Pangayam Ayam

This page has been accessed 4,904 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Pangayam-ayam merupakan pedoman untuk mengadu ayam yang pembahasannya meliputi cara pemilihan lawan ayam yang baik dengan menggunakan pedoman hari, wawaran, dan wuku dalam kalender Bali.

Naskah ini selesai ditulis pada tahun śaka 1851.

English

Pangayam-ayam is a manual for cockfighting that primarily discusses how to pick the appropriate chicken to win according to day, wawaran, and wuku of the Balinese calendar.

The manuscript was completed on śaka year 1851.

Front and Back Covers

pangayam-ayam 0.jpeg

Image on Archive.org

[Judul : Pangayam-ayam Ukuran : P. 50cm L.3,5cm Jlk. 22 lb Milik : Gdong Kirtya] [᭑1A] No. III C 474/8 ᭚ᬧᬗᬬᬫᬬᬫ᭄᭟ Lp: 1-22 ᭚ᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬤᭀᬂᬓᬶᬃᬢ᭄ᬬ᭞ Pangayam-ayam. Toeroenan dari lontarnja I Dewa Ktoet Pasek, dari Penida Kadja [Temboekoe] ditoe- roen olih I Ktoet Kadjeng, Br Tegal [Singr]
Auto-transliteration
[Judul : Pangayam-ayam Ukuran : P. 50cm L.3,5cm Jlk. 22 lb Milik : Gdong Kirtya] [11A] No. III C 474/8 // pangayamayam. Lp: 1-22 // druwen'gdongkir̀tya, Pangayam-ayam. Toeroenan dari lontarnja I Dewa Ktoet Pasek, dari Penida Kadja [Temboekoe] ditoe- roen olih I Ktoet Kadjeng, Br Tegal [Singr]

Leaf 1

pangayam-ayam 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭚᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬢᬵ᭟ ᭞᭑᭟ ᭚᭞ᬭ᭞ᬧ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬤ᭞᭞ᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬤᭀ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬳ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬲᬤᬬᬢᬦᬵ᭞ᬲ᭄ᬧᬃᬱᬵᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬮ᭞ᬇ᭞ᬝᬵᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬦᬫᬭᬸᬧ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬗᬸ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬯ᭞ᬢᬸ᭞ᬰ᭞ᬚ᭞ᬕᬸ᭞ᬤᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬲᬲ᭄ᬓᬭ᭞ᬩᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬯᬂᬓᬾ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬯ᭄ᬭ᭞ᬬ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬗᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬳᬯᬶᬤ᭄ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬪᬂ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬮᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚᬢᬶ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬪᬂ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬯ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬂ᭞ᬕ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬦ᭄ᬯᭀ᭞ᬦᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬪᬂ᭞ᬢ᭞ᬓᬸ᭞ᬧᬸ᭟ ...... [᭒ 2A] ᭚ᬮᬦ᭄ᬤᭂᬧ᭄᭟ ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬳᭀ᭞ᬯ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬯᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬲ᭄ᬧᬃᬱᬵ᭞ᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄‌ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭞ᬧᬸᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬩᬂ᭞ᬩᬶᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬯ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬤᬂ᭞ᬢᬂ᭞ᬢᬮᬶ᭞ᬳᬶ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬩᬶ᭞ᬕ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬤᬗᬸ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬳ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬚ᭞ᬯ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞
Auto-transliteration
[1 1B] // , sintā. 1. // , ra, pa, tung, bu, śri, da, , śri, do, cmĕng, ja, bhāng, ha, nmusadayatanā, spar̀syāsaśakti, sukubhāng, ja, sukuning, ta, pu, hi, ...... , ca, pwa, har̀, a, la, i, ṭācmĕng, ja, bang, ta, nmunamarupa, wangkasśakti, dangu, sukucmĕng, ja, putiḥ, ta, pu, hi, ...... , a, wa, tu, śa, ja, gu, dabya, pinge, ja, bwik, ta, nmusaskara, barunbun, śakti, pu, ku, kuningmnang, cmĕng, ta, wangke, ...... , bu, ka, wa, wra, ya, da, do, bwik, ja, ngajo, ta, nmuhawidya, biyingśakti, sukubhang, ja, kuning, ta, bhang, pu, ...... , wr̥ĕ, u, wa, ra, śri, lu, ja, bwik, ja, wangkas, ta, nmu, jati, srawaḥśakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, ta, bhang, pu, ...... , śu, pa, ma, śu, bra, gi, bya, brunbunkuning, ja, wangkasputiḥ, ta, nmu, bawa, biyingbrunbunśakti, dang, ga, ...... , śa, pwa, tung, ca, ka, nwo, no, bwikkuning, ja, putiḥ, ta, nmukr̥ĕṣṇā, bwikśakti, putiḥ, ja, bhang, ta, ku, pu. ...... [2 2A] // landĕp. , ra, wa, har̀, śu, u, ho, wa, klawujnar̀, ja, bhāngkar̀ṇnapinge, ta, nmu, we, ijo, śakti, rawujnar̀, ja, cmĕng, ta, pu, ku, ...... , ca, ka, wu, bu, śrī, e, bya, cmĕng, ja, pinge, ta, nmuspar̀syā, saśakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, ta, hi, ku, ...... , a, u, pa, a, i, hu, do, wangkas, ja, brunbuncmĕng, ta, nmu, na, wangkasśakti, sukubhang, ja, jnar̀cmĕng, ta, tang, ping 1 pur̀, sangkur̀mnang, bang, bing, ...... , bu, pa, wa, śa, gu, tu, wa, bhāng, ja, cmĕng, ta, nmu, wi, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, dang, tang, tali, hi, pu, ...... , wr̥ĕ, pwa, ma, wr̥ĕ, ya, dadi, bya, pinge, ja, bwikcĕmĕng, ta, nmu, ha, biyingśakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, ta, bi, ga, pu, ...... , śu, wa, tung, ra, lu, da, do, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, ja, srawaḥ, śakti, sukubhāng, ja, jnar̀cmĕng, ta, pu, hi, dangu, ...... , śa, ka, ha, śu, bra, ja, wa, biying, ja, klawu, ta, nmu, da, biying, brunbunśakti, sukujnar̀, ja, cmĕng, ta, pu, ku,

Leaf 2

pangayam-ayam 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭚᭞ᬯᬸᬓᬶᬃ᭟ ᭞᭒᭟ ᭞ᬭ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢ᭄ᬭ᭞ᬉ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧ᭄ᬢᬄ᭞ᬩᬂ᭞ᬓᬮᬚᭂᬗ᭄ᬓᬶᬂ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬳᬾ᭞ᬯ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬲ᭄ᬧᬃᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩᬂ᭞ᬢ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬸᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬫ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬲ᭞ᬚ᭞ᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬢ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬧ᭄ᬢᬄ᭞ᬢᬮᬶ᭞ᬩᬂ᭞ᬓᬸ᭞ ...... ᭞ᬯ᭄ᬭ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬯᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬓᬸ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬳ᭞ᬯ᭄ᬭ᭞ᬬ᭞ᬢᬸ᭞ᬯ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬓᬸ᭞ [᭓ 3A] ᭚᭞ᬓᬸᬭᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪᬵ᭞ᬯᬶ᭞ᬭᬶ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬯᬶ᭞ᬭᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬯ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢ᭄ᬭ᭞ᬉ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬩᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬭᬭᬵᬚᬄ᭞ᬓᬸ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬯᬾ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬓᬸ᭞ᬧᬸ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬤ᭄ᬯᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬲᬨ᭞ᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬢᬮᬶ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭞ᬳ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬏᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬯᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬪᬂ᭞ᬢ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬩᬶ᭞ᬕ᭞ᬧᬸ᭞
Auto-transliteration
[2 2B] // , wukir̀. 2. , ra, u, wu, ca, ka, gi, bya, bwik, ja, putiḥ, ta, nmu, tra, u, bwikṣakti, putiḥbhāng, ta, bwikptaḥ, bang, kalajĕngking, ...... , ca, pa, pa, śu, u, do, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, we, ijośakti, bhang, ja, jnar̀cmĕng, ta, ku, hi, ...... , a, pwa, wa, bu, śrī, he, wa, ijo, ja, srawaḥ, ta, nmu, sa, spar̀saśakti, putiḥ, ja, bang, ta, wiring, brunbun, tang, ping 11 pur̀, sangkur̀mnang, ku, hi, ...... , bu, wa, ma, a, i, e, bya, sa, ja, jo, ta, nmu, na, wangkasśakti, putiḥ, ta, ta, wiringptaḥ, tali, bang, ku, ...... , wra, ka, tung, śa, gu, do, putiḥ, ja, bwik, ta, nmu, sa, wi, brunbunśakti, cmĕng, ja, putiḥ, ta, brunbunmĕnang, ku, pu, ...... , śu, u, ha, wra, ya, tu, wa, klawu, ja, wiring, ta, nmu, ha, wiringśakti, sukujnar̀, ja, cmĕng, ta, ku, hi, ...... , śa, pa, wa, ra, lu, dadi, bya, brunbun, wangkas, ta, nmu, ja, ja, srawaḥśakti, cmĕng, ja, putiḥ, ta, bhāng, ku, [3 3A] // , kurantil. , ra, pwa, pa, śu, bra, da, do, pinge, ja, cmĕng, ta, nmu, bhā, wi, ri, śakti, sukujnar̀, ja, cmĕng, ta, wi, ringmnang, bhāng, pu, ...... , ca, wa, wa, ca, ka, ja, wā, bwikcĕmĕng, ja, pinge, ta, nmu, tra, u, bwikśakti, sukubang, ja, jnar̀cmĕng, ta, bwik, mnang, rarājaḥ, ku, ...... , a, ka, pa, śu, u, gi, bya, ijocmĕng, ja, wiringbang, ta, nmuwe, ijośakti, sukubhāng, ja, jnar̀cmĕng, ta, tang, ping 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ku, pu, ...... , bu, u, tung, bu, śrī, dwado, ijocmĕng, ja, bwik, putiḥ, ta, nmu, sa, sapha, saśakti, bhang, ja, jnar̀cmĕng, ta, hiku, tali, ...... , wr̥ĕ, pa, ha, a, i, he, wo, wangkaspinge, ja, brunbun, ta, nmu, na, wangkasakti, sukubhang, ja, jnar̀, cmĕng, ta, hi, ku, ...... , śu, pwa, wu, śa, gu, ebya, pinge, ja, bwikcĕmĕng, ta, nmu, sa, wi, brunbunśakti, putiḥ, ja, bhang, ta, ijo, mnang, pu, ku, ...... , śa, wa, pa, wr̥ĕ, ya, hu, do, wiring, ja, jnar̀, ta, nmu, ha, wiringbrunbunśakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, bi, ga, pu,

Leaf 3

pangayam-ayam 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭚᭞ᬢᭀᬮᬸ᭞ ᭞᭓᭟ ᬭ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬢ᭞ ...... ᬘ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᬅ᭞ᬧ᭞ᬢᬸ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬢᭂᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢ᭄ᬭ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬚ᭞ᬯ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᬯᬺ᭞ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬳ᭄ᬲ᭄ᬢᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬪᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬦ᭄ᬯᭀ᭞ᬤᭀᬭ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᬰ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬳᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ [᭔ 4A] ᭚᭞ᬕᬸᬫ᭄ᬩᬺᬕ᭄᭟ ᬭ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬏ᭞ᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬲᬸᬓᬸ᭞ᬢ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ ...... ᬘ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬤᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᬅ᭞ᬯ᭞ᬅᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬳ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢ᭄ᬭ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᬯᬺ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᬰᬸ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬲᬵ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᬰ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬇ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬲ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[3 3B] // , tolu, 3. ra, ka, wa, ra, lu, tu, wā, bhāngkar̀ṇnapinge, ja, klawucmĕngkuning, ta, nmu, ja, srawaḥśakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, suku, ta, ...... ca, u, ma, śu, bra, dadi, bya, wiringjnar̀, ja, klawu, ta, nmu, bhawiringśakti, suku, cmĕng, ja, putiḥ, ta, ...... a, pa, tu, ca, ka, da, do, bwiktĕnar̀, ja, pinge, nmu, tra, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, bhāng, ta, ...... bu, pwa, har̀, śu, u, ja, wa, ijocmĕng, ja, wiring, ta, nmu, we, ijośakti, sukubhang, ja, sukucmĕng, ta, ...... wr̥ĕ, wa, wu, tu, śrī, gi, bya, hstipinge, ja, bhangkar̀ṇnakuning, ta, nmu, sa, śakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, ta, ...... śu, ka, pa, a, i, nwo, dora, wangkasbiru, ja, brunbunkuning, ta, nmu, wangkasākti, ja, putiḥ, ta, ...... śa, u, wa, śa, gu, ho, pinge, ja, bwikuning, ta, nmu, wi, brunbunśakti, sukujnar̀, ja, cmĕng, ta, [4 4A] // , gumbr̥ĕg. ra, pa, ma, wr̥ĕ, ya, e, bhāngkar̀ṇnāpinge, ja, klawu, cmĕng, ta, nmu, ja, ja, srawaḥśakti, sukucmĕng, ja, putiḥsuku, ta, ku, hi, ...... ca, pwa, tung, ra, lu, tu, dā, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, ja, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, bhāng, ta, ...... a, wa, ar̀, śu, bra, tu, wā, klawu, ja, wiring, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ha, tang 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ...... bu, ka, wu, ca, dadi, bya, bwik, ja, putiḥ, ta, nmu, tra, bwikśakti, sukucmĕng, ja, putiḥ, ta, ...... wr̥ĕ, u, pa, śu, u, da, do, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, wa, ijo, śakti, sukubhāng, ja, jnar̀, ta, ...... śu, pa, wa, bu, śrī, ja, wā, sā, ja, ijo, ta, nmu, sa, śakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... śa, pwa, ma, i, gi, bya, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, waskasākti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta,

Leaf 4

pangayam-ayam 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭚᭞ᬯᬭᬶᬕ᭟ ᭞᭔᭟ ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬤ᭄ᬯᭀ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭟ ...... ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬅᬃ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬳᬾ᭞ᬢ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬲᬵ᭞ᬚ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬳᬵ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬲᬵ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬚ᭞ᬲᬵ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ [᭕ 5A] ᭚᭞ᬯᬭᬶᬕᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭟ ᭞ᬭ᭞ᬉ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄‌ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬢᬸ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬪᬂᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬲᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰ᭄ᬓᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬓ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾᬪᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[4 4B] // , wariga. 4. , ra, wa, tung, śa, gu, dwo, do, pinge, ja, bwik, ta, nmu, sā, brunbunśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta. ...... , ca, ka, ar̀, wr̥ĕ, ya, he, ta, pinge, ja, jnar̀, ta, nmu, hā, brunbun, wiringśakti, sukubhang, ja, sukujnar̀, ta, ...... , a, u, wu, ra, lu, e, bya, sā, ja, hasti, ta, nmu, ja, srawaḥśakti, sukubhang, ja, sukujnar̀, ta, tang, ping 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ...... , bu, pa, pa, śu, bra, hu, do, brunbunkuning, ja, wangkasbiru, ta, nmu, bha, wiring, śaktisukujnar̀, ja, suku, cmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, pwa, wa, ca, ka, tung, hā, ijocmĕng, ja, wiringpinge, ta, nmu, tr̥ĕ, bwikśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, wa, ma, śu, u, dadi, bya, sā, ja, ijo, ta, nmu, we, ijośakti, sukujnar̀, suku, cmĕng, ta, ...... , śa, ka, tung, bu, śrī, dadi, do, ijo, ja, sā, nmu, sa, śakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, [5 5A] // , warigadyan. , ra, u, har̀, a, i, ja, wā, wangkasbiru, ja, brunbunkuning, ta, nmu, na, wangkasākti, sukuputiḥ, ja, sukubhang, ta, ...... , ca, pa, wu, śa, tu, gi, bya, pingebhāngkar̀ṇnā, ja, bwikkuning, tanmu, sā, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , a, pwa, pa, wr̥ĕ, ya, nwā, do, wiringbhangpinge, ja, ijocmĕng, ta, nmu, ha, wiringśakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, tang 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ...... , bu, wa, wa, ra, lu, he, wā, sabhāngkar̀ṇnācmĕng, ja, hastipinge, ta, nmu, ja, srawaḥśkati, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , wr̥ĕ, ka, ma, śu, br̥ĕ, e, bya, brunbunkuning, ja, wangkasbiru, ta, nmu, bha, wiringbrunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhang, ta, ...... , śu, u, tung, ca, ka, hu, do, bwikkuning, ja, pingebhangkar̀ṇna, ta, nmu, tr̥ĕ, bwikśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , śa, pa, har̀, śu, u, tu, wā, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, we, ijośakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, cmĕng, ta,

Leaf 5

pangayam-ayam 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭚᭞ᬚᬸᬮᬸᬂᬯᬗᬶ᭟ ᭞᭕᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭄ᬧᬃᬲ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦᬵ᭟ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬅᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ [᭖ 6A] ᭚᭞ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᬵ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄‌ᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬲᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄‌ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬕᬸ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬯ᭞ᬳ᭞ᬯᬺ᭞ᬬ᭞ᬚ᭞ᬯ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬩᬘ᭄ᬙᭂ᭞ᬚ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬯᬸ᭞ᬭ᭞ᬮᬸ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄‌᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬪᬂᬢ᭞
Auto-transliteration
[5 5B] // , julungwangi. 5. , ra, pwa, wu, bu, śrī, dadi, bya, wangkaspinge, ja, brunbun, ta, nmu, spar̀sa, śakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, wa, pa, a, i, da, do, bhāngkar̀ṇnāputiḥ, ja, ijo, ta, nmu, nā. wangkasākti, sukubhang, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , a, ka, wa, śa, gu, ja, wā, putiḥbhāngkar̀ṇna, ja, bwikcĕmĕng, ta, nmu, wi, brunbunśakti, sukubhang, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , bu, u, ma, wr̥ĕ, ya, gi, bya, wiringbhang, ja, ijocmĕng, ta, nmu, ha, wiringśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, pa, tung, ra, lu, nwā, do, brunbunkuning, ja, wangkaskuning, ta, nmu, ja, srawaḥśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, pwa, ar̀, śu, bra, he, wā, brunbunkuning, ja, wangkaspinge, ta, nmu, bha, wiringśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śa, wa, wu, ca, ka, e, bya, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, u, bwiksukubhāng, sukujnar̀cmĕng, ta, [6 6A] // , sungsang. , ra, ka, pa, śu, u, hu, dā, ijocmĕng, ja, wangkasbhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , ca, u, wa, bu, śri, hu, wā, klawu, ja, sakuning, ta, nmu, sa, saśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , a, pa, ma, a, i, dadi, bya, wangkasbhāng, ja, brunbuncmĕng, ta, nmu, na, wangkasākti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , bu, pwa, tung, śa, gu, da, do, pinge, bwikcĕmĕng, ta, nmu, wi, brunbunsakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, wa, ha, wr̥ĕ, ya, ja, wa, putiḥ, bacchĕ, ja, jnar̀, ta, nmu, ha, wiringbrunbunsakti, sukubhāng, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, ka, wu, ra, lu, gi, bya, klawu, ja, bihing, ta, nmu, ja, srawaḥśakti, sukucmĕng, ja, suku, putiḥ, ta, ...... , śa, u, pa, śu, bra, nwā, do, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, da, wiringśakti, putiḥ, ja, bhangta,

Leaf 6

pangayam-ayam 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭚᭞ᬤᬸᬗᬸᬮᬦ᭄᭟ ᭞᭖᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭞ᬯᬘ᭞ᬓ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬭᬚᬄ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯ᭄ᬭ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ ......᭞ ᭞ᬰ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞jᬳ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬪᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬢ᭞ [᭗ 7A] ᭚᭞ᬓᬸᬦᬶᬗᬦ᭄᭟ ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬳᭀ᭞ᬢ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬪᬂᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬧ᭞ᬅᬃ᭞ᬉ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬪᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬫᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[6 6B] // , dungulan. 6. , ra, pa, waca, ka, he, wā, bwikcĕmĕng, ja, putiḥ, ha, nmu, tr̥ĕ, bwiksakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, pwa, ma, śu, ka, e, bya, bwik, ja, putiḥ, ta, nmu, we, bwikṣakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , a, wa, tung, bu, ka, hu, do, bwikrajaḥ, ja, putiḥ, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , bu, ka, har̀, a, u, tung, wā, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, ijośakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , wra, u, wu, śa, śrī, dadi, bya, pinge, ja, klawujnar̀, ta, nmu, sā, saśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śu, pa, pa, wr̥ĕ, i, da, do, wangkaspinge, ja, brunbun, ta, nmu, hā, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukuputiḥ, cmĕng, ta ......, , śa, pwa, wa, ra, gu, jha, wā, pinge, bhangkar̀ṇnā, ja, bwikcĕmĕng, ta, nmu, ja, brunbunsakti, sukuputiḥ, ja, sukubhang, ta, [7 7A] // , kuningan. , ra, wa, ma, śu, ya, gi, bya, bwikuning, ja, putiḥ, ta, nmu, da, wiringśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, ka, tung, ca, lu, nwā, do, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , a, u, har̀, śu, br̥ĕ, ho, ta, bihingputiḥ, ja, klawu, ta, nmu, we, wiring, śakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , bu, pa, wu, bu, ka, e, bya, bwikbhangjnar̀, ja, putiḥ, ta, nmu, sa, bwikṣakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , wr̥ĕ, pwa, pa, ar̀, u, hu, do, ijo, cmĕng, ja, bwikbhang, ta, nmu, na, ijo, śakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, ...... , śu, wa, wa, śa, śrī, tu, wā, klawucmĕng, ja, sājnar̀, ta, nmu, sā, sāśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śa, ka, ma, wr̥ĕ, i, dadi, bya, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukumutiḥ, ta,

Leaf 7

pangayam-ayam 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭚᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬶᬃ᭟ ᭞᭗᭟ ᭞ᬭ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬉ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬦ᭄ᬯ᭞ᬤᭀ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬳᭀ᭞ᬯ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ [᭘ 8A] ᭚᭞ᬫ᭄ᬥᬂᬰ᭄ᬬ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬅ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬜ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬦ᭄ᬯ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭄ᬨᬃ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭞ ...... ᬰ᭞ᬯ᭞ᬅᬃ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[7 7B] // , langkir̀. 7. , ra, u, tung, ra, gu, da, do, pinge, ja, klawu, nmu, ja, ja, brunbunsakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , ca, pa, har̀, śu, ya, ja, wā, klawu, ja, bihing, ta, nmu, bha, bihingśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , a, pwa, wu, ca, lu, gi, bya, jnar̀, ja, klawucmĕng, ta, nmu, tr̥ĕ, u, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , bu, wa, pa, śu, br̥ĕ, nwa, do, bihing, ja, klawu, ta, nmu, we, bihingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , wr̥ĕ, ka, wa, bu, ka, ho, wa, wangkas, ja, putiḥ, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, ...... , śu, u, ma, a, u, e, bya, ijo, putiḥ, ja, bihing, ta, nmu, na, ijosakti, sukuputiḥ, ja, sukubhang, ta, ...... , śa, pa, tung, śa, śrī, hu, do, klawu, ja, pinge, ta, nmu, wi, saśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, cmĕng, ta, [8 8A] // , mdhangśya. , ra, pwa, a, wr̥ĕ, i, tu, wā, pinge, ja, bwikuning, ta, nmu, ña, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , ca, wa, wu, ra, gu, dadi, bya, jnar̀, ja, pinge, ta, nmu, ja, brunbunsakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , a, ka, pa, śu, ya, da, do, wiringpinge, ja, ijocmĕng, ta, nmu, bha, bihingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, tang 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ...... , bu, u, wa, ca, lu, ja, wā, sājnar̀, ja, klawucmĕng, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥ, śakti, sukubhāng, ja, suku, jnar̀, ta, ...... , wr̥ĕ, pa, ma, śu, br̥ĕ, gi, bya, brunbunkuning, ja, wangkaskuning, ta, nmu, we, wiringbrunbunsakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śu, pwa, tang, bu, ka, nwa, do, pingebwik, ja, pinge, ta, nmu, sphar̀, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, taliwangke, ...... śa, wa, ar̀, a, u, he, wā, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, ijośakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta,

Leaf 8

pangayam-ayam 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭚᭞ᬧᬸᬚᬸᬢ᭄᭟ ᭞᭘᭟ ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞pᬳᬸᬢᬶᬄᬪᬗ᭄ᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭑᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬚ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬳ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬚ᭞ᬤᭀ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬂᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᬰ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵᬧᬃᬱᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ [᭙ 9A] ᭚᭞ᬧᬳᬵᬂ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬸᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬉ᭞ᬅᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬢᬸ᭞ᬯ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬳᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬧ᭞ᬰ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬩᬺ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[8 8B] // , pujut. 8. , ra, ka, śa, śrī, e, bya, klawu, ja, sājnar̀, ta, nmu, wi, sāśakti, sukuputiḥ, ja, sukujnar̀, ta, ...... , ca, u, pa, wr̥ĕ, i, hu, do, wangkaspinge, ja, brunbunkuning, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , a, pa, wa, ra, gu, tu, wā, phutiḥbhangkar̀ṇnā, ja, bwikuning, ta, nmu, ja, brunbunsakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, tang 11 sangkur̀mnang, ...... , bu, pwa, ma, śu, ya, dadi, bya, biyingbhangkar̀ṇnā, ja, ja, ijocmĕng, ta, nmu, da, biyingśakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, wa, tung, ca, lu, da, do, brunbunkuning, ja, wangkaspinge, ta, nmu, wr̥ĕ, srawaḥśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, ka, ha, śu, br̥ĕ, ja, do, biying, ja, klawu, ta, nmu, we, biyingśakti, sukungbhang, ja, sukucmĕng, ta, ...... śa, u, wu, bu, ka, gi, bya, bwikbhang, ja, putiḥ, ta, nmu, sāpar̀syā, bwikṣakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, [9 9A] // , pahāng. , ra, pa, pa, a, u, nwā, do, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, ijośakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , wa, pwa, wa, śa, śrī, he, wā, ijo, ja, sa, ta, nmu, sā, sāśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , a, wa, ma, śrī, wr̥ĕ, i, e, bya, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, tang, ping 11 pur̀, sangkur̀śakti, mnang, ...... , bu, ka, tung, ra, gu, hu, do, putiḥ, ja, bwik, ta, nmu, ja, bwik, ta, nmu, ja, brunbunsakti, ...... , wr̥ĕ, u, ar̀, śu, ya, tu, wa, klawu, ja, bihing, ta, nmu, da, biyingbarunbunsakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, pa, wu, ca, lu, dadi, bya, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śa, pwa, pa, śa, brunbun, br̥ĕ, da, do, wiring, ja, klawu, ta, nmu, we, wiringśakti, sukucmĕng, ja, sukujnar̀, ta,

Leaf 9

pangayam-ayam 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭚᭞ᬓ᭄ᬭᬸᬮᬸᬢ᭄᭟ ᭞᭙᭟ ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬦ᭄ᬯ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬳᭀ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬲᬵᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ [᭑᭐ 10A] ᭚᭞ᬫ᭄ᬭᬓᬶᬄ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬭᬭᬚᬄᬚᬗ᭄ᬗᬭᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬓ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬳᬱ᭄ᬘᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬳ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬳᭀ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬤᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ
Auto-transliteration
[9 9B] // , krulut. 9. , ra, wa, wa, bu, ka, ja, wā, bwikcĕmĕng, ja, putiḥ, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , a, ka, pa, a, u, gi, bya, ijo, cmĕng, ja, biyingbhāngkar̀ṇnā, ta, nmu, na, ijośakti, sukubhang, ja, sukucmĕng, ta, ...... , a, u, tung, śa, śrī, nwa, do, ijo, ja, sa, nmu, wi, sāśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , bu, wa, har̀, wr̥ĕ, i, ho, wā, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukubhang, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, pwa, wu, ra, gu, e, bya, pinge, ja, bwikcĕmĕng, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, ...... , śu, wa, pa, śu, ya, hu, do, sābhang, ja, pingeklawu, ta, nmu, bha, wiringśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhang, ta, ...... , śa, ka, wa, ca, lu, tu, wā, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, [10 10A] // , mrakiḥ. , ra, u, ma, śu, br̥ĕ, dadi, bya, bwikcĕmĕng, ja, pinge, ta, nmu, we, wiringśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , ca, pa, tung, bu, ka, da, do, bwikcĕmĕng, rarajaḥjangngaran, ja, pinge, ta, nmu, sā, bwikśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , ka, pwa, har̀, a, u, ja, wā, ijocmĕng, ja, biyingbhāngpinge, ta, nmu, na, ijo, śakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , bu, wa, wu, śa, śrī, gi, bya, haṣcicmĕng, ja, pinge, ha, nmu, sā, sāśakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, ka, pa, wr̥ĕ, i, nwā, do, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, hā, wangkasākti, sukuputiḥ, ja, sukujnar̀, ta, ...... , śu, u, wa, ra, gu, ho, wā, pinge, ja, bwikcĕdar̀, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , śa, pa, pa, śu, e, bya, ya, biyingbhāng, ja, ijo, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta

Leaf 10

pangayam-ayam 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭚᭞ᬢᬫ᭄ᬭᬩᬶᬃ᭟ ᭞᭑᭐᭟ ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬯ᭞ᬅᬃᬵ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬉ᭞ᬲ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬤᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬲ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬦ᭄ᬯ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ [᭑᭑ 11A] ᭚᭞ᬫ᭄ᬥᬗ᭄ᬓᬸᬗᬦ᭄᭟ ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬢ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯ᭄ᬭᬾ᭞ᬓ᭞ᬫ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩᬶᬭᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬢᬂ᭞ᬰᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬉ᭞ᬅᬃ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬂᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[10 10B] // , tamrabir̀. 10. , pwa, tung, ca, lu, hu, do, ijocmĕng, ja, sājnar̀, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , ca, wa, ar̀ā, śu, br̥ĕ, tu, wā, brunbun, ja, pinge, ta, nmu, we, biyingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , a, ka, wu, bu, ka, dadi, bya, ijocmĕng, ja, brunbun, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , bu, u, sa, a, u, dā, do, ijocmĕng, ja, biying, ta, nmu, na, ijośakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , wr̥ĕ, pa, wa, śa, śrī, ja, wā, haṣṭipinge, ja, sājnar̀, ta, nmu, sā, sāśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śu, pwa, ma, wr̥ĕ, i, gi, bya, sa, ja, ijo, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , śa, wa, tung, ra, gu, nwa, do, putiḥ, ja, biying, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, [11 11A] // , mdhangkungan. , ra, ka, har̀, śu, ya, he, wā, pinge, ja, ijo, ta, nmu, da, biyingbrunbunśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , ca, u, wu, ca, lu, e, bya, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , a, pa, pa, śu, br̥ĕ, hu, do, brunbunjnar̀, ja, wangkasbiru, ta, nmu, we, biyingśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , bu, pwa, wa, bu, ka, tung, ta, bwikcĕmĕng, ja, pinge, nmu, sa, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , wre, ka, ma, a, u, dadi, bya, ijocmĕng, ja, wiringbiru, ta, nmu, na, ijośakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śu, ka, tang, śu, śrī, da, do, haṣṭipinge, ja, sa, ta, nmu, wi, sāśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , śa, u, ar̀, wr̥ĕ, i, ja, wā, wangkasbiru, ja, brunbunkuning, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta,

Leaf 11

pangayam-ayam 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭚᭞ᬫᬢᬮ᭄᭟ ᭞᭑᭑᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭞ᬯᬸ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾᬫᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬘ᭄ᬫᭂᬂᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬳᭀ᭞ᬯᬵ᭞ᬲ᭞ᬚ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬜ᭄ᬘᭂᬤᬃ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭄ᬧᬃ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬰᬷ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ [᭑᭒ 12A] ᭚᭞ᬉᬬᬾ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬳ᭞ᬯᬵ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬳᬸ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬤ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[11 11B] // , matal. 11. , ra, pa, wu, ra, gu, gi, bya, pingemulus, ja, wiringcmĕngjnar̀, ta, nmu, ja, brunbunsakti, sukucmĕngja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, pwa, pa, śu, ya, nwā, do, klawu, ja, biying, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , a, pa, wa, ca, lu, ho, wā, sa, ja, haṣṭipinge, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥ, śakti, sukujnar̀, sukucmĕng, ta, ...... , bu, ka, ma, śu, br̥ĕ, e, bya, brunbuñcĕdar̀, ja, wangkasbiru, ta, nmu, we, biyingbrunbun, śakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , wr̥ĕ, u, tung, bu, ka, hu, do, bwik, ja, putiḥ, ta, nmu, spar̀, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śu, pa, har̀, a, u, tung, wā, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, ijośakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śa, pwa, wu, śa, śī, dadi, bya, ijo, ja, sa, ta, nmu, sā, sāśakti, sukubhāng, ja, sukucmĕng, ta, [12 12A] // , uye. , ra, wa, pa, wr̥ĕ, i, da, do, wangkaspinge, ja, brunbunkuning, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, ka, wa, ra, gu, ja, wā, pingebhāng, ja, biyingbhāng, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukucmĕng, ta, ...... , a, u, ma, śu, ya, gi, bya, wiringbhāng, ja, ijocmĕng, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , bu, pa, tung, ca, lu, nwā, do, sājnar̀, ja, haṣṭipinge, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , wr̥ĕ, pwa, har̀, śu, br̥ĕ, ha, wā, biying, ja, klawu, ta, nmu, we, biying, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śu, wa, wu, hu, ka, e, bya, bwik, ja, pingebhāng, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , śa, ka, pa, a, u, hu, do, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, da, ijośakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta,

Leaf 12

pangayam-ayam 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭚᭞ᬫ᭄ᬦᬇᬮ᭄᭟ ᭞᭑᭒᭟ ᭞ᬭ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳᬵ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬚ᭞ᬯ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬓ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬳ᭄ᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬳ᭄ᬱ᭄ᬝᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬯᬵ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬪᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ [᭑᭓ 13A] ᭚᭞ᬧ᭄ᬭᬗ᭄ᬩᬓᬢ᭄᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬉ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬢᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬳ᭄ᬱ᭄ᬝᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬳᬃ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬲ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬕᬸ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[12 12B] // , mna'il. 12. , ra, u, wa, śa, śrī, tu, wā, haṣṭipinge, ja, sa, klawu, ta, nmu, sa, sāśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , ca, pa, ma, wr̥ĕ, i, dadi, bya, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, hā, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , a, pwa, tung, ra, gu, da, do, pingejnar̀, ja, bwik, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , bu, wa, har̀, śu, ya, ja, wa, biyingbhang, ja, ijocmĕng, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , wr̥ĕ, ka, wu, ca, lu, gi, bya, pinge, ja, hṣṭipinge, ja, hṣṭicmĕng, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ...... , śu, u, pa, śu, br̥ĕ, nwā, wā, biying, ja, klawu, ta, nmu, we, bhiyingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śa, pa, wa, bu, ka, he, wā, bwik, ja, pinge, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, [13 13A] // , prangbakat. , ra, pwa, ma, u, e, bya, ijocmĕng, ja, biyingbhāng, ja, nmu, na, ijośakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, wa, tung, śa, śrī, tu, do, hṣṭicmĕngjnar̀, ja, sābhāng, ta, nmu, wi, sāśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, biying, mnang, ...... , a, ka, har̀, wr̥ĕ, i, tu, wā, sa, ja, ijo, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukujnar̀, ja, sukuputiḥ, ta, tang, ping 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ...... , bu, u, wu, gu, dadi, bya, pinge, ja, bwik, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, pa, śu, ya, da, do, pinge, ja, ijocmĕng, ta, nmu, bha, wiringśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , śu, pwa, wa, ca, lu, ja, wā, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, u, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śa, wa, ma, śu, br̥ĕ, gi, bya, brunbunkuning, ja, wangkas, ta, nmu, we, biyingśakti, sukucmĕng, ja, sukujnar̀, ta,

Leaf 13

pangayam-ayam 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭚᭞ᬩᬮᬵ᭟ ᭞᭑᭓᭟ ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬉ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬇᬚᭀᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬯ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾᬫᬸᬮᬸᬲ᭄ᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬉ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ,ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬳ᭄ᬱ᭄ᬝᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ [᭑᭔ 14A] ᭚᭞ᬳᬸᬖᬸ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸᬲ᭄ᬨᬃ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬚᭂᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞
Auto-transliteration
[13 13B] // , balā. 13. , ra, ka, tung, bu, ka, nwā, do, ijoputiḥ, ja, biyingbhāng, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , ca, u, har̀, a, u, he, wā, ijopinge, ja, biyingbhāng, ta, nmu, na, ijośakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , a, pa, wu, śa, śrī, e, bya, wiringpinge, ja, klawu, kuning, ta, nmu, sā, wiringśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , bu, pwa, pa, wr̥ĕ, i, hu, do, pinge, ja, bwik, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, wa, wa, ra, gu, tu, wā, pingemulusbhang, ja, bwikkuning, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śu, ka, ma, śu, ya, dadi, bya, pinge, ja, klawu, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śa, u, tung, ca, lu,da, do, sājnar̀, ja, hṣṭicmĕng, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, [14 14A] // , hughu. , ra, pa, har̀, śu, br̥ĕ, ja, wā, biying, ja, klawu'ijo, ta, nmu, we, wiringśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , ca, pwa, wu, bu, ka, gi, bya, bwikuning, ja, putiḥ, ijocmĕng, ta, nmusphar̀, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , a, wa, pa, a, u, nwā, do, haṣṭijnar̀, ja, wangkasbiru, ta, nmu, na, ijośakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, tang, ping 11 pūr̀, sangkur̀mnang, ...... , bu, ka, wa, śa, śrī, he, wā, ijocmĕng, ja, ijoputiḥ, ta, nmu, wi, sāśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀cmĕng, ta, ...... , wr̥ĕ, u, ma, wr̥ĕ, i, e, bya, brunbunjĕnar̀, ja, wangkasputiḥ, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukubhang, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, pa, tung, ra, gu, hu, do, putiḥ, ja, ijo, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śa, pwa, har̀, śu, ya, tu, wā, klawu, ja, biying, ta, nmu, na, biyingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta,

Leaf 14

pangayam-ayam 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭚᭞ᬯᬬᬂ᭟ ᭞᭑᭔᭟ ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬵᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬓ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬤ᭞ᬩᭀ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬲᬵ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬳᬃ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬳᬾ᭞ᬯ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬚᭂᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬧᬸ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ [᭑᭕ 15A] ᭚᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬉ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬯ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬲᬵᬪᬂ᭞ᬚ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬉ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬶᬭᬸ,ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬨ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬓ᭞ᬳᬃ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬚ᭞ᬯᬵ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬤ᭄ᬭᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬉ᭞ᬯᬸ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬧ᭞ᬧ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬦ᭄ᬯ᭞ᬤᭀ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬘᭂᬤᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬳᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧ᭄ᬚᬄ᭞
Auto-transliteration
[14 14B] // , wayang. 14. , ra, wa, wu, ca, lu, dadi, bya, wāngkas, ja, brunbun, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , ca, ka, pa, śu, br̥ĕ, da, bo, biying, ja, klawu, ta, nmu, we, biyingbrunbunśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , a, u, wa, bu, ka, ja, wā, bwik, ja, putiḥ, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukujnĕng, ja, sukucmĕng, ta, ...... , bu, pa, ma, a, u, gi, bya, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, ijośakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , wr̥ĕ, pwa, tung, śa, śrī, nwā, do, haṣṭipinge, ja, sā, ta, nmu, śa, sāśakti, sukuputiḥ, ja, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śu, wa, har̀, wr̥ĕ, i, he, wa, wangkasbiru, ja, brunbunjĕnar̀, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , śa, ka, pu, ra, gu, e, bya, pinge, ja, bwikuning, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, [15 15A] // , klawu. , ra, u, pa, śu, ya, hu, do, pinge, ja, ijocmĕng, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukuputiḥ, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , ca, pa, wa, ca, lu, tu, wā, sābhang, ja, haṣṭipinge, ta, nmu, tr̥ĕ, u, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , a, pwa, ma, śu, bya, dadi, bya, brunbun, ja, wangkasbiru,ta, nmu, we, biyingśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , bu, wa, tang, bu, ka, da, do, bwik, ja, pinge, ta, nmu, sapha, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , wr̥ĕ, ka, har̀, a, u, ja, wā, ijocmĕng, ja, biyingbhāng, ta, nmu, na, ijobrunbuñcidraśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, u, wu, śa, śrī, gi, bya, haṣṭipinge, ja, sājnar̀, ta, nmu, sā, wi, sāśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śa, pa, pa, wr̥ĕ, i, nwa, do, wangkaspinge, ja, brunbuncĕdar̀, ta, nmu, ha, wahangkasākti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, sangkur̀pjaḥ,

Leaf 15

pangayam-ayam 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭕ 15B] ᭚᭞ᬤᬸᬓᬸᬢ᭄᭟ ᭞᭑᭕᭟ ᭞ᬭ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬭ᭞ᬕᬸ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬯ᭞ᬫ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬓ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬺ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬯᬶᬭᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬉ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬧ᭞ᬯᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲ᭄ᬨ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯ᭞ᬉ᭞ᬤ᭞ᬤᭀ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬯ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬯᬵ᭞ᬚ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬯᬶ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ [᭑᭖ 16A] ᭚᭞ᬯᬢᬸᬕᬸᬦᬸᬂ᭟ ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬫ᭞ᬯᬺ᭞ᬇ᭞ᬕᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬘ᭞ᬉ᭞ᬭ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬕᬸ᭞ᬦ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᭀ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ᬲᬂᬓᬸᬃ᭞ᬫ᭄ᬦᬂ᭞ ...... ᭞ᬅ᭞ᬧ᭞ᬳᬃ᭞ᬰᬸ᭞ᬬ᭞ᬳᬾ᭞ᬯᬵ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬪ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬸ᭞ᬘ᭞ᬮᬸ᭞ᬏ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬯᬺ᭞ᬯ᭞ᬧ᭞ᬰᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬳᬸ᭞ᬤᭀ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬾ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬯ᭞ᬩᬸ᭞ᬓ᭞ᬢᬸ᭞ᬯᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬢ᭞ ...... ᭞ᬰ᭞ᬉ᭞ᬫ᭞ᬅ᭞ᬉ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬦ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬪᬵᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬸᬓᬸᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ
Auto-transliteration
[15 15B] // , dukut. 15. , ra, pwa, wa, ra, gu, he, wā, pinge, ja, bwikcĕmĕng, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , ca, wa, ma, śu, ya, e, bya, sājnar̀, ja, haṣṭicmĕng, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , a, ka, tung, ca, lu, hu, do, sājnar̀, ja, haṣṭi, ta, nmu, tr̥ĕ, srawaḥwiringśakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , bu, u, har̀, śu, br̥ĕ, tu, wā, biying, ja, klawu, ta, nmu, we, biyingśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, ...... , wr̥ĕ, pa, wu, bu, ka, dadi, bya, bwik, ja, putiḥ, nmu, spha, bwikti, jnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, pwa, wa, u, da, do, ijocmĕng, ja, biying, ta, nmu, na, ijośakti, sukubhāng, sukuputiḥ, ta, ...... , śa, wa, wa, śa, śrī, wā, ja, haṣṭicmĕng, ja, sājnar̀, ta, nmu, na, wi, sāśakti, sukucmĕng, ja, sukuputiḥ, ta, [16 16A] // , watugunung. , ra, ka, ma, wr̥ĕ, i, gi, bya, wangkas, ja, brunbuncĕmĕng, ta, nmu, ha, wangkasākti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta, ...... , ca, u, ra, tung, gu, nwā, do, putiḥ, ja, bwik, ta, nmu, ja, brunbunśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, sangkur̀, mnang, ...... , a, pa, har̀, śu, ya, he, wā, wiringbhāng, ja, ijo, jnar̀, ta, nmu, bha, biyingśakti, sukucmĕng, sukuputiḥ, ta, ...... , bu, pwa, wu, ca, lu, e, bya, brunbun, ja, wangkas, ta, nmu, u, srawaḥśakti, ta, nmu, u, srawaḥśakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , wr̥ĕ, wa, pa, śu, br̥ĕ, hu, do, biying, ja, klawu, ta, nmu, we, biyingśakti, sukujnar̀, ja, sukucmĕng, ta, ...... , śu, ka, wa, bu, ka, tu, wā, bwik, ja, putiḥ, ta, nmu, sā, bwikṣakti, sukuputiḥ, ja, sukubhāng, ta, ...... , śa, u, ma, a, u, dadi, bya, wangkas, ja, brunbun, ta, nmu, na, ijośakti, sukubhāng, ja, sukujnar̀, ta

Leaf 16

pangayam-ayam 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭚᭞ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬶ᭞ ᭞᭑᭖᭟ ᬲᬸᬓ᭄ᬭ᭟ ᭚᭞ᬰᬲᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭑᭞ᬧᬹᬃ᭟ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵ᭟ᬓᬸ᭟ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞᭓᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬫ᭄ᬦᬂ᭟ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟ᬭ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬲᬤ᭄ᬥᬵ᭞ᬧᬸᬃ᭞ᬯᬾᬥᬦᬵ᭞ᬫᬸᬄᬫᬸᬄ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬓ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭞ᬲᬤ᭄ᬥᬵ᭞ᬘ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬚ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬧᬸ᭞ᬲ᭄ᬧᬃᬵ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬲᬵᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬧ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟ᬰ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄᬓ᭞᭑᭐᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬤᬬᬢᬦᬵ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬲᬵᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬢᬸᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭐᭟ᬅ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞sᬳᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭙᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬤᬫᬭᬸᬧᬶ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬮᬸ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬫ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃᬓ᭄ᬦᭂᬢᭂᬦ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭟᭞ᬩᬸ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭘᭞ᬧᬹᬃᬯᬶᬚ᭄ᬜᬦᬵ᭞ᬩᬂ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬧ᭞ᬪᬵᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭞ᬭ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ [᭑᭗17A] ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭗᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬓᬭᬵ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬧ᭞ᬪᬵᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭞ᬰ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄᬓ᭞ᬏ᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬳᬯᬶᬥ᭄ᬬ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬩᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬕᬸ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬺ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬧ᭞ᬲᬵᬪᬵᬂᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭞ᬰᬸ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭕᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬚᬭᬵᬫ᭄ᬭᬡ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬇ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬭ᭞ᬧᬶᬗᬾᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬸ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭞ᬰᬸ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭔᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬚᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸ᭞ᬇ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬭ᭞ᬧᬶᬗᬾᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬸ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯᬸ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭞ᬅ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭓᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬓᬯᬵ᭞ᬳᬶᬂ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰᬸ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬫᭂᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬅᬃ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂᬫ᭄ᬦᬂ᭟᭞ᬰᬸ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭒᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬉᬧᬥᬦᬵ᭞ᬩᬶ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬘ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬫ᭄ᬦᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬯ᭞ᬳᬶᬧᬸᬂᬫᬂ᭟᭞ᬩᬸ᭞ᬢᬮᬶᬯᬗ᭄ᬓᬾ᭟
Auto-transliteration
[16 16B] // , pratiti, 16. sukra. // , śasiḥ, ka 1 pūr̀. tr̥ĕṣṇā. ku. ti, nmu 3 ijośakti. nmu, putiḥmnang. nmu, wa, cmĕngmnang. ra, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, saddhā, pur̀, wedhanā, muḥmuḥ, ku, nmu, ka, bwikṣakti, nmu, śu, bwikṣakti. , saddhā, ca, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, jweṣṭā, pu, spar̀ā, putiḥ, nmu, br̥ĕ, biyingbrunbunśakti, nmu, bu, sākuningmnang, nmu, tang, brunbunmĕnang, nmu, pa, kuningmnang. śa, taliwangke. ...... // , śaśiḥka 10 pūr̀, sadayatanā, pu, ku, nmu, br̥ĕ, wiring, brunbunśakti, nmu, bu, sākuningmnang, nmu, tung, brunbunmĕnang, nmu, pu, kuningmnang. 0. a, taliwangke. ...... // , shaśiḥ, ka 9 pūr̀, damarupi, pu, ku, nmu, lu, srawaḥijośakti, nmu, ma, sājnar̀knĕtĕnmĕnang. , bu, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, ka 8 pūr̀wijñanā, bang, ku, hi, nmu, ya, biyingśakti, nmu, śa, wangkasmĕnang, nmu, wa, wangkaskuningmnang, nmu, pa, bhāngmnang. , ra, taliwangke. [1717A] // , śaśiḥ, ka 7 pūr̀, śāskarā, hi, ku, nmu, ya, biyingśakti, nmu, śa, wangkasmĕnang, nmu, wa, wangkaskuningmnang, nmu, pa, bhāngmnang. , śa, taliwangke. ...... // , śaśiḥka, e, pūr̀, hawidhya, bhāng, bi, nmu, gu, brunbunśakti, nmu, wr̥ĕ, brunbunmĕnang, nmu, pa, sābhāngkuningmnang. , śu, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, ka 5 pūr̀, jarāmraṇa, pu, ku, nmu, i, wangkasākti, nmu, ra, pingemnang, nmu, wu, sājnar̀mnang, nmu, u, putiḥmnang. , śu, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, ka 4 pūr̀, jatti, pu, i, nmu, hi, wangkasākti, nmu, ra, pingemnang, nmu, wu, sājnar̀mnang, nmu, wu, putiḥmnang. , a, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, ka 3 pūr̀, kawā, hing, pu, nmu, śrī, sāśakti, nmu, śu, bwikmĕnang, nmu, ar̀, wangkaskuningmnang. , śu, taliwangke. ...... // , śaśiḥ, ka 2 pūr̀, upadhanā, bi, pu, nmu, u, ijo, śakti, nmu, ca, putiḥmnang, nmu, wa, hipungmang. , bu, taliwangke.

Leaf 17

pangayam-ayam 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭚᭞ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬶ᭞ᬓᬺᬱ᭄ᬡ᭟ ᭞᭑᭗᭟ ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭑᭞ᬢᬶ᭞ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬲᬤ᭄ᬥ᭞ᬢᬶ᭞ᬯᬾᬤᬦᬵ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬓ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬚ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬢᬶ᭞ᬲ᭄ᬧᬃᬲᬵ᭞ᬩᬶ᭞ᬕ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭑᭐᭞ᬲᬤᬬᬢᬦ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬇ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞ᬬ᭞ᬢᬶ᭞ᬦᬫᬭᬹᬧᬵ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬭᬚᬄ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬮᬸ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬳᬶᬚᭀ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭘᭞ᬢᬶ᭞ᬯᬶᬚ᭄ᬜᬦᬵ᭞ᬧᬸ᭞ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ [᭑᭘ 18A] ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭗᭞ᬢᬶ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬓᬭᬵ᭞ᬩᬂ᭞ᬩᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬢᬶ᭞ᬳᬯᬶᬥ᭄ᬬ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬕᬸ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭕᭞ᬢᬶ᭞ᬚᬭᬵᬫ᭄ᬭᬡ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬇ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭔᭞ᬢᬶ᭞ᬚᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬇ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭓᭞ᬢᬶ᭞ᬪᬯᬵ᭞ᬩᬂ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭒᭞ᬢᬶ᭞ᬉᬧᬥᬦᬵ᭞ᬩᬂ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟
Auto-transliteration
[17 17B] // , pratiti, kr̥ĕṣṇa. 17. // , śaśiḥ, ka 1 ti, kr̥ĕṣṇā, hi, ku, nmu, u, ijośakti. ...... // , śaśiḥ, saddha, ti, wedanā, pu, hi, nmu, ka, bwikṣakti. ...... // , śaśiḥ, jweṣṭā, ti, spar̀sā, bi, ga, nmu, br̥ĕ, biyingbrunbunśakti. ...... // , śaśiḥ, ka 10 sadayatana, ku, hi, nmu, i, wiringbrunbunśakti. ...... // , śaśiḥ, ka, ya, ti, namarūpā, bwikrajaḥ, nmu, lu, srawaḥhijo, śakti. ...... // , śaśiḥ, ka 8 ti, wijñanā, pu, ti, nmu, ya, biyingśakti. [18 18A] // , śaśiḥ, ka 7 ti, śāskarā, bang, bi, nmu, biyingśakti. ...... // , śaśiḥ, ka, e, ti, hawidhya, hi, ku, nmu, gu, brunbunśakti. ...... // , śaśiḥ, ka 5 ti, jarāmraṇa, pu, nmu, i, wangkasākti. ...... // , śaśiḥ, ka 4 ti, jatti, pu, hi, nmu, i, wangkasākti. ...... // , , śaśiḥ, ka 3 ti, bhawā, bang, pu, nmu, śrī, sāśakti. ...... // , , śaśiḥ, ka 2 ti, upadhanā, bang, pu, nmu, u, ijośakti.

Leaf 18

pangayam-ayam 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭞᭑᭘᭟ ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭗᭞ᬫᬩᬢ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭘᭞ᬢᬦᬫ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬶᬚᭀᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬩᬶᬬᬶᬂᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭙᭞ᬦᬫᬩᬸᬢᬶ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭐᭞ᬩᬦᬳ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬶᬚᭀᬢᬦ᭄ᬧᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭑᭞ᬩᬢᬦ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬹᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬩᬶᬬᬶᬂᬢᬦ᭄ᬧᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭒᭞ᬫᬢᬩ᭞ᬢᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ [᭑᭙ 19A] ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭓᭞ᬩᬦᬢ᭞ᬢᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭔᭞ᬩᬢᬦ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬤ᭄ᬯᬵᬓ᭄ᬮᬯᬸᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭕᭞ᬫᬢᬩ᭞ᬢᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭖᭞ᬩᬢᬦ᭞ᬢᬂᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬩᬶᬬᬶᬂᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬢ᭄ᬮᬸᬳᬶᬚᭀᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭑᭗᭞ᬦᬫᬯ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬤ᭄ᬯᬵᬧᬸᬢᬶᬳᬶᬚᭀᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟ ...... ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞᭞᭑᭘᭞ᬢᬫᬦ᭞ᬢᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬤ᭄ᬯᬓ᭄ᬮᬯᬸᬯᬶᬚᭀᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᬂ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬩᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬉᬭᬶᬧ᭄᭟
Auto-transliteration
[18 18B] 18. , urip 7 mabata, patin, tang, bulutlubwik, patin, pang, bulutlubwik. ...... , urip 8 tanama, tang, putiḥhijotanpa'urip, pang, putiḥbiyingtanpa'urip. ...... , urip 9 namabuti, tang, bulutlubwiktanpa'urip, pang, bulutlubwiktanpahurip. ...... , urip 10 banaha, tang, putiḥhijotanpahurip, pang, putiḥ, biyingtanpa'urip. ...... , urip 11 batana, tang, bulutlubwiktanpahūrip, pang, putiḥbiyingtanparip. ...... , urip 12 mataba, tang, klawubrunbuntanpa'urip, pang, klawubrunbuntanpa'urip. [19 19A] , urip 13 banata, tang, brunbuntanpa'urip, pang, klawutanpa'urip. ...... , urip 14 batana, tang, buludwāklawutanpa'urip, pang, brunbunwangkastanpa'urip. ...... , urip 15 mataba, tang, brunbuntanpa'urip, pang, klawutanpa'urip. ...... , urip 16 batana, tangbwikbiyingtanpa'urip, pang, bulutluhijotanpa'urip. ...... , urip 17 namawa, tang, buludwāputihijotanpa'urip, pang, putiḥbrunbuntanpa'urip. ...... , urip, 18 tamana, tang, buludwaklawuwijotanpa'urip, pang, biying, wangkasbarunbuntanpa'urip.

Leaf 19

pangayam-ayam 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭚᭞ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬶ᭞ᬰᬸᬓ᭄ᬮᬵ᭟ ᭞᭑᭙᭟ ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭑᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬳᬶᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬯ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬫ᭄ᬦᬂ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄᬲᬤ᭄ᬥᬵ᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬯᬾᬥᬦᬵ᭞ᬫᬸᬄᬫᬸᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬓ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬚ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬲ᭄ᬧᬃᬲᬵ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭑᭐᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬲᬤᬵᬬᬓ᭞ᬦ᭞ᬧᬸ᭞ᬳᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬩᬺ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭙᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬦᬫᬭᬸᬧᬵ᭞ᬧᬸ᭞ᬓᬸ᭞ᬮᬸ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞ᬨ᭞ᬧᬹᬃᬯᬶᬚ᭄ᬜᬦᬵ᭞ᬪᬵᬂ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ [᭒᭐ 20A] ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞ᬮᬸ᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬓᬭᬳᬵ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬬ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬳᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵ᭞ᬪᬂ᭞ᬩᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬕᬸ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭕᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬚᬭᬵᬫ᭄ᬭᬡ᭞ᬧᬸ᭞ᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬇ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭔᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬚᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬸ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬇ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭓᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬪᬯᬵ᭞ᬳᬶ᭞ᬓᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬲᬵᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟ ...... ᭚᭞᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭒᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬉᬧᬵᬤᬦᬵ᭞ᬩᬶ᭞ᬧᬸ᭞ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬉ᭞ᬇᬚᭀᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭟
Auto-transliteration
[19 19B] // , pratiti, śuklā. 19. // , śaśiḥ, ka 1 pūr̀, tr̥ĕṣṇā, ku, hi, nmu, u, hijośakti, wa, putiḥmnang. ...... // , śaśiḥsaddhā, pūr̀, wedhanā, muḥmuḥkuning, nmu, ka, bwikṣakti. ...... // , śaśiḥ, jweṣṭā, spar̀sā, pu, hi, nmu, br̥ĕ, biyingbrunbunśakti. ...... // , , śaśiḥ, ka 10 pūr̀, sadāyaka, na, pu, hi, nmu, br̥ĕ, wiringbrunbunśakti. ...... // , , śaśiḥ, ka 9 pūr̀, namarupā, pu, ku, lu, srawaḥ, ijośakti. ...... // , śaśiḥ, ka, pha, pūr̀wijñanā, bhāng, ku, nmu, ya, biyingśakti. [20 20A] // , śaśiḥ, ka, lu, pūr̀, śāskarahā, hi, ku, nmu, ya, biyingśakti. ...... // , śaśiḥ, ka, e, hawidyā, bhang, bi, nmu, gu, brunbunśakti. ...... // , śaśiḥ, ka 5 pūr̀, jarāmraṇa, pu, ti, nmu, i, wangkasākti. ...... // , śaśiḥ, ka 4 pūr̀, jatti, ku, pu, nmu, i, wangkasākti. ...... // , , śaśiḥ, ka 3 pūr̀, bhawā, hi, ku, nmu, śrī, sāśakti. ...... // , , śaśiḥ, ka 2 pūr̀, upādanā, bi, pu, nmu, u, ijośakti.

Leaf 20

pangayam-ayam 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭞᭒᭐᭟ ᭚ ᭜ ᭚ᬦ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭞ᬮᬶᬫ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭞ᬳᬶᬬᬫᬢ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢᬂ᭞᭒᭞ᬳᬶᬚᬩ᭄ᬭᬳᬶᬫᬢᬶ᭞ᬳᬪᬵᬂ᭞ᬢᬂ᭞᭓᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬭᬳᬶᬫᬢᬶ᭞ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢᬸᬂ᭞᭔᭞ᬳᬶᬬᬸᬲᬸᬧ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬂ᭞᭕᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬭᬳᬶᬮ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬳᬶᬚᭀ᭟ ᭐ ᭟ ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᬵᬯᬭᬵ᭞ᬭ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬩᬸᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭟ᬘ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬩᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭟ᬅ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭟ᬩᬸ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄‌ᬲᬵᬓᬸᬦᬶᬂᬲ᭄ᬭᬯᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭟ᬯᬺ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄‌ᬯᬶᬭᬶᬂᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭟ᬰᬸ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬚᭀᬳᬮᬩ᭄᭟ᬰᬸ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬓ᭄‌ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭟ ᭐ ᭟ᬧᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬭ᭞ᬉ ᬮᬸ᭞ᬓᬚᭂᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬓ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬳᬶᬚᭀᬪᬂ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭟ᬘ᭞ᬉᬮᬸᬓᬚᭂᬂ᭞ᬳᬶᬚᭀᬪᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬓ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭟ᬅ᭞ᬉᬮᬸ᭞ᬓᬚᭂᬂ᭞ᬳᬶᬚᭀᬪᬂ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭟ᬩᬸ᭞ᬉᬮᬸ᭞ᬓᬚᭂᬂ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬓᬮᬸᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂᬚᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄᭞ ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭟ᬯᬺ᭞ᬉᬮᬸ᭞ᬓᬚᭂᬂ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄‌ᬓ᭄ᬤᬲ᭄ᬳᬶᬚᭀᬓ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬓ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂᬚᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭟ᬰ᭞ᬩᬶᬬᬶᬂᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂᬚᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄᭟ᬉᬭᬶᬧᬶᬂᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬂ᭞᭑᭞ [᭒᭑ 21A] ᬫᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬲᬵᬓᬸᬦᬶᬂᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬚ᭞ᬳᬶᬚᭀᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧᬤᬧᬸᬢᬶᬄ᭟ᬢᬂ᭞᭒᭞ᬓᬮ᭞ᬳᬶᬚᭀᬩᬶᬭᬸᬲᬼᬕᬤᬂ᭞ᬳᬶᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭟ᬢᬂ᭞᭓᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳᬶᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭔᭞ᬩᬺ᭞ ᬩᬭᬓ᭄ᬲᬼᬫ᭄᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶᬂᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬪᬂᬵ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭕᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬇᬚᭀᬳᬶᬢᭂᬫ᭄᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬧᬤᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞ᬏ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬕᬤᬂᬲᬼᬫ᭄᭞ᬩᬶᬭᬸᬲᬼᬫ᭄᭞ᬇᬚᭀᬧᬸᬢᬶᬄᬓ᭄ᬦᬢᭂᬦ᭄᭞ ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶᬂᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭟᭗᭞ᬫᬧ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶᬂᬓ᭄ᬦᬢᭂᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭘᭞ᬓᬵᬮ᭞ᬇᬚᭀᬩᬶᬭᬸ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭙᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶ ᬓ᭄᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭑᭐᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬱᬼᬫ᭄᭞ᬲᬵᬩᬢᬸ᭞ᬲ᭄ᬭᬯᬄᬩᬢᬸ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭑᭑᭞ᬤᬺ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬱᬼᬫ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬓ᭄ᬦᬢᭂᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭒᭞ᬓ
Auto-transliteration
[20 20B] 20. // • // nyānpatintanggalpanglong, lima, tang 1 hiyamatmati, putiḥ, tang 2 hijabrahimati, habhāng, tang 3 hibrahimati, cmĕng, tung 4 hiyusupmati, kuning, tang 5 hisrahilmati, hijo. 0 . patinsaptāwarā, ra, patinbuwikuning. ca, patinbarunbun. a, patinhijocmĕng. bu, patinsākuningsrawaḥkuning. wr̥ĕ, patinwiringcmĕng. śu, patinhijohalab. śu, patinkklawu. 0 . pangunggul, ra, u lu, kajĕng, klawukdas, hijobhang, mangunggul. ca, ulukajĕng, hijobhang, klawukdas, bwikuning, mangunggul. a, ulu, kajĕng, hijobhang, wangkas, mangunggul. bu, ulu, kajĕng, biyingkalung, bwikuningjambul, mangunggul. wr̥ĕ, ulu, kajĕng, wangkaskdashijokdas, klawukdas, mangunggul, śa, wangkaskĕdas, wangkaskuningjambul, mangunggul. śa, biyingcmĕng, bwikuningjambul. uripingtanggal, tang 1 [21 21A] maswaraputiḥkuning, sākuningsangkur̀, ja, hijowiringbwikpadaputiḥ. tang 2 kala, hijobirusl̥ĕgadang, hijocmĕng, ja, bwikputiḥ. tang 3 śrī, barakputiḥ, hijocmĕng, wangkasputiḥ, ja, bwikputiḥ, ta. tang 4 br̥ĕ, baraksl̥ĕm, ijocmĕng, wiringkuningsangkur̀, ja, bwikbhangā, ta. tang 5 wiṣṇu, ijohitĕm, wiringbwikwangkaspadakuning, ijocmĕng, ja, sāputiḥ, klawuputiḥ, ta. tang, e, wiṣṇu, gadangsl̥ĕm, birusl̥ĕm, ijoputiḥknatĕn, wiringkuningcmĕng, ja, klawuputiḥ, ta, tang. 7 mapwarā, putiḥkuning, wiringkuningknatĕn, klawuputiḥ, ta. tang 8 kāla, ijobiru, klawucmĕng, ijocmĕng, ja, bwikputiḥ, ta. tang 9 śrī, barakputiḥ, klawu, ja, bwi k, ta. tang 10 br̥ĕ, baraksyl̥ĕm, sābatu, srawaḥbatu, ja, sākuning, bwikputiḥ, ta. tang 11 dr̥ĕ, barakputiḥ, baraksyl̥ĕm, klawucmĕng, ijocmĕng, ja, ijokuning, knatĕn, ta, tang 12 ka

Leaf 21

pangayam-ayam 21.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭑ 21B] ᭞᭒᭑᭟ ᬮ᭞ᬇᬚᭀᬳᬶᬢᭂᬫ᭄ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬓ᭄ᬦᬢᭂᬦ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂᬪᬵᬂ᭟ᬢᬂ᭞ᬢᬂ᭞᭑᭓᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭑᭔᭞ᬓᬮ᭞ᬇᬚᭀᬩᬶᬭᬸ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓᬾᬄᬉᬮᬸ᭞ᬢ᭟ᬢᬂ᭞᭑᭕᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬩᬶᬭᬸ᭞ᬲᬵᬓᬸ ᬦᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬓᬾᬄᬉᬮᬸ᭞ᬢ᭟᭐᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭞ᬧᬂ᭞᭑᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬱᬼᬫ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬪᬂᬵᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬇᬚᭀᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲᬵᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬇᬚᭀᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭒᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬱᬼᬫ᭄᭞ᬇᬚᭀᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬓᬾᬄᬉᬮᬸ᭞᭠ ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭓᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬳᬷᬚᭀᬳᬶᬢᭂᬫ᭄᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬓ᭄ᬤᬲ᭄ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭔᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬧᬧᬓ᭄ᬫᬬ᭞ᬚ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭕᭞ᬓᬮ᭞ᬇᬚᭀᬩᬶᬭᬸ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬇᬚᭀᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄‌ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞ᬏ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞᭠ ᬇᬚᭀᬲᬼᬫ᭄᭞ᬩᬶᬭᬸᬲᬼᬫ᭄᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭗᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭘᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬪᬵᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬲ᭄ᬬᬸᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭞ᬧᬂ᭞᭙᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬇᬚᭀᬳᬶᬢᭂᬫ᭄ [᭒᭒ 22A] ᭞᭒᭒᭟ ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬳᬷᬚᭀᬧᬸᬢᬶᬄᬲᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭑᭐᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬇᬚᭀᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬓ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭑᭑᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬇᬚᭀᬪᬂ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭑᭒᭞ᬓᬮ᭞ᬇᬚᭀᬩᬶᬭᬸᬇᬚᭀ ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬢ᭟ᬧᬂ᭞᭑᭓᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬇᬚᭀ᭞ᬓᬸᬬᬶᬄ᭞ᬚ᭞ᬓᬾᬄᬉᬮᬸ᭞ᬢ᭞ᬧᬂ᭞᭑᭔᭞ᬩᬺ᭞ᬩᬭᬓ᭄ᬱᬼᬫ᭄᭞ᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬮᬸᬂ᭞ᬚ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬓ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬢ᭞ᬧᬂ᭞᭑᭕᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬇᬚᭀᬳᬶᬢᭂᬫ᭄᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬳᬶᬚᭀ ᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬚ᭞ᬇᬚᭀᬓᬸᬦᬶᬂ᭟ ᭐ ᭟᭚ ᭐ ᭚᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬱᬶᬦᬹᬭᬵᬢ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦᬵ᭞ᬰ᭞ᬉ᭞ᬧᬸᬚᬸᬢ᭄᭞ᬰᬸᬓ᭄ᬮᬵᬧᬓ᭄ᬱ᭞ᬋᬃ᭟ᬭᬄ᭞᭕᭞ᬢᭂᬂ᭞᭒᭞ᬇᬰ᭄ᬓᬵ᭞᭑᭘᭕᭑᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬲᬵᬓ᭄ᬦᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬯᭀᬦᭂᬂᬭᬸᬫᬱᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᭀᬮᬶᬳᬶᬂᬳ᭠ ᬦᬹᬭᬵᬢ᭄ᬳᬧᬦ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬓᬚᭃᬂ᭞ᬲᬓᬾᬂᬩᬜ᭄ᬚᬃᬢ᭄ᬕᬵᬮ᭄᭞ᬩᬸᬮᬾᬮᬾᬂ᭟ ᭜ ᭟᭛ ᭐ ᭛
Auto-transliteration
[21 21B] 21. la, ijohitĕmijocmĕng, klawuknatĕn, ja, bwikuningbhāng. tang, tang 13 maswarā, putiḥ, kuning, wiring, ja, klawu, ta. tang 14 kala, ijobiru, bwikuning, ja, keḥulu, ta. tang 15 śrī, barakbiru, sāku ning, bwikuning, ja, keḥulu, ta. 0. yeningringpanglong, pang 1 śrī, barakputiḥ, baraksyl̥ĕm, bwikbhangākar̀ṇna, klawuputiḥ, ijocmĕng, ja, sājnar̀, ijojnar̀, ta. pang 2 br̥ĕ, baraksyl̥ĕm, ijoputiḥ, ja, keḥulu, ‐ ta. pang 3 wiṣṇu, hījohitĕm, putiḥkdaswangkas, ja, bwikuning, ta. pang 4 maswara, putiḥkuning, papakmaya, ja, wiring, ta. pang 5 kala, ijobiru, wiringijokuning, ja, brunbuncmĕng, ta. pang, e, wiṣṇu, ‐ ijosl̥ĕm, birusl̥ĕm, wiring, ja, bwik, ta. pang 7 śrī, barakputiḥ, klawu, ja, ijo, ta. pang 8 br̥ĕ, barakputiḥ, wiringbhāngkar̀ṇna, ja, putiḥsyungan, ta, pang 9 wiṣṇu, ijohitĕm [22 22A] 22. , wiringkuning, ja, hījoputiḥsangkur̀, ta. pang 10 maswarā, putiḥ, kuning, ijowiring, ja, putiḥkdas, ta. pang 11 maswarā, putiḥ, kuning, ijobhang, wiring, ta. pang 12 kala, ijobiru'ijo cmĕng, wiringcmĕng, ja, sa, ta. pang 13 br̥ĕ, barakputiḥ, wiringijo, kuyiḥ, ja, keḥulu, ta, pang 14 br̥ĕ, baraksyl̥ĕm, wiringkalung, ja, putiḥkdas, ta, pang 15 wiṣṇu, ijohitĕm, wangkashijo cmĕng, ja, ijokuning. 0 . // 0 // . puputsyinūrātdukringrahinā, śa, u, pujut, śuklāpakṣa, r̥ĕr̀. raḥ 5 tĕng 2 iśkā 1851 santusāknadeningsangwonĕngrumaṣaṇnā, holihingha‐ nūrāt'hapanlaḥ, hiktutkajöng, sakengbañjar̀tgāl, buleleng. • . /// 0 ///

Leaf 22

pangayam-ayam 22.jpeg

Image on Archive.org