I Ganti Teken I Lacur

This page has been accessed 56 times.
From Palm Leaf Wiki
Jump to: navigation, search

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia
English

Front and Back Covers

i-ganti-teken-i-lacur 0.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 1

i-ganti-teken-i-lacur 1.jpeg

Image on Archive.org

᭑ ᭚ ᭜ ᭚ᬳᬶᬕᬦ᭄ᬢᬶᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬘᬸᬃ᭚ ᭜ ᭚ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬚᬃᬓᭂᬮᭀᬤᬦ᭄ᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬫᬤᬦ᭄ᬳᬶᬩᬢᬸ᭞ᬬᬮᬘᬸᬃᬧᭂᬲᬦ᭄ᬮᬸᬤᬶᬦ᭄ᬫᬬᬸᬲ᭄᭞᭠ᬢᬸᬲᬶᬂᬧᬢᬶᬜᬓ᭄ᬗᬮᬶᬄᬕᬕᬳᬾᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬦᬦ᭄ᬦᬾᬬᬓᬧᬄᬓᬧᬄᬜᬶᬤᬬᬂᬜᬓᬦ᭄᭟ᬲᭂᬤᭂᬓ᭄ᬤᬶᬦᬕᬦᬸᬫᬧᬳᬶᬢᬸᬗᬦ᭄ᬓᭀᬦᬾ ᬬᬳᬚᬓᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬧᬳᬯᬓᬾᬚᬦᬶᬲᬸᬩᬫᭂᬤ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᬸᬃᬤᭀᬕᬾᬦ᭄᭞ᬧᭂᬮᬦᬼᬗ᭄ᬓᬾᬓ᭄ᬲᬸᬩᬩᬲᬂᬳᬯᬓᬾᬢᬸᬲᬶᬂᬗᬫᬄᬗᬫᬄ᭞ᬫᭂᬦ᭄‌ᬜᬳᬶᬫᬳᬦᭂᬦᭂᬗᬗᬮᬶᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬜᬂᬲᭂᬮᬳᬾᬮᬓᬃᬕᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾᬓᭂᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬤᬕᬂ᭟ᬫᬲᬳᬸ᭠ ᬢ᭄ᬦᬶᬮᬸᬄ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬳᬧᬳᬦᬾᬮᬓᬃᬳᬤᭂᬧ᭄ᬘᬳᬶ᭟ᬲᭂᬭ᭞ᬤᬶᬚᬬᬳᬤᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬦ᭄ᬮᬓᬃᬫᬳᬦ᭄ᬩᬢᬶᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬬᬗᬦ᭄ᬤᭂᬮᬂᬓᭂᬫᬸᬮᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬄᬲᭂᬮᬳᬾ᭟ᬫᭂᬲᬳᬸᬢ᭄ᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭟ᬓᭂᬫᬢᬾᬲᬸᬩᬫᭂᬚᬮᬦ᭄ᬗᬮᬶᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬳᭀᬭᬳᬂᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬮᬓᬃᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬓᭂᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᭂᬤᬕᬂ᭞ᬧᭂᬤ᭠ ᬲ᭄ᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬳᬦᬾᬢᬸᬮᬸᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓᬾ᭟ᬫᭂᬚᬮᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬳᬶᬩᬢᬸᬦᬾᬫᭂᬲ᭄ᬯᬂᬮᬓᬃᬜᬶᬮᬶᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬫᬶᬍᬳᬦ᭄ᬓᭀᬦᬾᬤᬶᬬᬜ᭄ᬚᬭᬦ᭄ᬦᬾᬦᬕᬶᬄᬜᬶᬮᬶᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬧᬫ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬲᬸᬩᬲᬜ᭄ᬚᬫᬭᬓᭀᬦᬾᬬᬫᬳᬦ᭄᭟ᬫᬸᬮᬶᬄᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬦᬾᬩᬳᬗᬓᬸ ᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬶᬩᬢᬸᬫᭂᬮᬶᬓᭀᬦᬾᬲᭂᬭᬳᬚᬶᬲᭂᬮᬳᬾ᭞ᬫᬳᬦ᭄ᬮᬶᬫᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭟ᬗᬮᬶᬄᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬓᬶᬢ᭠ᬓᬦ᭄ᬤᬲᬳᬸᬓᬸᬤ᭄᭟ᬫᬓᬤᬲᬮᬶᬸᬓᭀᬦᬾᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬸᬯᬧᬳᬚᬶᬲᭂᬭᬫᭂᬜᬸᬕ᭄᭟ᬬ[strike/]ᬮ[/strike]ᬫᬓᭂᬦᭂᬄᬮᬓᬃᬗᬤᭂᬧ᭄ᬤᬬ᭞ᬓᬶᬢᬓᬦ᭄ᬦᬾᬳᬧᬂᬓ ᬤᬾᬦᬲᭂᬭᬫᬓᬳᬸᬓᬸᬤ᭄᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᭂᬕᭂᬦᬓᭀᬦᬾᬓᬶᬢᬓᬦ᭄ᬦᬾᬫᬳᬸᬯᬧ᭄‌ᬲᭂᬭᬳᬩᬦᬓᬧᭂᬓᭂᬦ᭄᭟ᬲᬸᬩᬦᭂᬓᭂᬤᬶᬧᭂᬓᭂ᭠ᬦ᭄᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬳᬦᬓᬾᬫᬫᭂᬓᭂᬦ᭄ᬢᬜ᭄ᬚᬾᬦᬲᭂᬭ᭟ᬲᭂᬭᬚ᭄ᬭᭀᬲᭂᬭ᭞ᬳᬓᬶᬢᬓᬦ᭄ᬳᬚᬶᬲᭂᬮᬳᬾ᭟ᬓᬾᬢᭀᬤᭀᬕᬾᬦ᭄‌ᬓᭀᬦᬾᬳᬸᬘᬧ ᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬦᬗᬶᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬜᬗᬤᬶᬭᬶᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬳᬦᬓ᭄‌ᬗᬭᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬂ᭟ᬲᬸᬩᬓᭂᬜᭂᬮ᭄ᬫᬳᬶᬍᬄ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬦᬓ᭄ᬫᭂᬮᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬭᬾᬭᬾᬦ᭄‌ᬬᬤᬶᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬭᬸᬭᬸᬗᬾ᭟ᬚᬦᬶᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬤᬶᬩᬜ᭄ᬚᬃᬓᬚᬦᬦ᭄᭞ᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬫᬤᬦ᭄ᬳᬶᬮᬧᬃ᭞ᬫᬲᬶᬄᬮᬘᬸᬃᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬗᭂ ᬮᬄᬕᬕᬳᬾᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬄᬩᬸᬓᬳᬶᬩᬢᬸᬦᬾ᭟ᬫᬧᬳᬶᬢᬸᬗᬦ᭄ᬓᭀᬦᬾᬳᬶᬮᬧᬃᬳᬚᬓᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬜᬳᬶᬗᭂᬮᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬜᬂᬮᬶᬫᭀᬮᬲ᭄᭞ᬳᬯᬓᬾᬚᬩᬚᬂ᭞ᬮᬓᬃᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬓᭂᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬤᬕᬂ᭟ᬫᬲᬳᬸᬢ᭄ᬦᬾᬮᬸᬄ᭟ᬳᬧᬲᬶᬄᬮᬓᬃᬳᬤᭂᬧ᭄
Auto-transliteration
1 // • // higantitĕkenhilacur̀ // • // dibañjar̀kĕlodanhadahanakmadanhibatu, yalacur̀pĕsanludinmayus, ‐tusingpatiñakngaliḥgagahen, hĕntokrananneyakapaḥkapaḥñidayangñakan. sĕdĕkdinaganumapahitungankone yahajakakur̥ĕnanne. menne, memenne, hapahawakejanisubamĕdnganggur̀dogen, pĕlanl̥ĕngkeksubabasanghawaketusingngamaḥngamaḥ, mĕnñahimahanĕnĕngangaliḥpipisñangsĕlahelakar̀ganggonhawakekĕmulanmadagang. masahu‐ tniluḥ, mĕnhapahanelakar̀hadĕpcahi. sĕra, dijayahadahundukanlakar̀mahanbatilyu, yangandĕlangkĕmulantwaḥsĕlahe. mĕsahutnemwani. kĕmatesubamĕjalanngaliḥpipis, horahangdogenlakar̀hanggonkĕmulanmĕdagang, pĕda‐ shadahanak'hanetulungtĕkendeweke. mĕjalanlantaskur̥ĕnanhibatunemĕswanglakar̀ñiliḥpipis, mil̥ĕhankonediyañjarannenagiḥñiliḥpipis, pamragatsubasañjamarakoneyamahan. muliḥlantasya, pipisnebahangaku r̥ĕnanne. bwinmaninne, hibatumĕlikonesĕrahajisĕlahe, mahanlimangbungkul. ngaliḥlantasyakita‐kandasahukud. makadasal̶konelantashuwapahajisĕramĕñug. ya[strike/]la[/strike]makĕnĕḥlakar̀ngadĕpdaya, kitakannehapangka denasĕramakahukud. lantastĕgĕnakonekitakannemahuwapsĕrahabanakapĕkĕn. subanĕkĕdipĕkĕ‐n, makĕjanghanakemamĕkĕntañjenasĕra. sĕrajrosĕra, hakitakanhajisĕlahe. ketodogenkonehucapa nne, nanginglacur̀, ñangadiritwarahadahanakngaringsunang. subakĕñĕlmahil̥ĕḥ, masiḥtusinghadanakmĕlinin, lantasmarerenyadisisinrurunge. janikacritadibañjar̀kajanan, hadahanakmadanhilapar̀, masiḥlacur̀pĕsan, tusingngĕ laḥgagahen, patuḥbukahibatune. mapahitungankonehilapar̀hajakakur̥ĕnanne. memenne, memenne, ñahingĕlaḥpipisñanglimolas, hawakejabajang, lakar̀hanggonkĕmulanmadagang. masahutneluḥ. hapasiḥlakar̀hadĕp

Leaf 2

i-ganti-teken-i-lacur 2.jpeg

Image on Archive.org

᭒ ᬫᬓᭂᬫᬸᬮᬦ᭄ᬮᬶᬫᭀᬮᬲ᭄ᬓᬾᬢᬾᬂ᭟ᬦᬳ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬤᭂᬧᬂᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬢᬾᬳᬶᬩᬦ᭄ᬜᬳᬶᬦᬾ᭟ᬳᬯᬓᬾᬮᬓᬃᬗᬤᭂᬧ᭄ᬤᬬ᭟ᬗᬤᭂᬧ᭄ᬤᬬᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬚᬩᬧᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬫᬲᬳᬸᬢ᭄ᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭟ᬧᬾᬄ᭞ᬤᬗᭂᬮᬶᬬᬸᬦᬗᭀᬫᭀᬂ᭟ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬜᬳᬶᬗᭂᬮᬄ᭞ᬩᬳᬂᬢᬾᬲᬸᬩᬩᬳᬯᬓᬾᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬜᬦᬦ᭄ᬳᬶᬯᬲᬶ ᬦ᭄ᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾ᭞ᬤᬮ᭄ᬬᬸᬢᬸᬢᬸᬃ᭟ᬦᬾ᭞ᬳᬶᬘᬂᬗᭂᬧᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬦᬾᬤᭀᬕᬾᬦ᭄᭞ᬫᬭᬳᬸᬓᬦᬳᬸᬯᬸᬧᬗᬶᬘᬂᬩᬳᬲ᭄᭞ᬳ᭠ᬧᬂᬳᬤᬩᬸᬩᬸᬄᬳᬧ᭟ᬫᬭᬩᬳᬗᬧᬶᬧᬶᬲ᭄‌ᬳᬶᬮᬧᬃᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶᬮᬳᬸᬢ᭄ᬗᭂᬮᬶᬬᬗᬓᬧᬸᬓ᭄᭟ᬫᬳᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬧᬸᬓ᭄ᬳᬲᭀᬓ᭄ ᭟ᬲᬸᬩᬫᬳᬦ᭄ᬓᬧᬸᬓ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬓᭂᬳᭂᬢᬦ᭄ᬩᬸᬮᬶᬄᬤ᭄ᬯᬂᬓᭂᬭᬜ᭄ᬚᬂ᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᭂᬳᭂᬢᬦ᭄ᬩᬸᬮᬶᬄᬳᬶᬸᬦᬾᬓᭀᬦᬾᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬧᬸ᭠ᬢᬳᬚᬶᬓᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬓᬤᬾᬦᬓᬧᬸᬓ᭄‌ᬗᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬢᬢᭂᬗᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾ᭞ᬢᬸᬃᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᭂᬕᭂᬦᬳᬩᬦᬓᬧᭂᬓᭂᬦ᭄᭟ᬓᬧᬸᬓ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀᬓᬧᬸ ᬓ᭄᭞ᬢᬸᬢᬶᬂᬓᭂᬭᬜ᭄ᬚᬂᬳᬚᬶᬲᬢᬸᬲ᭄᭟ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬓᭂᬜᭂᬮ᭄ᬕᭀᬦᬾᬬᬫᬳᬶᬍᬄ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬳᬦᬓ᭄‌ᬗᬭᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬂ᭞ᬫᬭᬾ᭠ᬭᬾᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬤᬶᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬭᬸᬭᬸᬗᬾ᭞ᬧᬳᬓᬦ᭄ᬳᬶᬩᬢᬸᬦᬾ᭞ᬦᬧᬶᬓᬤᭂᬧ᭄‌ᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬢᬓᭀᬦ᭄ᬳᬶᬩᬢᬸᬦᬾᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬧᬃ᭟ᬫᬲᬳᬸ ᬢ᭄ᬳᬶᬮᬧᬃ᭟ᬢ᭄ᬬᬂᬗᬤᭂᬧ᭄ᬓᬧᬸᬓ᭄᭟ᬦᬧᬶᬮᬘᬸᬃ᭞ᬳᬫᭀᬦᬾᬦᬾᬮ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬓᬧᬸᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬬᬗᬾ᭞ᬤ᭄ᬯᬂᬓᭂᬭᬜ᭄ᬚᬂ᭞ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄‌‌ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬚᬶᬲᬢᬸ᭠ᬲ᭄᭞ᬤᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬦᬯᬄ᭞ᬭᬲᬦᭀᬮᬶᬄᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤ᭟ᬫᬲᬳᬸᬢ᭄ᬳᬶᬩᬢᬸ᭟ᬩᬾᬄᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬾᬢᭀ᭞ᬧᬢᬸᬄᬬᬮᬘᬸᬃᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ᭟ᬦᬶᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭠ ᬗᬤᭂᬧ᭄ᬲᭂᬭ᭞ᬳᬓᬶᬢᬓᬗᭂᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬜᭂᬮᬳᬾ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬫᭂᬮᬶ᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬧᬤᬫᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮ᭠ᬦ᭄᭞ᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬾᬯᬾᬓ᭄ᬩᬦ᭄ᬮᬘᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬤᬶᬢᬸᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬲᬮᬶᬂᬢᬓᭀᬦᬶᬦ᭄ᬳᬤᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬤᬾᬲᬳᬦ᭄᭟ᬗᭀᬫᭀᬂᬮᬦ᭄ᬢᬰᬶᬩᬢᬸ᭟ᬩᭂᬮᬶᬯᬬ ᬦ᭄ᬮᬧᬃ᭞ᬓᬾᬦᬾᬚᬲᬸᬩᬩᬳᬦ᭄᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬚᬲᬸᬩᬧᬸᬭᬸᬧᬂᬤᬕᬗᬦᬾ᭟ᬩᭂᬮᬶᬜ᭄ᬯᬂᬲᭂᬭᬦ᭄ᬳᬶᬘᬗᬾ᭞ᬫᬓᬤᬲᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬳᬶᬘᬂᬜ᭄ᬯᬂᬓᬧᬸᬓᬾᬫᬓᬢᭂᬕᭂᬦ᭄᭟ᬜᬓ᭄ᬓᭀᬦᬾᬳᬶᬮᬧᬃᬫᬧᬸᬭᬸᬧ᭄᭞ᬩᬦ᭄‌ᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬦᬾ᭞ᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬧᬤᬶᬯᬗᬦ᭄ᬦᬾᬲᬸᬩᬳᬶᬮᬧᬃᬓ ᬯᬸᬓᬯᬸᬓ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬦᬾᬚ᭄ᬯᬗᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾ᭞ᬲᬶᬂᬗᭂᬦᬾᬦ᭄᭞ᬓᬧᬸᬓᬾᬓᭂᬧᬸᬭᬸᬧᬂᬳᬚᬶᬲᭂᬭᬳᬢᭂᬕᭂᬦ᭄᭟ᬫᬲ᭠ᬳᬸᬢ᭄ᬦᬾᬮᬸᬄ᭞ᬦᬄᬤᬶᬢᬸᬤᬶᬳᬫ᭄ᬧᬶᬓᬾᬫᬮᬸᬚᬂ᭞ᬳᬧᬓᬤᬸᬂᬳᬶᬘᬂᬫᬸᬩᬸᬄᬳᬩᭂᬤᬶᬓ᭄᭟ᬫᬳᬶᬢᬾᬫᬮᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬚᭂᬫᬓᬂᬢ᭄ᬬᬸᬓ᭄᭞ᬦᬾᬲᭂᬭᬦᬾ᭠
Auto-transliteration
2 makĕmulanlimolasketeng. nahhĕndĕpangdogentehibanñahine. hawakelakar̀ngadĕpdaya. ngadĕpdayakenkenjabapanne. masahutnemwani. peḥ, dangĕliyunangomong. lamunñahingĕlaḥ, bahangtesubabahawakepipis, ñananhiwasi ndogenhawake, dalyututur̀. ne, hicangngĕpaḥpipisnedogen, marahukanahuwupangicangbahas, ha‐panghadabubuḥhapa. marabahangapipishilapar̀tĕkenkur̥ĕnanne, prajanilahutngĕliyangakapuk. mahanlantaskapuk'hasok . subamahankapuk, ngaliḥlantasyakĕhĕtanbuliḥdwangkĕrañjang. hĕntokĕhĕtanbuliḥh̶nekonelantaskapu‐tahajikapuk, hapangkadenakapukngantĕgtatĕngaḥtĕkenhanake, tur̀lantastĕgĕnahabanakapĕkĕn. kapukjrokapu k, tutingkĕrañjanghajisatus. ngantikĕñĕlgoneyamahil̥ĕḥ, masiḥtusinghadahanakngaringsunang, mare‐renlantasyadisisinrurunge, pahakanhibatune, napikadĕpjro, ketopatakonhibatunetĕkenhilapar̀. masahu t'hilapar̀. tyangngadĕpkapuk. napilacur̀, hamonenelyunkapuktyange, dwangkĕrañjang, tundentyanghajisatu‐s, dabwinhanaknawaḥ, rasanoliḥtusinghada. masahut'hibatu. beḥlamunteto, patuḥyalacur̀jronetĕkentyang. ninityang‐ ngadĕpsĕra, hakitakangĕdenne, tundentyangñĕlahe, masiḥtusinghadahanakmĕli. ditulantaspadamasĕlsĕla‐n, ñĕlsĕlewekbanlacuran, tur̀ditulantassalingtakoninhadanmwaḥpadesahan. ngomonglantaśibatu. bĕliwaya nlapar̀, kenejasubabahan, jalanjasubapurupangdagangane. bĕliñwangsĕranhicange, makadasabungkul, hicangñwangkapukemakatĕgĕn. ñakkonehilapar̀mapurup, bankĕndĕlne, ngenggalanglantasyamuliḥ, hulidipadiwangannesubahilapar̀ka wukawuk, memenne, memenne, nejwanginhawake, singngĕnen, kapukekĕpurupanghajisĕrahatĕgĕn. masa‐hutneluḥ, naḥditudihampikemalujang, hapakadunghicangmubuḥhabĕdik. mahitemalu, lantasmĕnjĕmakangtyuk, nesĕrane‐

Leaf 3

i-ganti-teken-i-lacur 3.jpeg

Image on Archive.org

ᬳᬶᬬᬶᬲᬶᬬᬶᬲ᭄᭞ᬜᬦᬦ᭄ᬜᬳᬶᬫᭂᬦ᭄ᬗᬤᭂᬧ᭄‌ᬤᬶᬢᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭟ᬜᭂᬫᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾᬢᬶᬸᬢ᭄ᬬᬸᬓ᭄᭞ᬫᬭᬳᭀᬳᭀᬩᬲᭂᬭᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬓᬢᭀᬲ᭄᭟ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬧᬸᬗᬓ᭄‌ᬓᭀᬦᬾᬢ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬸᬲᬶᬂᬜᬶᬤᬬᬂᬗᭀᬳᭀᬩ᭄᭟ᬦᬾᬗᬸᬤᬓᬢᭀᬲ᭄ᬲᭂᬭᬦᬾ᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬓᭂᬦᭀ ᬢ᭄‌ᬓ᭄ᬓᬶᬢᬓᬦ᭄ᬦᬾᬳᭀᬭᬳᬂᬘᬳᬶᬲᭂᬭ᭟ᬫᬭᬓᬾᬢᭀᬳᬩᭂᬢ᭄‌ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬲᬳᬸᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶᬲᬤᬩᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬩᬾᬄᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬯᬓᬾᬢᬾᬩᭂᬮᭀᬕ᭄᭞ᬓᬶᬢᬓᬦ᭄ᬜᭂᬦ᭄ᬳᭀᬭᬳᬂᬳᬯᬓᬾᬲᭂᬭ᭟ᬫᬲᬳᬸᬢ᭄ᬦᬾᬮᬸᬄ᭞ᬫᬳᬶᬚᬢᬶᬗᬮᬶᬦ᭄᭟ᬫᬭᬫᭂᬮᬳᬗᬫᭂ ᬤᬲᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬧᬃ᭞ᬲᬚᬳᬦ᭄ᬩᬸᬓᬧᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬓᬶᬢᬓᬦ᭄ᬫᬓᬤᬲ᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬶᬮᬧᬃᬫᬧᬗ᭄ᬲᭂᬕᬦ᭄ᬢᬸᬃᬫᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬩᬾᬄᬓᬾᬦᬾᬲᬸᬩᬳᬯᬓᬾᬫᬤᬬᬘᭀᬭᬄ᭞ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂᬭᬶᬭᬶᬳᬳᬯᬓᬾᬤᬶᬤᬶᬦᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬦᬾᬳᬤᬫᬲᬶᬄᬳᬦᬾᬭᬶᬭᬶᬳ᭠ ᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭟ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬚᬦᬶᬳᬶᬩᬢᬸᬦᭂᬕᭂᬦ᭄ᬢᬧᬸᬓ᭄‌ᬗᬫᬸᬮᬶᬳᬂ᭟ᬲᬸᬩᬬᬦᭂᬓᭂᬤ᭄ᬚᬸᬫᬄ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᭀᬢᬳᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾ᭠ᬦ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬾᬫᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᭂᬭᬦᬾᬓᬧᬸᬭᬸᬧᬂᬳᬚᬶᬓᬧᬸᬓ᭄ᬳᬢᭂᬕᭂᬦ᭄᭟ᬦᬾᬄᬲᬶᬂᬗᭂᬦᬾᬦ᭄ᬤᬬᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾ᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬾᬓᬧᬸᬓᬾᬳᬤᭂ᭠
Auto-transliteration
hiyisiyis, ñananñahimĕnngadĕpditĕntĕn. ñĕmanlantaskur̥ĕnannet̶tyuk, marahohobasĕranne, katos. ngantipungakkonetyukne, masiḥtusingñidayangngohob. nengudakatossĕrane, bapanne. kĕno tkkitakannehorahangcahisĕra. maraketohabĕtkur̥ĕnanne, masahutlantasnemwanisadabanggras, beḥmemenne, hawaketebĕlog, kitakanñĕnhorahanghawakesĕra. masahutneluḥ, mahijatingalin. maramĕlahangamĕ dasangtĕkenhilapar̀, sajahanbukapamuñinkur̥ĕnanne, kitakanmakadasa. ditulantashilapar̀mapangsĕgantur̀masĕlsĕlan, beḥkenesubahawakemadayacoraḥ, kadenpalingririhahawakedidini, puputnehadamasiḥhaneririha‐ ntĕkenhidewek. kacritajanihibatunĕgĕntapukngamulihang. subayanĕkĕdjumaḥ, lantasmotahantĕke‐nkur̥ĕnanne. memenne, memenne, sĕranekapurupanghajikapuk'hatĕgĕn. neḥsingngĕnendayanhawake. yennekapukehadĕ‐

Leaf 4

i-ganti-teken-i-lacur 4.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 5

i-ganti-teken-i-lacur 5.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 6

i-ganti-teken-i-lacur 6.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 7

i-ganti-teken-i-lacur 7.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 8

i-ganti-teken-i-lacur 8.jpeg

Image on Archive.org

ᬳᬶᬩᬢᬸᬓᬤᬤ᭄ᬬᬂᬓᭂᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬓ᭄᭟
Auto-transliteration
hibatukadadyangkĕlyansubak.

Leaf 9

i-ganti-teken-i-lacur 9.jpeg

Image on Archive.org