Keputusan Sri Aji Malayu

This page has been accessed 6,300 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Kĕputusan Śrī Aji Malayu adalah panduan mengendap-ngendap. Kata Malayu dalam judul lontar ini tidak merujuk pada budaya Melayu atau bentuk imbuhan dari akar kata layu yg berarti "gugur" dalam bahasa Bali sehari-hari dan Bahasa Indonesia. Dalam konteks lontar ini, layu merupakan bahasa halus Bali-Kawi yang berarti "lari" atau "kabur". Judul lontar ini dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai Ilmu Kabur yang Mulia. Lontar ini menuturkan sejumlah kemampuan terkait dalam upaya mengendap-ngendap, seperti kemampuan untuk bergerak cepat selagi menghindari deteksi musuh.

Lontar ini ditulis untuk Ida Made Sukanara dari Singharāja. Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1912.

English

Kĕputusan Śrī Aji Malayu is a guide to sneaking. The Malayu in the title does not refer to the Malay culture or an inflection of the root word layu which means "to wither" in common Balinese. Instead, layu in this context means "to run" or "to take flight" in the high register of Bali-Kawi languange. The title could be translated literally as The Art of Noble Escapes. This manuscript provides various skills concerning sneaking such as the ability to move swiftly while avoiding detection.

This manuscript is written for Ida Made Sukanara from Singharāja. The manuscript was completed on śaka year 1912.

Front and Back Covers

keputusan-sri-aji-malayu 0.jpeg

Image on Archive.org

153 [Nomor: - Judul: Keputusan Sri Aji Malayu Lampiran: 1 - 20 Ukuran: P. 40 cm, L. 3 cm] [Perpustakaan KTR. Dokbud Bali Prop. Bali K/VII/10/DOKDBUD] [᭑ 1A] ᭚ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄‌ᬰ᭄ᬭᬷᬅᬚᬶᬫᬮᬬᬸ᭚ Lampiran: 1 - 20 [Keputusan Sri Aji Melayu K/VII/10/DOKBUD]
Auto-transliteration
153 [Nomor: - Judul: Keputusan Sri Aji Malayu Lampiran: 1 - 20 Ukuran: P. 40 cm, L. 3 cm] [Perpustakaan KTR. Dokbud Bali Prop. Bali K/VII/10/DOKDBUD] [1 1A] // kaputusanśrī'ajimalayu // Lampiran: 1 - 20 [Keputusan Sri Aji Melayu K/VII/10/DOKBUD]

Leaf 1

keputusan-sri-aji-malayu 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭛᭜᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸ᭛ᬇᬦᬶᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄‌ᬰ᭄ᬭᬷᬅᬚᬶᬭᬶᬂᬫᬮᬬᬸ᭞ᬗ᭞ᬧᬫᬮᬶᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬇᬓ᭞ᬗ᭞ᬫᬃᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬬᬫᬃᬕᬲᭂᬧᬶ᭞ᬗ᭞ᬳᬭᬂᬯᭀᬂᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬰ᭞ᬯᬶᬚᬚ᭄ᬦᬃᬲᬕᭂᬕᭂᬫ᭄᭞ᬲᬶᬭᬢᬓ᭄ᬦᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬯ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬫᬄᬯᭀᬩᭂᬦᬓ᭄ᬱ᭞ᬳᬳᬘᬭᬸᬄᬤᬾᬦ᭄ᬲᬶᬭ ᬫᬬᭀᬕ᭞ᬓᭂᬦᬾᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬩᬭᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬕᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬯᭂᬲᬶᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬬᬲᬶᬮᬸᬫᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬲᬫ᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬧᬭᬹᬧ᭞ᬫᬭᬸᬧᬳᬓᬸᬲᬵᬕᬭᬭᬸᬧᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬫᬧᬗᬯᬓ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬬᬲᬶᬮᬸᬫᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬬᬧᬗᬤᭂᬕᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬤᬓᬓᭂᬦ᭄ᬧᬯᭂ᭞ ᬢᭂᬂᬚᬯᬸᬄᬳᬓᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬓᬸᬫᬦᬧᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬾᬓᬭᬵᬢ᭄‌ᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬓᬸᬕᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬧᬧᭂᬢᭂᬂ᭞ᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬧᭂᬢᭂᬂᬤᭂᬤᭂᬢ᭄᭞ᬇᬓᬂᬪᬸᬯᬦ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬳᬓᬸᬤᬤᬶᬢᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬲᬃᬯᬫᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬂᬯᬤᬾᬯᬫ᭄ᬯᬂᬩ᭄ᬭᭀᬯᬗᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬳᬭᬶᬭ ᬦᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬧᬭᬕ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬤᬋᬧ᭄᭞ᬚᭂᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬓᭀᬮᭀᬓ᭄᭞ᬚᭂᬂ᭞ᬫᭂᬦᭂᬂ᭞ᬚᭂᬂ᭚ᬓᬳᬶᬤᭂᬧᬦ᭄ᬬᬲᭂᬧᬄᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬪᬬᬸ᭞ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬳᬗ᭄ᬓᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬬᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᬩ᭄ᬤ᭞ᬗ᭞ᬘᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬦᬾᬲᬸᬦ᭄ᬬᬓᬢᭀᬦ᭄ᬯᬃᬡᬦ᭄ᬬᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬦᬾᬲᭂᬧᬶ᭞ᬯᬃᬡ [᭒ 2A] ᬦ᭄ᬬᬲᬫᬃ᭞ᬦᬾᬲᭂᬯᬄ᭞ᬯᬃᬡᬦ᭄ᬬᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬕᭂᬮᬲ᭄᭞ᬳᬚᬯᬾᬭ᭞ᬭᬳᬲ᭄ᬬᬢᭂᬫᭂᬦ᭄᭞ᬧᭀᬫ᭚ᬚᬯᬶᬲᬚᬧᬫᬮᬶᬗᬦ᭄‌ᬰ᭄ᬭᬷᬅᬚᬶᬭᬶᬫᬮᬬᬸ᭞ᬗ᭞ᬩ᭄ᬯᬢᬶᬂᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢᭂᬓᬦᬶᬓᬧᬢᬶᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬦᬶᬫᬸᬲ᭄ᬯᬃᬕᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬵᬭᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬋᬧ᭄ᬲᬋᬧ᭄᭞ᬚ᭞ᬯᭀᬂ ᬳᬢᬸᬯᬭᬸᬯᭀᬯᬤᬲᬶᬋᬧ᭄᭞ᬚᭂᬗ᭄᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬰ᭞ᬯᬶᬚᬚ᭄ᬦᬃᬲᬕᭂᬕᭂᬫ᭄‌᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᭂᬦ᭞ᬯᬭᬶᬲ᭄‌ᬲᬶᬭᬢᬓᭂᬦᬳᬶᬤᭂᬂᬓᬶᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧᭂᬕᭂᬂᬤ᭠ᬬᬸᬦ᭄ᬢᬲᬓᬯᬲ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬚᬶᬮᬲᬂᬲᭂᬧ᭄ᬬᬂᬭᬕᬦᬾ᭞ᬧᭀᬫ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞᭚ᬮᬸᬳᬸᬃᬳᬃᬕᬦ᭄ᬬᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬲᬓᭂᬢᬶᬳᬸᬮᬸᬂᬢᬮᬶ᭞ᬲᬢᬸᬲ᭄ᬳᬃᬕᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬚ ᬯᬭᬄ᭞ᬢᬸᬂᬳᬚᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬘᬬ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬯᭀᬂᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬦᬶᬭᬢᬦ᭄ᬤᬧᬫᬦᬶᬭ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬶᬬᬳᬸᬧᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬫᬫᬄ᭞ᬭᬶ᭠ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬯᭀᬂᬯᭂᬤᬶᬳᬲᬶᬄᬳᬢᬶᬦᬾᬯᭀᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬤᬾᬯᬳᬲᬶᬄ᭞ᬓᬵᬮᬯᭂᬤᬶ᭞ᬫᬵᬦᬸᬱᬧᬤᬯᭂᬤᬶ᭞ᬤᬤᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞᭚ ᬇᬣᬶᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬲᬶᬭᬪᬵᬕᬯᬦ᭄ᬫᬮᬬᬸ᭞ᬗ᭞ᬫᬃᬕᬲᭂᬧᬶ᭞ᬗ᭞ᬲᬸᬳᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬫᬓᬲᬶᬋᬧᬶᬂᬯᭀᬂᬫᬶᬦᬓ᭄ᬱ᭞ᬲᬸᬦᬶᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬭᬶᬂᬭᬕᬦᬾ᭞ᬲᭂᬧᬸᬄᬲᭂᬧᬶ᭞ᬲᬸᬳᬸᬂᬭᬶᬂᬯᬺᬤᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬᬲᭂᬧᬄᬕᭂᬦᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬳᬗ᭄ᬓᬶᬳᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲᭂᬧᬶᬕᭂᬦᬄᬦ᭄ᬬᬭᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬪᬬᬸ᭞
Auto-transliteration
[1 1B] 1 /// • /// oṁawighnamastu /// inikaputusanśrī'ajiringmalayu, nga, pamalingan, nga, ika, nga, mar̀gal̥ĕwiḥ, nga, yamar̀gasĕpi, nga, harangwongwruha, yanhanggemamaling, śa, wijajnar̀sagĕgĕm, sirataknahidĕr̀kiwa, ringhumaḥwobĕnakṣa, hahacaruḥdensira mayoga, kĕnengsungsungbaru, mwanggurit, wĕsitĕmbe, hapanmantransanghyangmayasiluman, nga, śaktitansama, śaktitanparūpa, marupahakusāgararupanku, mapangawak'hakusanghyangmayasiluman, sanghyangmayapangadĕganku, hakuhangadakakĕnpawĕ, tĕngjawuḥhaku, duk'hakumanapakpritiwi, hakuhangekarātbhuwanakabeḥ, hiringankuguruningpapĕtĕng, matĕmahanpĕtĕngdĕdĕt, ikangbhuwana, mukṣaḥhakudaditankaton, sakwehingsar̀wamaya, mwangsangwadewamwangbrowanginhawakṣharira ninghulun, sakwehingkaparagdenku, padar̥ĕp, jĕngbungkĕmkolok, jĕng, mĕnĕng, jĕng // kahidĕpanyasĕpaḥbungkahingbhayu, sĕpi, bungkahinghangkihan, sunyabungkahingsabda, nga, cayanya, nenesunyakatonwar̀ṇanyakuning, nesĕpi, war̀ṇa [2 2A] nyasamar̀, nesĕwaḥ, war̀ṇanyacĕmĕng, gĕlas, hajawera, rahasyatĕmĕn, poma // jawisajapamalinganśrī'ajirimalayu, nga, bwatingkawiśeṣan, nga, mwaḥtĕkanikapatikawiśeṣanya, hanimuswar̀gaphalanya, maliḥsārinya, ma, r̥ĕpsar̥ĕp, ja, wong hatuwaruwowadasir̥ĕp, jĕng, tĕlas // śa, wijajnar̀sagĕgĕm, mantrakĕna, warissiratakĕnahidĕngkiwa, rarispĕgĕngda‐yuntasakawasa, rarisjilasangsĕpyangragane, poma, tĕlas, // luhur̀har̀ganyapuniki, sakĕtihulungtali, satushar̀ganya, haja waraḥ, tunghajatanpracaya, salwiringwongmawiśeṣa, maniratandapamanira, salwiringkriyahupaya, tantumamaḥ, ri‐śariranku, wongwĕdihasiḥhatinewongkabeḥ, dewahasiḥ, kālawĕdi, mānuṣapadawĕdi, dadihasiḥ, tĕlas, // ithikaputusansirabhāgawanmalayu, nga, mar̀gasĕpi, nga, suhung, nga, makasir̥ĕpingwongminakṣa, suni'idhĕp, ringragane, sĕpuḥsĕpi, suhungringwr̥ĕdayanta, lwir̀nyasĕpaḥgĕnaḥnya, ringbungkahinghangkihan, nesĕpigĕnaḥnyaribungkahingbhayu,

Leaf 2

keputusan-sri-aji-malayu 2.jpeg

Image on Archive.org

[ᬍ 2B] ᬍ ᬦᭂᬘᬸᬳᬸᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬳᬶᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᬢᬶᬂᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬦᬾᬫᬓᬲᬶᬋᬧᬶᬂᬯᭀᬂᬩᬶᬦᬓ᭄ᬱ᭞ᬇᬓᬗᬭᬦ᭄ᬬᬫᬃᬕᬫᬮᬶᬂ᭞ᬗ᭞᭚ᬦᭀᬭᬓᬾᬄ᭠ᬯᭀᬂᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬫᬫᬮᬶᬂᬫᬲ᭄ᬧᬶᬭᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬯᬶᬚᬚ᭄ᬦᬃᬲᬕᭂᬕᭂᬫ᭄᭞ᬫᬬᭀᬕᬫᬋᬧ᭄ᬧᬸᬃᬯ᭞ᬲᬶᬭᬢᬓᭂᬦᬳᬳᬶᬤᭂᬂᬓᬶᬯ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬫᬳᬾᬯᭀᬂ ᬩᬶᬦᬓ᭄ᬱ᭞ᬳᬯᭂᬤᬶᬭᬶᬂᬬᭀᬕ᭞ᬲᭂᬘᬬᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬧᬬᭀᬕᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲᭂᬯᬄ᭞ᬤᬸᬢᬯᬃᬡᬦ᭄ᬬᬓᬸᬦᬶᬂᬢᭂᬓ᭞ᬦᬾᬲᭂᬧᬶᬪᬸᬢᬯᬃ᭠ᬡᬦ᭄ᬬᬦᬾᬲᬫᬃᬢᭂᬓ᭞ᬦᬾᬲᬸᬳᬸᬂᬤᬸᬢᬯᬃᬡᬦ᭄ᬬᬘᭂᬫᭂᬂᬢᭂᬓ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᭀᬫ᭄ᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬩᬺ ᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬤᬶᬳᬸᬭᬶᬧᬾ᭞ᬬᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᬶᬦᬾ᭞ᬬᬚᬮᬦᬂᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬓᬧᬩᬳᬦᬾ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬕᬶᬥᭂᬧᬾᬓᬤᬶᬗᬸ᭠ᬦᬶ᭞ᬧᬤᬳᬤᬮᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᭀᬢᭀᬢ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬫᬃᬕᬦ᭄ᬪᬝᬢᬕᬸᬭᬸ᭞ᬦᬾᬓᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬦ᭄ᬢᬶᬗᬮᬾ᭟ᬫᭂᬢ᭄ᬯᬂᬳᬶᬤᬳᬸᬮᬶᬄᬤᬶᬚᬸᬭᬶᬗᬦ᭄ᬘᬸᬗᬸ᭠ ᬳᬾ᭞ᬇᬓᬫᬃᬕᬫᬳᬮᬶᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭟ᬳᬢᬶᬦᬾᬮᬶᬢᭂᬧᬓᭂᬦ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬪᬬᬸᬦᬾᬓᭂᬫᬮᬦ᭄ᬯᬂᬇᬥᭂᬧᬾ᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄‌ᬧᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦᬦ᭄‌ᬮᬶᬬᬢ᭄᭞ᬗ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦᬦ᭄ᬳᬶᬥᭂᬧᬾ᭞ᬗ᭞ᬤᬤᬶᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬮᬦ᭄ᬳᬧᬤᬂᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬲᬮᬄᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕ᭞ [ᬑ 3A] ᬯᬕᭂᬳᬂᬪᬬᬸᬦᬾ᭞ᬇᬓᬫᬃᬕᬲᬸᬓᬳᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬬᬫᬃᬢᬲᬸᬳᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬓᭂᬗᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬳᬦᬾ᭞ᬦᬾᬫᬢᭂᬧ᭄ᬓᬮᭀᬩᬂᬕᬶᬳᬶᬗᬾ᭟ᬓᭂᬫᬲᬚᬮᬓ᭄ᬯᬂᬪᬬᬸᬇᬥᭂᬧᬾ᭞ᬬᬤᬤᬶᬫᬵᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬜᬦ᭄ᬬᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬬᬫᬯᬓ᭄ᬧᬧᬬᬫᬯᬓ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭞ᬓᭂᬫᬲᬚᬳᬓᬸᬯᬂᬳᬶᬤᭂᬧᬾ᭞ᬬᬢᭀᬢᬸ ᬳᬸᬢ᭄ᬳᬫᭂᬦᬾᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬬᬢᭂᬓᬤᬶᬤᬸᬳᬸᬃᬫᬵᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾ᭞ᬩᭂᬦᭂᬳᬦ᭄ᬲᭂᬮᬕᬦ᭄ᬳᬮᬶᬲᬾ᭞ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄ᬜᬦᬾᬤᬶᬲᭂᬮ᭠ᬕᬦ᭄ᬳᬮᬶᬲᬾ᭞ᬩᭂᬦᭂᬳᬦ᭄ᬳᬸᬲᭂᬳᬦᬾ᭞ᬳᬓᬸᬤ᭄ᬯᬫᬭᬡ᭞ᬗ᭞ᬤᬶᬢᬸᬳᬸᬯᬢᬾᬫᬘᬭᬾᬗ᭄ᬕᬾᬄ᭞ᬫᬄ᭞ᬑ᭞ᬬᬫᬃᬕᬢᬶᬕᬦᬾ᭞ᬗ᭞ᬭᬶᬂᬫᬢᬓᬶᬯ ᬳᬓᬲᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬫᬢᬢᭂᬗᭂᬗᬓᬢᬶᬄ᭞ᬓᬕᬸᬫᬶᬧᬢᬶᬫᬄᬳᬓᬢᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬗᬫ᭄ᬩᬄᬓᬕᬸᬫᬶᬧᬕᬶᬫᬄ᭞ᬢᭀᬬᬫᬃᬕᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬳᭀᬢᭀᬢ᭄ᬫᬮᬶᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᬚᬧᬶᬲᬦ᭄ᬫᬾᬭ᭞ᬇᬓᬫᬃᬕᬤᬍᬫ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬗ᭞ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬵᬡᬯᭂᬦᬂᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬶᬯᭂᬱ᭄ᬬᬫ᭄ᬯᬂᬯᭀᬂᬭᬭᬾ ᬤᭀᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬮᬦ᭄ᬳᬯᬤᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬚᬧᬤᬯᬾᬭ᭞ᬓᭂᬦᬾᬂᬳᬸᬧᬤ᭄ᬭᬯᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬩᬭᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬢᭂᬓᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬬᭀᬕᬦ᭄᭞ᬦᬾᬤᬮᬦᬾᬫᬦᬸᬳᬸᬢ᭄᭞ᬲᬸᬭᬢᬶᬂᬩᬮᬸᬂᬓᭂᬧᬮᬦᬾ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᬶᬦᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬤᬮᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᭀᬘᬓᬶᬯ᭞
Auto-transliteration
[l̥ĕ 2B] l̥ĕ nĕcuhungmunggahingbungkatingśabda, nga, ikanemakasir̥ĕpingwongbinakṣa, ikangaranyamar̀gamaling, nga, // norakeḥ‐wongwikan, yanhanggemamalingmaspiran, śa, wijajnar̀sagĕgĕm, mayogamar̥ĕppur̀wa, siratakĕnahahidĕngkiwa, ringhumahewong binakṣa, hawĕdiringyoga, sĕcayanyaringpayogan, nesĕwaḥ, dutawar̀ṇanyakuningtĕka, nesĕpibhutawar̀‐ṇanyanesamar̀tĕka, nesuhungdutawar̀ṇanyacĕmĕngtĕka. yantomtĕmahanmanuṣaśakti, yahanggonmamaling, yantonebr̥ĕ sihinsahidihuripe, yatĕkaringpatine, yajalanangmanuṣaśaktinekapabahane, hunggalgidhĕpekadingu‐ni, padahadalanringhototmaliḥ, nga, idhĕpmar̀ganbhaṭataguru, nekawiṇḍuntingale. mĕtwanghidahuliḥdijuringancungu‐ he, ikamar̀gamahalingan, nga. hatinelitĕpakĕna, mwaḥbhayunekĕmalanwangidhĕpe. hĕntonemahadanpatambunanliyat, nga, mwaḥpatambunanhidhĕpe, nga, dadihamanggiḥdalanhapadangsanghatma, haywasalaḥprayoga, [o 3A] wagĕhangbhayune, ikamar̀gasukahung, nga, wyaktinyamar̀tasuhung, nga, kĕngingpapusuhane, nematĕpkalobanggihinge. kĕmasajalakwangbhayu'idhĕpe, yadadimānuṣaśakti, yañanyahatma, yamawakpapayamawakswar̀ga, kĕmasajahakuwanghidĕpe, yatotu hut'hamĕnek, yansubayatĕkadiduhur̀mānuṣaśaktine, bĕnĕhansĕlaganhalise, mĕnektuwunñanedisĕla‐ganhalise, bĕnĕhanhusĕhane, hakudwamaraṇa, nga, dituhuwatemacarenggeḥ, maḥ, o, yamar̀gatigane, nga, ringmatakiwa hakasiḥ, ringmatatĕngĕngakatiḥ, kagumipatimaḥhakatiḥ, yanhidhĕpengambaḥkagumipagimaḥ, toyamar̀ganemadanhototmaling, nga, hajapisanmera, ikamar̀gadal̥ĕmmwangsatriya, nga, brāhmāṇawĕnangwruha, pituwiwĕṣyamwangwongrare donyawruha, wĕnanghamanggiḥdalanhawadang, hanghinghajapadawera, kĕnenghupadrawasungsungbaru, tansidasiddhitĕkaneringpayogan, nedalanemanuhut, suratingbalungkĕpalane, nga, yantĕkaringpatine, yanhadalanringsocakiwa,

Leaf 3

keputusan-sri-aji-malayu 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬇᬓᬫᬃᬕᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬵᬡᬮᬯᬦ᭄ᬲᬕ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬤᬍᬫ᭄ᬪᬸᬫᬶᬧᬢᬶᬫᬄᬫᬃᬕᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᬾᬲ᭄ᬬᬤᬮᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬕᬸᬗᬶᬂᬕ᭄ᬭᬡ᭞ᬇᬓᬓᬡ᭄ᬟᬦᬶᬂᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬭ᭄ᬯᬤᬶᬦᬾᬤᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭟ᬗ᭟ᬳᬢᬶᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬢᬶᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬬᬳ᭠ ᬢᬶᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬳᬶᬗᬭᬦᬦ᭄ᬳᬢᬶᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬯᭂᬦᭂᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬇᬓᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬒᬁᬳᬾᬁ᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬤᬳᬢ᭄᭞ᬳᬚᬧᬶᬲᬦ᭄ᬯᬾᬭ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬫᬮᬶᬄᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬭᬶᬂᬚᬩ᭞ᬗ᭞ᬳᬢᬶᬬᬩᬂ᭞ᬗ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁᬅᬄ᭞ᬧᬢᭂᬮ ᬯᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬦᬾᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬦᬶᬂᬢᬶᬩᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬗ᭞ᬯᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬇᬓᬦᬾᬫᭂᬢᬸᬤᬤᬶᬢᭀ᭠ᬬᬬᬾᬄᬫᬢ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬜᬦᬾᬤᬶᬚ᭄ᬭᭀᬤᬳᭂᬢᬶᬂᬍᬢᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬫᬬᭀᬕᬢᭂᬤᬸᬦᬂᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬓᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬫᬃᬕᬬᬂᬓ᭠ ᬚᬸᬭᬂᬚᬸᬭᬗᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬗᭂ᭞ᬍᬬᭂᬧᬓᭂᬦᬇᬥᭂᬧᬾᬤᬾᬦ᭄ᬢᭂᬧᭂᬢ᭄‌ᬲᬶᬭᬫᬬᭀᬕ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬦᬧᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬩᬬᬸ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬢ᭞᭚ᬇᬓᬧᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮᬦᬶᬂᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢ᭞ᬗ᭞ᬦᬾᬫᬕ᭄ᬦᬄᬤᬶᬫᬮᬸᬦ᭄ᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬰᬩ᭄ᬥᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞ᬗ᭞ᬫᬶᬲᭂᬭ᭠ [᭔ 4A] ᬓᭂᬦ᭞ᬇᬓᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬᬾᬄ᭞ᬗ᭞ᬬᬦᬶᬂᬫᭂᬢᬸᬢᭀᬬᬇᬓ᭞ᬓᬵᬮᬦᬶᬫᬬᭀᬕ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬭᬭᬶᬲ᭄ᬥᬲ᭄ᬫᬓᭂᬦ᭞ᬤᬳᬢᬶᬂᬯᬶᬰᬾᬱᬲᬶᬭ᭞ᬤᬤᬶᬲᬸᬫᬸᬲ᭄ᬲᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬗᬕ᭟ᬳᬦᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬚᬧᬶᬲᬦ᭄ᬯᬾᬭ᭞ᬭᬶᬓᬍᬧᬲᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᬳᬢᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬇᬓᬶ᭞ᬭᬳᬲ᭄ᬬᬢᭂᬫᭂᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬭ᭞ᬳ ᬚᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬘᬬ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬭᬯᭀᬲᬾᬳᬶᬫᬲ᭄ᬫᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬗ᭄ᬭᬲᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬓᬺᬢᬯᬶᬚᬬ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬶᬫᬲ᭄ᬲᭂᬧᬸᬄ᭞ᬮᬧᬦ᭄ᬲᬶᬭᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬸᬫᬾᬭᬸ᭞ᬫᬢᭂᬮᬦ᭄ᬭᬶᬳᬶᬓᬺᬢᬯᬶᬚᬬ᭞᭚tᬳᭂᬮᬲ᭄ᬓᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬢᬸᬃᬓᭂᬦᬾᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬩᬭᬸᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶ᭠ ᬢ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬯᭂᬲᬶ᭞ᬳᬚᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬺᬘᬬ᭞ᬳᭀᬮᬶᬄᬓᬶᬢᬓᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄ᬢᭂᬓᬦᬶᬧᬢᬶᬦᬾ᭞ᬅᬁᬭᬶᬂᬦᬩᬶ᭞ᬕᭂᬦᬳᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞ᬗ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬦᬾ᭞ᬳᬤᬦ᭄ᬫᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬫᬤᬦ᭄ᬳᬶᬓᬭᬶᬢ᭄ᬧᬕᭂᬂ᭞ᬬᬦᬾᬫᬗᭂ᭠ ᬲᬶᬩᬜᬸᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭᬦᬾ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬓᬶᬯ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬧᬶᬢᬢᬸᬓᬸᬧᬶᬂᬚᬶᬯ᭞ᬗ᭞ᬬᬦᬾᬫᬗᬶᬲᬶᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸᬦᬾ᭟ᬧ᭠ᬲ᭄ᬬᬓᬦ᭄ᬫᬢᬦᬾᬤᬶᬢᭂᬗᬄ᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬪᬯᬦ᭞ᬗ᭞ᬬᬪᬝᬭᬮᬸᬭᬸᬤᬶᬢᬸᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫᬢᬦᬾᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬫᬳᬭᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬫᬭᬮ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 mwaḥringtĕngĕn, ikamar̀ganbrāhmāṇalawansagriya, dal̥ĕmbhumipatimaḥmar̀ganya, wesyadalanringtunggunginggraṇa, ikakaṇḍaningrwabhinedatanpaśāstra, nga, rwadinedaringjro. nga. hatiputiḥ, nga, ikakawruhakĕnanemahadanhatiputiḥ, nga, yaha‐ tiningtinghale, nga, ikahingarananhatiputiḥ, trusnyaringwĕnĕringtinghale, ikarwabhinedatanpaśāstra, nga, oṁheṅġ, uttamadahat, hajapisanwera, tĕlas // maliḥrwabhinedaringjaba, nga, hatiyabang, nga, śāstranya, aṅġaḥ, patĕla wanhurip, nga, ikanemantukringwiṇḍuningtibeningtinghale, nga, wingwiṇḍuningtinghale, ikanemĕtudadito‐yayeḥmata, dukñanedijrodahĕtingl̥ĕtuḥ, yankālaningmayogatĕdunangbhaṭaraguru, kawiṇḍutinghale, mar̀gayangka‐ jurangjuranginghirungĕ, l̥ĕyĕpakĕna'idhĕpedentĕpĕtsiramayoga, hingkanapanunggalingśabdha, bayu, idhĕp, mwanghinghalta, // ikapakumpulaningwatĕkdewata, nga, nemagnaḥdimalunwiṇḍuntinghale, śabdhanya, aḥ, nga, misĕra‐ [4 4A] kĕna, ikaśabdanyeḥ, nga, yaningmĕtutoya'ika, kālanimayoga, punikararisdhasmakĕna, dahatingwiśeṣasira, dadisumussupringngaga. hanakramanya, hajapisanwera, rikal̥ĕpasanhiki, hapandahatinguttama'iki, rahasyatĕmĕn, denira, ha jatanpracaya, wyaktinya, hapanmatunggalanrawosehimasmawilis, mwaḥpangrasanemaharanhikr̥ĕtawijaya, lawanhimassĕpuḥ, lapansiradukuḥsumeru, matĕlanrihikr̥ĕtawijaya, // thĕlaskalugraha, tur̀kĕnengsungsungbarutĕkaninghuri‐ tsalwiringwĕsi, hajapisantanpr̥ĕcaya, holiḥkitakawiśeṣa, uriptĕkanipatine, aṅġringnabi, gĕnahingmānuṣaśaktineśabdanya, aḥ, nga, neringnetrane, hadanmahatmanetĕngĕn, madanhikaritpagĕng, yanemangĕ‐ sibañupawitrane, hatmanekiwa, mahadanhipitatukupingjiwa, nga, yanemangisitir̀thakamaṇḍalune. pa‐syakanmataneditĕngaḥ, maharanwiṣṇubhawana, nga, yabhaṭaraluruditumalungguḥ, matanetĕngĕnmaharan, smarala

Leaf 4

keputusan-sri-aji-malayu 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬬ᭞ᬫᬢᬦᬾᬓᬶᬯᬫᬳᬭᬦ᭄ᬗᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᭀᬓ᭞ᬧᬲ᭄ᬬᬓᬦ᭄ᬫᬢᬦᬾᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬫᬳᬭᬦ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬪᬸᬯᬦ᭞ᬗ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬪᬯᬦ᭞ᬬᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬬᬫᬵᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬯᬃᬡᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬦᬾᬫᬕᭂᬦᬄᬤᬶᬩᭀᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄ᬢᬸᬮᬂᬚᬸᬯᬶᬗᬾ᭞ᬅᬁ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬤᬶᬢᬸ᭞ᬬᬅ ᬢ᭄ᬫᬦᬾ᭞ᬬᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬶᬢᬸ᭞ᬲᬂᬯᬡ᭄ᬟᬭᬧᭂᬢᬓ᭄ᬤᬶᬓᬸᬫᬘᬋᬗᬦ᭄᭞ᬬᬦᬾᬉᬧᬓᬵᬭᬲᬳᬶ᭞ᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬭᬶᬧᬾ᭞ᬬᬢᬸ᭠ᬗ᭄ᬕᬮᬂᬳᬧᬶᬦᬾᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬬᬾᬄᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬬᬫᬳᬤᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬦᬶᬭᬳᬲ᭄ᬬ᭞ᬬᬫᬳᬤᬦ᭄ᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬗᭀᬤᬕᬂᬳ ᬯᬓ᭄᭞ᬬᬦᬶᬭᬕᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬓᬕ᭄ᬭᬶᬗᬦ᭄᭞ᬬᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬪᬬᬸᬦᬾᬬᬫᬯᬓ᭄ᬱᬓᬶᬢ᭄᭞ᬮᬧᬦ᭄ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬬᬫᬯᬓ᭄ᬦᬵᬭᬓ᭞ᬬᬮᬶᬜᭀᬓ᭄ᬲᬢᬢ᭞ᬬᬰᬩ᭄ᬤᬫᬯᬓ᭄ᬳᬶᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬬᬤᬤᬶᬫᬮᬶᬂ᭞ᬬᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬧᭂᬮᬶᬄᬤᬤᬶᬲᬮᬄ᭞ᬳᬧ᭠ ᬦ᭄ᬳᬶᬬᬪᬬᬸ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬇᬰ᭄ᬯᬭᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬁᬳᭂᬏᬁᬫᬁ᭞ᬫᬯᬓ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬬᬫᬯᬓ᭄ᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬤᬤᬶᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬬ᭠ᬦᬾᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬧᬸᬃᬡᬧᬓᬮᬯᬦ᭄ᬢᬶᬍᬫ᭄᭞ᬢᬸᬦᬲᬂᬭᬕᬦᬾᬢᬶᬃᬣᬫᬺᬢ᭞ᬧᬮᬸᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭞ᬭᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫ᭄ᬧᬸᬅᬚᬶᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬕᭂ [᭕ 5A] ᬦᬄᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬧᬸᬮᭀᬫᬜᭂᬱ᭄ᬝᬶᬭᬶᬭᬕ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬶᬓᬕᭂᬦᬳᬶᬂᬓᬬᬸᬓᬲ᭄ᬢᬸᬩᬦᬾ᭞ᬇᬓᬧᬶᬡ᭄ᬟᬦ᭄ᬬ᭞[image]᭞ᬤᬶᬧᬸᬓᬸᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬕ᭄ᬦᬶᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬫᬺᬢ᭞ᬬᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬗᭂᬲᭃᬂᬫᬵᬮᬧᬢᬓᬦᬾ᭞ᬤᬤᬶᬳᬶᬮᬂᬍᬩᬸᬃᬲᬤᭀᬱ ᬦᬾ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᬶᬦᬾ᭞ᬍᬯᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬮᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬩᬶᬲᬧᬵᬧ᭄᭞ᬬᬇᬥᭂᬧᬾᬚᬮᬦᬂᬓᬧᬩᬳᬦᬾ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬤᬮᬦ᭄ᬫᬦᬸᬳᬸᬢ᭄ᬲᬸᬭᬢᬶᬂᬓᭂᬧᬮᬦᬾ᭞ᬗ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬃᬕᬦᬾᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬲᬳ᭄ᬮᭀᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬓ᭠ ᬢᭂᬮᬳᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬦᬾᬬᬧᬂᬳᬾᬦᬓ᭄᭞ᬳᬚᬓᬢᬺᬲ᭄ᬦᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬦᬓ᭄ᬭᬩᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬫᬲ᭄ᬧᬶᬭᬓ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬤᬤᬶᬲᬚᬓᬾᬢᭀ᭞ᬍᬯᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬢ᭄ᬫ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬮᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬲ᭄ᬫᬃᬕᬦ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬪᬯᬦ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬗᬬᬧ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬶᬖ᭄ᬳ᭄ᬬᬤᬭᬶᬧᭂᬢᬂᬲᬶᬓᬶ᭞᭚ᬢᬸᬯᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫ ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄ᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭀᬫᬗ᭄ᬤᬾᬓᬭᬡᬶᬫᬮᬶᬄᬤᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬦᬸᬱᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬚᬦ᭄ᬫᬦᬾᬤᬤᬶᬭᬢᬸᬩ᭄ᬬᬸᬄᬩᬮ᭞ᬢᬸᬃᬯᬶᬰᬾᬱᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬚᭂᬦᭂᬓ᭄ᬳᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬮᬫᬦ᭄ᬬ᭞᭚ᬇᬣᬶᬉᬧᬤᬾᬰᬍᬯᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬳᬧᬦ᭄᭞
Auto-transliteration
[4 4B] 4 ya, matanekiwamaharanngindraloka, pasyakanmataneditĕngaḥmaharanwiṣṇubhuwana, nga, wiṣṇubhawana, yabhaṭaraguru, yamānuṣaśakti, putiḥwar̀ṇanya, tanpamĕngan, nemagĕnaḥdibongkoltulangjuwinge, aṅġ, swaranya, yahimemeditu, ya'a tmane, yahalungguḥditu, sangwaṇḍarapĕtakdikumacar̥ĕngan, yane'upakārasahi, br̥ĕsihindihuripe, yatu‐nggalanghapineputiḥ, lawanyeḥputiḥ, yansubatunggal, yamahadan'gnirahasya, yamahadanwiśeṣa, mangodagangha wak, yaniragadewekkagringan, yamanuṣaśaktinebr̥ĕsihin, hapanbhayuneyamawakṣakit, lapanhidhĕpeyamawaknāraka, yaliñoksatata, yaśabdamawak'hiśwara, yadadimaling, yamuñinepĕliḥdadisalaḥ, hapa‐ nhiyabhayu, idhĕpiśwaraśāstranya, aṅġhĕeṅġmaṅġ, mawaktunggal, yamawakmanuṣaśakti, yadadihatma, ya‐nebr̥ĕsihinsahi, pur̀ṇapakalawantil̥ĕm, tunasangraganetir̀thamr̥ĕta, palulukatan, risanghyangmpu'ajitunggal, gĕ [5 5A] naḥnyaringpulomañĕṣṭiriraga, hapanhikagĕnahingkayukastubane, ikapiṇḍanya, [image], dipukuḥnya, sanghyangagniringtungtungsanghyanghamr̥ĕta, yahanggonmabr̥ĕsihinmanuṣaśaktinemwaḥhanggonmangĕsöngmālapatakane, dadihilangl̥ĕbur̀sadoṣa ne, yentĕkaringpatine, l̥ĕwiḥsanghyanghatmahamanggiḥdalanrahayu, yanbisapāp, ya'idhĕpejalanangkapabahane, punikadalanmanuhutsuratingkĕpalane, nga, hanghingmar̀ganetĕkaringpati, yensampunmasahlongsanghyangurip, hirika‐ tĕlahangbuddhineyapanghenak, hajakatr̥ĕsnanringsanakrabi, mwaḥmaspirak, yendadisajaketo, l̥ĕwiḥsanghyangatma, manggiḥdalanrahayu, wĕnanghamunggaḥrismar̀gan, wiṣṇubhawana, nga, hingayapdeningwighhyadaripĕtangsiki, // tuwisanghyanghatma maharanmanuṣaśakti, nga, masar̥ĕnganmagĕnaḥringbhaṭaraguru, yantomangdekaraṇimaliḥdadijanmal̥ĕwiḥ, manuṣaśakti, sangjanmanedadiratubyuḥbala, tur̀wiśeṣaprajñan, jĕnĕk'hamuktilamanya, // ithi'upadeśal̥ĕwiḥ, nga, hapan,

Leaf 5

keputusan-sri-aji-malayu 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬂᬫᬃᬕᬓᬧᬢ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬫᬃᬕᬦᬾᬤᬤᬶᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬚᬢᬶᬬᬂᬭᬢᬦᬾᬭᬶᬲᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬘᬳᬶᬧᬘᬂᬫᬗᬸᬧᬤᬾᬰ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬦᭀᬭᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬓᬾᬯᬮᬳᬯᬂᬢᬢᬲ᭄‌ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄‌ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬭᬸᬳᬭᬶᬂᬭᬲᬦᬾᬓᬤᬶ ᬇᬓᬶ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬗᬸᬧᬤᬾᬰᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬂᬭᬕᬰᬭᬶᬭ᭞ᬢᬦᬦᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬓᬧᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬶᬧᬢ᭄ᬲᬗ᭄ᬲᬭᬲᬂᬳᬗᬸᬧᬤᬾᬰ᭞ᬳᭂᬓᬭᬶᬧᬢᬶᬦᬾ᭞ᬳᬚᬳᬢᬧᬳᬚᬳᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬩ᭄ᬭᬣ᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬳᬦᬩ᭄ᬭᬢᬲᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ ᬓᬾᬯᬮᬳᬗᬸᬋᬤᬶᬦ᭄‌ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬗᬸᬋᬤᬶᬦ᭄ᬯᬤᬄ᭞ᬲᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬋᬧ᭄ᬚᬸᬕ᭞ᬓᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬬ᭞ᬇᬓ᭞ᬗ᭞ᬲᬂᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬍᬯᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬬᬗᬭᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬢᬢᬦ᭄ᬧᬫᬗᬦ᭄ᬲᭂᬓᬸᬮ᭄᭞ᬬᬓᬲᬸᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬯᬺᬤᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬤᬺᬯᬾᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬇᬓᬗᬭᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬢᬉᬢᬫᬦᬶᬂᬉ ᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬲᬶᬂᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬓᬯᬲᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᭂᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬮᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬯᭂᬦᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬲᬧᬲᬸᬶᬦᬶᬂᬇᬥᭂ᭠ᬧ᭄᭞ᬳᬚᬯᬾᬭ᭞ᬳᬭᬂᬯᭀᬂᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬇᬣᬶᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧᬯᬲ᭄ᬧᬤᬭᬶᬂᬪᬝᬭ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬧᭂᬢᬓ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬦᬾᬫᬕᭂᬦᬄᬮᬸ [᭖ 6A] ᬳᬸᬭᬶᬂᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬳᬯᬂᬚᬢᬶᬓᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬓᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬇᬓᬇᬥᭂᬧ᭄ᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬂᬭᬶᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬬᬇᬥᭂᬧᬾᬭᬶᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬇᬓᬫᬃᬕᬦᬶᬂᬤᬍᬫ᭄᭞ᬗ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬗ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬪᬝᬭᬮᬸᬳᬸᬃᬭᬶᬧᭂᬢᬓ᭄ᬚᬢᬶᬓᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬦ᭄᭞ᬭᬸ ᬧᬦ᭄ᬬᬧᭂᬢᬓ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄‌ᬳᬗᬤᭂᬕ᭄᭞ᬢᬦᬦᬫᬤᬦᬶᬦ᭄᭞᭚ᬫᬶᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬓᬭᬲᬫᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄‌ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬭᬶᬕᬶᬭᬕᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬳᬶᬲᬂᬫᬬᭀᬕ᭞ᬰ᭞ᬳᬫᬦ᭄ᬤᭂᬂᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬫᬬᭀᬕ᭞ᬗ᭞ᬲᬸᬃᬬᬦᬾᬭᬶᬕᭂᬦᬳᬶᬂᬭᬕᬦ᭄ᬢᬚᬸᬕᬳᬾᬮᬶᬗᬓᭂᬦ᭞ᬇᬓᬦᬾᬬᭀᬕ᭞ ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬯᬮᬶᬓᬓᭂᬦᬇᬥᭂᬧ᭄ᬢ᭞ᬤᭂᬍᬗ᭄ᬫᬫᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬓᬾᬤᬧ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬢᭂᬦ᭄ᬪᬬᬸᬦ᭄ᬢᬲᬓᬯᬲ᭞ᬧᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬶᬩᭀᬮᭀᬗᬶᬂᬆᬓᬰ᭞ᬭᬶᬭᬕᬦ᭄ᬢᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬳᬾᬦᬓ᭄ᬫᬦᬄᬢ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬫᬬᬦ᭄ᬢᬳᬤᬮᬦ᭄ᬫᬦᬸᬯᬸᬢ᭄‌ᬲᬸᬃᬬ᭞ ᬢᬦ᭄ᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬗ᭄ᬓᬮᬲᬶᬅᬢ᭄ᬫᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬪᬯᬡ᭞ᬗ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬇᬓᬶᬧᬯᬶᬲᬶᬓᬦ᭄ᬲᬶᬭᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬸᬫᬾᬭᬸ᭞ᬗ᭞ᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬧᬗᬸᬧᬦᬾᬰᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭟ᬳᬚᬯᬾᬭᬳᬧᬦ᭄ᬳᬭᬂᬯᭀᬂᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄ᬭᬶᬂᬬᬾᬦᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬲᬳ᭄ᬮᭀᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞
Auto-transliteration
[5 5B] 5 wruharingmar̀gakapatyanwruhamar̀ganedadijanma, sokjatiyangratanerisangbrāhmaṇa, nunaspanugrahan, lamuncahipacangmangupadeśa, lamunnorasamangkana, kewalahawangtatasringhawakdewek, yantanwĕruharingrasanekadi iki, haywangupadeśaringsanghyangbrāhmaṇa, hapannorawruharingragaśarira, tananawruharikapatyan, sipatsangsarasanghangupadeśa, hĕkaripatine, hajahatapahajahabrata, hapannorawruharibratha. yansirawruhahanabratasapisan, kewalahangur̥ĕdinwuwus, hangur̥ĕdinwadaḥ, sakaton, sakar̥ĕpjuga, kanguttamaya, ika, nga, sangbrāhmaṇal̥ĕwiḥ, nga, yangaranbratatanpamangansĕkul, yakasunyaringwr̥ĕdayanta, tanhadr̥ĕwekayun, ikangaranbrata'utamaningu ttama, singkar̀yyantakawasasiddhasiddhi, yantĕkaringpatĕnya, wĕnanghamanggiḥdalanrahayu, wĕnangmunggaḥsapasuiningidhĕ‐p, hajawera, harangwonghamanggiḥ, tĕlas // ithiyanhar̥ĕpawaspadaringbhaṭara, lamunpĕtakjati, nga, nemagĕnaḥlu [6 6A] huringpĕtak, hawangjatikatinghalan, wyaktinya, hunggwanyaringhuntĕkingtinghal, ika'idhĕpwijilingrisĕlaningpanon, nga, ya'idhĕperisĕlaningpanon, ikamar̀ganingdal̥ĕm, nga, mwaḥsatriya, brāhmaṇa, nga, hapanbhaṭaraluhur̀ripĕtakjatikatinghalan, ru panyapĕtakkatonringhar̥ĕp'hangadĕg, tananamadanin, // miliḥyankarasamatinghalsanghyanghurip, rigiragaśarira, gĕhisangmayoga, śa, hamandĕngsur̀yyamayoga, nga, sur̀yanerigĕnahingragantajugahelingakĕna, ikaneyoga, hin, yanrusmangkana, walikakĕna'idhĕpta, dĕl̥ĕngmamayanta, haywakedap, pĕpĕtĕnbhayuntasakawasa, patitishakĕna, mantukribolongingākaśa, riragantadewek, denhahenakmanaḥta, katonmayantahadalanmanuwutsur̀ya, tanhamanggiḥsangkalasi'atmamantukka'indrabhawaṇa, nga, tĕlas // ikipawisikansiradukuḥsumeru, nga, tĕkaringkaputusanpangupaneśaringhar̥ĕp. hajawerahapanharangwongwruha, lamuntagringyenasampunmasahlongsanghyangurip,

Leaf 6

keputusan-sri-aji-malayu 6.jpeg

Image on Archive.org

[ᬏ 6B] ᬏ ᬬᬦ᭄ᬫᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬤᬯᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬯᬲ᭞ᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬚᬸᬕᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬓᬯᬲᬲᬶᬭᬳᬸᬭᬶᬧ᭄‌ᬯᬭᬲ᭄‌ᬲᬤᬶᬂᬖᬬᬸᬱᬲᬶᬭ᭞ᬇᬓᬳᬶᬗᬭᬦ᭄ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬚᬢᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬓᬯᬲᬧᭀᬮᬳᬶᬭ᭞ᬢᬸᬳᬸᬢᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬂᬧᬲᬸᬓ᭄ᬯᭂᬢᬸᬦᬶᬂᬪᬬᬸᬰᬩ᭄ᬤᬇᬥᭂᬧ᭄‌ᬢᬸᬯᬶᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬳᭀ ᬭᬗ᭄ᬓᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬶᬂᬤᬸᬳᬸᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬯᬲᬯᭀᬮᬳᬶᬭ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬧᬗᬯ᭄ᬭᬸᬳᬤᬳᬢᬶᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭚ᬬᬦ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬮᬾᬩ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬢ᭄ᬫ᭞ᬇᬓᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬢ᭄ᬫᬳᭀᬮᬶᬄᬫᬃᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬶᬲᬧᭀᬧ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬶᬓᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢᬶᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬸᬓᬶᬂᬓᬧᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭚ᬇᬓᬶᬳᬸᬚᬭᬾᬲᬶᬭᬤᬸ ᬓᬸᬄᬲᬸᬫᬾᬭᬸ᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬶᬘᬢᬸᬃᬤᬮᬦ᭞ᬗ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬇᬢᬶᬢᬸᬢᬸᬃᬢᭂᬕᭂᬲᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬗ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬗ᭞ᬤᬬᬸ᭞ᬗ᭞ᬧᬲᬸ᭞ᬓ᭄ᬯᭂᬢᬸᬦᬶᬂᬳᬗ᭄ᬓᬶᬳᬦ᭄᭞ᬤᬬᬸ᭞ᬗ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬇᬓᬗᬭᬦ᭄ᬬᬤᬮᬦ᭄ᬮᬯᬂᬓᬸᬫ᭄ᬭᬩ᭄᭞ᬢᭂᬮᬳᬲ᭄᭚ᬇᬓᬶᬧᬯᬶᬲᬶᬓᬶᬭᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬸᬫᬾᬭᬸ᭞ᬬ ᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬋᬧ᭄ᬯᬲ᭄ᬧᬤᬭᬶᬂᬲᬂᬫᬮᬸᬦ᭄ᬧᭂᬢᬓ᭄‌ᬚᬢᬶ᭞ᬓᬯᬲᬬᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬬᬦᬋᬧᬲᬶᬭᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬘᬬᬦᬶᬂᬉᬧᬤᬾᬰ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬧᬢᬶᬓᬮᬯᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬬᬦᬋᬧ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᬯᬲᬬᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬓᬯ᭠ [᭗ 7A] ᬲᬬᬓᬶᬦᭀᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᭂᬓᬭᬶᬧᬢᬶᬦ᭄ᬢ᭞ᬳᬦᬲᬳᬦᬦ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬢᬢᬧ᭞ᬳᬩᬺᬲᬶᬄᬕᬲᬶᬭᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬲᬶᬲᬶ᭠ᬕ᭄ᬳᬫᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬳᬫᬗᬦ᭄ᬳᬶᬗᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬳᬚᬳᬬᬸᬭᬸ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬫᬸᬦᬶᬫᬸᬦᬶ᭞ᬲᬯᭂᬮᬲ᭄ᬤᬶᬦ᭞ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬤᬾᬦ᭄ᬢᬳᬯᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬳ᭠ ᬓᭂᬦ᭞ᬩᬧᬮᬯᬦ᭄ᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭᬭᬶᬭᬕᬰᬭᬷᬭ᭞ᬕᭂᬳᭂᬂᬤᬰᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬜ᭄ᬚᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬓ᭄ᬱ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬓᭂᬦ᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬂᬓᬂᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬯᬲᬤᬾᬦ᭄ᬢᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬢᭂᬓᬭᬶᬧᬢᬶᬦᬾᬯᬮᬸᬬᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬶᬭᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬓᬫᬸ ᬮᬦ᭄᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬢᬢᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬭᬲᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬶᬗᭂᬦ᭄ᬗᬸᬦᬶᬫᬯᬓ᭄ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢ᭞ᬬᬦ᭄ᬦᭀᬭᬳᬜᬮᬸᬓ᭄ᬢᬧᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬶᬤᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬇᬤᬶᬧᬸᬚᬤᬕᬶᬗᬶᬢᭀᬬᬧᬗᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬯᭀᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬗ᭞ᬳᬕᬸᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬮᬭᬭᭀᬕ᭞ᬗ᭞ᬲᬤᭀ ᬱᬦᬾᬮᬸᬢᬸᬃᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬗᬮᬂᬗᬮᬂ᭞ᬳᬦᬳᬢ᭄ᬫᬫᬍᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬳᬦᬸᬳᬸᬢ᭄ᬢᬢᬳᬦ᭄ᬫᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬆᬓᬰ᭞ᬫᬓᬤᬤᬮᬦ᭄ᬳᬢᬫᬦᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬮᬸᬄᬫᬸᬃᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬫᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭞ᬳᬫᭀᬃᬳᬶᬧ᭄ᬭᬯᬢᭂᬓ᭄‌ᬤᬾᬯᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬍᬲᬕ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬘᬶᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬫᬶᬩᭂᬃ
Auto-transliteration
[e 6B] e yanmahyundawasanghyangurip, kawasa, br̥ĕsihinjugasanghyanghurip, kawasasirahuripwarassadingghayuṣasira, ikahingaranpaṇḍitajati, hapankawasapolahira, tuhutasirawruharingpasukwĕtuningbhayuśabda'idhĕptuwisirawruhaho rangkamañjinghingduhung, yanmangkanakawasawolahira, hapanpangawruhadahatinguttama // yanwuslebsanghyangatma, ikasanghyangatmaholiḥmar̀gal̥ĕwiḥ, tanbisapopa, hapanhikapuputtitindaktandukingkapatyan // ikihujaresiradu kuḥsumeru, nga, ikicatur̀dalana, nga, lamunwruha, ititutur̀tĕgĕsingbuddhi, nga, buddhi, nga, dayu, nga, pasu, kwĕtuninghangkihan, dayu, nga, buddhi, ikangaranyadalanlawangkumrab, tĕlahas // ikipawisikiradukuḥsumeru, ya nsirahar̥ĕpwaspadaringsangmalunpĕtakjati, kawasayakaton, yanar̥ĕpasiramawiśeṣa, yanhar̥ĕpasirawruhacayaningupadeśa, wruhapatikalawanhurip, yanar̥ĕpwruharisanakirakabeḥ, kawasayakaton, kawa‐ [7 7A] sayakinon, dukanghuriptĕkaripatinta, hanasahananyahantukbratatapa, habr̥ĕsiḥgasirarumuhun, hasisi‐g'hamambuḥ, hadyus, haywahamanganhinginum, hajahayuru, haywamunimuni, sawĕlasdina, lawasnyadentahawĕning, hastitiha‐ kĕna, bapalawanhibunirariragaśarīra, gĕhĕngdaśa'indriyanta, mwaḥpañja'indriya, triyakṣa, mwaḥrwabhineda, gĕsĕngtunggalakĕna, dadyangkangsawiji, yankawasadentamangkana, tĕkaripatinewaluyakaton, hatmaniramantukringkamu lan, samangkanatatakramanirasundukingĕnngunimawakpaṇḍita, yannorahañaluktapamangkana, tanprasidakawruhanta, tĕlas // idipujadagingitoyapangĕntaswongpĕjaḥ, nga, hagunghalit, pangl̥ĕburanlararoga, nga, sado ṣanelutur̀phalanya, ma, oṁngalangngalang, hanahatmamal̥ĕmbar̀, hanuhuttatahanmas, tĕkaringākaśa, makadadalanhatamanesyanu, luḥmur̀munggaḥmaringmar̀ga, hamor̀hiprawatĕkdewatakabeḥ, mal̥ĕsagtanpacintik, mibĕr̀

Leaf 7

keputusan-sri-aji-malayu 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬾᬮᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᭂᬄᬳᬓᭂᬦᬳᬦᬸᬤᬸᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬭᬫᬡ᭞ᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬓᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬓᬧᬸᬭᬸᬱᬧᬸᬭᬸᬱᬶ᭞ᬗ᭞ᬭᬕᬓᬲᬾᬲᬶ᭞ᬬᬾ᭠ᬦ᭄ᬲᬶᬭᬫᭂᬢᬸ᭞ᬳᬚᬲᬶᬭᬲᬮᬄᬤᬮᬦ᭄᭞ᬳᬤᬮᬦ᭄ᬲᬶᬭᬲᬸᬭᬢᬶᬂᬓᬧᬮ᭞ᬳᬫᭂᬤᭀᬮᬲᬶᬭᬓᬤᬶᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬇᬓᬧᬶᬦᬓᬭᬕ᭞ ᬧᬶᬦᬓᬤᬮᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬫᬸᬃᬫᬸᬃᬳᬶᬮᬂ᭞ᬒᬁᬤᬾᬯᬷᬲᬸᬮᬗᬮᬂ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬷᬮᬸᬗᬬ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬧᬸᬦ᭄ᬳᬦᬸ᭞ᬲᬶᬭᬧᬋᬂᬮᬸᬗᬬ᭞ᬳᬶᬂᬲᬸᬦ᭄ᬓᬭᬶ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬢᬭᬳᬬᬸᬲᬶᬭ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬳᬶᬮᬂ᭞ᬫᬸᬃᬢᬬ᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬳᬶᬢᬶᬢᬶᬭᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬳᬶᬯᬤᬭᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄ᭞ᬲᬸ ᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬢᬫᬶᬤᭂᬃᬲᬓᬶᬂᬢᬶᬢᬶᬭᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬲᬶᬭᬫᬸᬃ᭞ᬢᭂᬓᬾᬂᬲᬸᬤ᭄ᬥᬢᬦ᭄ᬧᬫᬮ᭞ᬫᬍᬲᬢ᭄ᬢᬲᬶᬭᬓᬤᬶᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬳᬦᬦᬫᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬦᬶᬃᬫᬮ᭞ᬳᬶᬮᬂ᭞ᬳᬯᭂᬓᬲᬦ᭄ᬮᬸᬳᬸᬃᬢᬦ᭄ᬓᬮᬸᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬦᬶᬃᬢᬦᬦᬕᬗᬯᬭᬄᬫᬸᬃᬢᬦᬦᬳᬗᬦ᭄ᬯᬭᬄ᭞ᬫᬦᬶᬭᬢᬦ᭄ᬓᬢᬯᭂᬗᬦ᭄᭞ᬤᬾ ᬦᬶᬧᬲᬶᬃᬳᬸᬓᬶᬃ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞᭚ᬇᬓᬶᬧᬗᬼᬧᬲ᭄ᬢᭀᬬᬦ᭄ᬲᬂᬫᬢᬶ᭞ᬳᬢᬸᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬧᬤᬫᬮᬜ᭞ᬗ᭞ᬫᬮᬦ᭄ᬬᬲᬫ᭞᭚ᬇᬓᬶᬓᬡ᭄ᬟᬦ᭄ᬓᬯᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬕ᭞ᬗ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬤᬾᬦᬶᬭᬤᬸᬓᬶᬂᬮᬕᬶᬬᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬓᬯᬓᬲᬮᬶᬲᬶᬂᬓᬧᬢ᭄ᬬᬦᬾ᭞ᬲᬢᬶᬩᬧᬭᬦᬶᬂᬫᬢᬶ᭚ [᭘ 8A] ᬬᬦ᭄ᬫᬢᬶᬮᬩᬸᬄ᭞ᬫᬢᬶᬓᬲᬶᬗᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬩᭀᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬮᬩᬸᬄᬧᬭᬸᬂ᭞ᬫᬢᬶᬫᬳᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬫᬲᬸᬤᬸᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬮᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬭᬶᬤᬮᬦ᭄᭞ᬧᬵᬧᬦᬭᬓ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬓᬯᬄ᭞ᬳᬾᬮᬶᬗᬓᭂᬦᬓᬯᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬕ᭞ᬫᬓᬮᬸᬯᬭᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬇ ᬓᬶᬲᬵᬕᬭᬦ᭄ᬬᬓᬯᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬕ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬳᬮᬲ᭄ᬫᬕᭂᬂᬭᬶᬂᬤᬮᬦ᭄᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬳᬓᬄᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬢᭂᬕ᭠ᬮ᭄ᬧᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬗ᭞ᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫᬫᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬄᬢᭂᬕᬮ᭄ᬧᬦᬗ᭄ᬲᬭᬦ᭄᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬓᬬᬸᬘᬸᬭᬶᬳ᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬩᬸ ᬮᬸᬦ᭄ᬫᬢ᭞ᬗ᭞᭚ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬕᬸᬦᬸᬂᬮᬸᬫᬸᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬓᬯᬲᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬦ᭄᭞ᬇᬓᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬳᬦᬄᬳᬮᬶᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬚᬸᬭᬂᬫᬲᬶᬮᬸᬓ᭄ᬲᬶᬮᬸᬓᬦ᭄᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬲᭀᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬂᬓᬃᬡᬓᬮᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬤᬮᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬧᬶᬦᬭᬶᬕᬶᬯᬢᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄‌ᬮᬯᬦ᭄ᬕᬶᬕᬶ᭞ᬗ᭞ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬓ᭠ᬢᭂᬫᬸᬬᬲᬃᬯᬳᬸᬮᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬳᭀᬢᭀᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬗ᭞ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬫᬸᬮᬸᬓᬶᬭ᭞ᬗ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸ᭠
Auto-transliteration
[7 7B] 7 tanpahelar̀, handĕḥhakĕnahanuduḥsanghyangpramaṇa, halunggwingkuntul, hatmakapuruṣapurusyi, nga, ragakasesi, ye‐nsiramĕtu, hajasirasalaḥdalan, hadalansirasuratingkapala, hamĕdolasirakadirambutsanunggal, ikapinakaraga, pinakadalan, sanghatma, mur̀mur̀hilang, oṁdewīsulangalang, hyangdewīlungaya, hyanghatmanepunhanu, sirapar̥ĕnglungaya, hingsunkari, dentatarahayusira, mukṣaḥhilang, mur̀taya, midĕr̀hititiranputiḥ, midĕr̀hiwadaraputiḥ, mukṣaḥmukṣaḥ, su kṣmatamidĕr̀sakingtitiranputiḥ, mukṣaḥsiramur̀, tĕkengsuddhatanpamala, mal̥ĕsattasirakadimanik, hananamalanya, nir̀mala, hilang, hawĕkasanluhur̀tankaluhuran, nir̀tananagangawaraḥmur̀tananahanganwaraḥ, maniratankatawĕngan, de nipasir̀hukir̀, tĕlas, // ikipangl̥ĕpastoyansangmati, hatunghalitpadamalaña, nga, malanyasama, // ikikaṇḍankawaheringraga, nga, kawruhakĕnadeniradukinglagiyurip, makawakasalisingkapatyane, satibaparaningmati // [8 8A] yanmatilabuḥ, matikasingatdeningkĕbosampi, yanhalabuḥparung, matimahantung, masudukśarira, yanmangkanapalingsanghyanghatma, ridalan, pāpanaraka, nga, yanyansampuntibaringkawaḥ, helingakĕnakawaheringraga, makaluwaraningsanghyanghatma, hamanggiḥsangsara, i kisāgaranyakawaheringraga, nga, yankatĕmuyahalasmagĕngringdalan, yatejaninghakaḥrambut, yenkatĕmuyatĕga‐lpangsaran, yatejaningkulit, nga, lumarissanghatmamaringtĕngaḥtĕgalpanangsaran, katĕmuyakayucuriha, yatejaningbu lunmata, nga, // ngrarissanghatmakatĕmuyagununglumut, tankĕnakawasalampahin, ikatejaninghanaḥhalis, nga, ngrarissanghatma, katĕmuyajurangmasiluksilukan, yatejaningsonghirungkaliḥ, lawansangkar̀ṇakaliḥ, nga, ngrarissanghatma, ngrarissanghatma, katĕmudalanhagungpinarigiwatuputiḥ, yatejaningcangkĕmlawan'gigi, nga, ngrarissanghatma, ka‐tĕmuyasar̀wahulayatejaninghototkabeḥ, nga, ngrarissanghatma, katĕmuyarākṣasa, yatejaningmulukira, nga, katĕmu‐

Leaf 8

keputusan-sri-aji-malayu 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬬᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬬᬫᬤᬶᬧᬢᬶ᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬭᬶᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢᭂᬫᬸᬪᬝᬭᬶᬤᬸᬃᬖ᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬭᬶᬲᭀᬃ᭞ᬗ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬕᭀᬭᬯᬶᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬵᬮᬯᬸᬢ᭄ᬧᬢ᭞ᬬᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬢᬗ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬳᬸᬯᬂ᭞ᬓᬶᬯᬓᬮᬯᬦ᭄ᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬚᭀᬕᭀᬃᬫᬡᬶᬓ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬫ᭞ᬬᬢᬾᬚ᭠ ᬦᬶᬂᬓᬸᬜ᭄ᬘᬶᬳᬶᬕᬸᬮᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬩᬸᬓᬸᬦ᭄ᬓᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬲᬃᬯᬩᬭᭀᬂᬳᬳᬳᬾᬂ᭞ᬬᬢᬾᬳᬦᬶᬂᬳᬢᬶᬜᬮᬶ᭞ᬮᬶᬫ᭄ᬧ᭞ᬧᬧᬸᬲᬸ᭠ᬳᬦ᭄᭞ᬧᬧᬭᬸ᭞ᬩᬩᬸᬯᬳᬦ᭄᭞ᬬᬤᬤᬶᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯᬩᬭᭀᬂ᭞ᬗ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬬᬦᬵᬕᬳᬗᬤᬂᬭᬶᬂᬤᬮᬦ᭄᭞ᬬᬢᭀᬢᬾᬚᬦᬶᬂᬩᬲᬂᬯ ᬬᬄ᭞ᬳᬯᬦ᭄ᬩᬲᬂᬗᬸᬤ᭞ᬗ᭞ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄‌ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬕᭂᬓᬾᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬓᬢᭀᬦ᭄‌ᬦᬵᬕ᭞᭚ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬯᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬕ᭞ᬇᬓᬲ᭠ᬫ᭄ᬩᬢᭂᬦ᭄᭞ᬢᬦᬦᬳᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬳ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬮᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬧᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬾᬄᬯ᭄ᬭᬸᬳᬲᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬤᬸᬓᬶᬂᬓᬶᬢᬮᬕᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ ᬢᬾᬓᬦᬶᬂᬧᬢᬶᬦᬾᬓᬾᬗᭂᬢᬓᭂᬦ᭞᭚ᬧᬤᬲᬫ᭄ᬩᬳᭂᬦ᭄ᬓᬯᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬢ᭞ᬳᬶᬮᬂᬇᬓᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫᬢᬾᬚ᭞ᬢᭂᬓᬳᬶᬮᬂᬢᬦ᭄ᬧᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬓᬢᭀᬦ᭄ᬤᬮᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬬᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬧᬵᬧ᭞ᬲᬂᬳᬢ᭄ᬫ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬇᬣᬶᬧᬭᬶᬲᬶᬓᬶᬭᬲᬂᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬰᬶᬯ᭞ᬗ᭞ᬓᬦᬸᬳᬸ᭠ [᭙ 9A] ᬦ᭄᭞ᬬᬦᬋᬧ᭄ᬳᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸ᭞ᬢᬸᬯᬸᬦᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬦᬪᬶ᭞ᬫᬃᬕᬦᬶᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬯᭀᬗ᭄ᬓᬭᬲᬸᬫᬸ᭠ᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬢᬶᬩᬭᬶᬯᭀᬗ᭄ᬓᬯᬗᬤᭂᬕ᭄᭞ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬦᬪᬶ᭚ᬰᬩ᭄ᬤᬦᬶᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬅᬄ᭞ᬇᬓᬧᬯᬓᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬤᬤᬶᬢ᭄ᬭᬶᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬤᬤᬶᬧᬤ᭄ᬫ ᬧᬤ᭄ᬫ᭞ᬗ᭞ᬤᬤᬶ᭞ᬅᬁ᭞ᬧᬤ᭄ᬫᬭᬶᬯᬺᬤᬬ᭞ᬉᬁ᭞ᬧᬤ᭄ᬫᬭᬶᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬁ᭞ᬇᬓᬬᭀᬕᬦᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸ᭞ᬧᬤ᭄ᬫ᭞ᬗ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞᭚ᬬᬦ᭄ᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬤ᭄ᬫ᭞ᬳᬦᬧᬤ᭄ᬫᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸ᭞ᬭᬶᬬᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭞ᬇᬓᬶᬬᬧᬶᬡ᭄ᬟᬦ᭄ᬬᬓᬤᬶᬇᬓᬶ᭞[image]ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬬᬧᬗ ᬯᬓᬶᬂᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳᬲᬭᬶᬫᬲ᭄᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬪᬬᬸ᭞ᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬭᬶᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬬᬤᬤᬶᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬗ᭞ᬤᬤᬶᬪᬬᬸᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᭀᬗ᭄ᬓᬭᬫᬺᬢ᭞ᬇᬓᬶᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬᬫᬺᬢᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬏᬁ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦᬶᬂᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸ᭞ᬇᬓᬶ᭞ᬅᬁ᭞ᬇ ᬓᬧᬯᬓᬶᬂᬭ᭄ᬯᬤᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬭᬶᬂᬭᬳᬰᬭᬶᬭ᭞ᬬᬚᬸᬕᬳᬸᬢ᭄ᬧᭂᬢᬶᬭᬶᬂᬭᬕ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬧ᭄ᬝᬶ᭞ᬏᬁ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬫᭂᬢᬸᬓ᭄ᬦᬶ᭠ᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬭᬶᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬇᬥᭂᬨᬗᭂᬲᭂᬂᬭ᭄ᬯᬤᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬯᬶᬢᬸᬦ᭄ᬬᬭᬶᬓᬸᬡ᭄ᬟᬦᬶᬂᬢ᭄ᬭᬶᬦᬤᬶ᭞ᬬᬓᬸᬡ᭄ᬟᬦᬶᬢ᭄ᬭᬶᬦᬤᬶ᭞ᬗ᭞᭠
Auto-transliteration
[8 8B] 8 yasanghyangyamadipati, yatejaningcangkĕmriluhur̀, nga, yankatĕmubhaṭaridur̀gha, yatejaningcangkĕmrisor̀, nga, katĕmuyagorawikrama, mwaḥkālawutpata, yatejaningtanghunhuwang, kiwakalawantĕngĕn, nga, katĕmuyajogor̀maṇikmwaḥsangsurātma, yateja‐ ningkuñcihigulu, mwaḥbukunkulungan, nga, yankatĕmuyasar̀wabaronghahaheng, yatehaninghatiñali, limpa, papusu‐han, paparu, babuwahan, yadadikaton, sar̀wabarong, nga, katĕmuyanāgahangadangringdalan, yatotejaningbasangwa yaḥ, hawanbasangnguda, nga, tĕrusnyan'gĕkenglidaḥ, nga, ikakatonnāga, // punikakawaheringraga, ikasa‐mbatĕn, tananahamanggiḥsangsara, sanghatma, hmanggiḥdalanrahayu, palanya, yeḥwruhasangpĕjaḥ, dukingkitalagihurip, tekaningpatinekengĕtakĕna, // padasambahĕnkawaheringrata, hilangikangsar̀wwamateja, tĕkahilangtanpasangkan, dadikatondalanrahayu, yanorawruhapāpa, sanghatma, tĕlas // ithiparisikirasangpaṇḍitaśiwa, nga, kanuhu‐ [9 9A] n, yanar̥ĕp'habr̥ĕsihinsanghyangtir̀thakamaṇḍalu, tuwunakĕnaringnabhi, mar̀ganitir̀thakamaṇḍaluringtungtungingwongkarasumu‐ngsang, idhĕptibariwongkawangadĕg, tĕrusringnabhi // śabdanitir̀thakamandhalu, aḥ, ikapawakingidhĕp, daditri'akṣara, dadipadma padma, nga, dadi, aṅġ, padmariwr̥ĕdaya, uṅġ, padmaripapusuḥ, maṅġ, ikayoganisanghyangtir̀thakamaṇḍalu, padma, nga, trilingga, // yanwĕruḥrisanghyangpadma, hanapadmawiṇḍu, riyuntĕngingśiwadwara, nga, ikiyapiṇḍanyakadi'iki, [image]śwaranyatanpaśāstra, yapanga wakingtuñjungputiḥ, hasarimas, pamantukingsanghyangbhayu, śabdha, idhĕp, riśiwadwara, yadadisariningtuñjungputiḥ, nga, dadibhayupawitra, nga, hatmanisanghyangwongkaramr̥ĕta, ikiśabdanyamr̥ĕtapawitra, eṅġ, śabdaningtir̀thakamaṇḍalu, iki, aṅġ, i kapawakingrwadinedatanpaśāstra, ringrahaśarira, yajugahutpĕtiringraga, śabdahyanghupṭi, eṅġ, idhĕpmĕtukni‐uttama, ritĕngahingtuñjungputiḥ, idhĕphangĕsĕngrwadinedatanpaśāstra, witunyarikuṇḍaningtrinadi, yakuṇḍanitrinadi, nga, ‐

Leaf 9

keputusan-sri-aji-malayu 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙ ᬯᭀᬗ᭄ᬓᬭᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬇᬓᬧᬩᬺᬲᬶᬳᬦ᭄‌ᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬯᭀᬗ᭄ᬓᬭᬗᬤᭂᬕ᭄᭞ᬧᬗᬯᬓᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬾᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬧᬩᬜᭀᬦᬶᬂᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬚᬩᬮᬯᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬧᬯᬭᬄᬲᬂᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬗ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂ᭠ ᬦᬤᬾᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬭᬕᬰᬭᬶᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬋᬨᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸ᭞ᬢᬸᬭᬸᬦᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬯᭀᬗ᭄ᬓᬭᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬫᭂᬢᬸᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬳᬭᬤᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸᬢᬶᬩᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᭀᬗ᭄ᬓᬭᬗ ᬤᭂᬕ᭄᭞ᬮ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬦᬪᬶ᭞ᬇᬓᬧᬯᬓᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬤᬤᬶᬢ᭄ᬭᬶᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬗ᭞ᬧᬤ᭄ᬫᬭᬶᬗᭂᬦᬪ᭄ᬳᬶ᭞ᬅᬁ᭞ᬧᬤ᭄ᬫᬭᬶᬂᬯᬺᬤᬬ᭞ᬉᬁ᭞ᬧ᭠ᬤ᭄ᬫᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬁ᭞ᬇᬓᬬᭀᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟᬮᬸ᭞ᬧᬤ᭄ᬫ᭞ᬗ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬇᬓᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞᭚ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶᬂ᭠ ᬰ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬭᬕᬰᬭᬶᬭ᭞ᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬢᬶᬕᬢᬶᬦᭂᬫᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬭᬤᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬒᬁᬓᬭᬗᬤᭂᬕ᭄᭞ᬢᬶᬩᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬒᬁᬓᬭᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬖᬶᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬳᬤᬤᬶᬰᬭᬶᬦᬶᬂᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳᬲᬭᬶᬫᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬬᬲᬭᬶ [᭑᭐ 10A] ᬦᬶᬂᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬤᬤᬶᬰᬩ᭄ᬤᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬬᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬰᬩ᭄ᬤᬇᬥᭂᬧ᭄ᬤᬤᬶᬭ᭄ᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬕᭂᬦᬄᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬓᬤᬶᬇᬓᬶᬧᬶᬡ᭄ᬤᬦ᭄ᬬ᭞[image]ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬯᬸᬶᬲᬶᬯᭂᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬦᬾᬢ᭄ᬭᬭᭀᬓᬤᬶᬇᬓᬶ᭞ᬒᬁ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬ᭞ᬏᬁ᭞ᬭᬶᬦᬾᬢ᭄ᬭᬓᬶ ᬯ᭞ᬏᬄ᭞ᬭᬶᬦᬾᬢ᭄ᬭᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬓᭂᬦᬭᬶᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᬶᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦᬶᬕ᭄ᬦᬶᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬭᬶᬬᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬇᬁ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦᬶᬂᬢᬶᬃᬣᬓᬫᬡ᭄ᬟ[image]ᬮᬸ᭞ᬬᬁ᭞ᬇᬓᬰᬩ᭄ᬤᬦᬶᬂᬩᬜᬸᬧᬢᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬫᭂᬢᬸᬭᬶᬂᬒᬁᬓᬭᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬒᬁᬓᬭᬗ ᬤᬶᬕ᭄᭞ᬬᬲᬾᬢ᭄ᬭᬦᬶᬂᬃᬯᬪᬶᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄ᬦᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬮᬯᬦ᭄ᬚᬩ᭞ᬇᬢᬶᬰᬶᬯᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬗ᭞ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬡᬳᬸᬧ᭄ᬝᬶᬭᬶᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬇᬓᬶᬧᬗᬯᬓᬶᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬ᭞ᬏᬁ᭞ᬧᬗᬭᬓᬶᬂᬰᬶᬯᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬ᭞ᬏᬄ᭞ᬬᬦᬾᬩᬺᬲᬶᬳᬶᬦ᭄‌ᬓᬵᬮᬧᬸᬃᬡᬫᬫ᭄ᬯᬄᬢᬶᬍᬫ᭄᭞ ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬮᬦᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬬᬩᬺᬲᬶᬄᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬇᬢᬶᬳᬾᬮᬶᬗᬓᭂᬦᬤᬸᬓ᭄ᬩᬫᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢᬮᬕᬶᬮᬭ᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬢᬮᬕᬶᬚᬚᬓ᭞ᬳᬦᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬦ᭄ᬬᬦᬶᬂᬳᬚ᭄ᬜᬡ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬓᬮᬶᬄ᭞᭚ᬇᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅ᭞
Auto-transliteration
[9 9B] 9 wongkarasumungsang, ikapabr̥ĕsihanrwabhinedatanpaśāstra, wongkarangadĕg, pangawakingśāstra, setra, nga, pabañoningrwabhinedatanpaśāstra, idhĕpjabalawanjro, tĕlas // nihantingkahingpawaraḥsangpaṇḍitabuddha, nga, kawruhakĕ‐ nadeniraringragaśarira, yanhar̥ĕphabr̥ĕsihinsanghyangtir̀thakamaṇḍalu, turunakĕnaringtungtungingwongkarasumungsang, idhĕpmĕturingtungtungingśiwadwara, haradakĕnaringnetratĕngĕn, śabdanya, aḥ, idhĕptir̀thakamaṇḍalutibakĕnaringsanghyangwongkaranga dĕg, ltrasakĕnaringnabhi, ikapawakingidhĕp, daditri'akṣara, nga, padmaringĕnabhhi, aṅġ, padmaringwr̥ĕdaya, uṅġ, pa‐dmaringtungturingpapusuḥ, maṅġ, ikayoningsanghyangtir̀thakamaṇḍalu, padma, nga, trilingga, ikawiṇḍuringjro, // yansirawruharing‐ śwaraningwiṇḍu, neringragaśarira, wiṇḍutigatinĕmutunggal, haradakĕnaringsanghyangoṁkarangadĕg, tibakĕnaringsanghyangoṁkarasumungsang, idhĕpmuliḥringhuntĕnghiśiwadwara, hadadiśariningtuñjungputiḥ, hasarimas, nga, yasari [10 10A] ningtuñjungdadiśabda'idhĕp, yasariningśabda'idhĕpdadirwabhinedatanpaśāstra, gĕnaḥnyaringhuntĕngingśiwadwara, kadi'ikipiṇdanya, [image]śwaranyatanpaśāstra, pawuisiwĕranya, rinetrarokadi'iki, oṁ, śabdanya, eṅġ, rinetraki wa, eḥ, rinetratĕngĕntunggalakĕnariwiṇḍ'̔uhuntĕngiśiwadwara, śabdanigni'uttama, riyuntĕngingśiwadwara, iṅġ, śabdaningtir̀thakamaṇḍa[image]lu, yaṅġ, ikaśabdaningbañupatitra, idhĕpmĕturingoṁkarasumungsi, trusakĕnaringoṁkaranga dig, yasetraningr̀wabhinedatanpaśāstra, idhĕpningjrolawanjaba, itiśiwabuddha, nga, praliṇahupṭiriśiwadwara, ikipangawakingbuddha, śabdanya, eṅġ, pangarakingśiwaśabdanya, eḥ, yanebr̥ĕsihinkālapur̀ṇamamwaḥtil̥ĕm, mwaḥkalaninghawakdewek'hagring, yabr̥ĕsiḥhakĕnaringtungtunginglidaḥ, tĕlas // itihelingakĕnadukbamahibuntalagilara, bapantalagijajaka, hanamijilsakingsunyaninghajñaṇa, hanrusmaringhinghalkaliḥ, // ikusanghyanga,

Leaf 10

keputusan-sri-aji-malayu 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐ ᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬅᬃᬤ᭄ᬥᬦᬭᬾᬰ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬳᬢᭂᬫᬸᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸᬃ᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬩᬧᬦ᭄ᬳᬳᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬓᬫᬧᬸᬢᬶᬄᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬩᬧᬢ᭞ᬓᬫᬩᬂᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬳᬸᬮᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬳᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬲᬸᬃᬬ᭞ᬭᭀᬂᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬳᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬪᬬᬸ᭞ᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬢᭂᬮᬸᬂᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮ᭠ ᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬳᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬧᬜ᭄ᬘᬯᬵᬭ᭞ᬧᭂᬢᬂᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬳᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬤᬾᬯᬳᬦᬯᬲᬗ᭞ᬮᬶᬫᬂᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬳᬧᬸᬮᬂᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬩᬸᬫᬶᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬫᬭᬾᬓᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬫᬢᬗᬦ᭄᭞ᬫᬲᬸᬓᬸ᭞ᬫᬓᬸᬲᬶᬂ᭞ᬫᬫᬢ᭞ᬫᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬫᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬫᬲᬶᬮᬶ ᬢ᭄᭞ᬫᬯᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬫᬩᬲᬂ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬤᬕᬶᬂᬚᬳ᭄ᬭᭀᬯᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬫᬵᬳᬚᬢᬶ᭞ᬦᭂᬫ᭄‌ᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬯᭂᬢᭂᬂ᭞ᬳᬦᬲᬦᬓ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢᬫᬳᬭᬦ᭄ᬩᬩᬸᬮᬫ᭄ᬩᬦ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬯᭂᬢᭂᬂ᭞ᬳᬦᬲᬦᬓ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂ᭠ ᬩᬧᬦ᭄ᬢ᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄‌ᬩᬩᬸᬳᬩ᭄ᬭ᭞ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬸᬮᬦ᭄‌ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬯᭂᬢᭂᬂ᭞ᬗ᭞ᬓᬸᬢᬸᬲ᭄‌ᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬦᬲᬦᬓ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄‌ᬩᬩᬸᬳᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬗᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬳᬗᬾᬃᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬯᭂᬢᭂᬂ᭞ᬳᬦᬲᬦᬓ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬩᬧᬦ᭄ᬢ᭞ᬫᬳ [᭑᭑ 11A] ᬭᬦ᭄ᬩᬩᬸᬓᬓᭂᬋ᭞ᬳᬲᬶᬄᬤᬾᬦ᭄ᬬᬳᬲᬦᬓ᭄᭞ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄᭞ᬳᬫᬗᬦ᭄ᬮᬸᬫᬸᬢᬶᬂᬯᬢᬸ᭞ᬫᬺᬢᬢᬶᬢᬶᬲᬶᬂᬓᬸᬡ᭄ᬟᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬭᬳᬲ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬲᬧᬸᬮᬸᬄᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬯᭂᬢᭂᬂ᭞ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬫᭂᬢ᭄ᬯᬢᬶᬩᬫᬭᬶᬂᬍᬫᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬳᬶᬗᬸᬬᬸᬄᬳᬸᬬᬸᬄ᭞ᬓᬶᬦᬲᬶᬳ ᬦ᭄ᬤᭂᬦᬶᬂᬲᬦᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬦᬓ᭄ᬢᬫᬮᬶᬄᬫᬧ᭄ᬭᬩᬾᬤᬳᬭᬦ᭄᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬚ᭄ᬮᬳᬶᬃ᭞ᬳᬶᬲᬮᬳᬶᬃ᭞ᬳᬶᬫᬓᬳᬶᬃ᭞ᬳᬶᬫᭀᬓᬳᬶᬃ᭞᭠ᬳᬯᬓᬶᬭᬤᬾᬯᬾᬦ᭄᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬍᬕᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬯ᭄ᬬᬢᬭᬲᬢᬳᬸᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬲᬶᬄᬳᬲᬦᬓ᭄᭞ᬩᬶᬲᬭᬸᬫᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬭᭀᬂᬢᬳᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬ ᬲᬶᬬᬾᬲᬦᬓ᭄᭞ᬩᬶᬲᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬩᬶᬲᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬩᬶᬲᬳᬦᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬩᬧᬳᬶᬩᬸ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬳᬲᬦᬓ᭄᭞ᬲᬦᬓᬶᬭᬮᬮᬶᬭᬶᬲᬶᬭ᭞ᬯ᭄ᬬᬢᬭᬢᬶᬕᬂᬢᬳᬸᬦ᭄᭞ᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬳᬫ᭄ᬩᬭᬫ᭄ᬩᬭᬤᬾᬰ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬫ᭄ᬩᬺᬩᬾᬤᬭᬸᬧ᭞ᬳᬶᬚᬮᬳᬶᬃᬮᬸᬗᬫᬗᬾᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬮᬳᬶᬃᬮᬸ᭠ ᬗᬫᬗᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬫᬓᬳᬶᬃᬮᬸᬗᬫᬗᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬳᬶᬫᭀᬓᬳᬶᬃᬮᬸᬗᬫᬗᬮᭀᬃ᭟ᬲᬦᬓ᭄ᬢᬫᬮᬶᬄᬳᬧ᭄ᬭᬩᬾᬤᬳᬭᬦ᭄᭞ᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬤᬾᬢ᭄ᬬ᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬯᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬳᬯᬓᬶᬭᬤᬳᬢ᭄᭞ᬤᬯᬓ᭄᭞
Auto-transliteration
[10 10B] 10 smara, ar̀ddhanareśwari, hatĕmubapanmur̀, prayabapanhahapulangsiḥ, hanakamaputiḥmijilsakingbapata, kamabangmijilsakinghibunta, sahulandenyahapulangsiḥ, hanasur̀ya, ronghulanlawasnyahapulangsiḥ, hanabhayu, śabda, idhĕp, tĕlungwulanla‐ wasnyahapulangsiḥ, hanapañcawāra, pĕtangwulanlawasnyahapulangsiḥ, hanadewahanawasanga, limangwulanlawasnyahapulangsiḥ, hanabumilangit, matunggalanmarekajanma, matangan, masuku, makusing, mamata, mahirung, macangkĕm, masili t, mawurus, mabasang, puputsadagingjahrowanya, maharansanghyangpuntimāhajati, nĕmwulanlawasnyaringjrowĕtĕng, hanasanakmijilsakinghibuntamaharanbabulambana, pituwulanlawasnyaringjrowĕtĕng, hanasanakmijilsaking‐ bapanta, maharanbabuhabra, hulunhulanlawasnyaringjrowĕtĕng, nga, kutuswulan, hanasanakmijilsakinghibunta, maharanbabuhugyan, sangawulanlawasnyahanger̀ringjrowĕtĕng, hanasanakmijilsakingbapanta, maha [11 11A] ranbabukakĕr̥ĕ, hasiḥdenyahasanak, matunggalanpangan, hamanganlumutingwatu, mr̥ĕtatitisingkuṇḍimaṇik, maharanringwiṇḍurahasyamuka, tutugsapuluḥhulanlawasnyaringjrowĕtĕng, har̥ĕp'hamĕtwatibamaringl̥ĕmaḥ, tansaḥhinguyuḥhuyuḥ, kinasiha ndĕningsanaknyakabeḥ, sanaktamaliḥmaprabedaharan, maharanhijlahir̀, hisalahir̀, himakahir̀, himokahir̀, ‐hawakiradewen, maharansanghyangl̥ĕgapraṇa, wyatarasatahun, denyasiḥhasanak, bisarumangkang, rongtahundenya siyesanak, bisahalungguḥ, bisalumaku, bisahanambatbapahibu, denyahasanak, sanakiralalirisira, wyataratigangtahun, lawasnyahambarambaradeśa, mwaḥhambr̥ĕbedarupa, hijalahir̀lungamangetan, hisalahir̀lu‐ ngamangulon, makahir̀lungamangidul, himokahir̀lungamangalor̀. sanaktamaliḥhaprabedaharan, matĕmahandetya, maharananggapati, pwaḥmrajapati, banaspati, banaspatirāja, hawakiradahat, dawak,

Leaf 11

keputusan-sri-aji-malayu 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑ ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃᬫᬾᬗᭂᬢ᭄᭞ᬓᬡ᭄ᬟᬧᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬕ᭄ᬭᬶᬗᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓᬶᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬲᬫᭀᬯᬸᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬲᬶᬭᬳᬫᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫ᭄ᬯᬄᬯᭀᬂᬏᬤᬦ᭄᭞ᬇᬓᬩ᭄ᬬᬲᬓᭂᬦᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬳᬗ᭄ᬓᭂᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧᬦᬶᬲᬢ᭄ᬭᬸᬯᭂᬦᬂ᭞ᬇ ᬓᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸᬭᬕᬦᬶᬭ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭂᬂᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬭᬶᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᬯᬲᬧᭀᬮᬳᬾ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬦᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬫᬃᬕᬦ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭞ᬬᬫ᭄ᬲᬶᬭᬳᬋᬧ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬤᬸᬤᬸᬢ᭄ᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬅᬗ᭄ᬕ ᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬲᭀᬘ᭞ᬗ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬓᬃᬡ᭞ᬗ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬉᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ ᬲᬶᬭᬮᬸᬗ᭄ᬳᬳᬗᬋᬧᬶᬦ᭄‌ᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬇᬓᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬤᬓᭀᬦ᭄ᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸᬭᬕᬦᬶᬭ᭞ᬇᬓᬶᬬᬳᬸᬘᬧᬂ᭝ᬩᬯᭂᬲ᭄ᬫᭂᬢ᭄ᬯᬲᬓᬶᬂᬩᬸᬫᬶᬩᭂᬤᭀᬮ᭄᭞ᬲᬲᭀᬭᬶᬂᬧᬸᬲᭂᬃᬫᬸᬮᬥᬭ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬢᬲᬶᬭᬭᬶᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦ᭟ᬳ [᭑᭒ 12B] (physical label incorrect, should have been 12A) ᬦᬲᬫᭂᬢᭀᬦᬶᬦ᭄ᬭᬓᬧᬢ᭄᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬢᬓ᭄ᬱᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸᬲᬶᬭᬲᬓᬶᬂᬓᬃᬡᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶ᭠ᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬓᭂᬋᬤ᭄ᬫᭂᬢ᭄ᬯᬲᬶᬭᬲᬓᬶᬂᬫᬸᬮᬓᬦ᭄ᬢᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬾ᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬳᬧ᭄ᬭᬕ᭄ᬫᭂᬢ᭄ᬯᬲᬶ᭠ ᬭᬲᬓᬶᬂᬲ᭄ᬮᬦᬶᬂᬮᬮᬢᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬾ᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬬᬦᬦᬯᭀᬂᬳᬮᬧᬓ᭄ᬱᬦᬾ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬧᬤᬦᬸᬮᬓ᭄ᬳᬫ᭄ᬭᬗᬦᬧᭀᬫ᭞᭔᭞ᬓᬂ᭞ᬇᬓᬲᬦᬓᬶᬭᬲᬤᬬ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬰᬭᬷᬭᬦᬶᬭ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬯᬾᬳᬦᬢᬶᬃᬣᬫᬵ ᬳᬫᬺᬢ᭞ᬲᬓᬾᬂᬤ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬯᬾᬳᬦᬲᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬓᭀᬦ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬳᭂᬫ᭄ᬧᬢᬦ᭄‌ᬧᬫᬗ᭄ᬕᬳᬦ᭄᭞ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬉ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬶᬢ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬᬳᬩᬂ᭞ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬏ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬓᭀᬦ᭄ᬫᬸᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬩᬳᬸ ᬓᬶᬯ᭞ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬓᭀᬦ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬᬧᬶᬢ᭞ᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬄ᭞ᬫᬮᬶᬳ᭄ᬳᬸᬘᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬵᬮᬳᬯᬓᬾᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞᭚ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬧᬘᬳᬶᬫᬶᬮᬭᬦᬶᬦ᭄‌ᬦᬶᬭ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬩᬾᬳᬦᬶᬭᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬕᭂᬢᬶᬳᬶᬭ᭞ᬪᬝ
Auto-transliteration
[11 11B] 11 maharantutur̀mengĕt, kaṇḍapat, prayagringinhawakira, yansirasamowunwruha, ringsanakirakabeḥ, wnangsirahamarisuddhawonghagringmwaḥwongedan, ikabyasakĕnasanakirakabeḥ, yanringhalashangkĕr̀wĕnang, yanhar̥ĕpanisatruwĕnang, i kasanakirakabeḥ, konhanungguraganira, hanggĕngyansampunsirawruha, risanakirakabeḥ, kawasapolahe, wruḥrinamanya, rupanya, śwaranya, mwaḥrimar̀ganyakabeḥ, yamsirahar̥ĕpwruhadudutsanakirakabeḥ, angga patimañjinghakĕnaricangkĕm, hanrusringpapusuḥ, mrajapatimañjinghakĕnaringhirung, hanrusringhampru, banaspatimañjinghakĕnaringsoca, nga, hanrusringhati, banaspatirājamañjinghakĕnaringkar̀ṇa, nga, hanrusringungsilan. yan siralunghahangar̥ĕpinśatru, ikasanakirakabeḥ, padakonhanungguraganira, ikiyahucapang:bawĕsmĕtwasakingbumibĕdol, sasoringpusĕr̀muladhara, mungguḥtasirariśiwadwara, rakṣanĕnhingsundenprayatna. ha [12 12B] (physical label incorrect, should have been 12A) nasamĕtoninrakapat, konhangtakṣahingsun, denprayatna, sugyanmĕtusirasakingkar̀ṇanhingsun, rakṣanĕnhi‐ngsunringtĕngĕn, denprayatna, kĕr̥ĕdmĕtwasirasakingmulakantahingsune, rakṣanĕnhingunringkiwa, denprayatna, hapragmĕtwasi‐ rasakingslaninglalatahingsune, rakṣanĕnhingsunringhuri, denprayatna, yananawonghalapakṣane, ringhawakśariranhinghulun, sirapadanulak'hamranganapoma 4 kang, ikasanakirasadaya, konhangrakṣaśarīranira, nanghingwehanatir̀thamā hamr̥ĕta, sakengdyunmaṇik, wehanasanakirakabeḥ, anggapatikonmungguḥringpahĕmpatanpamanggahan, rupanyaputiḥ, śwaranya, u, mrajapitkonmungguḥringbahuringpungkur̀, rupanyahabang, śwaranya, e, banaspatikonmuguḥringbahu kiwa, rupanyacĕmĕng, śwaranya, aḥ, banaspatirājakonmungguḥringbahutĕngĕn, rupanyapita, śwaranya, iḥ, malihhucapanya, kālahawakehagring, // duk'hapacahimilaraninnira, dukbehanirabhaṭaraguru, dukgĕtihira, bhaṭa

Leaf 12

keputusan-sri-aji-malayu 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12A] (physical label incorrect, should have been 12B) ᭑᭒ ᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬬᬾᬄᬬᬾᬄᬜᭀᬫ᭄ᬳᬶᬭᬪᬝᬭᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭄ᬮᬂᬮᬂᬫᬦᬶᬭ᭞ᬪᬝᬭᬫᬵᬳᬤᬾᬯ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬤᬶᬤᬾᬰᬧᬦᬢᬭ᭠ᬦ᭄‌ᬢᬶᬗᬮᬶᬭᬦᬾ᭞ᬧᬸᬲᭂᬄᬕᭂᬭᬸᬂᬳᬶᬭᬦᬾ᭞ᬓᭂᬩᭀᬦ᭄ᬳᬶᬭᬸᬂᬳᬶᬭᬦᬾ᭞ᬗ᭞ᬓᭂᬩᭀᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬃᬳᬶᬭᬦᬾ᭞ᬲᬂᬓᬸᬫᬭᬗ᭄ᬕᬡ᭞ᬲᬂᬓᬸᬫᬭᬗ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭟ ᬤᬾᬯᬦᬾᬤᬶᬩᬢᬸᬃᬘᬳᬶ᭞ᬦᬾᬤᬶᬲᬓᬾᬦᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬤᬾᬰᬘᬳᬶ᭞ᬤᬫᬶᬮᬭᬤᬾᬰᬦ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾ᭞ᬳᬸᬕ᭄ᬧᬦᬢᬭᬦ᭄ᬘ᭠ᬳᬶᬦᬾ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬗᬾᬓᭂᬮᭀᬤ᭄᭞ᬓᬗᬶᬦ᭄‌ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬗᬾᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬳᬸᬄᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬗᬾᬓᬚ᭞ᬓᬮᬸᬄᬉᬭᬶᬧᬾ᭟ᬦᬾᬓᭂᬮᭀᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬓᬳᬸᬄᬩᬩ᭄ᬯᬳᬦ᭄᭞ᬓᬚᬳᬫ᭄ᬭᬸ᭞ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄‌ᬳᬧᬶ᭞ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸ᭞ᬓᬚᬩᬸᬫᬶ᭞ᬓᬳᬸᬄᬩᬜᬸ᭞ᬬᬫᬗᭂᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬭ᭞ᬳᭂᬤᬓᭂᬫᬶᬮᬭᬦᬶᬭ᭞ᬧᭀᬫ᭞ᬑ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬭᬳᬧᬗ᭄ᬫᭂᬮᬄ᭞ᬬᬾᬄᬳᬭᬦ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄‌ᬧᬶᬧᬶᬮᬶ᭞ᬬᬾᬄᬳᬭᬦ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄ᬘᬢᬸᬃ᭠ ᬪᬸᬯᬦ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬗᭂᬫ᭄ᬧᬸᬫᬦᬶᬭ᭞ᬧᭀᬫ᭞᭓᭞᭚ᬳᬦᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬳᬯᬾᬄᬫᬺᬢᬭᬶᬂᬲᬦᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬒᬁᬧᬢ᭄᭠ᬫᬕᬯᬾᬳᬮ᭞ᬨᬢ᭄ᬫᬕᬯᬾᬳᬬᬸ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬲᬶᬭᬳᬗ᭄ᬮᬭᬦᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬯᬾᬄᬫᬺᬢ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᭀᬳᬦᬭᬶᬲᬶᬭ᭟ᬫᬺᬢᬇᬓ᭞ [᭑᭓ 13A] ᬳᬫᬾᬢ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬡ᭄ᬟᬸᬭᬳᬲ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸᬫᬺᬢᬇᬓ᭞ᬇᬓᬰ᭄ᬯᬭᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬯᬾᬄᬓᬂᬳᬫᬺᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦᬭᬶᬂᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬳᬶ᭠ᬢ᭄ᬬᬫᬺᬢᬇᬓ᭞ᬅᬄᬇᬓᬶᬢᬤᬄᬲᬚ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬡᬶᬭ᭞ᬢᬶᬃᬣᬫᬵᬳᬫᬺᬢ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬯᬶᬲᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭ᭞ᬭᬶ ᬩᬯᬸᬦᬶᬂᬲᬸᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬮᬮᬢᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬳᬮᬦ᭄ᬬᬳᬸᬭᬸᬂᬫ᭄ᬯᬂᬦᬶᬃᬫᬵᬮᬇᬓ᭞ᬯᬶᬖ᭄ᬦᬲᭂᬩᭂᬮ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᭂᬮᬶᬰᬭᬶᬭ᭞ᬲᬂᬳᬸᬢ᭄ᬲᬦᬵᬮᬫᬢᭂᬫᬳᬦ᭄ᬓᬤᬶᬃᬙᬬᬸᬱ᭞ᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡ᭞ᬳᬢᭂᬫᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬚᬢᬶᬢᬦ᭄ᬧᬢᬍᬢᬸᬄ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬰᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬬᬗ ᬯᬾᬳᬶᬦ᭄‌ᬫᬺᬢ᭞᭚ᬇᬓᬶᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭝ᬬᬾᬄᬜᭀᬫᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬳᬧ᭄ᬭᬕ᭄᭞ᬕᭂᬢᬶᬳᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬳᬮᬂ᭞ᬮᬫᬲᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬭᬶᬳᬭᬶᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬓᭂᬋᬤ᭄᭞ᬳᬯᬓᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬩᬕ᭄ᬬ᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬓᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬝ᭞ᬳᬶᬳᬧ᭄ᬭᬕ᭄‌ᬤ ᬤᬶᬓᬮᬶᬓ᭞ᬳᬶᬳᬮᬂᬤᬤᬶᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵᬮ᭞ᬳᬶᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬤᬶᬤᬸᬃᬖ᭞ᬳᬶᬓᭂᬋᬤ᭄‌ᬤᬤᬶᬪᬝᬭᬬᬫ᭞ᬳᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬧ᭄ᬭᬲᬫᬭᬶᬮᬶᬤᬄᬳᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬧ᭄ᬭᬲᬫᬭᬶᬮᬶᬤᬄ᭞ᬳᬯᬓᬾᬫᬤᬦ᭄ᬲᬂᬓᬵᬮᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸ᭞ᬲᬋᬂᬮᬯᬦ᭄ᬲᬂᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞
Auto-transliteration
[12 12A] (physical label incorrect, should have been 12B) 12 rabrāhma, duk, yeḥyeḥñomhirabhaṭarawiṣṇu, dukrahinlanglangmanira, bhaṭaramāhadewa, dukdideśapanatara‐ntingalirane, pusĕḥgĕrunghirane, kĕbonhirunghirane, nga, kĕbonhunggur̀hirane, sangkumaranggaṇa, sangkumarangsiddhi. dewanedibatur̀cahi, nedisakenancahi, ngrakṣadeśacahi, damilaradeśancahine, hugpanataranca‐hine, gringekĕlod, kanginurip, gringekangin, kahuḥurip, gringekaja, kaluḥuripe. nekĕlonhati, kanginpapusuḥ, kahuḥbabwahan, kajahamru, kĕlod'hapi, kanginkayu, kajabumi, kahuḥbañu, yamangĕmpunira, hĕdakĕmilaranira, poma, o, hĕmpunirahapangmĕlaḥ, yeḥharanmaṇikpipili, yeḥharanmaṇikcatur̀‐ bhuwana, jrongĕmpumanira, poma 3 // hanaśwaranyamangke, tingkahehaweḥmr̥ĕtaringsanaknya, oṁpat‐magawehala, phatmagawehayu, haywasirahanglaraninhingsun, hingsunhaweḥmr̥ĕta, mangkohanarisira. mr̥ĕta'ika, [13 13A] hametringwiṇḍurahasyamuka, yansampunmĕtumr̥ĕta'ika, ikaśwaranira, hingsunhaweḥkanghamr̥ĕtamangkehanaringssira, hi‐tyamr̥ĕta'ika, aḥikitadaḥsajyanmaṇira, tir̀thamāhamr̥ĕta, mangkelungguwisira, ringbahunhingsuntĕngĕn, mwaḥhalungguḥsira, ri bawuningsunkiwa, mwaḥrilalatanhinghulun, mwaḥringhulunpangkung, halanyahurungmwangnir̀māla'ika, wighnasĕbĕlkandĕliśarira, sanghutsanālamatĕmahankadir̀chayuṣa, paripur̀ṇa, hatĕmanhanjatitanpatal̥ĕtuḥ, tĕlas, mangkanatingkahiśabdanyanga wehinmr̥ĕta, // ikikaputusanñane, lwir̀nya:yeḥñomemaharanhihaprag, gĕtihemahadanhihalang, lamasemaharanhisugyan, hariharinemahadanhikĕr̥ĕd, hawakemahadanhibagya. yansubakapratiṣṭa, hihapragda dikalika, hihalangdadihyangkāla, hisugyandadidur̀gha, hikĕr̥ĕddadibhaṭarayama, humungguḥprasamarilidaḥhumungguḥprasamarilidaḥ, hawakemadansangkālamr̥ĕtyu, sar̥ĕnglawansanganggapati, mrajapati, banaspati, banaspatirāja,

Leaf 13

keputusan-sri-aji-malayu 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓ ᭚ᬇᬓᬶᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬤᬮᬦᬶᬳᬫ᭄ᬩᬂᬓ᭄ᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬓᬡ᭄ᬟᬧᬢ᭄᭞ᬇᬣᬶᬉᬢ᭄ᬢᬫᬤᬳᬢ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬧᬓᭂᬓᭂᬲᬓᭂᬦ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳ᭠ᬚᬯᬾᬭ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬘᬯᬸᬄ᭞ᬳᬚᬮᬮᬶ᭞ᬳᬾᬮᬶᬗᬓ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬭᬶᬭᬢᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬤᬄᬲᬓᬶᬂᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬢ᭞ᬯᭂᬓᬲᬦ᭄ᬬᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬬ᭠ ᬤᬤᬶᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬳᬗᬤᬂᬳᬤᬂᬲᬓᬾᬂᬫᬃᬕᬢᬶᬕ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬤᬸᬔᬦᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬯᭂᬢᭂᬂ᭞ᬬᬧᬚᬃᬳᬓᭂᬦᬲᬓᬾᬂᬫᬃᬕᬢᬶᬕ᭞ᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬤᭀᬭᬓᬵᬮᬕ᭄ᬦᬶᬧᬮᬶᬮᬶᬗᬬᬦ᭄᭞ᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬲᬂᬚᭀᬕᭀᬃᬫᬡᬶᬓ᭄ᬧᬮᬶᬮᬶᬗᬬᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬲᬂᬲᬸᬭᬢ᭄ᬫᬮᬶᬲᬸ᭠ ᬲ᭄᭞ᬧᬮᬶᬮᬶᬗᬬᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬲᬂᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬚᬮᬤᬶ᭞ᬧᬮᬶᬮᬶᬂᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬳᬯ᭄ᬯᬢ᭄ᬚᬮᬤᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬭᬸᬳ᭄ᬫᬓ᭄ᬱᬭᬶᬰᬭᬶᬭ᭞ᬤᬸᬓᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄ᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬲᬧᬮᬦᭀᬦᬶᬭ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬧᭀᬮᬳᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭟ᬩᬩᬸᬍᬫ᭄ᬩᬦ᭞ᬩᬩᬸᬳᬩ᭄ᬭ᭞ ᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬰᬭᬶᬭᬭᬶᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬩᬩᬸᬳᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬩᬩᬸᬓᭂᬓᭂᬋ᭞ᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬰᬭᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭟ᬳ᭄ᬬᬂᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬰᬭᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬰᬭᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶ᭞ᬳᬚᬮᬮᬶᬓᭀᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬰᬭᬶᬭᬦᬶᬭ᭞ᬲᬫᬶᬲᬤᬬ᭚ [᭑᭔ 14A] ᬳᬾᬮᬶᬗᬓᬶᬦᬤᬸᬓᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬰᬭᬶᬭ᭞ᬯᭂᬓᬲᬦ᭄ᬧᬚᬃᬳ᭄ᬓᭂᬦᬲ᭄ᬓᬾᬂᬫᬃᬕᬢᬶᬕ᭟ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬲᬦᬓ᭄ᬭ᭞ᬤᬸᬓᬾᬯᬯᬸᬫᭂᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬪᬃᬕᬯᬱ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬳᬬ᭄ᬯᬮᬮᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬦᬫᬦᬶᬂᬬᬬᬄᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬦᬫᬦᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬤᬸᬓᬾᬫᬶᬦ᭄ᬢᬫᬭᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬗᬸ ᬭᬶᬂᬬᬬᬄᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬰᬩ᭄ᬤᬦᬾᬤᬸᬓᬶᬂᬯᬯᬸᬫᭂᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬪᬃᬕᬯᬱᬇᬓᬸᬓᬂᬳᬯᬓ᭄ᬯᭂᬭᬸᬳᬶᬂᬕᬯᬓ᭄᭞ᬕᬶᬦᬯᬉᬭᬶᬧ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᬢᬶ᭞᭠ᬇᬓᬫᬡᬓ᭄ᬦᬶᬭᬳᬾᬮᬶᬗᬓᭂᬦ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬉᬢᬶᬧ᭄ᬳᬚᬓ᭄ᬲᬋᬡ᭄ᬕᬲᬢ᭄ᬫᬓ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬮᬮᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬲᬦᬓᬶᬭᬲᬭᬶᬲᬭᬶ᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬳᬫᬗᬦ᭄ᬳᬗᬶᬦᬸ᭠ ᬫ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬢᬸᬭᬸᬫ᭄ᬯᬄᬳᬢᬗᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬫ᭄ᬯᬄᬫᬗᭂᬢᭀᬦ᭄‌ᬳᬚᬓ᭄ᬡᬋᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬭᬶᬧᬢᬶᬬᬲᬸᬩᬳᬚᬓ᭄ᬧᬋᬂᬫᬢᬶ᭞ᬦᬾᬢᬢᭂᬮᬸᬦᭀᬭᬢᬸᬢ᭄ᬭᬶᬧᬕᬶ᭞᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬜᬫᬦᬾᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬦᬓᬾᬯᬯᬸᬫᭂᬢᬸ᭞ᬬᬾᬄᬜᭀᬫᬾ᭞ᬗ᭞ᬕᭂᬢᬶᬳᬾ᭞ ᬗ᭞ᬳᬶᬳᬮᬂ᭞ᬕᬭᬶᬳᬭᬶᬦᬾ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬫᬮᬶᬄ᭞ᬰᬭᬶᬭᬦᬾᬢᬸᬯᬶ᭞ᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸᬘᬸᬂ᭞ᬳᬫᬲᬾ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂᬦ᭄ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬭᬦᬾ᭞ᬳᬶᬩᬸᬯᬾᬰᬭᬦ᭄ᬫᬦᬶᬭ᭞ᬫᬕᭂᬦᬄᬫᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬩᬸᬫᬶᬩ᭄ᬩᭂᬤᭀᬮ᭄᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬧᬸᬲᬃ
Auto-transliteration
[13 13B] 13 // ikikaputusanñane, dalanihambangkwiśeṣa, kaṇḍapat, ithi'uttamadahat, denyapakĕkĕsakĕna, mangkeha‐jawera, haywacawuḥ, hajalali, helingaknamangkeriratadewek. yendaḥsakingśariranta, wĕkasanyayanringpati, ya‐ dadimamañcana, hangadanghadangsakengmar̀gatiga, yansampunwruhadukhanaringjrowĕtĕng, yapajar̀hakĕnasakengmar̀gatiga, haransangdorakālagnipalilingayan, mamañcana, sangjogor̀maṇikpalilingayanmamañcana, sangsuratmalisu‐ s, palilingayanmamañcana, sanganggapatijaladi, palilingsyanmamañcana, sangmrajapatihawwatjaladamamañcana, hapanruhmakṣariśarira, dukinguriptĕkaringpati, sapalanonira, mwaḥsapolahirakabeḥ. babul̥ĕmbana, babuhabra, rumakṣaśariraritĕngĕn, babuhugyan, babukĕkĕr̥ĕ, rumakṣaśariraringkiwa. hyangbanaspatirāja, rumakṣaśariraringhar̥ĕp, hyangmrajapatirumakṣaśariraringhuri, hajalalikonhanrakṣaśariranira, samisadaya // [14 14A] helingakinadukingurip, mwaḥringpati, konhangrakṣaśarira, wĕkasanpajar̀hkĕnaskengmar̀gatiga. maliḥtingkaḥsanakra, dukewawumĕtusakingbhar̀gawaṣa, kawruhakĕnahaywalali, mwaḥnamaningyayaḥhindungnya, mwaḥnamaninghawakta, dukemintamaraḥ, mwaḥsangu ringyayaḥhindungnya, mwangśabdanedukingwawumĕtusakingbhar̀gawaṣa'ikukanghawakwĕruhinggawak, ginawa'uripkalawanpati, ‐ikamaṇaknirahelingakĕna, yankālaningutip'hajaksar̥ĕṇgasatmaka, haywalalingĕmbansanakirasarisari, hajak'hamanganhanginu‐ m, yanhaturumwaḥhatangi, yanlunghāmwaḥmangĕtonhajakṇar̥ĕng, yantĕkaripatiyasubahajakpar̥ĕngmati, netatĕlunoratutripagi, // mwaḥñamaneharanhisugyanhikawiśeṣal̥ĕwiḥ, mwaḥnakewawumĕtu, yeḥñome, nga, gĕtihe, nga, hihalang, gariharine, nga, himaliḥ, śariranetuwi, maharanhikucung, hamase, nga, hisugyan, tĕlasmangkana // mwaḥyanhamijilakĕnkawiśeṣan, maliḥharane, hibuweśaranmanira, magĕnaḥmaniraringbumibbĕdol, soringpusar̀

Leaf 14

keputusan-sri-aji-malayu 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭑᭔ ᬫᬸᬮᬥᬭ᭞ᬕᭂᬦᬄᬫᬦᬶᬭ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬦᬓᬾᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄‌ᬓᭀᬦ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮᬿ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬇᬓᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭚ᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬘᬢᬸᬃᬓᬡ᭄ᬟ᭞ᬗ᭞ᬤᬸᬓᬾᬲᬦᬓᬾᬯᬯᬸᬫᬶᬢᬸ᭞ᬤᬸᬓᬾᬳᬦᬗᬶᬲ᭄ᬓᬸᬯᬾᬂᬓᬸᬯᬾᬂ᭞ᬫ᭞ᬫ᭞ᬳᬶᬮᬶᬲᬄ᭞ᬕᬋᬫ᭄‌ᬬᬗ᭄ᬕ ᬫᭀᬦ᭞ᬇᬓᬶᬢᬮᬶᬫᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬭᬾᬓᬘᬸᬂᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄᭞ᬲᬂᬢᭂᬦ᭄ᬫᬬ᭞ᬲᬂᬓᬫᬚᬬ᭞ᬫᬳᬶᬓᬸᬤᬫᬸᬮᬶᬄᬳᬮᬶᬄᬜᬫᬦᬾ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬄᬓᬩᬢᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬂᬳᬓᬸᬦᬾ᭞ᬫᬃᬓᬦᬶᬢᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬕᭂᬮᬂ᭞ᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬫᬚᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬓᭂᬚᬳᬳᬮᬶᬄᬜᬫᬦᬾᬜᬫᬲᬸᬩᬤᬶᬦᬶ᭞ ᬳᬶᬮᬶᬲᬄ᭞ᬳᬶᬕᬋᬫ᭄᭞ᬲᬂᬅᬗ᭄ᬕᬫᭀᬦ᭞ᬲᬂᬢᬶᬓ᭄ᬫᬬ᭞ᬲᬂᬓᬫᬚᬬ᭞ᬲᬂᬭᬭᬾᬓᬸᬘᬸᬂᬲᬸᬩᬤᬶᬦᬶ᭞ᬲᬸᬩᬧᬢᬸᬄ᭞ᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞᭚ᬫ᭞ᬤᬸᬄᬲᬶᬭᬧᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬫᬳᬶᬓᬸᬤᬢᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬮᬫ᭄ᬩᬄᬓᬩᬢᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬂᬳᬓᬸᬦᬾ᭞ᬢᭂᬓᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬕᬩᭂᬮᬂ᭞ᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬫ ᬚᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬳᬮᬶᬄᬩᬋᬂᬜᬫᬦᬾᬓᭂᬚᬳᬳᬮᬶᬄᬩᬫᬦᬾ᭞ᬜᬫᬲᬸᬩᬤᬶᬦᬶ᭞ᬲᬚᬳᬶᬮᬶᬲᬄ᭞ᬳᬶᬕᬋᬫ᭄᭞ᬲᬂᬢᬶᬓ᭄ᬫᬬ᭞ᬲᬂᬓᬫᬚᬬ᭞ᬳᬶᬭᬭᬾᬓᬸᬘᬸᬂᬲᬸᬩᬧᬢᬸᬄ᭞ᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬫᬭᬾᬓᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬳᬮᬂ᭞ᬑ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ [᭑᭕ 15A] (lontar page has darkened significantly, difficult to read) ᬰ᭞ᬢᭀᬬᬳᬜᬃᬯᬸᬶᬫᬯᬤᬄᬲᬶᬩᬸᬄᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬲᭂᬓᬃᬯᬭᬶᬩᬂ᭞ᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓᬓᬫᬭᬸᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬮᬶᬦᭂᬩᭀᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬩᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬜᭂᬲᭂᬩ᭄‌ᬯᭀᬂᬯᬭᬾᬲᬯᬲ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬫᬸᬭᬸᬗ᭄ᬕᬶᬇᬓᬲᭂᬓᬃᬳᬓᬃᬦᬤᬾᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬳᬶᬓᬭᬭᬶᬲ᭄ᬩᭂᬚᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬩᬸᬄ᭞ᬯᬾᬄᬳᬓᭂᬦᬯᭀᬂ᭠ ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬦᬓ᭄᭞ᬲᬾᬲᬦᬳᬗᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬢᬸᬭᬸᬳᬶᬦ᭄ᬯᭂᬕᭂᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧᬫᬦᬸᬮᬓ᭄ᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶᬯᭂᬦᬂ᭞ᬲᬶᬭᬢᬓᭂᬦᬢᭀᬬᬇᬓᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬯ᭞᭚ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬍᬓᬤ᭄ᬮᬭᬾᬦᬾᬇᬓ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭂᬳᭂᬢ᭄ᬳᬢᬶᬳᬭᬶᬇᬓ᭞ᬇᬣᬶᬲᬲᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄᭞ᬳᬭᬶᬳᬭᬶᬳᬚᬲᬶᬭᬮᬮᬶᬮᬯᬦ᭄ᬓᬓᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬶ ᬭᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸᬓᬓᬦ᭄ᬢ᭞ᬫᬦᬶᬧ᭄ᬯᬦ᭄ᬩᬧᬫᬗᬜ᭄ᬚᬭᬶᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭂᬳᭂᬢ᭄ᬳᬭᬶᬳᬭᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬬᬤᬳᬶᬦ᭄ᬜᬸᬄᬭ᭠ᬚᬄᬓᬮᬧᬇᬓᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬒᬁᬓᬭᬇᬓᬶ᭞[image]᭞ᬢᬩᬸᬳᬦᬲᬸᬭᬢ᭄ᬓᬤᬶᬇᬓᬶᬩᭂᬓᭂᬮᬦᬲᭂᬤᬄᬫᭂᬮᬲᬶᬄ᭞᭑᭞ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬤᬸᬯᬶᬤᬸ ᬯᬶ᭞᭗᭞ᬲᬸᬯᬳᬦ᭄᭞ᬲᭂᬓᬃᬢᬸᬳᬸᬂ᭞᭒᭞ᬤᭀᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬳᬭᬶᬳᬭᬶ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬭᬶᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬳᬭᬶᬳᬭᬶ᭞ᬲᬶ᭠ᬗ᭄ᬳᬳᬶᬂᬮᬯᬂᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭟ᬇᬣᬶᬭᬚᬳᬶᬂᬓᬮᬱ᭞ᬭᬭᬚᬳᬦ᭄᭞᭑᭞᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬓᬵᬮᬦᬶᬭᬇᬓᬯᬸᬲ᭄ᬳᬫᬗᬦ᭄‌ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬭᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬳᬸ᭠
Auto-transliteration
[14 14B] 14 muladhara, gĕnaḥmanira, hungguḥhakĕnaringśiwadwara, yanwusmangkana, sanakepatpatkonmijilai, hangrakṣa'ikangśarira, tĕlasmangkana // maliḥhicatur̀kaṇḍa, nga, dukesanakewawumitu, dukehanangiskuwengkuweng, ma, ma, hilisaḥ, gar̥ĕmyangga mona, ikitalimadandan, hirarekacungdandan, sangtĕnmaya, sangkamajaya, mahikudamuliḥhaliḥñamane, hambaḥkabatanlangkanghakune, mar̀kanitamuliḥmaringhagĕlang, magĕnaḥringmajapahit, kĕjahahaliḥñamaneñamasubadini, hilisaḥ, higar̥ĕm, sanganggamona, sangtikmaya, sangkamajaya, sangrarekucungsubadini, subapatuḥ, patuḥ, o, // ma, duḥsirapañji, mahikudatulunghingsun, muliḥlambaḥkabatanlangkanghakune, tĕkamuliḥmaringgabĕlang, magĕnaḥringma japahit, haliḥbar̥ĕngñamanekĕjahahaliḥbamane, ñamasubadini, sajahilisaḥ, higar̥ĕm, sangtikmaya, sangkamajaya, hirarekucungsubapatuḥ, patuḥ, o, hyangmarekarājaputra, tulunghingsun, tuhalang, o, tĕlasmangkana, [15 15A] (lontar page has darkened significantly, difficult to read) śa, toyahañar̀wuimawadaḥsibuḥcĕmĕng, sĕkar̀waribang, muñcukakamarunggi, linĕbokringsibuḥ, yanhar̥ĕp'hañĕsĕbwongwaresawasa, yanwushamantra, kamurunggi'ikasĕkar̀hakar̀nadeningwonghamantra, pucuk'hikararisbĕjĕkringsibuḥ, weḥhakĕnawong‐ hanak'hanak, sesanahanginum, turuhinwĕgĕngnya, mwaḥyanhar̥ĕpamanulakdeṣṭiwĕnang, siratakĕnatoya'ikahidĕr̀kiwa, // yansubal̥ĕkadlarene'ika, rariskĕhĕt'hatihari'ika, ithisasapanya, m, hariharihajasiralalilawankakanta, si ranunggukakanta, manipwanbapamangañjarincahi, yanwusmangkana, rariskĕhĕt'hariharinñane, mĕnpĕnyadahinñuḥra‐jaḥkalapa'ikasanghyang, oṁkara'iki, [image], tabuhanasuratkadi'ikibĕkĕlanasĕdaḥmĕlasiḥ 1 bĕsik, duwidu wi 7 suwahan, sĕkar̀tuhung 2 dokĕnaringharihari, sĕmbarintrikatuka, ping 3 pĕndĕmharihari, si‐nghahinglawangtĕngĕn. ithirajahingkalaṣa, rarajahan 1 // mwaḥkālanira'ikawushamanganlungsuranñane, hu‐

Leaf 15

keputusan-sri-aji-malayu 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭕ 15B] ᭑᭕ ᬘᬧᬶᬦ᭄ᬲᬦᬓᬬᬭᬶᬂᬲᭀᬃ᭞ᬫ᭞ᬳᬶᬲᬢᭀᬬᭀᬦᬶ᭞ᬦᬾᬜᬫᬦ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬬᬶᬤᬾᬯᬬᭀᬦᬶᬳᬲᬸᬂᬤᬤᬳᬭᬦ᭄᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸᬜ᭠ᬫᬦ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬬᬶᬤᬾᬯᬬᭀᬦᬶ᭞ᬤᬫᬫ᭄ᬩᬳᬂᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬢᭂᬮᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬗᬮᬶᬄᬬ᭞ᬫᬦᬶᬧ᭄ᬯᬦ᭄ᬩᬧᬫᬗᬜ᭄ᬚᬭᬶᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬜᬦ᭄ᬲ ᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂᬧᬸᬲ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬲᭂᬤ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬕᬯᬾᬦᬂᬲᬗ᭄ᬕᬄᬘᬭᬸᬓ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᭂᬕᬲᬓᭂᬧᭂᬮ᭄᭞ᬳᬶᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬩᬯᬂᬫᬢᬄ᭞ᬨᬮᬦ᭄ᬬᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᬶᬲᬳᬦᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬩᬧᬳᬶᬩᬸ᭞ᬮᬮᬶᬤᬾᬦ᭄ᬬᬳᬲᬦᬓ᭄᭞᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧᬫᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬳᬭᬦᬶᬂᬯᭂᬲᬶ᭞ᬳᬭᬦᬶᬂᬳᬧᬶ᭞ᬳᬭᬦᬶᬂᬳᬶ ᬫᬄ᭞ᬓᬯᭂᬦᬗᬦ᭄ᬬᬮᬸᬯᬸᬢᬶᬂᬲᬃᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬗ᭞ᬳᬭᬦᬶᬂᬯᭂᬲᬶ᭞ᬳᬶᬓᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬭᬦᬶᬂᬳᬧᬶ᭞ᬳᬶᬢᬧᬲᬢᬶ᭞ᬳᬭᬦᬶᬂᬢᬶᬫᬄ᭞ᬳᬶᬦᬸᬃᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬲ᭄ᬜᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬮᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬜᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬕᭂᬦᭀᬃ᭞ᬦᬾᬫᬗᬩᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬳᬶᬩᬧ᭞ᬳᬤ ᬦ᭄ᬳᬶᬩᬧᬦᬾᬬᬶᬫᬲ᭄ᬲᭂᬭᬸᬄ᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬳᬶᬢᬜ᭄ᬚᭂᬓ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬢᬦᬅᬕᬸᬂ᭞ᬮᬗᬶᬢᬾᬬᬶᬓᬵᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬸᬃᬬᬦᬾ᭞ᬳᬶᬢᬲᬵᬭᬶ᭞ᬩᬸᬮᬦᬾ᭞ᬲᬂᬤᬸᬃᬧᬸᬢᬶᬄ᭞᭚ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬢᬶᬧᬢᬶ᭞ᬳᬶᬩᬧ᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬇᬓᬦᬾᬬᬸᬮᬢᬶ᭞ᬫᬓᬫᬃᬕᬦ᭄ᬬᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬸᬮ [᭑᭖ 16A] ᬢᬶᬤᬶᬮᬗᬶᬢᬾ᭞ᬯᭂᬢᬸᬦᬶᬬᬤ᭄ᬜᬦᬲᬡ᭄ᬟᬶ᭞ᬫᬓᬧᬗ᭄ᬯᬲᬂᬩᬧᬳᬶᬩᬸ᭞ᬬᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬚ᭄ᬜᬡᬲᬡ᭄ᬟᬶ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗᬸᬦ᭄ᬤᬗ᭞ᬳᬶᬧᬶᬢᬢᬸᬓᬸᬧᬶᬂᬚᬶᬯ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗᬮᬶᬄ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬭᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬶᬲᬸᬃᬬᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬧᬗᬫᬲᬋᬗᬦ᭄᭞ᬭᬶᬳᬶᬧᬶᬢᬢᬸᬓᬸᬧᬶᬂᬚᬶᬯ᭞ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬦᬓᬾ᭞ᬓᬯᬲᬬᬓᬢᭀ ᬦ᭄᭞ᬓᬯᬲᬬᬓᬶᬦᭀᬦ᭄᭞ᬲᬦᬓᬾᬓᬩᬾᬄ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬓᬸᬮᬶᬲᬄ᭞ᬗ᭞ᬧᬦ᭄ᬤᭂᬍᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬮᬶᬗᬶᬃᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬬᬦᬾᬗᬳᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᭂ᭠ᬓᬬᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬯᬭᬄᬲᬂᬯᬯᬸᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬚᬯᬾᬭ᭞ᬳᬚᬩᬸᬘᬾᬘᬾᬃ᭞ᬓᬕᭂᬮᬭᬦᬶᬂᬅᬚᬶᬇᬓᬶ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬦᬧᬸᬚᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬳᬗᬧᬢᬶ ᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬳᬲᬶᬲᬶᬕ᭄ᬫᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬫᬗᬦ᭄ᬳᬗᭂᬦᬸᬫ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬤᬤᬶᬬᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬬᬓᬶᬦᭀᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬳᬚ᭄ᬜᬦᬲᬶᬭᬬᬦ᭄ᬫᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬦ᭄ᬬᬳᬜᬮᬸᬦ᭄ᬧᬸᬚᬢᬧᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬲᭀᬮᬲ᭄ᬤᬶᬦᬮᬯᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭟ᬫ᭄ᬯᬄᬇᬓᬶ᭠ ᬳᬸᬚᬭᬾᬲᬶᬭᬦᬓᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬘᬳᬶᬦᬵᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬘᬳᬶᬢᬧᬲᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬵᬓ᭄ᬢᬶᬳᬾᬮᬶᬂᬳᬲᬦᬦ᭄ᬭᬶᬓᬓ᭞᭚ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶ᭠ᬭᬶᬂᬲᬜ᭄ᬚᬢᬦᬾ[damage]ᬓᬲᬢ᭄ᬭᬸᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬧ᭄ᬩᭂᬤᬶᬮ᭄᭞ᬳᬤᬦ᭄ᬩᭂᬤᬶᬮᬾ᭞ᬳᬶᬳᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬗ᭞ᬫᬫᬶᬲᬾᬬᬶᬮᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᭀᬩᬢᬾᬳᬶᬢᬶᬢᬶ
Auto-transliteration
[15 15B] 15 capinsanakayaringsor̀, ma, hisatoyoni, neñamancahineyidewayonihasungdadaharan, hĕmpuña‐mancahineyidewayoni, damambahangdeṣṭi, tĕluḥ, trañjana, ngaliḥya, manipwanbapamangañjarincahi, tĕlas // mwaḥñansa mpunkĕpuspungsĕdnya, gawenangsanggaḥcaruktuk, bantĕnya, sĕgasakĕpĕl, hiwaknyabawangmataḥ, phalanyasampunbisahanambatbapahibu, lalidenyahasanak, // mwaḥyanhar̥ĕpamawiśeṣa, kawruhakĕnaharaningwĕsi, haraninghapi, haraninghi maḥ, kawĕnanganyaluwutingsar̀wasañjata, nga, haraningwĕsi, hikaratunggal, haraninghapi, hitapasati, haraningtimaḥ, hinur̀putiḥ, handusñanemaharanhilangkĕjut. swaranñanemaharanhigĕnor̀, nemangabahimeme, hibapa, hada nhibapaneyimassĕruḥ, himemehitañjĕk. yanringbhutana'agung, langiteyikāratunggal, sur̀yane, hitasāri, bulane, sangdur̀putiḥ, // yantĕkatipati, hibapa, himeme, ikaneyulati, makamar̀ganyahirikahula [16 16A] tidilangite, wĕtuniyadñanasaṇḍi, makapangwasangbapahibu, yasanghyanghajñaṇasaṇḍi, konhangundanga, hipitatukupingjiwa, konhangaliḥ, hunggwanyaritĕngaḥhisur̀yapunika, hapangamasar̥ĕngan, rihipitatukupingjiwa, masar̥ĕnganringsanake, kawasayakato n, kawasayakinon, sanakekabeḥ, lwir̀nya, hikulisaḥ, nga, pandĕl̥ĕng, nga, hilingir̀manis, yanengahukin, tĕ‐kayakaton, sakingwaraḥsangwawurawuḥ, hajawera, hajabucecer̀, kagĕlaraningaji'iki, duluranapujabrata, hangapati ngkahingbrata, hasisigmambuḥhadyus, tanhamanganhangĕnum, tanpangucap, dadiyasanaktakaton, dadiyakinon, mwaḥsiddhihajñanasirayanmamantra, tingkaḥnyahañalunpujatapabrata, solasdinalawasnya, tĕlasmangkana. mwaḥiki‐ hujaresiranakirakabeḥ, cahināratunggal, cahitapasari, tyāktihelinghasananrikaka, // nihansalwi‐ringsañjatane[damage]kasatrutumbak, tulupbĕdil, hadanbĕdile, hihantang, nga, mamiseyilantung, nga, hobatehititi

Leaf 16

keputusan-sri-aji-malayu 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭑᭖ ᬕ᭞ᬗ᭞ᬳᬸᬢᬶᬓᬾᬬᬶᬓᬺᬚᬶᬢ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬲᬾᬬᬶᬮᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄᭞ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬜᬦᬾᬬᬶᬕᬜᭀᬂ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓᬾ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬓᭂᬤᬾᬧ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬧᬾ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬫᬶᬗ᭄ᬲᭂᬃ[damage]᭚ᬧᬸᬦᬶᬓᬢᭂᬮᬲ᭄ᬓᬃᬲᬦᬶᬭᬓᬡ᭄ᬟᬧᬢ᭄᭞ᬗ᭞ᬫᬓᬬᭀᬕ᭄ᬦᬶᬧᬧ᭄ᬭᬗᬄ᭞ᬗ᭞ᬳᬚᬯᬾᬭ᭞ᬢᭂᬳᭂᬃᬢᬦ᭄ᬤᭂᬮᬓᭂᬦ᭞ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬳᬚᬯᭂᬤᬶ᭞ᬧᬕᭂᬄᬳᬓᭂᬦᬇᬓᬂᬩᬬᬸᬭᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬰ᭞ᬦᬶᬫᬬᭀᬕᬫᬦ᭄ᬤᭂᬍᬗᬾᬓ᭄ᬫᬋᬧ᭄ᬧᬸᬃᬯ᭞ᬮᬸᬯᬸᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬃᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢᬧᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬕᭂᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬗᭂᬓᬦᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬲᬂᬳᬋᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬬᭀᬕ᭞ᬳᬶᬪᬸᬢᬯᬸᬲ᭄ᬭᬸᬫᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄ᬤᬤᬶᬤᬾ ᬯ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬶᬯᭀᬂᬧᭂᬚᬄᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬂᬓᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬫᬃᬕ᭞ᬳᬶᬩᬸᬢᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭞ᬰᬭᬶᬭᬦᬾᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭞ᬓᬢᭂᬫᬸᬢᬶᬩᬧᬳᬶᬩᬸ᭞ᬢᬢᬲᬓᭂᬦᬳᬭᬦᬾᬬᬶᬩᬧ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬫᬲ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬳᬶᬢᬜ᭄ᬚᭂᬓ᭄᭞ᬳᬯᬓᬾᬬᬶᬚᭀᬢᬾᬕ᭄᭚ ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬘᬢᬸᬲ᭄ᬓᬡ᭄ᬟ᭚ᬇᬣᬶᬧᬫᬦ᭄ᬤᬸᬲᬦ᭄ᬜᬫᬦᬾ᭞ᬗ᭞ᬲᬮᬶᬄᬫᬲᬮᬶᬦ᭄ᬳᬭᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬤ᭄᭞ᬳᬶᬳᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᬸᬢ᭄ᬭᬡᬶᬭᬸᬫ᭄᭞ᬳᬶᬫᬓᬳᬶᬃ᭞ᬳᬶᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃ᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬭᬾᬓᬢᬭᬸᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮ᭄ᬮᬳᬶᬲᬸᬫᬶᬮᬄᬳᬶᬫᬸᬳᬫᬢ᭄᭞ᬢᬶᬫᬓᬮ᭠ [᭑᭗ 17A] ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬶᬭᬶᬫᬦ᭄᭞ᬦᬭᬫᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬳᬾᬮᬶᬂᬫᬜᬫ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬓᬓᬳᬾᬮᬶᬂᬫᬜᬫ᭞ᬢᭂᬓᬾᬂᬦᬶᬭᬶᬫᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬱᬶᬭᬤᬶᬬᬾᬄ᭞ᬳᬶᬩᬲ᭄ᬢᬮ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬲᬶᬭᬤᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬶᬩᬮᬢ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬲᬶᬭᬤᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬩᭀᬤᭀ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬲᬶᬭᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬤᬶᬓᬬᬸ᭞ᬳᬶᬩᬳᭂᬃ᭞ᬤᬸᬓᬾᬤᬶᬩᬸᬫᬶ᭞ᬳᬶ᭠ ᬩᬸᬓ᭄᭞ᬧᭀᬫ᭞ᬑ᭞ᬦᬶᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬑ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬾᬓ᭞ᬦᬶᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬑ᭞ᬫᬭᬾᬓ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄᬮᬭᬦᬾᬲ᭄ᬬᬓᬸ᭞ᬲᬧᬓᬭᬗᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬸᬲᬸᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬍᬂ᭞ᬫᬶᬩᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬪᬸᬢᬓᬓᬯ᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬪᬸᬢᬳᬭᬶᬳᬭᬶ᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬪᬸᬢᬳᭂᬫ᭄ᬩᬄᬳᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬪᬸᬢᬕᬸᬤᬸᬕ᭄ᬩ᭠ ᬲᬸᬃ᭞ᬦᭀᬭᬭᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬜᬸᬮᬸᬩᬶᬦ᭄ᬓᬯᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬜᬸᬮᬸᬩᬶᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬃᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬩᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬪᬝᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬪᬝᬭᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬫᬦᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬪᬝᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬫᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢ᭞᭑᭞ᬭᬾᬄᬗᬾᬓᬧᬙ᭞ᬢᬸᬯᬲ᭄‌ᬢᭀᬬᬦᬾᬫᬳᭂᬫ᭄ᬧᭂᬢ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭠ ᬦᬄᬓᬢᭂᬩᬾᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬜᬸᬤᬂᬳᬯᬓᬾ᭞ᬫᬮᬶᬄᬩᬗᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬩᬄᬓᬤᬮ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬦᬸᬤᬂᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬧᬢᬸᬭᭀᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬶᬭᬗᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬲᬦᬓ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬄᬦᬶᬭᬶᬫᬦ᭄᭞ᬦᬭᬫᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬜᬫᬭᬶᬂᬓᬓ᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬜᬫ᭠
Auto-transliteration
[16 16B] 16 ga, nga, hutikeyikr̥ĕjitkuning, nga, handuseyilangkĕjut, smaranñaneyigañong, nga, tumbake, nga, hikĕdep, tulupe, nga, himingsĕr̀[damage] // punikatĕlaskar̀sanirakaṇḍapat, nga, makayognipaprangaḥ, nga, hajawera, tĕhĕr̀tandĕlakĕna, ringhawakta, hajawĕdi, pagĕḥhakĕna'ikangbayuringśarira, śa, nimayogamandĕl̥ĕngekmar̥ĕppur̀wa, luwutdeningsar̀wasañjatapalanya, yanwusmangkanakagĕlaranya, yangĕkaningpati, sanghar̥ĕpmangkana, putusingyoga, hibhutawusrumangsukdadide wa, hatmaniwongpĕjaḥmangkana, handungkapmaringsmar̀ga, hibutamuliḥmaringswar̀ga, śariranedewekmuliḥmaringswar̀ga, katĕmutibapahibu, tatasakĕnaharaneyibapa, nga, himasruḥ, himeme, hitañjĕk, hawakeyijoteg // tĕlas, kaputusancatuskaṇḍa // ithipamandusanñamane, nga, saliḥmasalinharan, nga, himan, hituwan, hisad, hihaliḥ, hisutraṇirum, himakahir̀, hisalwir̀, hibrekataruman, hillahisumilaḥhimuhamat, timakala‐ [17 17A] hin, niriman, naraman, hapanghelingmañama, tĕkentaka, kakahelingmañama, tĕkengniriman, duksyiradiyeḥ, hibastala, duksiradiratu, hibalata, duksiradibuk, hibodo, duksiranongosdikayu, hibahĕr̀, dukedibumi, hi‐ buk, poma, o, nihyang, o, tanpareka, nihyang, o, mareka, bungkaḥlaranesyaku, sapakarangan, sumusuptanpal̥ĕng, mibuśaktitankaton, sirasangbhutakakawa, sirasangbhutaharihari, sirasangbhutahĕmbaḥhĕmbaḥ, sirasangbhutagudugba‐ sur̀, norarahingsunñulubinkawaḥ, hingsunñulubinswar̀gal̥ĕwiḥ, balyanbhaṭarabrāhmanglaranin, balyanbhaṭarawiṣṇumanambanin, balyanbhaṭara'iśwara, manguripta 1 reḥngekapacha, tuwastoyanemahĕmpĕt, rarishawakta‐ naḥkatĕben, rarishañudanghawake, maliḥbangun, malibaḥkadalwan, rarishanudanghawakta, tĕlas, maliḥripaturon, maliḥsirangastitisanakta, hiḥniriman, naraman, helinghingsunmañamaringkaka, hajakñama‐

Leaf 17

keputusan-sri-aji-malayu 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭑᭗ ᬦᬾ᭞ᬳᬶᬦᬶᬭᬶᬫᬦ᭄᭞ᬦᬭᬫᬦ᭄᭞ᬤᬶᬬᬾᬄᬳᬶᬩᬲ᭄ᬢᬮ᭞ᬤᬶᬩᬢᬸᬳᬶᬩᬮᬢ᭞ᬤᬶᬓᬬᬸᬳᬶᬩᬳᭂᬃ᭞ᬤᬶᬩᬸᬦ᭄ᬳᬶᬩᭀᬤᭀ᭞ᬤᬶᬦᬕᬸ᭠ᬫᬶᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬲᬶᬭᬫᬜᬫ᭞ᬭᬶᬓᬓ᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬦᭂᬦ᭄ᬓᬓᬳᬢᬸᬭᬸ᭞ᬕᭂᬤ᭄ᬬᬂᬮᬭᬦ᭄ᬓᬓᬦᬾ᭞ᬮᬄᬧᭀᬫ᭞ᬑ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬧᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶ᭠ ᬯᬺᬓ᭄ᬱᬄ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬧ᭄ᬭᬓᬲ᭞ᬭᬶᬧᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬳᬫᬭᬶᬂᬳᬳᬶ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬭᬓᬭᬭᬶᬂᬍᬧᬍᬧᬦᬶᬂᬢᬗᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬘᬓ᭄ᬭᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬮᬩ᭄ᬕᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬗᬾ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬧ᭄ᬭᬓᬲᬭᬶᬂᬢᬶᬂᬳᬮ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬮᬬᬭᬶᬲᭀᬭᬶᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬭᬲ᭄ᬬᬭᬶᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬧᬓᬸᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬭᬶᬧᬸᬗ᭄ᬲᭂᬤ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬭᬲ᭄ᬬᬭᬶᬧᬮᬢᭂᬗᭂ ᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬮᬸᬧᬮᬦ᭞ᬭᬶᬧᬮᬓᬶᬯ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬳᬸᬧᬮᬦᬶ᭞ᬳᬶᬤᭂᬧ᭄ᬫᬸᬭᬸᬩ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬶᬩᬦᬶᬦ᭄‌ᬫᬺᬢᬅᬄᬰ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞᭚ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞᭠ᬤᬕᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬮᬶᬫ᭄ᬧ᭞ᬳᬶᬫᬶᬭᬳᬶᬦ᭄‌ᬯᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬦᬾ᭞ᬢᬸᬮᬂ᭞ᬳᬸᬭᬢ᭄᭞ᬚᬚᬄ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬭᬸ᭞ᬳᬶᬩᬶᬭᬳᬶᬫ᭄‌ᬳᬲ᭄ᬢ ᬦ᭄ᬤᬦᬾ᭞ᬘᬶᬧ᭄ᬢ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬳᬗᭂᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬧᬗᬦ᭄ᬢᬸᬗᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬲᬮᬳᬶᬃᬳᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬦᬾ᭞ᬓᬸᬓᬸᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬧᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬲᬧᬶᬃ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬦᬾ᭞ᬳᬶᬫᬶᬭᬳᬶᬫ᭄᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬤᬳᬾ᭞ᬯᬺᬦᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᭂᬩᬢᬦᬶᬧᭀᬮᭀᬦᬾ᭞ᬲᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂ [᭑᭘ 18A] ᬳᬸᬭᬸᬂᬳᬸᬭᬸᬂᬕᬥᬶᬂ᭞ᬇᬓᬦᬕᬭᬗᬸᬫᬶᬅᬕᬸᬂ᭞ᬇᬓᬳᬶᬗᬭᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬇᬓᬳᬶᬦᬵᬭᬦ᭄ᬧᬢᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬓᬘᬸᬘᬸᬧᬸᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬳᬓᬸᬘᬸᬂᬫᬲ᭄᭞ᬳᬗᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬭᬢ᭄ᬦᬯᬶᬥᬸᬭ᭞ᬳᬤᬶᬂᬤᬶᬂᬫᬡᬶᬓ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬳᬶᬲᬸᬫᬶᬮᬄ᭞ᬬᬾᬄᬜᭀᬫ᭄᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬭᬸ᭞ᬳᬶᬫᬓᬳᬳᬶᬃ᭞ᬮᬸᬳᬸ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂ᭠ ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬲᬮᬩᬶᬃ᭞ᬩᬦᬄ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬉᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬮᬫᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬮᬫᬤ᭄᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬚᬚᬭᬶᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬳᬩᬂ᭞ᬗ᭞ᬢᬳᬶᬦ᭄ᬮᬂᬮᬂ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬮᬶᬫ᭄ᬧ᭞ᬳᬯᬓᬾᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄‌ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦᬶᬘᬢᬸᬃᬓᬡ᭄ᬟ᭞᭚ᬇᬓᬶᬧ᭄ᬩᬺᬱᬶᬳᬦ᭄ᬲᬦᬓᬾ᭞᭔᭞ᬗ᭞ᬓ ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂᬦ᭞ᬍᬓᬲᬶᬂᬜᬫᬦᬾ᭞ᬓᬂᬧᬦᬸᬯ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬲᬸᬕ᭄ᬬᬫ᭄᭞ᬦᬾᬫᬦᭂᬗᬄ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬓᭂᬋᬤ᭄᭞ᬦᬾᬫᬜᭀᬫᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬳᬩ᭄ᬭ᭞ᬦᬾᬓᭂᬢᬸᬢ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬳᬮᬂ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧ᭄ᬫᬩ᭄ᬬᬓᭂᬦ᭄ᬲᬦᬓᬾ᭞ᬳᬦᬪᬝᬭᬅᬃᬥᬦᬭᬰ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬲᬶᬭᬢᬬᬬᬄᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬬᬫᬸ ᬫ᭄ᬕ᭄ᬕᬸᬄᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬳᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬭᬳᬭᬦ᭄‌ᬳ᭄ᬬᬂᬫᬵᬳᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬲᬶᬭᬢᬪᬝᬭᬳᬸᬭᬸ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬲ᭄ᬧᬢᬶᬓᬯᬃᬡ᭚ᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢ᭠ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬦᬩᬶᬳᭀᬤᭂᬮ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬤᬸᬫᬶᬮᬄᬯᬃᬡᬦ᭄ᬲᬶᬭᬪᬝᬭᬶᬤᬍᬫ᭄᭞ᬇᬓᬧᬶᬦᬓᬳᬶᬩᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬾᬗᭂᬢ᭄᭞ᬬᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞
Auto-transliteration
[17 17B] 17 ne, hiniriman, naraman, diyeḥhibastala, dibatuhibalata, dikayuhibahĕr̀, dibunhibodo, dinagu‐mihibuk, helingsiramañama, rikaka, rakṣanĕnkakahaturu, gĕdyanglarankakane, laḥpoma, o, ringhulupuhun, gni‐ wr̥ĕkṣaḥ, gniprakasa, ripurus, gnihamaringhahi, gnirakararingl̥ĕpal̥ĕpaningtangan, gnicakraringcangkĕm, gnilabgaringhirunge, gniprakasaringtinghal, gnilayarisoringlidaḥ, gnirasyaripapusuḥ, gnipakundanripungsĕd, gnirasyaripalatĕngĕ n, gnilupalana, ripalakiwa, gnihupalani, hidĕpmurubkabeḥ, tibaninmr̥ĕta'aḥśwaranya, // kulit, ‐daginggĕtiḥ, sumurupringlimpa, himirahinwastandane, tulang, hurat, jajaḥ, sumurupringpaparu, hibirahimhasta ndane, cipta, idhĕp, hangĕn, sumurupringpangantunganhati, hisalahir̀hastandane, kukurambut, hulupuhun, sumurupringhati, hisapir̀, hastandane, himirahim, maswadahe, wr̥ĕnaḥnya, sĕbatanipolone, satungtunging [18 18A] hurunghurunggadhing, ikanagarangumi'agung, ikahingaranhurip, ikahināranpatitra, ikacucupumaṇik, hakucungmas, hangimbalratnawidhura, hadingdingmaṇikgumi, hisumilaḥ, yeḥñom, sumurupringhamru, himakahahir̀, luhu, sumurupring‐ hati, hisalabir̀, banaḥ, sumurupringungsilan, hisalaman, nga, lamad, sumurupringjajaringan, hihabang, nga, tahinlanglang, sumurupringlimpa, hawakesangmanon, tĕlaskawruhanicatur̀kaṇḍa, // ikipbr̥ĕsyihansanake 4 nga, ka wruhakĕna, l̥ĕkasingñamane, kangpanuwa, nga, hisugyam, nemanĕngaḥ, nga, hikĕr̥ĕd, nemañoman, nga, hihabra, nekĕtut, nga, hihalang. yanhar̥ĕpmabyakĕnsanake, hanabhaṭara'ar̀dhanaraśwari, siratayayaḥhibunta, yamu mgguḥmadya, nga, sĕlaninghalis, siraharanhyangmāhagni, siratabhaṭarahuru, śuddhaspatikawar̀ṇa // hibunta‐mangguḥringnabihodĕlringjro, dumilaḥwar̀ṇansirabhaṭaridal̥ĕm, ikapinakahibunta, sanghyangmengĕt, yasangmanon,

Leaf 18

keputusan-sri-aji-malayu 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭑᭘ ᬬᬧᬶᬦᬓᬰᬭᬶᬭ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬸᬂᬳᬸᬭᬸᬂᬗᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬬᬢᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬬᬫᬶᬦᬓᬘᭂᬢᬶᬫᬶᬂᬲᭀᬃᬧᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬬᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄ᬫᬢᭂᬫ᭄ᬯᬂᬪᬝᬭᬮᬯᬦ᭄ᬪᬝᬭᬶ᭞ᬭᬶᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬳᬸᬯᬂᬳᬸᬯᬂ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬧᬢᭂᬫᭀᬦ᭄ᬤᬦᬾᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬳᬶᬩᬸᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬚ᭄ᬭᭀᬦ᭄ᬤᬦᬾ᭞ᬲᬂᬬ ᬬᬫᬗ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬭᬶᬢᭂᬓᭂᬧᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬗᬭᬦᬶᬧᬫ᭄ᬭᬚᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬦᬢᬶᬃᬣ᭞ᬭᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬶᬗᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭟ᬫᬮᬶᬄᬭᬯᬸᬄᬲᬂᬳᬶᬩᬸ᭞ᬗᬮᬶᬄᬲᬂᬬᬬ᭞ᬳᬫᬃᬕᬭᬶᬮᬶᬬᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬢᭂᬓᭂᬧᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬲᬋᬂᬤᬦᬾᬫᬬᭀᬕ᭞ᬪᬝᬭᬮᬯᬦ᭄ᬪᬝᬭᬶ᭞ᬫᬢᬸᬫᬺᬢᬲᬜ᭄ᬚᬶ ᬯᬦᬶ᭞ᬫᬺᬢᬦ᭄ᬪᬗᬭᬮᬯᬦ᭄ᬪᬝᬭᬶᬫ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬮᬸᬇᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬜᬫᬦᬾᬓ᭄ᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬬᬥᬢᭂᬂᬲᬓᬋᬂ᭞ᬬᬳᬸᬫᭂᬤᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬬᬬᬄᬫ᭄ᬯᬂᬲᬂᬳᬶᬩᬸ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬲᬦᬓ᭄ᬢᬳᬢᬶᬃᬣᬘᬫᬦ᭞ᬓᬳᬶᬘᬾᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬔᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬳᬰᬭᬶᬭᬧᬭᬶᬧᬸᬃ᭠ ᬡᬰᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬫᭂᬤᬮ᭄ᬳᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬓᬦᬾᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬶᬩᬧᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬓᬶᬯ᭞᭠ᬫᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬤᬦᬾᬲᬓᬋᬂ᭞ᬳᬢᬶᬫᬸᬢᬬᬳᬶᬭᬶᬓ᭟ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸᬭᬶᬂᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬳᬓᭀᬦ᭄ᬜᬫᬦᬾ [᭑᭙ 19A] ᬫᭂᬤᬮ᭄ᬳᬫᬃᬕᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬲᬫᬶᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬓᬢᬸᬤᬸᬄᬫᬫ᭄ᬩᬶᬱᬾᬓᬓᬩᬾᬄ᭞ᬦ᭄ᬬᬓᬕᭂᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬢᭂᬫᬸᬫᬦᬶᬄᬓᬢᬶᬕ᭞᭠ᬳᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬩᭀᬗ᭄ᬓᭀᬮᬶᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬳᬶᬩᬧᬭᬶᬂᬢᭂᬕᭂᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬲᬃᬫᬦᭀᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬄ᭞ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞᭠ ᬒᬁᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬄᬅᬄ᭞ᬭᬶᬂᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬉᬁ᭞ᬅᬁᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬬᬢᬧᬶᬦᬓᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬭ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᬬᬚᬬᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬩᬧ᭞ᬲᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬭᬶᬲᬦᬓ᭄ᬢᬲᬤᬬ᭞ᬲᬦᬓ᭄ᬢᬇᬥᭂᬧ᭄‌ᬲᬓᬋᬂ᭞ᬭᬶᬂᬮᬶᬤᬄᬢ᭞ᬇᬥᭂᬨᬸᬫᭂᬤᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬶᬩᬸ᭚ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂᬫᬦᭀ ᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬕ᭄ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬩᬢᬅᬇ᭞ᬲ᭞ᬯᬶᬚᬓ᭄ᬱᬭᬡᬶᬧᬦᬸᬯ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬩ᭞ᬯᬶᬚᬓ᭄ᬱᬭᬡᬶᬦᭂᬗᬄ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬄ᭞ᬢ᭞ᬯᬶᬚᬓ᭄ᬱᬭᬡᬶᬜᭀᬫᬦ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬅ᭞ᬯᬶᬚᬓ᭄ᬱᬭᬡᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ ᬇ᭞ᬬᬢᬯᬶᬚᬓ᭄ᬱᬭᬡᬶᬰᬭᬶᬭ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬇᬥᭂᬧ᭄ᬮᬗ᭄ᬕᭂᬂᬚᬫᭂᬦᭂᬂᬢᬦ᭄ᬫᭀᬮᬄ᭞ᬭᬶᬧᬤ᭄ᬫᬯᬺᬤᬬᬦ᭄ᬢ᭟ᬓᬸᬦᬂᬳᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬦ᭄ᬳᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬦᬾᬲᭀᬯᬂᬲᭀᬯᬂ᭚ᬓᬸᬦᬂᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬜᬫᬦᬾᬭᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬳᬶᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬫᬸᬮᬓᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬓᬋᬤ᭄᭞ᬫᬸ
Auto-transliteration
[18 18B] 18 yapinakaśarira, mungguḥringhurunghurungngingpapusuḥ, yatasanghyangmanon, yaminakacĕtimingsor̀pingluhur̀, yasangmanonmatĕmwangbhaṭaralawanbhaṭari, risĕlaninghuwanghuwang, nga, tungtungnginghati, hirikapatĕmondanekaliḥ, sanghibumantukkajrondane, sangya yamangrantunritĕkĕpingpapusuḥ, hirikangaranipamrajan, hirikahanatir̀tha, ringsampingingpapusuḥ. maliḥrawuḥsanghibu, ngaliḥsangyaya, hamar̀gariliyanginghati, rawuḥritĕkĕpingpapusuḥ, sar̥ĕngdanemayoga, bhaṭaralawanbhaṭari, matumr̥ĕtasañji wani, mr̥ĕtanbhangaralawanbhaṭarimrarislu'isangmanon, mangaliḥñamanekpatpat, wustayadhatĕngsakar̥ĕng, yahumĕdĕkringsangyayaḥmwangsanghibu, hirikasanaktahatir̀thacamana, kahicenhantukhibapahimeme, mwaḥsahaśariraparipur̀‐ ṇaśuddha, wussamangkana, mĕdalhibapahimemekanetra, hibaparingnetratĕngĕn, himemeringnetrakiwa, ‐maliḥhidamantukringbrumadya, danesakar̥ĕng, hatimutayahirika. ngandikabhaṭaragururingsangmanon, hakonñamane [19 19A] mĕdalhamar̀garingcangkĕm, samisangmanon, pinakatuduḥmambisyekakabeḥ, nyakagĕlaranya, hatĕmumaniḥkatiga, ‐hibapahimeme, sangmanon, ringbongkolinglidaḥ, hibaparingtĕgĕn, himemeringkiwa, sar̀manonringtĕngaḥ, nyanmantra, ‐ oṁringtĕngaḥaḥ, ringtĕngĕn, uṅġ, aṅġringkiwa, yatapinakamantrasara, pantayajayahimememwaḥhibapa, sangmanon, risanaktasadaya, sanakta'idhĕpsakar̥ĕng, ringlidaḥta, idhĕphumĕdĕkringbhaṭaraguru, ringsanghibu // ngandikasangmano nringsanaktakabeḥ, nyankaglaranya, sabata'a'i, sa, wijakṣaraṇipanuwa, mungguḥringhar̥ĕp, ba, wijakṣaraṇinĕngaḥ, mungguḥringtĕngaḥ, ta, wijakṣaraṇiñoman, mungguḥringpungkur̀, a, wijakṣaraṇikĕtut, mungguḥringkiwa, i, yatawijakṣaraṇiśarira, hĕnto'idhĕplanggĕngjamĕnĕngtanmolaḥ, ripadmawr̥ĕdayanta. kunanghibapahimemanhukringjtondanesowangsowang // kunanghunggwanñamaneringśarira, hisugyan, mungguḥringmulakantu, kar̥ĕd, mu

Leaf 19

keputusan-sri-aji-malayu 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭑᭙ ᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬳᬩ᭄ᬭ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬦᬩᬶ᭞ᬳᬶᬳᬮᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬸᬫᬦ᭄ᬬ᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬳᬭᬦᬶᬂᬲᬂᬳᬶᬩᬸ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬩᬸᬯᭂᬫ᭄᭞ᬲᬂᬬᬬᬄ᭞ᬗ᭞ᬲᬂᬫᬵᬳᬕ᭄ᬦᬶ᭚ᬦᬶᬳᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬋᬧ᭄ᬯᬶᬭᬸᬳᬭᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬢᬗᬦ᭄ᬢᬮᬸᬫᬄ᭞ᬫ᭞ᬲᬩᬢᬅᬇ᭞ᬭᬶᬂᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬗ᭞ᬮ᭄ᬭᬫᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬗ᭞ᬓ᭄ᬭᬫᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᬾ᭞ᬰᬶᬭ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬗ᭞ᬰᬤᬰᬶᬯ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬗ᭞ᬧᬭᬫᬰᬶᬯ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬰᬩ᭄ᬤ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬪᬬᬸ᭟ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬯᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ ᬪᬸᬯᬦ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬅᬓᬰ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᬕ᭄ᬦᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬩᬜᬸ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬭᬳᬶᬦᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬯᭂᬗᬶ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬭᬳᬶᬦᬯᭂᬗᬶ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬭᬤᬶᬢ᭄ᬬᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬡ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬾ ᬯᬢᬦᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬯᬸᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞ᬯᬶᬲᬶᬓᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬅᬁ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬉᬁ᭞ᬳᬶᬲᬶ᭞ᬫᬁ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂ᭞ᬗ᭞᭚ᬤᬸᬔᬗᬚᬸᬫ᭄‌ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬕᭂᬤᬂᬲᬢᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬤᬸᬦ᭄ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᭂᬓᬃᬓᬸᬫᬸᬤ᭞ᬳᬭᬦᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬧᬸ᭠ [᭒᭐ 20A] ᬱ᭄ᬧᬢᬦᬮᬸᬫ᭄᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬗᬶᬂᬕ᭄ᬭᬡ᭞ᬫᬃᬕᬦᬶᬂᬳᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬭᬶᬂᬲᬸᬫ᭄ᬲᬸᬫᭂᬦ᭞ᬧᬭᬦᬶᬕᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬍᬗᬶᬦ᭄‌ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬂᬲᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬳᬢᬶᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬺᬡᬄᬳᬶᬭᬍᬗᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬭᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬍᬗᬼᬂᬩᬸᬗᭂᬂ᭞ᬢᬶᬢᬶᬲᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᭂᬮᬲᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬤᬤᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬳᬫᬗ᭄ᬓᬸᬩᬸ ᬫᬶ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬤᬤᬶᬭᬢᬸᬩ᭄ᬬᬸᬄᬩᬮᬿ᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬤᬤᬶᬭᬢᬸᬳᬜᬓ᭄ᬭᬯᬺᬢᬶ᭞ᬮᬾᬧᬦᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬭᬶᬓᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬬᬫᬭᬶᬓᬫᭀᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬦ᭄ᬬᬫᬭᬶᬓᬍᬧᬲᬦ᭄᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭚ᬭᬭᬚᬳᬦ᭄᭞᭑᭞ᬇᬓᬶ᭞ ᬭᬭᬚᬳᬦ᭄ᬬ᭞[image]᭚᭜᭚ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄‌ᬲᬶᬦᬸᬯᬢ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦ᭞ᬅᬗ᭄ᬕᬭ᭞ᬧ᭄ᬯᭀᬦ᭄᭞ᬯᬵᬭᬫ᭄ᬭᬓᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢᬶᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭙᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞ᬏ᭞ᬰᬓᬯᬃᬱ᭞᭑᭙᭑᭒᭞ᬓᬘᬸᬭᬢ᭄᭞ [image]ᬳᬦ᭄ᬳᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬫᬤᬾᬲᬸᬓᬦᬭ᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬸᬲᬸᬦ᭄ᬯᬵᬦᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬤᬲᬪᬩᭂᬲᬶᬓᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬳᬭᬵᬚ᭞᭚᭜᭚
Auto-transliteration
[19 19B] 19 ngguḥringhati, hihabra, mungguḥringnabi, hihalangmungguḥringbrumanya // nyankawruhakĕnaharaningsanghibu, nga, hibuwĕm, sangyayaḥ, nga, sangmāhagni // nihanyansirahar̥ĕpwiruharingsĕmbaḥ, duktangantalumaḥ, ma, sabata'a'i, ringtĕngĕn, namaśiwaya, ringkiwa, bungkahingsĕmbaḥ, nga, lramaguru, hisi, nga, kramasunya, nga, tungtung, nga, linggasunya, we, śira, bungkahingsĕmbaḥ, nga, śadaśiwa, hisi, nga, paramaśiwa, tungtung, nga, śabda, bungkahingsĕmbaḥ, bhayu. hisi, idhĕp, tungtung, nga, pratiwibungkahingsĕmbaḥ, bhuwana, hisi, akaśa, tungtung, nga, hagnibungkahingsĕmbaḥ, bañu, hisi, hangin, tungtung, nga, rahinabungkahingsĕmbaḥ, wĕngi, hisi, sĕlaningrahinawĕngi, tungtung, nga, radityabungkahingsĕmbaḥ, hulan, hisi, trankaṇa, tungtung, nga, // nyande wataningsĕmbaḥ, brāhma, bungkahingsĕmbaḥ, wuṣṇu, hisi, iśwara, tungtung, nga, wisikingsĕmbaḥ, aṅġ, bungkahingsĕmbaḥ, uṅġ, hisi, maṅġ, tungtung, nga, // dukhangajumsĕmbaḥ, gĕdangsatangkĕp, dunhanĕmbaḥ, sĕkar̀kumuda, haraningsĕmbaḥ, pu‐ [20 20A] ṣpatanalum, hunggwaningsĕmbaḥ, tungtungnginggraṇa, mar̀ganinghañĕmbaḥ, ringsumsumĕna, paraniganĕmbaḥl̥ĕnginhati, sangsinĕmbaḥhatiputiḥ, pr̥ĕṇaḥhiral̥ĕnginghati, haranirasanghyangl̥ĕngl̥ĕngbungĕng, titisinĕmbaḥ, tĕlasibungkaḥ, dadipatiḥ, hamangkubu mi, hisiningsĕmbaḥdadiratubyuḥbalai, tungtungingsĕmbaḥ, dadiratuhañakrawr̥ĕti, lepaningsĕmbaḥ, bungkahingsĕmbaḥ, marikamokṣan, hisinyamarikamoran, tungtungnyamarikal̥ĕpasan, tĕlas // rarajahan 1 iki, rarajahanya, [image] // • // puputsinuwatringrahina, anggara, pwon, wāramrakiḥ, titipanglong, ping 9 śaśiḥ, ka, e, śakawar̀ṣa 1912 kacurat, [image]hanhuk, himadesukanara, sakingdusunwānamrik, sadasabhabĕsikan, singharāja, // • //

Leaf 20

keputusan-sri-aji-malayu 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭒᭐
Auto-transliteration
[20 20B] 20

Leaf 21

keputusan-sri-aji-malayu 21.jpeg

Image on Archive.org