ=ᬫᬫᬘ᭟ᬩᬘ᭄ᬘ=ᬮᬾᬢᭀᬓ᭄᭞ᬧᬸᬳᬸᬦ᭄=ᬮᬶᬸᬂᬧᬸᬜ᭟ᬧᬸᬯᬸᬦ᭄=ᬓᭂᬦᬳᬧᬶ=ᬪᬱ᭄ᬫᬶ᭟ᬧᬸᬚᬶ=ᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭟ᬧᬹᬚᬶ=ᬳ [᭖ 6A] ᬲ᭄ᬢᬯ᭟ᬦᬵᬣ=ᬳᬦᬓᬕᬸᬂ᭟ᬦᬵᬢ=ᬓᬾᬢᭀ᭟ᬭᬵᬱ=ᬓᬫ᭟ᬭᬵᬲ=ᬓᭂᬘᬧ᭄᭟ᬭᬣ=ᬓ᭄ᬭᬾᬢ᭟ᬭᬢ=ᬳᬲᬄ᭟ᬤᬦ=ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟ᬤᬵᬦ=ᬧᬯᬾᬯᬾᬄ᭟ᬥᬦ =ᬓᬲᬸᬕᬶᬳᬦ᭄᭟ᬥᬵᬦ=ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭟ᬤᬰᬶ=ᬳᬤᬰ᭟ᬤᬲᬶ=ᬓᬯᬸᬮ᭟ᬲ᭄ᬣᬦ=ᬲᬸᬲᬸ᭟ᬲ᭄ᬣᬵᬦ᭠ᬕᭂᬦᬄ᭞ᬧᬸᬭᬷ᭟ᬲᬢ=ᬧᬦᬱᬶ᭟ᬰᬢ=ᬲᬵᬢᬸᬲ᭄᭟ᬰ᭄ᬯᬭ=ᬍᬯᬶᬄ᭟ᬲ᭄ᬯᬭ =ᬫᬸᬜᬶ᭟ᬰᬰᬶ=ᬩᬸᬮᬦ᭄᭟ᬰᬰᬶᬄ=ᬫᬵᬲ᭟ᬰᬶᬮ=ᬩᬢᬸ᭟ᬰᬶᬮ=ᬲᭀᬮᬄ᭟᭠ᬰᬸᬭ=ᬧᬕᭂᬄ᭟ᬲᬸᬭ=ᬤᬾᬯ᭟ᬲᬸᬭᬵ=ᬢᬸᬯᬓ᭄᭟ᬰᬸᬪ=ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟ᬲᬸᬩ=ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭟ ᬩᬳᬸ=ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬩᬯᬸ=ᬫᬭ᭟ᬩᬸᬢ᭄=ᬲᬭᬢ᭄᭟ᬩᬸᬯᬵᬢ᭄=ᬩᭀᬦᬾᬄᬢᬗ᭄ᬓᬄ᭟ᬗᬹᬥ=ᬳᬦᭀᬫ᭄᭟ᬗᬸᬥ=ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄᭟ᬧᬥ=ᬲᬫ᭟ᬧᬵᬤ=ᬩᬢᬶᬲ᭄᭟ᬧᬤ
Auto-transliteration
[5 5B] 5. śiraḥ, nanā=rusak. nānā=mendahendahan. dhawuḥ=panalikan. dawuḥ=badawuḥ. dīna=sakit. dina=dewasa. dwī=dadwa=kampid. duwi=duwi. duhi=toyahin. dhuḥ=hadhuḥ. duḥ=toya. sari=sasu, sāri=bunga. śāstra=hakṣara. sāstra=panaḥ. sawur̀=sahut. sahur̀=sasahur̀. wāka=mu ña. wak=hawak. wwai=sūr̀yya. we=toya. matta=galak. mata=paningalan. matha=bhaṭārasmara. gana=langit. gaṇa=hitungan. gamĕl=gisi. gammĕl =magammĕl. gosa=hĕmās. ghosa=gĕdha. baca=mamaca. bacca=letok, puhun=l̶ngpuña. puwun=kĕnahapi=bhaṣmi. puji=brangti. pūji=ha [6 6A] stawa. nātha=hanakagung. nāta=keto. rāṣa=kama. rāsa=kĕcap. ratha=kreta. rata=hasaḥ. dana=sakit. dāna=paweweḥ. dhana =kasugihan. dhāna=panglukatan. daśi=hadaśa. dasi=kawula. sthana=susu. sthāna‐gĕnaḥ, purī. sata=panasyi. śata=sātus. śwara=l̥ĕwiḥ. swara =muñi. śaśi=bulan. śaśiḥ=māsa. śila=batu. śila=solaḥ. ‐śura=pagĕḥ. sura=dewa. surā=tuwak. śubha=bĕcik. suba=sāmpun. bahu=tangan. bawu=mara. but=sarat. buwāt=boneḥtangkaḥ. ngūdha=hanom. ngudha=kenken. padha=sama. pāda=batis. pada

Leaf 6

uger-uger-pasang-aksara-bali 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖᭟ =ᬕᬸᬫᬶ᭟ᬧᬮ=ᬩᬳᬸ᭟ᬧᬵᬮ=ᬧᬗᬗᭀᬦ᭄᭟ᬨᬮ=ᬩᬸᬯᬄ᭟ᬧᬸᬧᬹ=ᬧᭂᬳ᭟ᬧᬧᬸ=ᬳᬲᬶᬮ᭄᭟ᬚᬷᬯ=ᬳᬢ᭄ᬫ᭟ᬚᬷᬯᬚᬷᬯ=ᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬩᬶᬲ᭄᭟ᬬᬸᬥ=ᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭟ᬬᬸᬤ᭄ᬥ=ᬫᬘᬶᬬᬢ᭄ ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬫᬶᬯᬄᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬧᬮᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬶᬕᬂᬲᭀᬭᭀᬄᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶ ᬧᬸᬦ᭄᭟᭑᭞ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟᭒᭞ᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢ᭟᭓᭟ᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾ᭟ ᭜ ᭟ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬮᬸᬘᬶᬭᬾ᭞ᬳ᭞ᬦ᭞ᬘ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬤ᭞ᬢ᭞ᬲ᭞ᬯ᭞ᬮ᭞ᬫ᭞ᬕ᭞ᬩ᭞ᬗ᭞ᬧ᭞ᬚ᭞ᬬ᭞ᬜ᭟ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬓᬵ ᬤᬶᬭᬶᬂᬩᬮᬶ᭟ᬳᬦᬘᬭᬓ=ᬳᬤᬧᬋᬓᬦ᭄᭟ᬕᬢ=ᬕᬢᬶ᭞ᬲᬢ᭄ᬬ᭟ᬫᬗᬩᬲᬯᬮ=ᬗᬩᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭟ᬧᬤᬚᬬᬜ=ᬧᬤᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬓᬵᬤᬶᬭᬶᬂᬚᬯ᭟ᬳ [᭗ 7A] ᬦᬘᬭᬓ=ᬳᬤᬧᬋᬓᬦ᭄᭟ᬤᬢᬲᬯᬮ=ᬧᬤᬫᬲᬶᬬᬢ᭄᭞ᬧᬥᬚᬬᬜ=ᬧᬤᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬕᬩᬝᬗ=ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬫᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢᬘ ᬧᬮᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬓᬮᬶᬄ᭟᭑᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬳᬓᬾᬄᬜᬦᬾ᭞᭑᭔᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬳᬺᬱ᭄ᬯ᭞᭑᭞ᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬉ᭞ᬏ᭞ᬑ᭞ᬍ᭞ᬋ᭞ᬅᬳᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬩᬮᬶ᭞ᬳ᭞ᬳᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬳᬾ᭞ᬳᭀ᭞ ᬳᭂ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬤᬷᬃᬖ᭞᭗᭞ᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬆ᭞ᬈ᭞ᬊ᭞ᬐ᭞ᬒ᭞ᬎ᭞ᬌ᭟ ᭜ ᭟᭒᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬳᬓᬾᬄᬜᬘᬾ᭞ᬗᬸᬶ᭞᭓᭓᭟ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬓᬯᬶᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬓ᭞ᬕ᭞ᬖ᭞ ᬗ᭞ᬘ᭞…​᭄ᬙ᭞ᬚ᭞ᬛ᭞ᬜ᭞ᬝ᭞ᬟ᭞ᬡ᭞ᬢ᭞ᬣ᭞ᬤ᭞ᬥ᭞ᬦ᭞ᬧ᭞ᬨ᭞ᬩ᭞ᬪ᭞ᬫ᭞ᬬ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬱ᭞ᬲ᭞ᬳ᭟ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬩᬮᬶᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬓ᭞ᬕ᭞ᬗ᭞
Auto-transliteration
[6 6B] 6. =gumi. pala=bahu. pāla=pangangon. phala=buwaḥ. pupū=pĕha. papu=hasil. jīwa=hatma. jīwajīwa=blisbis. yudha=sañjata. yuddha=maciyat \\ • \\ akṣara \\ • \\ akṣarapunikawentĕnkaliḥwar̀ṇna, kawāṣṭanin, akṣaraswaramiwaḥakṣarawyañjana. akṣarapunikakapaliḥdadostigangsoroḥluwir̀hi pun. 1 wre'astra. 2 śwalalita. 3. modre \\ • \\ wre'astralucire, ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, ña. wre'astrasakā diringbali. hanacaraka=hadapar̥ĕkan. gata=gati, satya. mangabasawala=ngabasurāt. padajayaña=padaśaktinne. wre'astrasakādiringjawa. ha [7 7A] nacaraka=hadapar̥ĕkan. datasawala=padamasiyat, padhajayaña=padaśaktinne, magabaṭanga=makadadwamati \\ • \\ śwalalita \\ • \\ akṣaraśwalalitaca paliḥdadoskakaliḥ. 1 akṣaraswarahakeḥñane 14. akṣaraswarahr̥ĕṣwa 1 luwire, a, i, u, e, o, l̥ĕ, r̥ĕ, ahakṣaraswarabali, ha, hi, hu, he, ho, hĕ. akṣaraswaradīr̀gha 7 luwire, ā, ī, ū, ai, au, l̥ö, r̥ö \\ • \\ 2. akṣarawyañjanahakeḥñace, ngui 33. wyañjanakawiluwire, ka, ga, gha, nga, ca, …​cha, ja, jha, ña, ṭa, ḍa, ṇa, ta, tha, da, dha, na, pa, pha, ba, bha, ma, ya, ra, la, wa, śa, ṣa, sa, ha. wyañjanabaliluwire, ka, ga, nga,

Leaf 7

uger-uger-pasang-aksara-bali 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗᭟ ᬘ᭞ᬚ᭞ᬜ᭞ᬢ᭞ᬤ᭞ᬦ᭞ᬧ᭞ᬩ᭞ᬫ᭞ᬬ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬯ᭞ᬲ᭞ᬳ᭟ᬓᬕᬖᬗ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬫᭂᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬓᬡ᭄ᬝ᭟ᬘ… ᭄ᬙᬚᬛᬜ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬫᭂᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬢᬵᬮᬸ᭟ᬝᬟᬡ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬫᬹᬃᬤ᭄ᬥ᭟ ᬢᬣᬤᬥᬦ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬫᭂᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭟ᬧᬨᬩᬪᬫ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬫᭂᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬬᬭᬮᬯ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬫᭂᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬅᬃᬥᬲ᭄ᬯᬭ᭟ᬰᬱᬲ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬊᬱ᭄ᬫ᭟ᬳ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬯᬶᬲᬃᬕ᭟ᬓᬡ᭄ᬝ= ᬓᬓᭀᬮᭀᬗᬦ᭄᭟ᬢᬵᬮᬸ=ᬘᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄᭟ᬫᬹᬃᬤ᭄ᬥ=ᬮᬗᬶᬢ᭄ᬮᬗᬶᬢ᭄᭟ᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ=ᬕᬶᬕᬶ᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ=ᬮᬫ᭄ᬩᬾ᭟ᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬓ=…​᭄ᬓ᭞ᬕ=…​᭄ᬕ᭞ᬖ=…​᭄ᬖ᭞ᬗ=…​᭄ᬗ᭞ᬘ=…​᭄ᬘ᭞…​᭄ᬙ=…​᭄ᬙ᭟ ᬚ=…​᭄ᬚ᭞ᬜ=…​᭄ᬜ᭞ᬝ=…​᭄ᬝ᭞ᬡ=…​᭄ᬡ᭞ᬢ=…​᭄ᬢ᭞ᬣ=…​᭄ᬣ᭞ᬤ=…​᭄ᬤ᭞ᬥ=…​᭄ᬥ᭞ᬦ=…​᭄ᬦ᭞ᬧ=…​᭄ᬧ᭞ᬨ=…​᭄ᬨ᭞ᬩ=…​᭄ᬩ᭞ᬪ=…​᭄ᬪ᭞ᬫ=…​᭄ᬫ᭞ᬬ=…​᭄ᬬ [᭘ 8A] ᬭ=…​᭄ᬭ᭞ᬮ=…​᭄ᬮ᭞ᬯ=…​᭄ᬯ᭞ᬰ=…​᭄ᬰ᭞ᬱ=…​᭄ᬱ᭞ᬲ=…​᭄ᬲ᭞ᬳ=…​᭄ᬳ᭟ ᭜ ᭟ᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦ᭄‌ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭟ᬖᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬖᬖᭀᬭ᭟ᬘᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬘᬫᬹᬃᬘ᭄ᬘ᭟…​᭄ᬙᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬮᬘ᭟ ᬛ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬚᬚᬾᬭ᭟ᬝ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬮᬢᬶᬓ᭄᭟ᬡ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬡᬭᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭟ᬣ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬢᬢᬯ᭟…​᭄ᬤ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬤᬮᬶᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭟ᬥ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬥᬫᬥᬸ᭟…​᭄ᬦ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦ ᬓᭀᬚᭀᬂ᭟ᬨ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬧᬓᬨᬮ᭄᭟ᬪ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬩᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭟…​᭄ᬬ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬦ᭄ᬬ᭟…​᭄ᬭ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬕᬸᬯᬸᬂ᭞ᬘᬓ᭄ᬭ᭟…​᭄ᬯ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬲᬸᬓᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭟ᬰ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬲᬲᬕ᭟ ᬱ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬲᬲᬧ᭟ᬲ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬲᬤᬦ᭄ᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬲ᭄ᬯᬶᬂᬭᬸᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬅᬃᬟᬲ᭄ᬯᬭᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭟ᬬ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞…​᭄ᬬ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬓᬓ᭄ᬬ᭞ᬢᬩ᭄ᬬ᭟
Auto-transliteration
[7 7B] 7. ca, ja, ña, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. kagaghanga, swaramĕdalsakingkaṇṭa. ca… chajajhaña, swaramĕdalsakingtālu. ṭaḍaṇa, swaramūr̀ddha. tathadadhana, swaramĕdalsakingdantya. paphababhama, swaramĕdalsakingoṣṭya, yaralawa, swaramĕdalsakingar̀dhaswara. śaṣasa, swara'ūṣma. ha, swarawisar̀ga. kaṇṭa= kakolongan. tālu=caṇṭik. mūr̀ddha=langitlangit. dantya=gigi. oṣṭya=lambe. gantunganñane, ka=…​ka, ga=…​ga, gha=…​gha, nga=…​nga, ca=…​ca, …​cha=…​cha. ja=…​ja, ña=…​ña, ṭa=…​ṭa, ṇa=…​ṇa, ta=…​ta, tha=…​tha, da=…​da, dha=…​dha, na=…​na, pa=…​pa, pha=…​pha, ba=…​ba, bha=…​bha, ma=…​ma, ya=…​ya [8 8A] ra=…​ra, la=…​la, wa=…​wa, śa=…​śa, ṣa=…​ṣa, sa=…​sa, ha=…​ha \\ • \\ wāṣṭanakṣara. ghamawāṣṭaghaghora. camawāṣṭacamūr̀cca. …​chamawāṣṭalaca. jha, mawāṣṭajajera. ṭa, mawāṣṭalatik. ṇa, mawāṣṭaṇarambat. tha, mawāṣṭatatawa. …​da, mawāṣṭadalindung. dha, mawāṣṭadhamadhu. …​na, mawāṣṭana kojong. pha, mawāṣṭapakaphal. bha, mawāṣṭabakĕmbang. …​ya, mawāṣṭananya. …​ra, mawāṣṭaguwung, cakra. …​wa, mawāṣṭasukukĕmbung. śa, mawāṣṭasasaga. ṣa, mawāṣṭasasapa. sa, mawāṣṭasadanti \\ • \\ panganggeswingruingakṣara, witsakingar̀ḍaswaraluwir̀hipun. ya, dados, …​ya, upami, kakya, tabya.

Leaf 8

uger-uger-pasang-aksara-bali 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘᭟ ᬭ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬕᬸᬯᬸᬂ᭞…​᭄ᬭᬉᬧᬫᬶ᭞ᬲᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬕᬢ᭄ᬭ᭟ᬮ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬕᬢᬸᬗᬦ᭄᭞…​᭄ᬮ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬰᬸᬓ᭄ᬮ᭞ᬢᬩ᭄ᬮ᭟ᬯ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬸᬓᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞…​᭄ᬯ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬓᬓ᭄ᬯ᭞ᬲᬢ᭄ᬯ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾ ᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄‌ᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭟…ᬳ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬩᬶᬲᬄ᭞…​ᬄ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬲᬮᬄ᭞ᬧᬦᬄ᭟…ᬭ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬸᬭᬂ᭞…​ᬃ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞᭠ ᬩᭀᬃᬩᭀᬃ᭟…ᬗ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭞…​ᬂ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬓᬘᬂ᭞ᬩᬂᬩᬂ᭟…​​᭄᭞ᬳᬤᭂᬕᬤᭂᬕ᭄᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬫᬥᭂᬫᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬲᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄ ᭞ᬚᬭᬦ᭄᭟ᬅᬦᬸᬦᬵᬰᬶᬓᬂ᭞…​ᬁ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬳᬸᬮᬸᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬅᬁ᭞ᬉᬁ᭞ᬫᬁ᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞…​​​ᬀ᭞ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬳᬸᬮᬸᬭᬶᬘᭂᬫ᭄᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬑᬀ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬀ᭟ᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞…​ᬁ᭞ [᭙ 9A] …​​​ᬀ᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬯᬾᬤ᭞ᬚᬧᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬶᬓᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬗᬭᬡ᭄ᬚᬶᬸᬂᬜ᭄ᬚᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬗᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬭᬅᬣᬵᬯᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬾ…᭞…​ᬶ᭞…​ᭂ᭞…​ᬸ᭞…​ᬵ᭞ᬾ…​ᬵ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬗ᭄ᬓ᭟ ᭜ ᭟ᬅ ᬗ᭄ᬓᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬘᬶᬭᬶᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂᬯᬶᬮᬗᬦ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞᭑᭞᭒᭞᭓᭞᭔᭞᭕᭞᭖᭞᭗᭞᭘᭞᭙᭟ ᭜ ᭟ ᭐ ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬫᬢᬦ᭄ᬢᬶᬢᬶᬭᬦ᭄᭞ᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭞ᬤᬲ᭄᭟ᬲᬓᬶᬂᬤᬲ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ ᭞[strike]᭑᭐᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬯᬶᬮᬗᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬰᬗ᭄ᬓᬵᬮᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬤᬰᬦ᭄᭞᭑᭐᭞᭒᭐᭞᭠᭓᭐᭞᭔᭐᭞᭕᭐᭞᭖᭐᭞᭗᭐᭞᭘᭐᭞᭙᭐᭟ᬢᬸᬲ᭄᭞᭑᭐᭐᭞᭒᭐᭐᭞᭓᭐᭐᭞᭔᭐᭐᭞᭕᭐᭐᭞ ᭖᭐᭐᭞᭗᭐᭐᭞᭘᭐᭐᭞᭙᭐᭐᭟ᬧᬾᬬᭀᬦ᭄᭞᭑᭐᭐᭐᭞᭒᭐᭐᭐᭞᭓᭐᭐᭐᭞᭔᭐᭐᭐᭞᭕᭐᭐᭐᭞᭖᭐᭐᭐᭞᭗᭐᭐᭐᭞᭘᭐᭐᭐᭞᭙᭐᭐᭐᭟ ᭜ ᭞ᬘᬶᬭᬶᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬩᬩᬘᬳᬦ᭄᭟
Auto-transliteration
[8 8B] 8. ra, dadosguwung, …​ra'upami, sutra, gatra. la, dadosgatungan, …​la, upami, śukla, tabla. wa, dadossukukĕmbung, …​wa, upami, kakwa, satwa \\ • \\ pangangge tĕngĕnanwitsakingtĕngĕnanśāstrawyañjanaluwir̀hipun. …h, dadosbisaḥ, …​ḥ, upami, salaḥ, panaḥ. …r, dadossurang, …​r̀, upami, kar̀ṇna, ‐ bor̀bor̀. …ng, dadoscĕcĕk, …​ng, upami, kacang, bangbang. …​​, hadĕgadĕg, mānggemadhĕmangakṣarawyañjana, sanedadostĕngĕnan, upami, hanak , jaran. anunāśikang, …​ṅġ, mawāṣṭahulucandra, upami, aṅġ, uṅġ, maṅġ. oṣṭya, …​​​ṃ, mawāṣṭahuluricĕm, upami, oṃ, siddhaṃ. pangangge'akṣara, …​ṅġ, [9 9A] …​​​ṃ, mānggeringweda, japamantra, kadyātmikan, tur̀ngaraṇj̶ngñjingakṣaramodre, sandanganswara'athāwapanganggeswara, ̔e…, …​̔i, …​̔ĕ, …​̔u, …​̔ā, ̔e…​̔ā \\ • \\ angka \\ • \\ a ngkapunikiciriwyadinhañcĕngwilangan, luwir̀hipun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \\ • \\ 0 , punikimawāṣṭamatantitiran, windhu, das. sakingdas, dados , [strike]10. nganūtinwilangañcandraśangkālasapuniki, daśan 10 20 ‐30 40 50 60 70 80 90. tus 100 200 300 400 500 600 700 800 900. peyon 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000. • , cirimānggeringbabacahan.

Leaf 9

uger-uger-pasang-aksara-bali 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙᭟ ..᭞..ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬘᬭᬶᬓ᭄᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬓᬡ᭄ᬟᬫ᭄ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬓᬶᬤᬸᬂ᭞ᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭟ᬘᬶᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬧᬍᬢ᭄᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬓ᭄ᬭᬸᬡ᭞ᬍᬗ᭄ᬓᬭ᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬗᬧᬶᬢᬗ᭄ᬓ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳ᭠ ᬜ᭄ᬘᭂᬂ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬫᭂᬮᬶᬲᬶᬬᬧ᭄ᬳᬚᬶ᭞᭑᭐᭐᭞ᬭᬸᬧ᭄ᬬᬄ᭟…᭟…᭟ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬘᬭᬶᬓ᭄ᬧᬭᬾᬭᬾᬦ᭄᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬧᬦᭂᬮᬲᬶᬂᬍᬗ᭄ᬓᬭ᭟…᭟ ᭜ ᭟…ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬧᬲᬮᬶᬦᬦ᭄᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬧᬦᭂᬮ ᬲᬶᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬓᬡ᭄ᬟ᭟ᬭᬶᬂᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬘᬶᬭᬶᬗᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭚…ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬧᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬢᬶ᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬧᬗᬯᬶᬢ᭄ᬜᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬓᬡ᭄ᬟ᭞ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭟… ᭛…ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬧᬫᬤ᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂ᭞…​᭄ᬫ᭞…​᭄ᬗ᭞…​᭄ᬚ᭞…​᭄ᬧ=ᬫᬗᬚᬧ᭞ᬫᬵᬃᬣᬶ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬘᬫᬗ᭄ᬤᬭᬳᬚᭂᬂ᭟ᬭᬶᬂᬓᬓᬯᬶᬦ᭄ᬧᭂᬢᬂᬘᬭᬶᬓ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳ [᭑᭐ 10A] ᬧᬤ᭟…᭛ ᭜ ᭛…ᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬘᬭᬶᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬧᬲᬮᬶᬦᬦ᭄᭟ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬧᬦᭂᬮᬘᬶᬂᬓ᭠ᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬚᬕᬗᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬯᬶᬭᬫ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂᬅ ᬣᬵᬯᬧᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬓᬘᬸᬢᭂᬢᬂ᭞ᬢᬸᬃᬓᬵᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬳᬲᬶᬓᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬥᬦᬾᬲᬦᬾᬧᬶᬦᬶᬄᬳᬚᭂᬂ᭞ᬅᬣᬵᬯᬯᬦ᭄ᬥᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬲᬦᬾᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬯᬭᬶ ᬕᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭟ᬏᬓᬯᬵᬭ᭞ᬮᬸ=ᬮᬸᬯᬂ᭟ᬲ᭄ᬯᬷᬯᬵᬭ᭞ᬫᭂ=ᬫᭂᬗ᭞ᬧᭂ=ᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭟ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬵᬭ᭞ᬤᭀ=ᬤᭀᬭ᭞ᬯ=ᬯᬳ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬬ=ᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬭ᭟ᬧ=ᬧᬲᬄ᭞ᬩᭂ᭞ᬩᭂᬢᭂᬂ᭞ᬓ=ᬓᬚᭂᬂ᭟ᬘ ᬢᬸᬃᬯᬵᬲ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬮ=ᬮᬪ᭞ᬚ=ᬚᬬ᭞ᬫ=ᬫᬡ᭄ᬟᬮ᭟ᬧᬜ᭄ᬘᬯᬵᬭ᭞ᬉ=ᬉᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬧ=ᬧᬳᬶᬂ᭞ᬯ᭄ᬯ=ᬯ᭄ᬯᭀᬦ᭄᭞ᬯ=ᬯᬕᬾ᭞ᬓ=ᬓ᭄ᬮᬶᬯᭀᬦ᭄᭟ᬱᬤ᭄ᬯᬵᬭ᭞ᬢᬸ=ᬢ
Auto-transliteration
[9 9B] 9. .., ..mawāṣṭacarik. mānggeringsurāt, satwa, kaṇḍamgaguritan, kidung, kakawin. cirisāmpunhapal̥ĕt, pangangsĕlkruṇa, l̥ĕngkara. mānggengapitangka, śāstraha‐ ñcĕng, upami, mĕlisiyap'haji 100 rupyaḥ. …. …. mawāṣṭacarikpareren. mānggeringpanĕlasingl̥ĕngkara. … \\ • \\ …mawāṣṭapasalinan. mānggeringpanĕla singsurāt, satwa, kaṇḍa. ringgaguritan, ciringĕntosintĕmbang. // …mawāṣṭapantĕn, panti. mānggeringpangawitñurāt, surāt, satwa, kaṇḍa, gaguritan. … /// …mawāṣṭapamada. mānggeringkakawin. punikamawitsaking, …​ma, …​nga, …​ja, …​pa=mangajapa, mār̀thi, nunashicamangdarahajĕng. ringkakawinpĕtangcarikdadosha [10 10A] pada. … /// • /// …mawāṣṭacarik'hagung, pasalinan. mānggeringpanĕlacingka‐kawin, miwaḥjagangĕntosinwirama \\ • \\ akṣarahañcĕng \\ • \\ akṣarahañcĕnga thāwapantĕnpunika, witsakingkruṇakacutĕtang, tur̀kāmbilkĕcap'hipunwantaḥhasiki, wandhanesanepiniḥhajĕng, athāwawandhaneringpungkur̀. punikisanemānggeringwari galuwir̀hipun. ekawāra, lu=luwang. swīwāra, mĕ=mĕnga, pĕ=pĕpĕt. triwāra, do=dora, wa=wahya, bya=byantara. pa=pasaḥ, bĕ, bĕtĕng, ka=kajĕng. ca tur̀wāsa, śrī, la=labha, ja=jaya, ma=maṇḍala. pañcawāra, u=umanis, pa=pahing, wwa=wwon, wa=wage, ka=kliwon. ṣadwāra, tu=ta

Leaf 10

uger-uger-pasang-aksara-bali 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐᭟ ᬗ᭄ᬮᬾᬄ᭞ᬅᬃ=ᬅᬃᬬ᭄ᬬᬂ᭞ᬯᬸ᭞ᬯᬸᬢᬸᬓᬸᬂ᭞ᬧ=ᬧᬦᬶᬭᭀᬦ᭄᭞ᬯ᭞ᬯᬲ᭄᭞ᬫ=ᬫᬳᬸᬮᬸ᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬯᬵᬭᬓ᭄ᬭ=ᬭᬤᬶᬢᬿ᭞ᬘ=ᬘᭀᬫ᭞ᬅ=ᬅᬗ᭄ᬕᬭ᭞ᬩᬸ=ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬯᬺ=ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬰᬸ =ᬰᬸᬓ᭄ᬭ᭞ᬰ=ᬰᬦᬶᬰ᭄ᬘᬭ᭟ᬅᬱ᭄ᬝᬯᬵᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬇ=ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬕᬸ=ᬕᬸᬭᬸ᭞ᬬ=ᬬᬫ᭞ᬮᬸ=ᬮᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬩ᭄ᬭᬵ=ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬓᬵ=ᬓᬵᬮ᭞ᬉ=ᬉᬫ᭟ᬲᬗ᭄ᬳᬯᬵᬯᬶᬸᬂᬭ᭞ᬤᬂ=ᬤᬗᬸ᭞ᬚ=ᬚ᭠ ᬗᬸᬃ᭞ᬕᬶ=ᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬦᭀ=ᬦᭀᬳᬦ᭄᭞ᬳᭀ=ᬳᭀᬕᬦ᭄᭞ᬏ=ᬏᬭᬗᬦ᭄᭞ᬉ=ᬉᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬢᬸ=ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬤ=ᬤᬤᬶ᭟ᬤᬰᬯᬵᬭ᭞ᬧ=ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢ᭞ᬧᬵ=ᬧᬵᬢᬶ᭞ᬲᬸ= ᬲᬸᬓ᭞ᬤᬸ=ᬤᬸᬓ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬫ=ᬫᬦᬸᬄ᭞ᬫᬵ=ᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬏ=ᬏᬭᬵᬚ᭞ᬤᬾ=ᬤᬾᬯ᭞ᬭᬵ=ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭟ᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂᬲᬦᬾᬲᬾᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬰ=ᬰ᭄ᬭᬡ᭞ᬫ=ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬰ᭄ᬮᭀ=ᬰ᭄ᬮᭀ [᭑᭑ 11A] ᬓ᭞ᬗ=ᬗᬭᬦ᭄᭞ᬧ=ᬧᬮ᭞ᬢᬂ=ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬂ=ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭞ᬢᬶ=ᬢᬶᬣᬶ᭞ᬰ=ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬭᬄ᭞ᬢᭂᬂ=ᬢᭂᬗ᭄ᬕᭂᬓ᭄᭞ᬇ=ᬇᬰᬓ᭞ᬅᬃ=ᬅᬃᬣ᭞ᬢᬸ=ᬢᬸᬧ᭄ᬬᬄ᭞ᬭᬶ=ᬭᬶᬗ᭄ᬕᬶᬢ᭄᭞ᬢ =ᬢᬫ᭄ᬩ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬓᬳᬯᬶᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬓᬵᬤᬶ᭞ᬫᭂᬮᬶᬢᭂ᭠ᬕᬮ᭄᭞᭒᭞ᬏᬓ᭄ᬢᬃ᭞ᬳᬚᬶ᭞᭒᭕᭐᭐᭐᭐᭞ᬭᬸ᭞ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬯᬵᬭ᭞ᬮᬡ᭄ᬟᭂᬧ᭄᭞ᬢᬶ᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬶᬂ ᭞᭔᭞ᬰ᭞᭙᭞ᬭᬄ᭞᭙᭞ᬢᭂᬂ[strike]᭞᭘᭞ᬇ᭞᭑᭘᭘᭙᭟ ᭜ ᭟…​ᬄ=ᬩᬶᬲᬄ᭟ᬩᬶᬲᬄᬧᬸᬦᬶ᭠ᬓᬯᭂᬦᬂᬓᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬳᬸᬫᬄ᭞ᬧᬢᬶᬄ᭞ᬩᭀᬭᬾᬄ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸ ᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬧᬢᭂᬄ(ᬯᭂᬦᬂ)ᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬯᭂᬦᬂᬗᬗ᭄ᬕᬾᬩᬶᬲᬄ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬗᬄᬗᬄ᭞ᬗᭀᬄᬓᭀᬄ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬸᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬫᬪᬷᬦᬬᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃ
Auto-transliteration
[10 10B] 10. ngleḥ, ar̀=ar̀yyang, wu, wutukung, pa=paniron, wa, was, ma=mahulu. saptawārakra=raditai, ca=coma, a=anggara, bu=buddha, wr̥ĕ=wr̥ĕhaspati, śu =śukra, śa=śaniścara. aṣṭawāra, śrī, i=indra, gu=guru, ya=yama, lu=ludra, brā=brāhma, kā=kāla, u=uma. sanghawāw̶ngra, dang=dangu, ja=ja‐ ngur̀, gi=gigis, no=nohan, ho=hogan, e=erangan, u=urungan, tu=tulus, da=dadi. daśawāra, pa=paṇḍita, pā=pāti, su= suka, du=duka, śrī, ma=manuḥ, mā=mānuṣa, e=erāja, de=dewa, rā=rākṣasa. hañcĕngsanesewosan, śa=śraṇa, ma=mantra, ślo=ślo [11 11A] ka, nga=ngaran, pa=pala, tang=tanggal, pang=panglong, ti=tithi, śa=śaśiḥ, raḥ, tĕng=tĕnggĕk, i=iśaka, ar̀=ar̀tha, tu=tupyaḥ, ri=ringgit, ta =tamba. akṣarahañcĕngpatūtkatuliskahawit'hantukcarik, sakādi, mĕlitĕ‐gal 2 ektar̀, haji 250000 ru, ringdina, ra, wa, wāra, laṇḍĕp, ti, pang, ping 4 śa 9 raḥ 9 tĕng[strike] 8 i 1889 \\ • \\ …​ḥ=bisaḥ. bisaḥpuni‐kawĕnangkasurātringpungkuringlingga, upami, humaḥ, patiḥ, boreḥ. saluwiringkru ṇalingga, yeningakṣaranyapatĕḥ(wĕnang)makakaliḥwĕnangnganggebisaḥ, upami, ngaḥngaḥ, ngoḥkoḥ \\ • \\ suluwiringkruṇalinggayaningakṣaranyamabhīnayan, tur̀

Leaf 11

uger-uger-pasang-aksara-bali 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑᭟ ᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬫᬲ᭄ᬯᬭᬩᬶᬲᬄ᭞ᬯᭂᬦᬂᬩᬶᬲᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬘᬶᬳ᭄ᬦ᭞ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭟ ᭜ ᭟…​ᬂ᭞ᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬘᭂᬘᭂᬓ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬯᭂᬦᬂᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬶᬂᬮᬶ ᬗ᭄ᬕ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬲᬭᬸᬂ᭞ᬘᬾᬮᬾᬂ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬧᬢᭂᬄ᭞ᬯᭂᬦᬂ᭠ᬫᬦᬓᬮᬶᬄᬗᬗ᭄ᬕᬾᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬧᭀᬮᬳᬂ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬘᬂᬘᬂ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬜᬂᬲᬂ᭞ ᬜᭀᬂᬲᭀᬂ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬧᬢᭂᬄ᭞ᬢᬸᬃᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞…​᭄ᬭ᭞…​᭄ᬮ᭞ᬯᭂᬦᬂᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭟ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬕ᭄ᬮᬂᬕᬂ᭞ᬩ᭄ᬮᬸᬂᬩᬂ᭞ ᬩ᭄ᬭᬾᬂᬩᬾᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬸᬂᬧᬸᬂ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬫᬪᬷᬦᬬᬦ᭄᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬃᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬫᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬘᭂᬘᭂᬓ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬓ᭞ [᭑᭒ 12A] ᬫᬗ᭄ᬲᬶ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬫ᭄ᬬᬾᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬫᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭞ᬅᬣᬵᬯᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞…​᭄ᬮ᭞ᬢᬍᬂᬯᭂᬦᬂᬫ ᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭟ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬳᬂᬓ᭄ᬮᬸᬂ᭞ᬜᬸᬂᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬫᬪᬶᬦᬬᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬫᬘᭂᬘᭂᬓ᭄᭞ᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞…​᭄ᬭ᭞…​᭄ᬮ᭞ᬓᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀ ᬲᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬚ᭄ᬭᬗ᭄ᬓᭀᬂ᭞ᬩ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬓᬶᬂ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬅᬃᬥᬲ᭄ᬯᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬅᬃᬥᬲ᭄ᬯᬭᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲᬢᭂᬗᬄᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬬ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬯ᭟ ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬯᬯᭂᬦᬂᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬓᬤᬶᬲ᭄ᬯᬭᬫᬶᬯᬄᬲᬓᬤᬶᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭟ᬯᬯᭂᬦᬂᬲᬓᬤᬶᬲ᭄ᬯᬭᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬭᬶᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬲᬦᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬢᬩ᭄ᬬ᭞ᬓ᭄ᬮᭀᬂᬓᬂ᭞ᬲᬢ᭄ᬯ᭟
Auto-transliteration
[11 11B] 11. kĕcaperinghar̥ĕpmaswarabisaḥ, wĕnangbisaḥpunikakagĕntosinhantuk, ha, upami, cihna, brāhma \\ • \\ …​ng, cĕcĕk \\ • \\ cĕcĕkpunikawĕnangkatulisringpungkuringli ngga, upami, sarung, celeng. saluwiringkruṇalingga, yeningakṣaranyapatĕḥ, wĕnang‐manakaliḥnganggecĕcĕk, yadyansāmpunkapolahang, upami, cangcang, tungtung, ñangsang, ñongsong. saluwiringkruṇalingga, yeningakṣaranyapatĕḥ, tur̀kĕcaperinghajĕngkagantunginhantuk, …​ra, …​la, wĕnangmakakaliḥnganggencĕcĕk. sakadi, glanggang, blungbang, brengbeng, prungpung. saluwiringkruṇalinggamabhīnayan, akṣaranya, tur̀kĕcaperinghajĕngmacĕcĕk, wĕnangcĕcĕkpunikakagĕntosinhantuk, nga, sakadi, nangka, [12 12A] mangsi. saluwiringkruṇalinggamyeningakṣaranyamakakaliḥmacĕcĕk, athāwaringhajĕngkewantĕn, nanghingśāstraneringpungkur̀kagantunginhantuk, …​la, tal̥ĕngwĕnangma cĕcĕk. sakadi, hangklung, ñungkling. saluwiringkruṇalingga, yeningakṣaranyamabhinayan, tur̀kĕcaperinghajĕngmacĕcĕk, kagantunginhantuk, …​ra, …​la, kagĕnto sinhantuk, nga, sakadi, jrangkong, blungking \\ • \\ pasangakṣara'ar̀dhaswara \\ • \\ akṣara'ar̀dhaswaratĕgĕshipun, akṣarasatĕngaḥswara, luwir̀hipun, ya, ra, la, wa. madwewawĕnangkakaliḥ, sakadiswaramiwaḥsakadiwyañjana. wawĕnangsakadiswarayeningmangkĕpriwyañjanasaneringhar̥ĕp'hipun, sakadi, sutra, tabya, klongkang, satwa.

Leaf 12

uger-uger-pasang-aksara-bali 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭑᭒᭟ ᬯᬯᬦᬂᬲᬓᬤᬶᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬫᬚᬚᬃ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬮᬸᬯ᭞ᬲᬶᬬᬧ᭄᭞ᬲᭂᬭ᭞ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬩᭂᬮᬂ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬲᬦᬾᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚᭂᬂ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬫ᭞ᬓ᭞ ᬲ᭞ᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬗᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬓ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬫ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫᬭᬲ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬲ᭟ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬓ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬶ ᬦ᭄ᬢᬂ᭟ᬭᬹᬧ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬲ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬭᬹᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬸᬧ᭟ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬧ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬢ ᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬫᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭟ᬭ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬋ᭟ᬮ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬍ᭟ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬭ​ᭂᬗᬸ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬋᬗᬸ᭟ᬮ​ᭂᬕᬸ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬍᬕᬸ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂ᭞ᬍ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬾᬗᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬯᬮᬶᬲ [᭑᭓ 13A] ᬓᬤᬶᬯᬶᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂ᭞ᬋ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬭᬶᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬢᬦ᭄ᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄᭟ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄‌ᬍᬓᬶᬕ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓᬼᬓᬶᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬍᬓᬶᬕ᭄᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬋᬓᬾ᭞ ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬋᬓᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬺᬓᬾ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬦᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᭂᬗ᭞ᬢᬸᬃᬫᬲᬸᬓᬸ᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬳᬸᬮᬸ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬦ᭄ ᭞ᬳᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬯ᭞…​᭄ᬯ᭞ᬫᬶᬯᬄ᭞ᬬ᭞…​᭄ᬬ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬫᬮᬸ᭞ᬫᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫᬮ᭄ᬯᬦ᭄᭟ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬫᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬂᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᭂᬧ᭄ᬬ᭟ᬲᬧᬸ᭞ᬧᭀ ᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬧ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶ᭠ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬦᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭞ᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬂ
Auto-transliteration
[12 12B] 12. wawanangsakadiwyañjana, patūtkatulismajajar̀, sakadi, luwa, siyap, sĕra, bĕli, bĕlang. kruṇalinggasanekĕcap'hipunringjĕng, ra, la, yeningpoliḥpangatĕng, ma, ka, sa, pa, tanwĕnanghantungang, sakadi, saka, poliḥpangatĕr̀, ma, dados, marasa, tandados, mrasa. lintang, poliḥpangatĕr̀, ka, dados, kalintang, tandados, kli ntang. rūpa, poliḥpangatĕr̀, sa, dados, sarūpa, tandados, srupa. linggaḥ, poliḥpangatĕr̀, pa, dados, palinggiḥ, tandados, plinggiḥ. akṣara, ra, la, ta nwĕnangmapĕpĕt. ra, dados, r̥ĕ. la, dados, l̥ĕ. upami, ra​̔ĕngu, dados, r̥ĕngu. la​̔ĕgu, dados, l̥ĕgu. yening, l̥ĕ, manggengantungin, patūtmawalisa [13 13A] kadiwit'hipun, la. yening, r̥ĕ, punikakarimanggĕḥtanmagĕntos. upami, hanakl̥ĕkig, dados, hanakl̥ĕkig, tandados, hanakl̥ĕkig. wentĕnr̥ĕke, dados, wentĕnr̥ĕke, tandadoswentĕnr̥ĕke \\ • \\ saluwiringkruṇalingga, yeningkĕnaperingpungkur̀mĕnga, tur̀masuku, wyadinmahulu, yeningpoliḥpangiring, han , hang, hin, punikamagĕntosdados, wa, …​wa, miwaḥ, ya, …​ya, upami, malu, mapangiring, han, dados, malwan. sĕpi, mapangiring, hangdados, sĕpya. sapu, po liḥpangiring, hin, dados, sapwin \\ • \\ pasangakṣarawyañjana. saluwi‐ringkruṇalingga, yeningkĕnaperinghar̥ĕpapĕpĕt, kĕcaperingpungkur̀tanwĕnanggantungang

Leaf 13

uger-uger-pasang-aksara-bali 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓᭟ ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬕᬾᬫ᭄ᬧᬾᬮᬂ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬫᬚᬚᬃ᭞ᬲᬚᬩᬦᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬲᬂᬧᬕᭂᬄ᭟ᬉᬧᬫᬶᬢᭂᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬓ᭟ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬧᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭ ᭟᭑᭟ᬓᬡ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬓ᭞ᬔ᭞ᬕ᭞ᬖ᭞ᬗ᭞ᬳ᭟᭒᭞ᬢᬮᬯ᭄ᬬ᭞ᬘ᭞᭞…​᭄ᬙ᭞ᬚ᭞ᬛ᭞ᬜ᭞ᬰ᭞ᬬ᭟ᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬢ᭞ᬣ᭞ᬤ᭞ᬥ᭞ᬦ᭞ᬲ᭞ᬮ᭟᭔᭟ᬫᬹᬃᬥᬦ᭄ᬬ᭞ᬝ᭞ᬞ᭞ᬟ᭞ᬠ᭞ᬡ᭞ᬱ᭞ᬭ ᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬧ᭞ᬨ᭞ᬩ᭞ᬪ᭞ᬫ᭞ᬯ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂ᭞ᬭ᭞…​᭄ᬭ᭞ᬋ᭞…​ᬃ᭞ᬲᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬦ᭞ᬯᭂᬦᬂᬗᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬡ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬲᭂᬮᬢ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬮᬶ ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬭᬦ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬡ᭟ᬭᬵᬫᬵᬬᬦ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬦᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬵᬫᬵᬬᬡ᭟ᬭᬗ᭄ᬓᭂᬧᬦ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬓᬵᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬗᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬕᬾᬫ᭄ᬧᬾᬮᬦ᭄᭟ᬧᬢᬹ [᭑᭔ 14A] ᬢ᭄ᬳᬦᬹᬢᬂᬭᬶᬂᬯᬃᬕᬦ᭄ᬬᬲᬦᬾᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬯᬃᬕᬢᬵᬮᬯ᭄ᬬ᭞ᬘ᭞ᬚ᭞ᬜ᭞ᬰ᭟ᬲᬦ᭄ᬚ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬜ᭄ᬚ᭟ᬧᬲ᭄ᬘᬤ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬰ᭄ᬘᬤ᭄᭟ᬧ᭄ᬭᬤ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬧᬢᬹ ᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬯᬃᬕᬫᬹᬃᬥᬦ᭄ᬬ᭞ᬝ᭞ᬟ᭞ᬡ᭞ᬱ᭞ᬭ᭟ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬓᬦ᭄ᬝ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬡ᭄ᬝ᭟ᬤᬸᬲ᭄ᬝ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬤᬹᬱ᭄ᬝ᭟ᬢᬺᬲ᭄ᬡ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭟ ᭜ ᭟ ᬯᬃᬕᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬧ᭞ᬨ᭞ᬩ᭞ᬪ᭞ᬫ᭞ᬯ᭟ᬢᬦ᭄ᬪᬭ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬪᬭ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬧᬭᬸᬩᬳᬦ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬦ᭄᭞ᬬᬾ ᬦᬶᬂᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬤᬸᬲ᭄‌ᬰᬵᬲᬦ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬰ᭄ᬰᬵᬲᬦ᭟ᬤᬸᬲ᭄‌ᬓᬺᬢ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬱ᭄ᬓᬺᬢ᭟ᬚᬬᬢ᭄‌ᬭᬢ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬚᬬᬥ᭄ᬭᬢ᭟ᬚ
Auto-transliteration
[13 13B] 13. wyadin'gempelang, patūttulismajajar̀, sajabaningpunikapasangpagĕḥ. upamitĕka, tandadoskatulis, tka. sĕpi, tandadoskatulis, spi \\ • \\ war̀gga'akṣara . 1. kaṇṭya, ka, kha, ga, gha, nga, ha. 2 talawya, ca, , …​cha, ja, jha, ña, śa, ya. dantya, ta, tha, da, dha, na, sa, la. 4. mūr̀dhanya, ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, ṇa, ṣa, ra . oṣṭya, pa, pha, ba, bha, ma, wa \\ • \\ saluwiringkruṇalingga, yeningkĕcaperinghajĕng, ra, …​ra, r̥ĕ, …​r̀, saneringpungkur̀akṣara, na, wĕnangngangge, ṇa, yadyastunhipunmasĕlatśāstrali yan, sakadi, rana, patūtkatulis, raṇa. rāmāyana, patūtnatulis, rāmāyaṇa. rangkĕpanśāstrawyañjana, kāwāṣṭanin, hantungan, wyadin'gempelan. patū [14 14A] t'hanūtangringwar̀ganyasanesajroninghalingga, sakadi, war̀gatālawya, ca, ja, ña, śa. sanja, patūtkatulis, sañja. pascad, patūtkatulis, paścad. pradñan, patū tkatulis, prajñan \\ • \\ war̀gamūr̀dhanya, ṭa, ḍa, ṇa, ṣa, ra. upami, kanṭa, patūtkatulis, kaṇṭa. dusṭa, patūtkatulis, dūṣṭa. tr̥ĕsṇa, patūtkatulis, tr̥ĕṣṇa \\ • \\ war̀ga'oṣṭya, pa, pha, ba, bha, ma, wa. tanbhara, patūtkatulis, tambhara. wentĕnmaliḥparubahanakṣarawyañjana, nganūtinakṣarasaneringpungkuran, ye ningkahangkĕpang, sakadi, dusśāsana, patūtkatulis, duśśāsana. duskr̥ĕta, patūtkatulis, duṣkr̥ĕta. jayatrata, patūtkatulis, jayadhrata. ja

Leaf 14

uger-uger-pasang-aksara-bali 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭑᭔᭟ ᬕᬢ᭄‌ᬥᬶᬢ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬚᬕᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭟ ᭜ ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬮᬾᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬭᬶᬂᬯᬃᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬧᬸᬲ᭄ᬧ᭞ᬯᬶᬸᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬱ᭄ᬧ᭟ᬧᬓ᭄ᬲ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬱ᭟ᬪᬲ᭄ᬓ ᬭ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬪᬱ᭄ᬓᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬓ᭄ᬭᬹᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂ᭞ᬯᭂᬦᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬲᬦᬾᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬓᬕᬾᬫ᭄ᬧᬾᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬕᭂᬄᬲᬓ ᬤᬶᬯᬶᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬯᬃᬕᬦ᭄ᬬᬲᬓᬤᬶ᭞ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬚᬶᬸᬂᬦ᭄‌ᬚᬓ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬚᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬸᬜᬜ᭄ᬚᬓ᭟ᬩᬢᬶᬲ᭄‌ᬘᬗᬓ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬘ ᬗᬦᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬰ᭄ᬘᬗᬓ᭄᭟ᬦᬸᬮᬸᬤ᭄‌ᬜᬜᬤ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬤ᭄ᬜᬜᬤ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬚ᭄ᬜᬜᬤ᭄᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄‌ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸ᭠ [᭑᭕ 15A] ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬡ᭄ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭟ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄‌ᬥᬲᬃ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬥᬲᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬡ᭄ᬟᬲᬃ᭟ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄‌ᬝᬶᬓ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄ᬝᬶᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬱ᭄ᬝᬶᬓ᭟ᬧᬦᬓ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬦᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬦᬓ᭄ᬱᬫ᭄ᬧᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬗᬢᭂᬂᬫᬶᬯᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬦᬾᬓᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬗᬢᭂᬂ ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭞ᬧ᭞ᬫᬓ᭞ᬓ᭞ᬧᬢᬶ᭞ᬧᬭ᭞ᬫ᭞ᬓᬧᬶ᭞ᬲ᭞ᬧᬶ᭞ᬓᬫᬶ᭞ᬓᬸᬫ᭞ᬓᬭᬶ᭞ᬲᬸ᭞ᬲ᭄ᬯ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬤᬸᬃ᭞ᬦᬶᬂ᭞ᬉᬧ᭟ᬧᬗᬢᭂᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬳᬋᬧᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬢᬶᬄ ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬳ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬓᬢᬶᬄ᭟ᬢᬓᭀᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬧ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬢᬓᭀᬦ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬬᬦᬦ᭄ᬲᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬗᬢᭂᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬫ
Auto-transliteration
[14 14B] 14. gatdhita, patūtkatulis, jagaddhita \\ • \\ wentĕnsanelempasringwar̀ga'akṣara, sakadi, puspa, w̶patūtkatulis, puṣpa. paksa, patūtkatulis, pakṣa. bhaska ra, patūtkatulis, bhaṣkara \\ • \\ yeningmawitsakingkrūṇalinggakakaliḥ, rariskahangkĕpang, wĕnangakṣarawyañjanasanekagantungin, wyadinkagempelin, mānggĕḥsaka diwit'hipun, tannganūtinwar̀ganyasakadi, puñanj̶ngnjaka, patūtkatulis, puñanjaka, tandados, puñañjaka. batiscangak, patūtkatulis, batisca nganak, tandados, batiścangak. nuludñañad, patūtkatulis, nuludñañad, tandados, nulujñañad. swaranṭongṭong, patūtkatu‐ [15 15A] lis, swaranṭongṭong, tandados, swaraṇṭongṭong. hanggondhasar̀, patūtkatulis, hanggondhasar̀, tandados, hanggoṇḍasar̀. nulisṭika, patūtkatulis, nulisṭika, tandados, nuliṣṭika. panaksampi, patutkatulis, panaksampi, tandados, panakṣampi \\ • \\ pangatĕngmiwaḥpangiring \\ • \\ sanekawaṣṭanin, pangatĕng , luwir̀hipun, ha, pa, maka, ka, pati, para, ma, kapi, sa, pi, kami, kuma, kari, su, swa, bra, dur̀, ning, upa. pangatĕngpunikamagĕnaḥringhar̥ĕpingkruṇalingga, sakadi, katiḥ poliḥpangatĕng, ha, dados, hakatiḥ. takon, poliḥpangatĕng, pa, dados, patakon. kruṇalinggaliyanansanesāmpunpoliḥngatĕngsakadi, ma

Leaf 15

uger-uger-pasang-aksara-bali 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭕ 15B] ᭑᭕᭟ ᬓᬫᬶᬯᬄ᭞ᬓᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬧᬢᬶᬕ᭄ᬭᬧᬾ᭞ᬧᬭᬯᬶᬸᬂᬭᬢᬸ᭞ᬫᬢᬮᬶ᭞ᬓᬯᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬲᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬶ᭞ᬓᬫᬶᬧᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬓᬸᬫᬜᬫ᭞ᬧᬭᬶᬲᭀᬮᬄ᭞ᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬥᬃᬫ᭞ᬩ᭄ᬭᬕᬮ᭞ᬤᬸᬃᬰᬶᬮ ᭞ᬦᬶᬃᬕᬯ᭄ᬭᬵ᭞ᬉᬧᬚᬶᬯ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬳᬯᬦ᭄ᬥ᭞ᬲᬦᬾᬧᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬓᬤᬶᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬧᬗᬋᬧ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬧᬲᬃ᭞ᬤᬳᬸᬫ᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬭ᭞ᬳᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭟ᬓ᭞ᬤᬶ᭞ ᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬂ᭞ᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬧᬗᬋᬧ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬲᬦᬾᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭞ᬳᬂ᭞ᬳᬾ᭞ᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾ᭞ᬫᬦ᭄᭞ᬯᬵᬦ᭄᭞ᬯᬢᬶ᭟ᬧᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦᬄ ᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬳᬚᬓ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬚᬓ᭄᭟ᬳᬸᬫᬄ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬸᬫᬳᬾ᭟ᬓᬸᬯᬂ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ [᭑᭖ 16A] ᬳᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲ᭄᭞ᬓᬸᬯᬗᬦ᭄᭟ᬲᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬧᬸᬢᬶᬦ᭄᭟ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬦᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬦᬾ᭟ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄ ᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄᭟ᬭᬹᬧ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬯᬵᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬭᬹᬧᬯᬵᬦ᭄᭟ᬲᭂᬦᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬯᬢᬶ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᭂᬦᬶᬯᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟ ᬲᬮᬸᬯ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬶᬸᬂᬚᭂᬸᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᭂᬗ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭟ᬳᬂ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬬᬂ᭟ᬳᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬾ᭟ᬳᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀ ᬲ᭄᭞ᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬶᬦ᭄᭟ᬦᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬳᭂᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭄᭟ᬲᬢᬾ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬕ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬢᬾᬦ᭟ᬭᬲ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶ
Auto-transliteration
[15 15B] 15. kamiwaḥ, kaliliḥ, patigrape, paraw̶ngratu, matali, kawitr̥ĕṣṇa, sajāti, pituwi, kamipurun, kumañama, parisolaḥ, sulinggiḥ, swadhar̀ma, bragala, dur̀śila , nir̀gawrā, upajiwa. kruṇalinggahawandha, sanepakantĕnanhipunsakadipangatĕr̀, kawāṣṭaninkruṇapangar̥ĕp, sakadi, kapasar̀, dahuma, ringpura, hingpuri. ka, di, ring, hing, kawāṣṭanin, kruṇapangar̥ĕp \\ • \\ sanekawāṣṭaninpangiring, luwir̀hipun, ha, hang, he, han, hin, ne, man, wān, wati. pangiringpunikamagĕnaḥ ringpungkur̀kruṇalingga, sakadi, hajak, poliḥpangiring, ha, dados, hajak. humaḥ, poliḥpangiring, he, dados, humahe. kuwang, poliḥpangiring, [16 16A] han, dadoss, kuwangan. saput, poliḥpangiring, hin, dados, saputin. timpal, poliḥpangiring, ne, dados, timpalne. buddhi, poliḥ pangiring, man, dados, buddhiman. rūpa, poliḥpangiring, wān, dados, rūpawān. sĕni, poliḥpangiring, wati, dados, sĕniwati \\ • \\ saluwringkruṇalingga, yeningkĕcaperingh̶ngjĕungpungkur̀mĕnga, rarispoliḥpangiring, ha, dados, na. hang, dados, yang. he, dados, ne. han, dado s, nan, hin, dados, nin. ne, dados, nne. hĕn, dados, n. sate, poliḥpangiring, ga, dados, satena. rasa, poliḥpangi

Leaf 16

uger-uger-pasang-aksara-bali 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭑᭖᭟ ᬭᬶᬂ᭞ᬳᬂ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬭᬲᬬᬂ᭟ᬓᭂᬩᭀ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓᭂᬩᭀᬦᬾ᭟ᬗᬲ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬲᬦᬶᬦ᭄᭟ᬩᬧ᭞ ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬦᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬦᬲᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬲᬶᬦ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬧᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬓᬤᬶᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬓᬾ᭞ᬢᬾ᭞ᬚ ᬬ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬳᬧᬓᬾ᭟ᬲᬚᬢᬾ᭟ᬓᬶᬚᬚ᭟ᬗᬸᬤᬬ᭟ ᭜ ᭟ᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬉᬧᬫ᭄᭞ᬇᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄᭞ᬳᭂᬮ᭄ ᭟ ᭜ ᭟ᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬧᬵᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬫᬶᬯᬄᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬤᬶᬮᬄ᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬤᬸᬫᬶᬮᬄ᭟ᬲᬧ [᭑᭗ 17A] ᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬇᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬶᬦᬧ᭟ᬓᭂᬩ᭄ᬬᬓ᭄᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬳᭂᬭ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓᬺᬩ᭄ᬬᬓ᭄᭟ᬓᭂᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬳᭂᬮ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓᬼᬦ᭄ᬢᬂ᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡ ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᭂᬲᭂᬮᬫ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬇᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬳᬮᬫᬶᬸᬂᬧ᭄᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬤᬤᭀ ᬲ᭄᭞ᬉᬫᬮᬧ᭄᭟ᬳᬶᬮᬕ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬉᬫᬶᬮᬕ᭄᭟ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬉᬫᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ᬳᬮᬧ᭄᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬇᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬇᬦᬮᬧ᭄᭞ᬳᬶᬮᬕ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬇᬦᬶᬮ ᬕ᭄᭟ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬤᬤᭀ᭞ᬇᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬲᬓᬤᬶᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬲᭂᬭᬶᬂ᭞ᬉ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬳᬶᬘᬮᬗ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬉᬫᬮᬧ᭄᭞ᬤ
Auto-transliteration
[16 16B] 16. ring, hang, dados, rasayang. kĕbo, poliḥpangiring, he, dados, kĕbone. ngasa, poliḥpangiring, hin, dados, basanin. bapa, poliḥpangiring, ne, dados, bapanne. nasi, poliḥpangiring, hĕn, dados, nasin. kruṇalinggapakantĕnanhipunsakadipangiring, ke, te, ja ya, upami, hapake. sajate. kijaja. ngudaya \\ • \\ sĕsĕlan \\ • \\ sĕsĕlanpunikawentĕnwantaḥpatpat, luwir̀hipun, upam, in, hĕn, hĕl \\ • \\ sĕsĕlanpunikamagĕnaḥringpāntaraningakṣarawyañjanamiwaḥakṣaraswara, luwir̀hipun, dilaḥ, masĕsĕlan, um, dados, dumilaḥ. sapa [17 17A] , masĕsĕlan, in, dados, sinapa. kĕbyak, masĕsĕlan, hĕr, dados, kr̥ĕbyak. kĕntang, masĕsĕlan, hĕl, dados, kl̥ĕntang \\ • \\ kruṇa linggakĕcaperinghajĕngakṣaraswara, poliḥsĕsĕlam, um, in, wĕnangsĕsĕlanpunikamagĕnaḥringhajĕng, sakadi, halam̶ngp, masĕsĕlan, um, dado s, umalap. hilag, dados, umilag. hurip, dados, umurip. halap, masĕsĕlan, in, dados, inalap, hilag, dados, inila g. hurip, dado, inurip \\ • \\ sĕsĕlan, um, yeningmangkĕpringkruṇalinggasakadiringhar̥ĕp, sĕring, u, punikakahicalang, sakadi, umalap, da

Leaf 17

uger-uger-pasang-aksara-bali 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭑᭗᭟ ᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫᬮᬧ᭄᭞ᬉᬫᬶᬮᬕ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬫᬶᬮᬕ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬯᬃᬕᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬩ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬯ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬩ᭞ᬧ᭞ᬫ ᬯ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬍᬩᬸᬃ᭞ᬢᬸᬃᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬭᬸᬫᬓᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬉᬫᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬧᬭ᭞ᬤᬤᭀ ᬲ᭄᭞ᬉᬫᬭ᭞ᬫᬢᬶ=ᬉᬫᬢᬶ᭟ᬯᬍᬲ᭄=ᬉᬫᬍᬲ᭄᭞ᬩᬜ᭄ᬘᬦ=ᬉᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭞ᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬲᬦᬾ᭠ ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬶ᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬓ᭞ᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬓ᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬳᬸᬕᭂᬃᬳᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬧᬸᬃᬯᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬸᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋ [᭑᭘ 18A] ᬧ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬸᬂᬢᬶᬸᬂᬲᬸᬭᬂ᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬅᬓ᭄ᬓ᭞ᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬲᬚᬯᬶᬦᬶᬂ᭞ᬝ᭞ᬱ᭞ᬖ᭞ᬪ᭞ᬨ᭞ᬫᬶᬯᬄᬅᬓ᭄ᬱᬭᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬫᬵᬳᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬥ᭞ᬣ᭟ ᭜ ᭟ᬗᬦᬹᬢ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬧᬲᬫᬸᬳᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬓᭂᬘᬶᬮ᭄᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭒᭘᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭓᭐᭞ᬤᬾᬲᬾᬫ᭄ᬩᭂᬃ᭞᭑᭙᭖᭓᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᭂᬘᬧᬾ ᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬫᬲᬸᬭᬂ᭞ᬓᭂᬘᭂᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬤᬤᭀᬲ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬫᬃᬕ᭞ᬓᬃᬬᬳᬃᬚ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬦᬾᬲᬾᬯᭀᬲᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬲᬦᬾᬧᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ ᭞ᬦᬂᬳᬶᬂᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬪᬵᬱᬲᬂᬲ᭄ᬓᭂᬃᬢ᭞ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂᬢᬄᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬩᬮᬶ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬯᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬘᬶᬢ᭄ᬢ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞
Auto-transliteration
[17 17B] 17. dos, malap, umilag, dadosmilag \\ • \\ kruṇalinggakĕcaperinghajĕngwar̀ga'oṣṭya, ba, pa, ma, wa, poliḥsĕsĕlan, um, wĕnangakṣara, ba, pa, ma wa, punikakal̥ĕbur̀, tur̀sĕsĕlan, um, mahurip, rumakĕtringpanganggeswarapunika, sakadi, bantas, masĕsĕlan, um, dados, umantas, para, dado s, umara, mati=umati. wal̥ĕs=umal̥ĕs, bañcana=umañcana \\ • \\ akṣaramadwīta \\ • \\ akṣaramadwīta, tĕgĕshipunakṣarawyañjanasane‐ katulismangkep, hupami, akṣara, ka, kagantunginhantuk, ka. nganūtinhugĕr̀hugĕr̀pasangakṣarapur̀wadr̥ĕṣṭa, saluwiringkruṇalungga, yeningkĕcaperinghar̥ĕ [18 18A] pmadwīungt̶ngsurang, akṣaraneringpungkur̀patūtmadwīta, sakadi, akka, kar̀ṇna, dhar̀mma, sajawining, ṭa, ṣa, gha, bha, pha, miwaḥakṣaradantyamāhapraṇa, dha, tha. • . nganūtlinpasamuhanhagungkĕcil, tanggal 28 jantostanggal 30 desembĕr̀ 1963 hindikakṣaramadwītapunika, kruṇalinggakĕcape ringhajĕngmasurang, kĕcĕperingpungkur̀dadostanmadwīta, sakadi, mar̀ga, kar̀yahar̀ja, miwaḥsanesewosan \\ • \\ wentĕnkruṇasanepakantĕnanhipunmadwīta , nanghingsujātinhipunnentĕnmadwīta. kruṇapunikawitsakingbhāṣasangskĕr̀ta, kewantĕnsāmpunkĕtaḥmānggeringbali, sakadi, kr̥ĕtta, wr̥ĕtta, citta, buddha,

Leaf 18

uger-uger-pasang-aksara-bali 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭑᭘᭟ ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬤ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢᬗᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬥ᭞ᬫᬥᬸ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗᬦᬹᬢᬶᬦᬹᬃᬯᬤᬺᬱ᭄ᬝᬭᬶᬂᬪᬵᬱᬓᬯᬶᬮᬸ᭠ ᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬅᬜ᭄᭞ᬅᬫ᭄᭞ᬅᬦ᭄᭞ᬅᬗ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬘᬓ᭄ᬭ=ᬅᬜᬓ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ᬧᬦ᭄ᬢᬶᬂ=ᬅᬫᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭟ᬢᬸᬮᬸᬧ᭄=ᬅᬦᬸᬮᬸᬧ᭄᭟ᬕᬦ᭄ᬢᬶ=ᬅᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬧᬲᬫᬹᬳᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬓᭂ ᬘᬶᬮ᭄᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄᭞᭑᭙᭖᭓᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬪᬵᬱᬩᬮᬶᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬄ᭞ᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬦᬶᬓ᭞᭠ᬅ᭞ᬲᬦᬾᬓᬳᬶᬘᬮᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬢᬾ=ᬜᬢᬾ᭟ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬕ=ᬫᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄᭞ᬢᬗᬦ᭄= ᬦᬩᬲ᭄᭟ᬓᬧᬾᬃ=ᬗᬧᬾᬃ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬍᬃᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬯᬃᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭᬓᬤᬶ᭞ᬯᬃᬕᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬢ᭞ᬤ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭟ᬢᬵᬮᬯ᭄ᬬ᭞ᬘ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬤᬤᭀ [᭑᭙ 19A] ᬲ᭄᭞ᬜ᭟ᬓᬡ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬳ᭞ᬓ᭞ᬕ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬗ᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬧ᭞ᬩ᭞ᬯ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫ᭟ᬅᬃᬥᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬬ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬯ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭟ᬅᬦᬸᬦᬰᬶᬓ᭞ᬜ᭞ ᬫ᭞ᬦ᭞ᬗ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬳ᭞ᬳᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬳᬾ᭞ᬳᭀ᭞ᬳᭂ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬳᬯᬦ᭄ᬥ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬯᬃᬕ᭞ ᬤᬤᭀᬲᬂᬤᬸᬫᬸᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬓᭂᬘᬧ᭄᭞ᬯᭂᬯᭂᬳᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂ᭞ᬳᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬚᬸᬓ᭄=ᬳᭂᬚᬸᬓ᭄=ᬗᭂᬚᬸᬓ᭄᭟ᬬᬾᬄ=ᬳᬶᬬᬾᬄ+ᬳᬶᬦ᭄=ᬗᭂᬬᬾᬳᬶᬦ᭄᭟ ᬯᬾᬄ=ᬳᬸᬯᬾᬄ=ᬳᬶᬦ᭄=ᬗᭂᬯᬾᬳᬶᬦ᭄᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬮᬸᬄᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬲᬦᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬕ᭞ᬓ᭞ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬯᬯᬸᬧ᭄ᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬩᬸᬮᬦ᭄=ᬳᬩᬸᬮᬦ᭄=ᬗ
Auto-transliteration
[18 18B] 18. siddha, yuddha. akṣara, da, yeningmadwītangangge, dha, madhu \\ • \\ pasangakṣara'anuswara \\ • \\ pasangakṣara'anuswara, nganūtinūr̀wadr̥ĕṣṭaringbhāṣakawilu‐ wir̀hipun, añ, am, an, ang, sakadi, cakra=añaktra. panting=amanting. tulup=anulup. ganti=anganti \\ • \\ nganūtinpasamūhanhagungkĕ cil, tahun 1963 yeningbhāṣabalilumbraḥ, anuswarapunika, ‐a, sanekahicalangsakadi, sate=ñate. pantĕga=mantĕg, tangan= nabas. kaper̀=ngaper̀ \\ • \\ anuswarapunikatal̥ĕr̀nganūtinwar̀ga'akṣarakadi, war̀gadantya, ta, da, dados, na. tālawya, ca, ja, sa, dado [19 19A] s, ña. kaṇṭya, ha, ka, ga, dados, nga. oṣṭya, pa, ba, wa, dados, ma. ar̀dhaswara, ya, ra, la, wa, mangge, poliḥanuswara, ng. anunaśika, ña, ma, na, nga, manggĕḥ, poliḥanuswara, ng. akṣaraswara, ha, hi, hu, he, ho, hĕ, poliḥanuswara, ng. kruṇahawandha, yeningkĕcap'hipuntanhanūtringwar̀ga, dadosangdumunkaliḥkĕcap, wĕwĕhinhantuk, hĕ, hi, hu, poliḥanuswara, ng, sakadi, juk=hĕjuk=ngĕjuk. yeḥ=hiyeḥ+hin=ngĕyehin. weḥ=huweḥ=hin=ngĕwehin. wentĕnaluḥkruṇalinggasanepoliḥpangatĕng, ga, ka, dumun, wawupliḥanuswara, bulan=habulan=nga

Leaf 19

uger-uger-pasang-aksara-bali 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭑᭙᭟ ᬩᬸᬮᬦ᭄᭟ᬤᬰ=ᬳᬤᬰ=ᬗᬤᬰ᭟ᬢᬶᬩᬦ᭄=ᬳᬢᬶᬩᬦ᭄=ᬗᬢᬶᬩᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬂᬯᬃᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲᬓᬤᬶ᭞ᬢᭂᬧᬸᬂ=ᬦᭂᬧᬸᬂ᭟ᬤᬓᭂᬧ᭄=ᬦᬓᭂᬧ᭄᭟ᬧᬲᬂ=ᬫᬲᬂ᭟ᬩ ᬩᬃ=ᬫᬩᬃ᭟ᬯᭂᬢᬸ=ᬫᭂᬢᬸ᭟ᬘᬓᭂᬢ᭄=ᬜᬓᭂᬢ᭄᭟ᬚᭂᬫᬓ᭄=ᬜᭂᬫᬓ᭄᭟ᬲᬩᬢ᭄=ᬜᬩᬢ᭄᭟ᬳᬩᬲ᭄=ᬗᬩᬲ᭄᭟ᬓᭂᬩᬾᬲ᭄=ᬗᭂᬩᬾᬲ᭄᭟ᬕᬭᬶᬲ᭄=ᬗᬭᬶᬲ᭄᭟ᬬᬰᬬᬂ =ᬗ᭄ᬬᬰᬬᬂ᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄=ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬮᬮᬸ=ᬗᬮᬸ᭟ᬯᬬᬂ=ᬗ᭄ᬯᬬᬂ᭟ᬳᬩ=ᬗᬩ᭟ᬳᬶᬮᬸᬢ᭄=ᬗᬶᬮᬸᬢ᭄᭟ᬳᬸᬮᬄ=ᬗᬸᬮᬄ᭟ᬳᬾᬩᬢ᭄=ᬗᬾᬩᬢ᭄᭟ᬳᭀᬕᬃ=ᬗᭀᬕᬃ᭟ᬳᭂ᭠ ᬫ᭄ᬧᬓ᭄=ᬗᭂᬫ᭄ᬧᬓ᭄᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬧᬹᬃᬯᬬᬾᬦᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭᬬᬂ᭞ᬲᬲᬢᬾ=ᬜᬜᬢᬾ᭟ᬧᬧᬤᬸ=ᬫᬫᬤᬸ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲᬦ᭄ᬥᬶ᭟ [᭒᭐ 20A] ᬲᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬢᬶᬫ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬵᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄᭟ᬢᬍᬃᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬓᬲᬸᬢ᭄ᬭᬬᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄=ᬫᬵᬤᬦ᭄᭟ᬫᬳᬶᬥᭂᬧ᭄=ᬫᬶᬥᭂᬧ᭄᭟ᬓᬳᬶᬮᬗᬦ᭄=ᬓᬾᬮᬗ ᬦ᭄᭟ᬤᬶᬳᬶᬩᬶ=ᬤᬷᬩᬶ᭟ᬓᬳᬸᬮᬶᬕ᭄=ᬓᬸᬮᬶᬕ᭄᭟ᬓᬳᬸᬘᬧ᭄=ᬓᭀᬘᬧ᭄᭟ᬓᬳᬾᬩᬢ᭄=ᬓᬾᬩᬢ᭄᭟ᬫᬳᭀᬢᭀᬦ᭄=ᬫᭀᬢᭀᬦ᭄᭟ᬓᬳᭂᬜ᭄ᬘᬓ᭄=ᬓᭂᬜ᭄ᬘᬓ᭄᭟ᬧ ᬢᬸᬳᬸᬢ᭄=ᬧᬢᬹᬢ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬯᬢᬶᬭᭀᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬚᬶᬳᬦ᭄=ᬲᬚᬾᬦ᭄᭟ᬲᬾᬗ᭄ᬓᬮᬳᬶᬦ᭄=ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮᬾᬦ᭄᭟ᬧᬲᬗᬸᬳᬦ᭄=ᬧᬲᬗᭀᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬦᬓᬮᬶᬄᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᭂᬦ-ᬳᬧ=ᬓᭂᬦᬵᬧ᭟ᬓᬸᬩᬸ-ᬳᬸᬯᬸᬕ᭄=ᬓᬸᬩᬹᬯᬸᬕ᭄᭟ᬫᬾᬭᬸ-ᬉᬧᬫ=ᬫᬾᬭᬹᬧᬫᬤᬶᬩ᭄ᬬ-ᬉᬢ᭄ᬢᬫ=
Auto-transliteration
[19 19B] 19. bulan. daśa=hadaśa=ngadaśa. tiban=hatiban=ngatiban \\ • \\ nganūtingwar̀ga'akṣarasakadi, tĕpung=nĕpung. dakĕp=nakĕp. pasang=masang. ba bar̀=mabar̀. wĕtu=mĕtu. cakĕt=ñakĕt. jĕmak=ñĕmak. sabat=ñabat. habas=ngabas. kĕbes=ngĕbes. garis=ngaris. yaśayang =ngyaśayang. raris=ngraris. lalu=ngalu. wayang=ngwayang. haba=ngaba. hilut=ngilut. hulaḥ=ngulaḥ. hebat=ngebat. hogar̀=ngogar̀. hĕ‐ mpak=ngĕmpak. dwīpūr̀wayeningpoliḥanuswara, patūtmakakaliḥanuswarayang, sasate=ñañate. papadu=mamadu. pasangakṣarasandhi. [20 20A] sandhi, tĕgĕshipun, patimwan, wyadinmāngkep. tal̥ĕr̀kawāṣṭaninkasutrayang, sakadi, mahadan=mādan. mahidhĕp=midhĕp. kahilangan=kelanga n. dihibi=dībi. kahulig=kulig. kahucap=kocap. kahebat=kebat. mahoton=moton. kahĕñcak=kĕñcak. pa tuhut=patūt \\ • \\ kruṇalinggawyadinwatiron, poliḥpangiringsakadi, sajihan=sajen. sengkalahin=sĕngkalen. pasanguhan=pasangon. • . kruṇanakaliḥwyadinlangkungkahangkĕpang, sakadi, kĕna-hapa=kĕnāpa. kubu-huwug=kubūwug. meru-upama=merūpamadibya-uttama=

Leaf 20

uger-uger-pasang-aksara-bali 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭒᭐᭟ ᬤᬶᬩ᭄ᬬᭀᬢ᭄ᬢᬫ᭟ᬦᬭ-ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ=ᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟ᬪᬷᬫ-ᬅᬃᬚᬸᬦ=ᬪᬷᬫᬵᬃᬚᬸᬦ᭟ᬬᭀᬕᬶ-ᬇᬰ᭄ᬯᬭ=ᬬᭀᬕᬷᬰ᭄ᬯᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬲᬦᬾᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬢᭂᬗᭂ ᬦᬦᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬦᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬫᬯᬲᬵᬦᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓ᭄ᬭᬡᬦᬾᬶᬸᬂᬦᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᬧᬹᬃᬯᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬭᬶᬭᬶᬲ᭄ᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬭᬗ᭄ -ᬳᬲᭂᬫ᭄=ᬓᬭᬗᬲᭂᬫ᭄᭟ᬳᬦᬓ᭄-ᬳᬕᬸᬂ=ᬳᬦᬓᬕᬸᬂ᭟ᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄-ᬳᬮᭀᬦ᭄=ᬤᬩ᭄ᬤᬩᬮᭀᬦ᭄᭟ᬲᬗ᭄ᬇᬦᬸᬘᬧ᭄‌ᬳᬗᬭᬦ᭄ᬅᬃᬚᬸᬦ=ᬲᬗᬶᬦᬸᬘᬧᬗᬭᬦᬃᬚᬸᬦ᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬢᬸᬃᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬤ᭄ᬯᬷᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬂ᭞ᬢᬍᬃᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᭂᬗᭂᬦᬦᬚᬮᬦ᭄ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬳᬤᬸᬓ᭄‌ᬳᬤᬸᬓ᭄ [᭒᭑ 21A] =ᬳᬤᬸᬓᬤᬸᬓ᭄᭟ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄=ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟ᬳᬸᬲᬧ᭄‌ᬳᬸᬲᬧ᭄=ᬳᬸᬲᬧᬸᬲᬧ᭄᭟ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄‌ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄=ᬳᬶᬤᬸᬧᬶᬤᬸᬧ᭄᭟ᬳᭀᬕᬄᬳᭀᬕᬄ=ᬳᭀᬕᬳᭀᬕᬄ᭟ ᬳᬶᬫᬂᬳᬶᬫᬂ=ᬳᬶᬫᬗᬶᬫᬂ᭟ᬳᬸᬯᬃᬳᬸᬯᬃ=ᬳᬸᬯᬭᬸᬯᬃ᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᬾᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᭂᬗ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬢᬢᬶᬭᭀᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬤ᭄ᬯᬷᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬂ᭞ᬢᬍᬃᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᭂ ᬗᭂᬦᬦ᭄ᬫᬳᬮᬦ᭄ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄=ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄᭟ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬧᬦ᭄=ᬳᬧᬦᬧᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᬓᬮᬶᬄᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬦᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬫᬯᬲᬵᬦᬳ ᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓ᭄ᬭᬸᬡᬦᬾᬭᬶᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᬧᬹᬃᬯᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬩᭀᬬᬚᬫᬯᬵᬱ᭄ᬝᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬗᬶᬮᬸᬢ᭄‌ᬢᬮᬶ=ᬗᬶᬮᬸᬢ᭄ᬢᬮᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀ
Auto-transliteration
[20 20B] 20. dibyottama. nara-indra=narendra. bhīma-ar̀juna=bhīmār̀juna. yogi-iśwara=yogīśwara \\ • \\ tĕngĕnanmajalan \\ • \\ sanekawāṣṭanintĕngĕ nananmajalanpunika, yeningkruṇaneringhar̥ĕpmawasānahantuktĕngĕnan, tur̀kraṇane̶ngnaringpungkur̀mapūr̀wahantukakṣaraswaraririskahangkĕpangsakadi, karang -hasĕm=karangasĕm. hanak-hagung=hanakagung. dabdab-halon=dabdabalon. sanginucap'hangaranar̀juna=sanginucapangaranar̀juna. • . kruṇalinggakĕcaperinghajĕngakṣaraswara, tur̀kĕcaperingpungkur̀matĕngĕnan, rariskadwīlinggayang, tal̥ĕr̀dadostĕngĕnanajalansakadi, haduk'haduk [21 21A] =hadukaduk. henggalhenggal=henggalenggal. husap'husap=husapusap. hidup'hidup=hidupidup. hogaḥhogaḥ=hogahogaḥ. himanghimang=himangimang. huwar̀huwar̀=huwaruwar̀ \\ • \\ kruṇalinggakecaperingpungkur̀mĕnga, dadoskruṇatatiron, rariskadwīlinggayang, tal̥ĕr̀dadoshanggentĕ ngĕnanmahalansakadi, hanggonhanggon=hanggonanggon. hapanhapan=hapanapan \\ • \\ kruṇalinggakakaliḥkahangkĕpang, yeningkruṇaneringhar̥ĕpmawasānaha ntuktĕngĕn, tur̀kruṇaneripungkur̀mapūr̀wahantukakṣarawyañjana, punikaboyajamawāṣṭatĕngĕnanmajalansakadi, ngiluttali=ngiluttali, tandado

Leaf 21

uger-uger-pasang-aksara-bali 21.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭑ 21B] ᭒᭑᭟ ᬲ᭄᭞ᬗᬶᬮᬸᬢᬮᬶ᭟ᬧᬦᬓ᭄‌ᬓᬢᬓ᭄=ᬧᬦᬓ᭄ᬓᬢᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬦᬓᬢᬓ᭄᭟ᬩᬢᬶᬲ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬧᬶ=ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ ᬤ᭄ᬯᬶᬧᬹᬃᬯᬫᬶᬯᬄᬤ᭄ᬯᬷᬯᬰᬵᬦ᭟ ᭜ ᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬧᬹᬃᬯᬫᬵᬃᬣᬶᬓᭂᬦᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬓᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬳᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬦᬾᬯᬾᬦ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬢᬍᬃᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬢᬾ=ᬲᬲᬢᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᭂᬲᬢᬾ ᭟ᬘᬧᬶᬮ᭄=ᬘᬘᬧᬶᬮ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬘᭂᬘᬧᬶᬮ᭄᭟ᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄=ᬩᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᭂᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭟ᬕᭂᬩᬸᬕ᭄=ᬕᬕᭂᬩᬸᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬕᭂᬕᭂᬩᬸᬕ᭄᭟ᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃ=ᬲᬲᬸ ᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬸᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃ᭟ᬭᬵᬫ=ᬭᬭᬵᬫ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬭᬵᬭᬵᬫ᭟ᬋᬕᭂᬧ᭄=ᬭᬋᬕᭂᬧᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬋᬋᬕᭂᬧᬦ᭄᭟ᬍᬩᭂᬂ=ᬮᬍᬩᭂᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ [᭒᭒ 22A] ᬍᬍᬩᭂᬗᬦ᭄᭟ᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬂ=ᬕᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬯᬺᬢᬾᬦ᭄=ᬧᬧᬺᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬺᬧᬺᬢᬾᬦᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬯᬰᬵᬦᬫᬵᬃᬣᬶ᭞ᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ ᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬳᬂ᭞ᬢᬍᬃᬲᭂᬭᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂ᭞ᬧ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᭂᬩᭂᬃ=ᬧᬓᭂᬩᭂᬃᬩᭂᬃ᭟ᬓᭂᬢᬾᬮ᭄=ᬧᬓᭂᬢᬾᬮ᭄ᬢᬾᬮ᭄᭟ᬓᭂᬘᭀᬲ᭄=ᬧᬓᭂᬘᭀᬲ᭄ᬘᭀᬲ᭄᭟[stamp]ᬢ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬭᬵ ᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬯᬵᬭᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬫᬲᬾᬳᬶᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭑᭔᭞ᬚᬸᬮᬶ᭞᭑᭙᭘᭖᭟ᬓ᭄ᬱᬫᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩ᭟ ᭜ ᭟
Auto-transliteration
[21 21B] 21. s, ngilutali. panakkatak=panakkatak, tandados, panakatak. batissampi=batissampi, tandados, batisampi \\ • \\ pasangakṣara dwipūr̀wamiwaḥdwīwaśāna \\ • \\ dwīpūr̀wamār̀thikĕnaperinghar̥ĕpkapingkalihang, ringsapunapinewentental̥ĕr̀poliḥpangiringsakadi, sate=sasate, tandados, sĕsate . capil=cacapil, tandados, cĕcapil. bangkit=babangkit, tandados, bĕbangkit. gĕbug=gagĕbug, tandados, gĕgĕbug. sumbar̀=sasu mbar̀, tandados, susumbar̀. rāma=rarāma, tandados, rārāma. r̥ĕgĕp=rar̥ĕgĕpan, tandados, r̥ĕr̥ĕgĕpan. l̥ĕbĕng=lal̥ĕbĕngan, tandados, [22 22A] l̥ĕl̥ĕbĕngan. grantang=gagrantangan, tandados, gragrantangan. wr̥ĕten=papr̥ĕtenan, tandados, pr̥ĕpr̥ĕtenan \\ • \\ dwīwaśānamār̀thi, kĕcaperingpungkur̀ka pingkalihang, tal̥ĕr̀sĕringpoliḥpangatĕ, pa, sakadi, kĕbĕr̀=pakĕbĕr̀bĕr̀. kĕtel=pakĕteltel. kĕcos=pakĕcoscos. [stamp]t \\ • \\ puputkasurā tringdina, ca, pa, wāraklawu, masehitanggal 14 juli 1986. kṣamatityang, hiwayansamba \\ • \\

Leaf 22

uger-uger-pasang-aksara-bali 22.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭒ 22B] ᭒᭒᭟
Auto-transliteration
[22 22B] 22.

Leaf 23

uger-uger-pasang-aksara-bali 23.jpeg

Image on Archive.org