Gaguritan Pasesed 01

This page has been accessed 226 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Gaguritan Pasesed 01 menceritakan tentang ajaran moral dan tingkah laku sebagai seorang murid. Di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang diberikan oleh bapak kepada anaknya. Sebagai seorang murid, kita harus selalu menghormati guru, baik itu guru rupaka (orang tua) maupun guru pangajian (sekolah). Banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan ketika menempuh pendidikan di sekolah, ilmu tersebut harus diamalkan dengan baik agar dapat menemukan kehidupan yang sejahtera.

English

Front and Back Covers

gaguritan-pasesed-01 0.jpeg

Image on Archive.org

ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬧᬲᭂᬲᭂᬤ᭄᭞ G/68/G/POKB G/XVIII/5/DOKBUD [᭑ 1A] ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬧᬲᭂᬲᭂᬤ᭄᭟ ᭟ᬳᭀᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬗᬸᬭᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ GAG : PASESED G/XVIII/5
Auto-transliteration
gaguritan, pasĕsĕd, G/68/G/POKB G/XVIII/5/DOKBUD [1 1A] gaguritan, pasĕsĕd. . holiḥ, higustibagusnguraḥmantra. GAG : PASESED G/XVIII/5

Leaf 1

gaguritan-pasesed-01 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭚ᬲᬫ᭄ᬩᬸᬢᬦ᭄᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬢᬲ᭄ᬦᬵᬫᬶᬧᬸᬭᬶᬲᬤᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫᬓᬩᬸᬧᬢᬾᬦ᭄ᬩᬸᬮᬾᬮᬾᬂᬗᬭᬯᬸᬳᬂᬕᬸᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬭᬶᬂ ᬲᬂᬫᬗ᭄ᬭᬶᬧ᭄ᬢᬓᭂᬧᬦ᭄ᬤᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬧᬲᭂᬲᭂᬤᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬲᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬯᬾᬄᬓᬵᬮᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬚᬕᬗᬭ ᬯᬸᬳᬂᬲᬫ᭄ᬩᬸᬢᬦ᭄ᬳᬫᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬧᬦᬵᬫ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬕᬶᬂᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᬸ ᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬗᬚᬄᬗᬸᬭᬸᬓ᭄ᬳᬮᬶᬢᬮᬶᬢᬾᬭᬶᬂᬲᭂᬓᭀᬮᬳᬦ᭄᭞ᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬓᬵᬭᬡᬳᭀᬮᬶᬄᬧᬭᬕᬸᬭᬸᬅᬕᬫᬳᬶ [᭒ 2A] ᬦ᭄ᬤᬸᬭᬶᬂᬲᭂᬓᭀᬮᬄᬤᬲᬃ᭞ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬶᬤᬶᬓᬦ᭄ᬕᬸᬭᬸᬅᬕᬫᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬕᬸᬭᬸᬅᬕᬫᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬢᬶᬤᬓ᭄ᬢᭂᬢᬧ᭄᭟᭐᭟ᬧᬗ ᬧ᭄ᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬧᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬭᬫᬓᬯᬶᬲᬦᬾᬫᬭᬵᬕᬅᬲᬶᬄᬢᬹᬃᬅᬲᬸᬂ᭞ᬤᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬅᬕᬫᬦᬾ᭞ᬫᬤᬸᬯᬾᬧᬗᭂᬕᭃᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᭀᬩᬄᬭᬶᬂᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄᭞ᬓᬯᬶ ᬰᬾᬱᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬯᬰ᭞ᬫᬺᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬤ᭄ᬬᬕᬾᬗᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬲᬧᬭᬶᬧᭀᬮᬄᬲᬦᬾᬫᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬧᭂ
Auto-transliteration
[1 1B] 1 // sambutan. tityanghatasnāmipurisadahindudhar̀mmakabupatenbulelengngarawuhanggungsukṣmaring sangmangriptakĕpandaguritanpasĕsĕdapuniki, sahantukansāmpunmaweḥkālaringtityangjagangara wuhangsambutanhamatra. 0. manūtpanāmpentityang, daginggaguritanpunikibĕcikpisankānggennu ntun, ngajaḥnguruk'halitaliteringsĕkolahan, kānggenkāraṇaholiḥparaguru'agamahi [2 2A] nduringsĕkolaḥdasar̀, pĕndidikan'guru'agamahindu, guru'agamahindutidaktĕtap. 0. panga ptitityang, dumadhak'hantukpaswecanhidahyangpramakawisanemarāga'asiḥtūr̀asung, digĕlismrasiddhayang kapanggiḥtatujonagamane, maduwepangĕgöbĕciktansiddhahobaḥringkawentĕnan, kawi śeṣanhidahyangwidhiwaśa, mr̥ĕsiddhayangdyagengawĕtwangsaparipolaḥsanemanūtringtatujonpĕ

Leaf 2

gaguritan-pasesed-01 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᬦ᭄ᬤᬶᬤᬶᬓᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬳᬮᬶᬢᬮᬶᬢᬾᬫᬤᬸᬯᬾᬓᬯ᭄ᬭᬸᬄᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬄᬗᬫᭀᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬦᬾᬫᬓᬤᬲᬃᬲᬶ ᬤ᭄ᬥᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬓᬭᬳᬃᬚ᭄ᬚᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟᭐᭟ᬅᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬫᬢ᭄ᬭᬲᬫ᭄ᬩᬸᬢᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬕᬸᬡᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂ ᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬲᬶᬦᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬶᬗ᭄ᬳᬭᬵᬚ᭞᭒᭑᭞ᬲᬾᬧ᭄ᬢᬾᬫ᭄ᬩᭂᬃ᭞᭑᭙᭗᭑᭟ᬧᬭᬶᬲᬤᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬤᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬓᬩᬸᬧ ᬢᬾᬦ᭄ᬩᬸᬮᬾᬮᬾᬂ᭞ᬓᭂᬢᬸᬯ᭞᭑᭟ᬳᬶᬤᬧᬤᬦ᭄ᬥᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬫᭂᬦᬸᬄ᭟᭐᭟ᬧᬫᬄᬩᬄᬓᬮᬶᬄᬧᬗᬓ᭄ᬱᬫ᭟ [᭓ 3A] ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸᬦᬵᬫᭀᬲᬶᬥᬀ᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬕᬸᬂᬅᬓ᭄ᬱᬫᬭᬶᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬲᬶᬦᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂ ᬲᬓᬵᬤᬶᬩ᭄ᬭᬕᬄᬧᬗ᭄ᬓᬄᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬘᬓᭂᬧᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭟᭐᭟ᬫᬓᬧᬫᭂᬓᬲ᭄ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬧᬶᬲᬭᬵ ᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬘᬓᭂᬧᬦ᭄ᬯᬯᬘᬾᬦᬾᬦ᭄ᬳᬮᬶᬢᬮᬶᬢ᭄ᬧᬭᬰᬶᬲᬶᬸᬱ᭄ᬬᬭᬶᬂᬲᬓᭀᬮᬳᬦ᭄ᬲᬦᬾᬯᬯᬸᬗᬯᬶ ᬢ᭄ᬫᬳᬸᬭᬸᬓ᭄ᬫᬕᬕᬶᬢᬬᬦ᭄᭟ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬾᬫᬳᬸᬭᬸᬓ᭄ᬫᬕᬕᬶᬢᬬᬦ᭄ᬢᬍᬃᬫᭀᬮᬶᬄᬳᬮᬶᬢᬮᬶᬢ᭄‌ᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦᬾ
Auto-transliteration
[2 2B] 2 ndidikan, mangdahalitalitemaduwekawruḥnetansaḥngamongbuddhiluhur̀, nemakadasar̀si ddhangar̀ddhikarahar̀jjanjagat. 0. asapunikahamatrasambutantityang, dumadhakwentĕnkaguṇanipunring hidadanesinamyan. 0. singharāja 21 septembĕr̀ 1971. parisadahindudar̀mma, kabupa tenbuleleng, kĕtuwa 1. hidapadandhaputrakamĕnuḥ. 0. pamaḥbaḥkaliḥpangakṣama. [3 3A] oṁawighnamastunāmosidhaṃ. tityangngalungsur̀gungakṣamaringpalungguḥhidadanesinamyan, dwaning sakādibragaḥpangkaḥmanaḥtityangngar̀ddhicakĕpanpuniki. 0. makapamĕkasmanaḥtityang, pisarā tpisantityangngar̀ddhicakĕpanwawacenenhalitalitparaśis̶ṣyaringsakolahansanewawungawi tmahurukmagagitayan. sinambemahurukmagagitayantal̥ĕr̀moliḥhalitalitdruwene

Leaf 3

gaguritan-pasesed-01 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬧᬲᬸᬕᬸᬄᬧᬓᬾᬮᬶᬗᬾᬮᬶᬂᬳᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬓᬲᬸᬮᬸᬄᬤᬶᬸᬮᬶᬸᬲᬸᬮᬸᬃᬳᬮᬶᬢᬮᬶᬢᬾᬓᬯᭂᬓᬲ᭄ᬫᬗᬫᭀᬂᬳᬸᬭᬶ ᬧ᭄᭟᭐᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬓᬾᬗᬶᬦ᭄ᬘᬓᭂᬧᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧ ᬲᭂᬲᭂᬤ᭄᭟ᬲᬢᬶᬫᬦᬄᬦᬶᬃᬫᬮᬢᬦ᭄ᬧᬲᬶᬂᬲᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬲᬶᬦᬫ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬦᬾᬩᬗᭂᬢ᭄ᬲᬶ ᬗ᭄ᬕᬶᬳᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦᬧ᭄ᬓᬮᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬫᬓᬳᬶᬯᬗᬶᬯᬂᬭᬶᬂᬘᬓᭂᬧᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬤᬸᬕᬶᬫᬺᬤ᭄ᬥᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬢᬹ [᭔ 4A] ᬢᬂᬓᬳᬶᬯᬗᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬳᬫᬺᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬗᬂᬤᬕᬶᬂᬓᬃᬱᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬦᬾᬲᬶᬦᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭐᭟ᬫᬓ ᬧᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬧᬫᬸᬚᬶᬦ᭄ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬤᬸᬫᬥᬓ᭄ᬘᬓᭂᬧᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬶᬓᭂᬦᭀᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬭᬶᬂᬳᬮᬶᬢ ᬮᬶᬢᬾ᭟᭐᭟ᬒᬁᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬒᬁ᭟ᬲᬶᬗ᭄ᬳᬭᬵᬚ᭞᭑᭕᭞ᬅᬕᬸᬲ᭄ᬢᬸᬲ᭄᭞᭑᭙᭗᭑᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶ ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩᬕᬸᬲ᭄ᬗᬸᬭᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬥᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟ᬉᬧᬋᬗ᭄ᬕᬓᬳᬸᬭᬶᬧᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬯᬄ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 pasuguḥpakelingelinghamatra, makasuluḥd̶l̶sulur̀halitalitekawĕkasmangamonghuri p. 0. deninghasapunikatatujonmanaḥtityang, kengincakĕpanpuniki, waṣṭanintityangpa sĕsĕd. satimanaḥnir̀malatanpasingsingtityangngalungsur̀ringhidadanesinamyansanebangĕtsi nggihangtityang, napkalamanggihinmakahiwangiwangringcakĕpanpuniki, dugimr̥ĕddhayangtityangmamatū [4 4A] tangkahiwanganipun, sahamr̥ĕsiddhayangtityangngiringangdagingkar̀ṣanhidanenesinamyan. 0. maka papuputpamujinmanaḥtityang, dumadhakcakĕpanpunikiwentĕnpikĕnoḥhipunmantukaringhalita lite. 0. oṁśānti, śānti, śānti, oṁ. singharāja 15 agustus 1971. tityang, hi gustibagusnguraḥmantra. 0. pupuḥdhur̀mma. 0. upar̥ĕnggakahuripan. 0. 1. yantuwaḥ

Leaf 4

gaguritan-pasesed-01 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬲᬚ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬶᬲᬭᬵᬢᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬬᬲᬶᬦ᭄ᬭᬵᬕᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬓᬧᬸᬘᬸᬓ᭄‌ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬗᬾ ᬯᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᭂᬮᬳᬂᬫᬺᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬸᬰᬷᬮᬧᬸᬘᬸᬓᬂᬲᬳᬶ᭟᭐᭟᭒᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬢᬾ ᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬫᬬᬲᬶᬦ᭄ᬭᬵᬕ᭞ᬅᬗ᭄ᬕᬯᬤᬄᬳᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬧᬺᬢᬾᬦᬶᬦ᭄ᬧᬸᬘᬸᬓᬂ᭞ᬳᬍᬫ᭄ᬳᬚᬶᬳᬸᬧ ᬋᬗ᭄ᬕ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬦ᭄ᬤᬂᬧᬗᬦ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬩᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬜᬸᬮᬸᬃᬤᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬜᭂᬢ᭄ᬩᭂᬗ᭄ᬕᬦᬾᬫᭂᬢᬸᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬤᬾᬦᬶᬂ [᭕ 5A] ᬫᬺᬱ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬮᬸᬓ᭄ᬗᬮᬸᬫ᭄ᬩᬃᬫᬦᬄ᭞ᬧᬓᭂᬜᭂᬢ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬤᬶᬭᬶ᭞ᬗᬶᬮᬶᬲ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᭂᬧᬢ᭄᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬢᭂ ᬓᬾᬓᭂᬘᬧ᭄‌ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬍᬕᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬚᬗᬾᬢᬂ᭞ᬧᬓᭂᬜᭂᬢ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬤᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭟᭐᭟ ᭔᭟ᬕᬶᬸᬕᬸᬫᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬚᬓ᭄ᬮᬶᬬᬸᬫᬓ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦᬂ᭞ᬧᬓᬃᬤᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬤᬩ᭄ᬤ ᬩᬂᬳᬚᬓ᭄ᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬫᬰ᭄ᬭᬡᬮᬦ᭄ᬮᬶᬗᬶᬂᬳᬚᬷ᭞ᬤᬗᬸᬮᬸᬄᬳᬾᬮᬄ᭞ᬍᬕᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬢᬸᬯᬸᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟
Auto-transliteration
[4 4B] 4 saja, cĕningmisarātangpisan, mayasinrāgasujāti, kapucukśuddhayang, jñānancĕninge wantaḥ, hĕntomĕlahangmr̥ĕtenin, bankĕcapśāstra, suśīlapucukangsahi. 0. 2. yeningte mpang, solahemayasinrāga, anggawadaḥhulurin, pr̥ĕteninpucukang, hal̥ĕmhajihupa r̥ĕngga, mwangsandangpanganbĕkbĕkin, tanñulur̀dar̀mma, ñĕtbĕngganemĕtuhurip. 0. 3. dening [5 5A] mr̥ĕṣa, tanpatanglukngalumbar̀manaḥ, pakĕñĕtdewekediri, ngilishanggonsĕpat, pĕtĕngtĕ kekĕcapśāstra, sokpoliḥkal̥ĕgannira, twarajangetang, pakĕñĕt'hanakdisamping. 0. 4. g̶gumilinggiḥ, hajakliyumakruwenang, pakar̀dinhidahyangwidhi, hĕntohapangmĕlaḥ, dabda banghajakmakĕjang, maśraṇalanlinginghajī, danguluḥhelaḥ, l̥ĕgandeweketuwukin. 0.

Leaf 5

gaguritan-pasesed-01 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᭕᭟ᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬧᬧᬬᬲᬦᬾᬩᭂᬦᭂᬳᬂ᭞ᬧᬓᭂᬜᭂᬃᬮᬦ᭄ᬭᬵᬕᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬲᬾᬳᬶᬦ᭄ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬮᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ ᬦᬾᬇᬦᬶᬸᬜ᭄ᬘᭂᬧᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬧᬬᬲ᭄ᬜᭂᬢ᭄ᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᬸᬗᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬧᬬᬲ᭄ᬯᭂᬢᭂᬂᬭᬵᬕᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭟᭐᭟᭖᭟ᬲᬸ ᬬᬸᬕ᭄ᬳᬢ᭄ᬯᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬢᬹᬃᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬲᬚᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬅᬦ᭄ᬢᭂᬂᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬗᬸᬧᬾᬦᬶᬦ᭄ᬧᬗᬸᬧᬚᬷᬯ᭞ ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬶᬯᬄᬢᬺᬱ᭄ᬡᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬸᬘᬸᬓᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬲᬫᬶ᭟᭐᭟᭗᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩ᭞ [᭖ 6A] ᬧᬬᬲᬾᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄ᬚᭂᬫᬓ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬤ᭄ᬬᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬵᬮᬲᬓᬵᬮ᭞ᬲᬫᬶᬳᬲᬸᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬍ ᬕ᭞ᬫᬋᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬤᬸᬕᬶᬳᬾᬮᬳᬦ᭄᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄ ᬕᬶᬦᬥ᭟ᬲᬸᬰ᭄ᬭᬄᬱᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬚᬄᬕᬸᬭᬸ᭟᭐᭟᭑᭟ᬉᬮᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬧ᭞ᬢᬸᬳᬸᬲᬚᬩᬧᬫᭂᬮᬶᬤ᭄ ᭞ᬫᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬭᬵᬕᬦ᭄ᬦᬵᬦᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᭂᬍᬕ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬫᬲᭂᬓᭀᬮᬄᬚᬲᬍᬕᬂ᭞ᬫ᭄ᬮᬚᬄᬦᬸᬮᬶ
Auto-transliteration
[5 5B] 5 5. hapangmĕlaḥ, papayasanebĕnĕhang, pakĕñĕr̀lanrāgancĕning, sehinmakadadwa, lingakṣara ne'in̶ñcĕpang, hanggonpayasñĕtsujāti, punganlansandang, payaswĕtĕngrāgancĕning. 0. 6. su yug'hatwang, maringhidasanghyangwĕnang, tūr̀mangdenesajacĕning, antĕngngambilkar̀yya, ngupeninpangupajīwa, bhaktimiwaḥtr̥ĕṣṇahasiḥ, hĕntopucukang, maringhidadanesami. 0. 7. yeningsuba, [6 6A] payasetotonanjĕmak, sinaḥsadyanekapanggiḥ, niskālasakāla, samihasungswecal̥ĕ ga, mar̥ĕptĕkendewekcĕning, dugihelahan, solaheningkahanghurip. 0. pupuḥ ginadha. suśraḥṣabhaktiringhajaḥguru. 0. 1. uluḥcĕningpyanakbapa, tuhusajabapamĕlid , mituturinrāgannānak, mangdasĕl̥ĕgcĕningmuruk, masĕkolaḥjasal̥ĕgang, mlajaḥnuli

Leaf 6

gaguritan-pasesed-01 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖ ᬲ᭄᭞ᬗᬸᬮᬶᬓ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᬕᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭒᭟ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬕᬸᬭᬸᬦᬾᬋᬲᭂᬧᬂ᭞ᬤᬚᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬫᭀᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬺ ᬕᬄᬧᬂᬧᬂᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬤ᭞ᬲᬶᬦᬄᬓᬯᭀᬦ᭄ᬧᬘᬂᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬕ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬮᬄᬚᬵᬢᬶ᭞ᬓ ᬤᬶᬧᭂᬢᭂᬂᬜᬾᬤᬤᬫᬃ᭟᭐᭟᭓᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬾᬢ᭄ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬲᭀᬮᬄᬦᬵᬦᬓ᭄᭞ᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬩᬓᬢ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ ᬓᬸᬓᬸᬄᬢᬶᬮᬲ᭄ᬭᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬩᭂᬤᬸᬕ᭄ᬓᬯᬸᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮᬾᬗ᭄ᬓᭀᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬗᬼᬲᭂᬭᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬍᬭᬶ [᭗ 7A] ᬧᭂᬢᬸᬳᭂᬫ᭄ᬧᭂᬕ᭄ᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄᭟᭐᭟᭔᭟ᬭᬶᬭᬶᬳᬾᬤᬲᬃᬜᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬗᬶᬜ᭄ᬘᭂᬧᬂᬦᭂᬓᬾᬂᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶ ᬭᬶᬂᬤᬕᬶᬂᬧᬗᬚᬄ᭞ᬩᬩᬯᭀᬲ᭄ᬧᬓᬾᬮᬶᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬜᬦ᭄ᬤᬂᬢᬸᬮᬤ᭄᭞ᬤᬦᬸᬗ᭄ᬓᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸ ᬯᬸᬄᬗᬸᬤᬳᬧᬢᬯᬂ᭟᭘᭟᭕᭟ᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬭᬶᬳᬶᬦᬦ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬧ᭄᭞ᬧᬓᭂᬄᬮᬮᬄᬫᬦᬶᬲ᭄ᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬳᬤ ᬘᭂᬦᬶᬂᬧᬭᬶᬪᭀᬬ᭞ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬲᬰᬵᬦᬦᬾᬢᬶᬦᬹᬢ᭄᭞ᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬫᬄᬩᬄᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬲᬸᬮᬸᬃᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬦᬾ
Auto-transliteration
[6 6B] 6 s, nguliksar̀wwadagingśāstra. 0. 2. bawosguruner̥ĕsĕpang, dajacĕningmamoyanin, br̥ĕ gaḥpangpangmaringhida, sinaḥkawonpacangpangguḥ, deningcĕningsāmpunlanggya, tulaḥjāti, ka dipĕtĕngñedadamar̀. 0. 3. yenpetpangkusolaḥnānak, higurubakat'hambulin, kukuḥtilasringakṣara, bĕdugkawuwaṣṭanipun, lengkongtansiddhangl̥ĕsĕrang, yansĕl̥ĕri [7 7A] pĕtuhĕmpĕgdurusrusak. 0. 4. ririhedasar̀ñaśāstra, ngiñcĕpangnĕkengringhati, salwi ringdagingpangajaḥ, babawospakelingguru, deninghidañandangtulad, danungkasin, tu wuḥngudahapatawang. 8. 5. higururihinanngĕntap, pakĕḥlalaḥmanispahit, hada cĕningparibhoya, śiṣyasaśānanetinūt, higurumaḥbaḥpamar̀gga, sulur̀hurip, ne

Leaf 7

gaguritan-pasesed-01 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬢᬶᬦᬹᬢ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬓᬯᭂᬓᬲ᭄᭟᭐᭟᭖᭟ᬲᭂᬓᭂᬦᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬮᬚᬄ᭞ᬳᭂᬤᬳᬶᬫᬳᭂᬤᬍᬓᬶᬕ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬭᬶ ᬭᬶᬄᬜᬾᬦ᭄ᬗᭂᬮᬳᬂ᭞ᬫᬸᬮᬓᬾᬯᭂᬄᬗᬮᬶᬄᬲᬸᬮᬸᬃ᭞ᬧ᭄ᬭᬤᬾᬧᭂᬮᬶᬄᬩᬦ᭄ᬜᬸᬮᬸᬭᬂ᭞ᬗᬫᭀᬂᬳᬶᬭᬸᬧ᭄᭞ᬧᬾ ᬢ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄ᬓᬾᬯᭂᬄᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬥᬦ᭟᭐᭟ᬧᬭᬶᬲᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬫᬧ᭄ᬯᬭᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ ᬩᬗ᭄ᬓᬄᬩᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄᬗᬸᬧᬾᬦᬶᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬜᬯᬸᬧ᭄ᬕᬯᬾᬢ᭄ᬯᬭᬗᬾᬢᬂ᭞ᬳᬸᬚᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬓᭂᬩᬸᬲ᭄ᬩᬳᬗᬾ᭞ᬲᭀ [᭘ 8A] ᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬄᬧᬗᬸᬧᬚᬷᬯ᭞ᬢᭀᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦ᭄ᬫᬗᭂᬦᭂᬧᬂ᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬳᬾᬧᬲᬼᬕᬸᬓ᭄᭞ᬓᬯᬯᬩᬳ ᬦᭂᬩᬲᬂ᭟᭐᭟᭒᭟ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬲᭂᬤᬶᬄᬓᬶᬂᬓᬶᬂ᭞ᬫᬕᬍᬂᬕᬍᬂᬬᬾᬄᬫᬢ᭞ᬭᬲᬢᭀᬂᬚᬦ᭄ᬫᬦᬸᬫᬤᬶ᭞ᬳᬶ ᬤᬸᬧᬾᬓᬮᬶᬧᬸᬢ᭄‌ᬮᬭ᭞ᬩᬾᬓ᭄ᬱᬦᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬩᭂᬗᬂᬩᭂᬗᭀᬂᬧᬢᬶᬚ᭄ᬮᬫᬸᬢ᭄᭞ᬗᬲ᭄ᬢᬯᬳᬶᬤ ᬳ᭄ᬬᬂᬯᭂᬦᬂ᭟᭐᭟᭓᭟ᬭᬱᬢᭀᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᭂᬥᬸᬓᬾᬢᬦ᭄ᬓᭀᬤᬕ᭄ᬓᭀᬤᬕ᭄᭞ᬫᭂᬢᬸᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬧ
Auto-transliteration
[7 7B] 7 tinūtcĕningkawĕkas. 0. 6. sĕkĕnangcĕningmalajaḥ, hĕdahimahĕdal̥ĕkig, yeningri riḥñenngĕlahang, mulakewĕḥngaliḥsulur̀, pradepĕliḥbanñulurang, ngamonghirup, pe trusakkewĕḥnabdabang. 0. pupuḥsmarandhana. 0. parisĕlsĕlmapwarabĕcik. 0. 1. bangkaḥbingkiḥngupeninurip, ñawupgawetwarangetang, hujanlankĕbusbahange, so [8 8A] kmangruḥpangupajīwa, tongsiddhabanmangĕnĕpang, pyanaksomahepasl̥ĕguk, kawawabaha nĕbasang. 0. 2. pĕtĕngl̥ĕmaḥsĕdiḥkingking, magal̥ĕnggal̥ĕngyeḥmata, rasatongjanmanumadi, hi dupekaliputlara, bekṣanekalintanglintang, bĕngangbĕngongpatijlamut, ngastawahida hyangwĕnang. 0. 3. raṣatongsiddhabanurip, sĕdhuketankodagkodag, mĕtuhibukpa

Leaf 8

gaguritan-pasesed-01 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬓᭂᬜᭂᬢᬾ᭞ᬓᬾᬦᬾᬧᭂᬮᬶᬄᬓᬾᬢᭀᬪᭀᬬ᭞ᬲᭂᬫᬸᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬜᬭᬸᬯᬂ᭞ᬓᭂᬩ᭄ᬓᭂᬩᬶᬦ᭄‌ᬬᬳᬚᬶᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ ᬚᭂᬗᬄᬢᬗᭂᬳᬂᬧᬶᬲᬕ᭟᭐᭟᭔᭟ᬓᬶᬫᬸᬤ᭄ᬗᬕᬾᬦ᭄ᬤᭀᬂᬧᬂᬲᬳᬶ᭞ᬫᬗᬸᬫ᭄ᬧᬺᬕᬸᬫᬄᬧᬶᬲᬕ᭞ᬜᬫᬩ᭄ᬭ ᬬᬧᬥᬩᭂᬗᬾ᭞ᬧᬓᬤᭂᬲᬶᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬓᬦ᭄᭞ᬲᬳᬶᬜᬶᬮᬶᬄᬗᬤᬸᬩᭀᬩᬩ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦ᭄ᬫᬦᭂᬩᬸᬲ᭄ ᭞ᬫᬘᬾᬮᬾᬗᬦ᭄ᬩᬳᬦᬸᬢᬂ᭟᭐᭟᭕᭟ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤ᭄ᬮᭀᬗ᭄ᬲᭀᬓ᭄ᬲᬸᬩᬫᬘᭂᬮᬸᬩ [᭙ 9A] ᬦ᭄᭞ᬫᬫᬸᬯᬸᬓ᭄ᬤᬕᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬭᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬸᬢᬸᬕᬂᬫᬲᭂᬓᭀᬮᬄ᭞ᬲᬸᬩᬓᬲᬾᬧ᭄ᬫᬭᬗ᭄ᬭᬲ᭞ᬭᬶᬂᬤᬕᬶᬂᬳᬚᬄ ᬳᬶᬕᬸᬭᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬭᬭᬵᬫᬳᬦᬾᬲᬸᬩ᭟᭐᭟᭖᭟ᬧᭂᬮᬶᬳᬾᬩᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬜᭂᬢᬾᬦᬾᬲᬸᬩ᭞ᬥᬸ ᬓᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬦᬸᬯᬸᬢᬶᬦ᭄ᬜᭂᬢ᭄ᬫᬧ᭄ᬮᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬕᬕᭂᬮᬭᬦ᭄᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬗᬶᬂᬳ ᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬧᬗᬸᬧᬚᬶᬯᬓᬯᭂᬓᬲ᭄᭟᭐᭟᭗᭟ᬉᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬕᬸᬂᬅᬓ᭄ᬱᬫᬳᬶᬯᬂᬢᬶ
Auto-transliteration
[8 8B] 8 kĕñĕte, kenepĕliḥketobhoya, sĕmunehanggonñaruwang, kĕbkĕbinyahajikĕñung, jĕngaḥtangĕhangpisaga. 0. 4. kimudngagendongpangsahi, mangumpr̥ĕgumaḥpisaga, ñamabra yapadhabĕnge, pakadĕsittwarañakan, sahiñiliḥngadubobab, twarasiddhabanmanĕbus , macelenganbahanutang. 0. 5. kudyangjanibangkitungin, kadlongsoksubamacĕluba [9 9A] n, mamuwukdagingtuture, tannutugangmasĕkolaḥ, subakasepmarangrasa, ringdaginghajaḥ higuru, lanrarāmahanesuba. 0. 6. pĕlihebakattandihin, ngulurinñĕtenesuba, dhu kekantundadosrare, nuwutinñĕtmaplalihan, hĕngsaptĕken'gagĕlaran, solahengingha nggonmangruruḥ, pangupajiwakawĕkas. 0. 7. uduḥratusanghyangwidhi, gungakṣamahiwangti

Leaf 9

gaguritan-pasesed-01 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙ ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬲᬸᬂᬧᬤᬸᬓᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬰᬹᬡ᭄ᬬᬢᬫᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬳᭂᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬳᬶᬢ᭄ᬬᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬧ ᬢᬹᬢ᭄᭞ᬤᬸᬕᬶᬢᬦ᭄ᬦᬶᬓᭂᬮᬶᬦᬶᬯᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟ᬧᬗᬸᬦᬥᬶᬓᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬬᬦ᭄ᬘᭂ ᬦᬶᬂᬲᬬᬂᬭᬶᬂᬭᬵᬕ᭞ᬳᬦᬓᬾᬫᬮᬸᬢᬺᬱ᭄ᬡᬳᬶᬦ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬓᬾᬢᭀᬲᬲᬸᬮᬸᬃᬜ᭞ᬳᭂᬤᬘᭂᬦᬶᬂᬳᬶᬯᬂᬫᬶᬦᭂ ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦᬓᬾᬢᬦ᭄ᬪᬷᬦᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬬᬗᬾᬭᬶᬂᬭᬵᬕᬧᬢᬸᬄ᭞ᬲᬫᬶᬫᬗᬦ᭄ᬢᭂᬩᬂᬭᬵᬕ᭞ᬫᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬗᭀ [᭑᭐ 10A] ᬧᬾᬦᬶᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬓᬭᬳᬃᬚ᭄ᬚᬦ᭄᭟᭐᭟᭑᭟ᬤᬤᬫᬂᬗᬦ᭄ᬥᬧᬂᬳᬦᬓ᭄᭞ᬤᬾᬯᬾ ᬓᬾᬳᬧᬂᬓᬧᬸᬚᬶ᭞ᬳᬦᬓᬾᬳᬧᬗᬜᭂᬭᬄ᭞ᬫᬸᬘᬸᬓᬂᬩᭂᬦᭂᬄᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬧᬢᬸᬢᬾᬫᬢᬶᬫ᭄ᬧᬶᬢᬶᬫ᭄ᬧᬶ᭞ ᬫᬓᭂᬚᬂᬬᬫᬓ᭄ᬚᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬢᭀᬫᬮᬸᬧᭂᬤᬲᬂᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬜᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬜᬓ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬕᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬢᬶᬦᬹᬢ᭄ ᭞ᬲᬓᬶᬢᬓᬋᬧ᭄ᬳᬭᬵᬕ᭟᭐᭟᭓᭟ᬲᭂᬧᬢ᭄ᬕᬸᬫᬶᬦᬾᬳᬋᬧᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬫᬓᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬲᭂᬧᬢ᭄ᬲᬶ
Auto-transliteration
[9 9B] 9 tyang, hasungpadukanemangkin, sakingśūṇyatamasūr̀yya, mangdahĕntĕgmanaḥtityang, sahityahelingringpa tūt, dugitannikĕliniwang. 0. pupuḥsinom. 0. pangunadhikanurip. 0. 1. yancĕ ningsayangringrāga, hanakemalutr̥ĕṣṇahin, wantaḥketosasulur̀ña, hĕdacĕninghiwangminĕ hin, hanaketanbhīnayukti, sayangeringrāgapatuḥ, samimangantĕbangrāga, masuwudngo [10 10A] peninurip, siddhadurus, lantur̀mangguḥkarahar̀jjan. 0. 1. dadamangngandhapanghanak, dewe kehapangkapuji, hanakehapangañĕraḥ, mucukangbĕnĕḥpadidi, patutematimpitimpi, makĕjangyamakjapatūt, tomalupĕdasangpĕsan, ñenhanakeñak'hĕndigin, hapangtinūt , sakitakar̥ĕp'harāga. 0. 3. sĕpatguminehar̥ĕpang, hantomakatungguljati, sĕpatsi

Leaf 10

gaguritan-pasesed-01 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐ ᬓᬸᬢᬾᬧᬲᬚ᭞ᬤᬗᬾᬤᬾᬗᬂᬲᭂᬫᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬮᬸᬗᬾᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬱᬭᬶᬭᬶᬄᬩᬮᬸᬂᬩᬓᬸᬄ᭞ ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᭀᬮᬄᬓᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᭀᬮᬄᬲᬢᭀᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬱᬯᭂᬭᬸᬄ᭞ᬫᬶᬦᬩ᭄ᬢᭀᬂᬳᬤᬗ ᬲᭀᬭᬂ᭟᭐᭟᭔᭟ᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬲᭂᬫᬸᬲᭀᬮᬳᬾᬬᬢ᭄ᬦᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬚᬜᬸᬫ᭄ᬩᬸᬗᬂᬭᬵᬕ᭞ ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬾᬯᭂᬄᬫᬜᭂᬍᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬜ᭄ᬘᬾᬦ᭄ᬓᬾᬲᬦᬾᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦᬾᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄᬦᬾᬚᬸᬕᬸᬮ᭄᭞ [᭑᭑ 11A] ᬳᭂᬤᬳᬫ᭄ᬧᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬮᬕᬸᬢ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬲᬚᬤᭂᬓᬶᬮ᭄᭞ᬫᬧᬶᬗᬸᬬᬸᬓ᭄᭞ᬧᬃᬡ᭄ᬦᬬᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬢᬮᬂ᭟᭐᭟ ᭕᭟ᬳᬦᬓᬾᬫᬲᭂᬫᬸᬩᬶᬗᬃ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬲᬚᬚᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬶᬭᬶᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬸᬮᬯᬢᭂᬓ᭄ᬜᬩᭀᬗ᭄ᬕ᭞ᬫᬭᬩᬶᬲᬓᭂ ᬧᬶᬸᬧᬶᬃᬓᭂᬧᬶᬃ᭞ᬫ᭄ᬭᬱᬲᬸᬩᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬫᬭᬚᬫ᭄ᬩᭀᬢ᭄ᬜᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬓᬤᬾᬦᬲᬸᬩᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬩᬸᬓᬓᬢ ᬓᬾᬢᭂᬓᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬓᬯᬸᬩᬸᬮᬸ᭞ᬫ᭄ᬭᬱᬢᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬱᬫᬦ᭄ᬧᬥ᭟᭐᭟᭖᭟ᬳᬶᬤᬲᬂᬫ᭄ᬭᬵᬕᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬄ
Auto-transliteration
[10 10B] 10 kutepasaja, dangedengangsĕmuśakti, balungehanggennindihin, mraṣaririḥbalungbakuḥ, hĕntosolaḥkarākṣasan, mwangsolaḥsatosujāti, mraṣawĕruḥ, minabtonghadanga sorang. 0. 4. dabdabangcĕningdabdabang, sĕmusolaheyatnahin, hĕdajañumbungangrāga, deningmewĕḥmañĕl̥ĕhin, hĕñcenkesanesujāti, neprajñanmiwaḥnejugul, [11 11A] hĕdahampaḥcĕningmar̀ṇna, lagutkatonsajadĕkil, mapinguyuk, par̀ṇnayangcĕningmatalang. 0. 5. hanakemasĕmubingar̀, kondensajajantĕnririḥ, yenmulawatĕkñabongga, marabisakĕ p̶pir̀kĕpir̀, mraṣasubahandĕljāti, marajambotñakatĕpuk, kadenasubamakĕjang, bukakata ketĕkĕpin, kawubulu, mraṣatankṣamanpadha. 0. 6. hidasangmrāga'uttama, newuswruḥ

Leaf 11

gaguritan-pasesed-01 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑ ᬭᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬚᬷ᭞ᬲᬳᬶᬢ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬤᬧᬂᬭᬵᬕ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬯᬶᬯᬶᬢ᭄᭞ᬓᬗ᭄ᬕᬾᬳᬂᬩᬩᬯᭀᬲ᭄ᬕᬸᬫᬶ ᭞ᬓᬓᭂᬳᭂᬂᬤᬶᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬤᬸᬕᬶᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬳᬂᬧᬘᬸᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬲᬧ᭄ᬢᬢᬶᬫᬶᬭᬵᬗᭂᬜ᭄ᬘᭂᬕᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬜᬄᬧᬶᬢᬸ᭞ᬓᬯ ᬯᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬜᭂᬢ᭄ᬩᭀᬗ᭄ᬕ᭟᭐᭟᭗᭟ᬭᬶᬭᬶᬄᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬤᭂᬧᬗᬂ᭞ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬤᬦ᭄ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬳᬦᬾᬓᬵ ᬗ᭄ᬕᭂᬄᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬯᬯ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᬓᭂᬜᭂᬢᬾᬦᬸᬮᬸᬲ᭄ᬳᬤᬸᬂ᭞ᬲ [᭑᭒ 12A] ᬮᬸᬂᬮᬸᬂᬲᬪᬬᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬫᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬸᬳᬸ᭞ᬓᬲᬬᬗᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟᭐᭟᭘᭟ᬦᬄ ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᭂᬮᬳᬂᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬇᬜ᭄ᬘᭂᬧᬂᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬤᬲᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬭᬵᬕ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬫᬸᬧᬸᬢᬾᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ ᬳᬚᬓ᭄ᬫᬓᭂᬚᬂᬫ᭄ᬭᬶᬄᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬭᬢ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬤᬦᬾᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬗᬶᬲᬶᬥᬂᬲᬯᬦ᭄ᬜᬚᬵᬢᬶ ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬲᬯᬦᬾᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬜᭂᬭᬄ᭟᭐᭟᭙᭟ᬋᬲᭂᬧᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬩᭂᬳᬸᬕ᭄ᬤᬶᬳ
Auto-transliteration
[11 11B] 11 ringśāstrahajī, sahityangandapangrāga, deninghajriḥdadoswiwit, kanggehangbabawosgumi , kakĕhĕngdisisinrurung, dugikānggehangpacundang, saptatimirāngĕñcĕgin, puñaḥpitu, kawa wahantukñĕtbongga. 0. 7. ririḥtambĕtedĕpangang, tondenhĕntomadanjāti, hanekā nggĕḥkānggenwawa, hantuk'hidadanesami, dyastutambĕtnanghingjāti, pakĕñĕtenulushadung, sa [12 12A] lunglungsabhayantaka, manganūtinkraman'gumi, hĕntotuhu, kasayanganghantukjagat. 0. 8. naḥ hĕntomĕlahangpĕsan, iñcĕpangsajroninghati, dasumbungcĕningrāga, wireḥpamuputepasti, hajakmakĕjangmriḥkanti, saratpĕsannunastulung, maringhidadanesamyan, ngisidhangsawanñajāti , yanwuslampus, sawanepuputmañĕraḥ. 0. 9. r̥ĕsĕpangcĕningpangmĕlaḥ, mangdatanbĕhugdiha

Leaf 12

gaguritan-pasesed-01 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭑᭒ ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬂᬳᬤᬲᬯᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬜᬸᬚᬸᬃᬓᬲᭂᬫᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬩᭂᬦᭂᬳᬦ᭄ᬲᬮᬶᬂᬢᬢᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬲᬬᬗᬂ ᬧᬂᬳᬤᬸᬂ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂᬳᬧᬗᬫᭂᬮᬄ᭞ᬲᭀᬃᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬾᬫᬦᬹᬢ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬧᬂᬳᬦᬹᬢ᭄᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬗᬚᬶᬦᬶ ᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂᬢᭂᬕᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾᬚᬵᬢᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬗᭂᬢ᭄ᬤᬤᬶ ᬓ᭄ᬭᬡ᭞ᬫᬓᬯᬶᬢ᭄ᬗᬦᬶᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬲᬚᬫᬯᬶᬯᬶᬢ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂᬧᬂᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᭀᬮᬄ [᭑᭓ 13A] ᬧᬯᬶᬮᬗᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬓᬶᬂᬏᬓᬗᬯᬶᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬢᭂᬩᬾᬦ᭄ᬗᬮᬸᬯᬦᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬫᬶ ᬚᬶᬮ᭄᭟᭐᭟ᬓᬬᬳᭀᬦᬦ᭄ᬲᬂᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭟᭐᭟᭑᭟ᬩᭂᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬤᬧᭂᬲᬤ᭄ᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬧᬓᭂ ᬜᭂᬢ᭄ᬫᬫᭀᬢᭀᬄ᭞ᬤᭀᬦᬶᬂᬋᬓᬾ᭞ᬗᭂᬢᭀᬳᬶᬦ᭄ᬫᭀᬫᭀᬦᬾ᭞ᬗᬸᬮᬄᬳᬮᬸᬄ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬧᭂᬮᬸᬄᬧᬶᬤᬶ ᬢ᭄᭞ᬜᭂᬫᬓ᭄ᬕᬯᬾᬍᬓᬶᬕ᭄᭞ᬲ᭄ᬬᬧᬾᬢᬚᬶᬦᬶᬦ᭄ᬳᬤᬸ᭟᭐᭟᭒᭟ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬳᬮᬸᬄ᭞ᬫᬗᬸᬮᬢᬶᬦ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄
Auto-transliteration
[12 12B] 12 ti, singhadasawamajalan, ñujur̀kasĕmapadidi, bĕnĕhansalingtatingin, salingsayangang panghadung, hundukanghapangamĕlaḥ, sor̀singgiḥhemanūtlinggiḥ, hapanghanūt, solahengajini nhanak. 0. 10. yenpĕliḥngundukangtĕgak, twaranganūtinnejāti, hĕntosangĕtdadi kraṇa, makawitnganininhati, twaḥsajamawiwittunggil, nanghinghundukangpangpatūt, kadisolaḥ [13 13A] pawilangan, sinaḥsakingekangawit, twarapatūt, hulitĕbenngaluwanang. 0. pupuḥmi jil. 0. kayahonansangngulurinindriya. 0. 1. bĕningbagus, dapĕsadngulurin, pakĕ ñĕtmamotoḥ, doningr̥ĕke, ngĕtohinmomone, ngulaḥhaluḥ, takutpĕluḥpidi t, ñĕmakgawel̥ĕkig, syapetajininhadu. 0. 2. kadenhaluḥ, mangulatinpipis

Leaf 13

gaguritan-pasesed-01 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓ ᬫᬚᬮᬭᬦ᭄ᬫᭀᬢᭀᬄ᭞ᬗᬮᬶᬄᬫᬸᬮᬾ᭞ᬓᬦ᭄ᬭᬓᬫᬩ᭄ᬮᬃᬜᬾᬓ᭄᭞ᬮᬶᬬᬸᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬲᬂᬫᬤᬲᬃᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬫᬳᭀ ᬢᭀᬄᬓᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬅᬃᬣᬩ᭄ᬭᬡᬢᭂᬮᬲ᭄ᬮᬸᬤᬸᬲ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬲᬸᬩᬮᬘᬸᬃ᭞ᬫᭂᬢᬸᬜᭂᬢᬾᬧᬮᬶᬂ᭞ᬤᬶᬦᬶᬤᬶᬢᬸᬩᭂᬗᭀᬂ᭞ᬜᭂ ᬮ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭞ᬗᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬂᬧᭂᬮᬶᬳᬾ᭞ᬧᬢᬶᬚ᭄ᬮᬫᬸᬢ᭄᭞ᬧᭂᬲᬸᬉᬚᬃᬧᬮᬶᬂ᭞ᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬳᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬄᬢᬄᬳᬶᬤ ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭟ᬧᭂᬲᬸᬩᬸᬤᬸᬄ᭞ᬧᬵᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬄᬢᬶᬕ᭄ᬢᬶᬕ᭄᭞ᬓᬢᭀᬦᬂᬬᬲᬢᭀ᭞ᬤᬮᬶᬄᬚᭂᬮᬾ [᭑᭔ 14A] ᬓ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬲᭂᬗᬦ᭄ᬜᭂᬢ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭞ᬲᬸᬩᬮᬶᬫᬸᬄᬳᬦᬓᬾᬳᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦᬾᬫᬗ᭄ᬭᬘᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᭂᬧᬢᬶ ᬦ᭄ᬚᬳᬚᬶᬩᬸᬤᬸᬄ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬓᭂᬲᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬚᬵᬢᬶ᭟᭐᭟ᬤᬶᬚᬳᬮᬶᬄᬤᬶᬚᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬍᬕ ᬦ᭄ᬜᭂᬢᬾᬳᬦᬾᬚᬵᬢᬶ᭞ᬳᬦᬾᬓᬩᬯᭀᬲᬂᬩᬕ᭄ᬬ᭞ᬤᬸᬕᬶᬧᬮᬶᬂᬩᬓᬢ᭄ᬳᬮᬶᬄ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬗᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬲ᭄ᬮᬓ ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬯᬢ᭄ᬦᬂᬳᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬲᬬᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬲᬬᬦ᭄ᬳᬶᬗᬸᬄ᭞ᬗᬫ᭄ᬧᬶᬮᬂᬩ᭄ᬭᬡᬲᬲᬳᬶ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬢ
Auto-transliteration
[13 13B] 13 majalaranmotoḥ, ngaliḥmule, kanrakamablar̀ñek, liyutĕpuk, sangmadasar̀sugiḥ, maho toḥkakar̀ddhi, ar̀thabraṇatĕlasludus. 0. 3. subalacur̀, mĕtuñĕtepaling, diniditubĕngong, ñĕ lsĕldewek, ngĕngkĕbangpĕlihe, patijlamut, pĕsu'ujar̀paling, widhineharanin, tuḥtaḥhida mĕnektuwun. 0. 4. pĕsubuduḥ, pānaksomaḥtigtig, katonangyasato, daliḥjĕle [14 14A] k, hangsĕnganñĕtdewek, subalimuḥhanakeharanin, hanemangracinin, sĕpati njahajibuduḥ. 0. pupuḥginanti. 0. kĕsadyanjāti. 0. dijahaliḥdijaruruḥ, l̥ĕga nñĕtehanejāti, hanekabawosangbagya, dugipalingbakat'haliḥ, bantangisnganmasslaka , tanmarawatnanghakikit. 0. sayansugiḥsayanhinguḥ, ngampilangbraṇasasahi, takutta

Leaf 14

gaguritan-pasesed-01 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭑᭔ ᬗᭂᬳᬂᬧᬶᬲᬕ᭞ᬲᬢᬲᬮᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬭᬱᬳᬤᬦᬾᬗᬶᬢᬸᬗᬂ᭞ᬗᬺᬩᬸᬢ᭄ᬳᬃᬣᬳᬚᬶᬜᬶᬮᬶᬩ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬧᬶᬲᬕᬢᭀᬂ ᬩᬓᬢ᭄ᬕᬸᬕᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬱᬧᬥᬳᬶᬭᬶᬳᬢᬶ᭞ᬧᬥᬗᬤᬸᬲᭂᬩᭂᬂᬕᭂᬢᬃ᭞ᬓᭂᬜᬸᬂᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦᬜᬶᬮᬶᬩ᭄᭞ᬜᭂᬢ᭄ᬜᬓ ᬮᬶᬧᬸᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬚᭂᬮ᭞ᬫᬗᬢᭀᬦᬂᬳᬦᬓ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭟᭐᭟᭔᭟ᬫᬭᬢᬳᬸᬢᭂᬓᬾᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬯᬶᬢ᭄ᬦᬶᬂᬜ᭄ᬮᬶᬓ᭄ᬱᬶᬓ᭄ᬜᭂ ᬢ᭄ᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬯᭀᬄᬩᭀᬗ᭄ᬕᬦᬾᬫᬭᬗᭂᬦ᭄ᬤᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓᬾᬩᬓᬢ᭄ᬳᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬱᬩ᭄ᬭᬬᬦᬾᬗᬤᭂᬕᬂ᭞ᬚᬵ [᭑᭕ 15A] ᬢᬶᬜᬯᭀᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬭᬶ᭟᭐᭟ᬳᬯᬓᬾᬩᭂᬲ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬩᭂᬕᬸᬕ᭄᭞ᬩᭀᬗ᭄ᬕᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬭᬸᬗᬸ ᬭᬶᬂᬜᬫᬩ᭄ᬭᬬ᭞ᬜᬧᬢᬶᬦ᭄ᬳᬚᬶᬗ᭄ᬮᬯᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬗ᭄ᬭᬱᬲᬶᬂᬓ᭄ᬯᬗᬦ᭄ᬳᬫᬄ᭞ᬳᬧᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬶᬳᬂᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ ᭖᭟ᬓᭂᬜ᭄ᬘᭂᬕᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬸᬜᬄᬧᬶᬢᬸ᭞ᬫ᭄ᬭᬱᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬯᬓᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬲᬫᬧᬥ᭞ᬫ᭄ᬭᬱᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬩᬕᬸ ᬲ᭄ᬭᬶᬭᬶᬄ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬜᬧᬶᬦᬶᬄᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬲᬶᬂᬳᬤᬗᬲᭀᬭᬂᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬥᬧᬢᬸᬄ᭞ᬧ
Auto-transliteration
[14 14B] 14 ngĕhangpisaga, satasalangdihati, raṣahadanengitungang, ngr̥ĕbut'har̀thahajiñilib. 0. 3. pisagatong bakatgugu, kraṣapadhahirihati, padhangadusĕbĕnggĕtar̀, kĕñungnehanggonañilib, ñĕtñaka liputlanjĕla, mangatonanghanaksugiḥ. 0. 4. maratahutĕkenunduk, witningñliksyikñĕ tpadidi, woḥbongganemarangĕndas, hanakebakat'haranin, kraṣabrayanengadĕgang, jā [15 15A] tiñawokar̀ddhiniri. 0. hawakebĕssangĕtbĕgug, bonggatĕkendeweksugiḥ, tanrungu ringñamabraya, ñapatinhajinglawanin, reḥngraṣasingkwanganhamaḥ, hapabwinhidihangkanti. 0. 6. kĕñcĕganbanpuñaḥpitu, mraṣatĕkenhawakinggil, twarahadasamapadha, mraṣadewekbagu sririḥ, salwir̀ñapiniḥuttama, singhadangasorangpasti. 0. hĕngsaptĕkenpadhapatuḥ, pa

Leaf 15

gaguritan-pasesed-01 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭕ 15B] ᭑᭕ ᬓᭂᬜᭂᬢ᭄ᬜᬫᬦᬾᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬜᬓ᭄ᬚᭂᬓ᭄ᬚᭂᬓᬂ᭞ᬫᬲᬶᬄᬚᬧᬥᬳᬶᬗᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬕᬶᬳᬾᬧᭂᬚᬂᬤᬶᬚᬸᬫᬄ ᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬳᬦᬓᬾᬳᭂᬦ᭄ᬤᭀᬕᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭘᭟ᬫᬭᬩᬓᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬗᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬲᬤ᭄ᬬᬪᬕ᭄ᬬᬦᬾᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬬ ᬧᬭᬶᬲᬶᬸᬰᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬜᭂᬢ᭄ᬢᬩᬸᬄᬮᬓ᭄ᬱᬡᬰᬸᬘᬶ᭞ᬳᬦᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢ᭄ᬯᬄᬰ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬜ᭞ᬲᬸᬮᬸᬄᬲᬸᬮᬸᬃᬜᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭟᭐᭟ ᭙᭟ᬓᭂᬦᭂᬳᬾᬳᬧᬂᬤᬩᭂᬕᬸᬕ᭄᭞ᬤᬢᬩᬸᬳᬾᬳᬤᬫᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬦᬾᬳᬧᬂᬭᬧᬄ᭞ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬮᬦᬶ [᭑᭖ 16A] ᬢᬢ᭄ᬯᬫᬲᬶ᭞ᬯᬶᬢ᭄ᬜᭂᬢᬾᬲᬮᬶᬂᬭᬸᬗᬸᬯᬂ᭞ᬧᬥᬩᭂᬤᬓ᭄ᬫᬦᬢᬶᬗᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬸᬘᬸᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬲᬰᬵᬦ ᭟᭐᭟᭑᭟ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬮ᭄ᬳᬤᬚᬦᬶᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬉᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬫᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᭀᬮᬶᬳᬂᬲᬸᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬉᬭᬶ ᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬪᭀᬕᬉᬧᬪᭀᬕ᭟᭐᭟᭒᭟ᬧᭂᬮᬸᬢ᭄ᬫᬮᬸ᭞ᬳᬦᬾᬫᬵᬤᬦ᭄ᬲᬸᬮᬸᬃᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬳᬧᬓᬾᬓ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬜ᭞ ᬲᬗ᭄ᬓᬢᭂᬫᬸᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬳᭂᬤᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸ᭞ᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬤᬕᬶᬂᬓᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬢᬸᬯᬄᬢᬢᭂᬮᬸ᭞ᬓᬯᬶᬢ᭄ᬧ
Auto-transliteration
[15 15B] 15 kĕñĕtñamanejāti, tusinghadañakjĕkjĕkang, masiḥjapadhahingĕnin, sugihepĕjangdijumaḥ , ngudyanghanakehĕndogin. 0. 8. marabakatbanngaruruḥ, sadyabhagyanesujāti, trikaya paris̶śuddha, ñĕttabuḥlakṣaṇaśuci, hanehĕntotwaḥśraṇanña, suluḥsulur̀ñasujāti. 0. 9. kĕnĕhehapangdabĕgug, databuhehadamangungkulin, lakṣaṇanehapangrapaḥ, kĕmbanlani [16 16A] tatwamasi, witñĕtesalingrunguwang, padhabĕdakmanatingin. 0. pupuḥpucung. 0. putrasaśāna . 0. 1. cĕningbagus, sangkalhadajanitĕpuk, undukemanjanma, siddhamolihangsuker̀tti, uri planduḥ, jangkĕpbhoga'upabhoga. 0. 2. pĕlutmalu, hanemādansulur̀patūt, hapakekraṇanña, sangkatĕmubukajani, hĕdatandru, ngĕngsapangdagingkaswecan. 0. 3. tuwaḥtatĕlu, kawitpa

Leaf 16

gaguritan-pasesed-01 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭑᭖ ᬜ᭄ᬘᭂᬭᬾᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬦᬾᬤᬤᬶᬲ᭄ᬬᬓ᭄ᬭᬡ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬮ᭄ᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬦᬄᬦᬾᬢᬶᬸᬩᬶᬸᬲᬶᬸᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬫᭂᬮᬳᬂ ᬘᭂᬦᬶᬂᬋᬱᭂᬧᬂ᭟᭐᭟᭔᭟ᬧᬶᬦᬶᬄᬫᬮᬸ᭞ᬕᬸᬭᬸᬭᬸᬧᬓᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦᬾᬧᬮᬶᬢ᭄ᬤᬸᬯ᭞ᬕᬸᬭᬸᬧᬗᬚ᭄ᬬᬦ᭄ᬘᭂ ᬦᬶᬂ᭞ᬓᬧᬶᬂᬢᭂᬮᬸ᭞ᬇᬦᬸᬘᬧ᭄ᬕᬸᬭᬸᬯᬶᬰᬾᬱ᭟᭐᭟᭕᭟ᬬᬬᬄᬳᬶᬩᬸ᭞ᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄ᬫᬮᬸ᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬗ ᬤᬓᬂ᭞ᬭᬵᬕᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬤᬸᬯᬸᬃ᭞ᬓᬧᬺᬢᬾᬦᬶᬦ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬤ᭟᭐᭟᭖᭟ᬘᭂᬦᬶᬂᬩ [᭑᭗ 17A] ᬕᬸᬲ᭄᭞ᬧᬮᬶᬢ᭄ᬤᬸᬯᬦᬾᬫᬦᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬕᬸᬭᬸᬲᬓᭀᬮᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬲ᭄ᬯᬾᬘᬗᬸᬭᬸᬓ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬯᭂᬭᬸᬄ᭞ᬫᬭᬶᬂ ᬤᬕᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬓ᭄ᬱᬭ᭟᭐᭟᭗᭟ᬫᬸᬮᬤᬶᬢᬸ᭞ᬲᬓᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦᬾᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂ ᬫᬗᬫᭀᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬢᬹᬃᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬳᬃᬚ᭄ᬚ᭟᭐᭟᭘᭟ᬧᬮᬶᬢ᭄ᬢᭂᬮᬸ᭞ᬲᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬧ ᬢᬹᬢ᭄ᬲᬸᬂᬲᬸᬂ᭞ᬲᬂᬫᬗᬫᭀᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬦᭂᬤᬸᬗᬶᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬧᭂᬮ᭄‌ᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬚᬕᬢᬾᬭ
Auto-transliteration
[16 16B] 16 ñcĕrekawuwus, nedadisyakraṇa, sangkaltĕpukbukajani, naḥnet̶b̶s̶bagus, mĕlahang cĕningr̥ĕsyĕpang. 0. 4. piniḥmalu, gururupakakawuwus, hanepalitduwa, gurupangajyancĕ ning, kapingtĕlu, inucapguruwiśeṣa. 0. 5. yayaḥhibu, nepatūtbhaktininmalu, reḥhidanga dakang, rāgancĕningbukajani, kantiduwur̀, kapr̥ĕteninholiḥhida. 0. 6. cĕningba [17 17A] gus, palitduwanemanutug, gurusakolahan, hidaswecangurukcĕning, jantoswĕruḥ, maring dagingsar̀wwākṣara. 0. 7. muladitu, sakingakṣaranetĕpuk, nengawinangprajñan, ningkahang mangamonghurip, huriplanduḥ, tūr̀siddhamangguḥrahar̀jja. 0. 8. palittĕlu, saneñandangpa tūtsungsung, sangmangamongjagat, reḥhidanĕdungin'gumi, ngĕmpĕlśatru, mangdajagatera

Leaf 17

gaguritan-pasesed-01 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭑᭗ ᬳᬃᬚ᭄ᬚ᭟᭐᭟᭙᭟ᬓᬾᬢᭀᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬤᬘᭂᬦᬶᬂᬤᬫᬂᬫᬫᬸᬭᬸᬕ᭄᭞ᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬫᭀᬦ᭄ᬫᭀᬦᬂ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬧᭂ ᬤᬦ᭄ᬓᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬅᬧᬂᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦᭂᬓᬾᬂᬫᬦᬄᬲᬓᬶᬂᬢᭂᬯᬲ᭄᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬫᬓᬧᬸᬘᬸᬓ᭄᭞ᬳᬦᬾᬢ᭄ᬯ ᬭᬤᬤᬶᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬚᭂᬚᭂᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬇᬚᭃᬂᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᬶᬤᬢᬸᬳᬸ᭞ᬲᬂᬲᬗ᭄ᬓᬧᬭᬦᬶᬂᬲ ᬭᬵᬢ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬓᬸᬫᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭐᭟ᬰᬸᬪᬅᬰᬸᬪᬓᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭑᭟ᬚᭂᬮᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬫᬩᬸᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬤᬶ [᭑᭘ 18A] ᬳᬸᬮᬸᬳᬢᬶ᭞ᬫᭂᬮᬳᬂᬫᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬬᬫᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬩᭂᬦᭂᬄᬩᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂ᭟᭐᭟᭒᭟ᬧ᭄ᬭ ᬤᬾᬲᬚ᭞ᬩᭂᬦᭂᬄᬩᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᭂᬫᬸᬲᭀᬮᬄᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬜᬫᬩ᭄ᬭᬬᬧᬥᬳᬲᬶᬄ᭞ᬮᬶᬬᬸᬗᭂᬮᬄ ᬧᬲ᭄ᬯᬶᬢ᭄ᬭᬬᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬤᬫᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂᬘᬶᬢ᭄ᬢᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬓᬩᭀᬗ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬤᬾᬓ ᬯᭂᬓᬲ᭄ᬫᬫᬸᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬜᬫᬚᭀᬄᬫᬸᬲᬸᬄᬗᬋᬧᬂ᭟᭐᭟᭔᭟ᬧᬵᬧᬦ᭄ᬭᬓ᭞ᬤᬤᬶᬤᬤᭀᬍᬕᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞
Auto-transliteration
[17 17B] 17 har̀jja. 0. 9. ketobagus, dacĕningdamangmamurug, neñandangmonmonang, patūtpĕ dankabhaktinin, apangnulus, nĕkengmanaḥsakingtĕwas. 0. 10. makapucuk, hanetwa radadiluput, bhaktinejĕjĕrang, ringijönghidahyangwidhi, hidatuhu, sangsangkaparaningsa rāt. 0. pupuḥkumambang. 0. śubha'aśubhakar̀mma. 1. jĕlemĕlaḥ, mabungkildi [18 18A] huluhati, mĕlahangmangrakṣa, hĕntoyamadewekkanti, yeningbĕnĕḥbanningkahang. 0. 2. pra desaja, bĕnĕḥbanningkahangbuddhi, sĕmusolaḥyatna, ñamabrayapadhahasiḥ, liyungĕlaḥ paswitrayan. 0. 3. yeningdamang, banngundukangcittabuddhi, ngulurinkabonggan, pradeka wĕkasmamur̀tti, ñamajoḥmusuḥngar̥ĕpang. 0. 4. pāpanraka, dadidadol̥ĕgan'gumi,

Leaf 18

gaguritan-pasesed-01 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭑᭘ ᬯᬢᬗᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬫᬓᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬤᬶᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬫᬗ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬂ᭟᭐᭟᭕᭟ᬦ᭄ᬢᭀᬫᭂᬮᬳᬂ᭞ᬧᬶ ᬦᭂᬳᬶᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬧᬂᬲᬳᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᬫᬶᬸᬩᭂᬓᭂᬮᬦ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬾᬫᬾᬓ᭄ᬩᬧᬦᬾᬚᬵᬢᬶ᭞ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄‌ᬬᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂ ᬫᬦᬄ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬥᬂᬥᬂᬕᬸᬮ᭟᭐᭟ᬧ᭄ᬬᬕᭂᬫᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭐᭟ᬉᬥᬸᬄᬦᬵᬦᬓ᭄᭞ᬫᭂᬮᬶᬤ᭄ᬩᬧᬫᬓᬾ ᬮᬶᬂ᭞ᬳᬧᬂᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬗᬮᬶᬄᬕᬕᭂᬮᬭᬦ᭄᭞ᬫᬓᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧᬾ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ [᭑᭙ 19A] ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬶᬄᬘᭂᬦᬶᬗᬾᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬜᬸᬮᬸᬭᬂᬲᬲᬸᬮᬸᬃᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬭᬳᬬᬸ᭞ᬤᬶᬚᬕᬢᬾᬤᬶᬦᬶᬦᬵᬦᬓ᭄᭞ ᬤᬳᬢ᭄ᬫᬾᬯᭂᬄ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬵᬓᬾᬄᬗᬯᬶᬦᬂᬧᬮᬶᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄᬳᬶᬲᬸᬦᬭᬶᬓᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬸᬦᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬤᬾ ᬬᬂᬩᬧᬤᬶᬦᬶ᭞ᬘᬭᬶᬓ᭄ᬲᬢ᭄ᬯ᭞ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬧᬫ᭄ᬭᬕᬢ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶᬭᬭᬾᬭᬭᬾᬦᬾ᭞ᬫᬧᬮ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬬᬧ ᬕ᭄ᬭᬸᬤᬸᬕ᭄᭞ᬫᬓᭂᬭᬶᬂᬓᭂᬭᬶᬗᬦ᭄ᬩᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬦᬸᬚᬸᬲᬸᬦᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬ
Auto-transliteration
[18 18B] 18 watanganmajalan, satmakahidupedini, twarahadamangringsunang. 0. 5. ntomĕlahang, pi nĕhincĕningpangsahi, hanggenbam̶bĕkĕlan, panglemekbapanejāti, buntilyasajroning manaḥ. 0. pupuḥdhangdhanggula. 0. pyagĕmurip. 0. udhuḥnānak, mĕlidbapamake ling, hapangyatna, ngaliḥgagĕlaran, makakantininghuripe, mangdenesiddhakatĕpuk, [19 19A] sundiḥcĕningemamar̀ggi, ñulurangsasulur̀mar̀gga, mangungsirahayu, dijagatedininānak, dahatmewĕḥ, mar̀ggākeḥngawinangpaling, mangruruḥhisunarikan. 0. sunarikan, hangde yangbapadini, cariksatwa, nemadanpamragat, sakadirarerarene, mapalyanyapa grudug, makĕringkĕringanbingkiḥ, saminujusunarikan, yeningsāmpunrawuḥ, masur̀yya

Leaf 19

gaguritan-pasesed-01 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭑᭙ ᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬸᬦᬭᬶᬓᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬍᬕ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬧᬦᬤᬶᬦᬾᬫᬗ᭄ᬮᬸᬧᬸᬢᬂ᭟᭐᭟᭓᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬾ ᬯᭂᬄ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬤᬶᬦᬶᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬯᬂ᭞ᬲᬸᬦᬭᬶᬓᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬳᬶᬫᬵᬦᬸᬱᬦᬾ᭞ᬳᬦᬾᬲᬢ ᬢᬓᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬸᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬤ᭄ᬬᬪᬕ᭄ᬬᬲᬸᬓᬯᬶᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬂ ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᭀᬓ᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬗ᭄ᬤᬾᬬᬂᬩᬧᬬᬦ᭄ᬓᭂᬦᬶ᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬸᬦᬭᬶᬓᬦ᭄ᬜ᭟᭐᭟᭔᭟ᬲᬢ᭄ᬫᬓ [᭒᭐ 20A] ᬬᬂ᭞ᬅᬗ᭄ᬕᬦᬶᬂᬰᬶᬱ᭄ᬬᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬦ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬫᬲᭂᬓᭀᬮᬄ᭞ᬤᬶᬦᬶᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬚᬕᬢᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬮᬤ᭄ᬢᭂ ᬮᬤ᭄ᬫᬳᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᭀᬮᬶᬄᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄ᬲᬸᬓᬶᬮ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬸ ᬮᬶᬧᬸᬘᬶᬮ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬘᬭᬩᬸᬦ᭄ᬫᬮᬶᬮᬶᬢ᭄ᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬧᬕᬸᬭᬸᬯᬦ᭄᭟᭐᭟᭕᭟ ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬤᬲᬃᬜᬢᬧᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬦ᭄ᬤᬂᬮᬭ᭞ᬤᬳᬢᬶᬂᬧᬓᬾᬯᭂᬄ᭞ᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ᬤᬶᬦᬶᬤᬶᬚᬕᬢᬾ᭞
Auto-transliteration
[19 19B] 19 kringsunarikan, sinaḥl̥ĕga, wireḥtwarabintitmaliḥ, panadinemangluputang. 0. 3. sangkanke wĕḥ, huripedinicĕning, twaratawang, sunarikanmanaḥ, tatujonhimānuṣane, hanesata takaruruḥ, mangdenemangguḥsuker̀tti, sadyabhagyasukawir̀yya, mangguḥhuriplanduḥ, rumakṣatring indraloka, sapunika, hangdeyangbapayankĕni, kapangguḥsunarikanña. 0. 4. satmaka [20 20A] yang, angganingśiṣyayukti, himānuṣa, nrañjingmasĕkolaḥ, dinisajroningjagate, tantĕladtĕ ladmahuruk, hapangsiddhamoliḥker̀tti, paplajahansukilpisan, singsuwudsuwudtĕpuk, hu lipucilkantipragat, sukaduḥka, carabunmalilitlilit, hĕntohanggonpaguruwan. 0. 5. sangkanprajñan, dasar̀ñatapaker̀tti, nandanglara, dahatingpakewĕḥ, tĕpukdinidijagate,

Leaf 20

gaguritan-pasesed-01 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭒᭐ ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬂᬢᬸᬳᬸ᭞ᬳᬶᬘᬦᬾᬓᬮᬯᬦ᭄ᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬲᬢᬢᬯᭀᬂᬧᬲᬄᬧᬲᬄ᭞ᬯᬮᬸᬬᬓᬤᬶᬕᬸ ᬭᬸ᭞ᬗ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭄ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬳᬶᬚᬦ᭄ᬫᬲᬸᬬᬸᬕ᭄ᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬫᬜᬭᬓᬭᬶᬂᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭟᭐᭟ ᭖᭟ᬓᬾᬢᭀᬦᬵᬦᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬘᭂᬦᬶᬂᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬚ᭞ᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬦᬧ᭄ᬓᬮ᭞ᬕᭂᬭᬶᬂᬧᬓᬾᬯᬸᬄᬫᬦᬶᬩᬾᬦ᭄᭞ ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬩᬗ᭄ᬕᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬮ᭄ᬬᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬯᬦ᭄ᬢᬄᬕᬕᬫ᭄ᬩᬭᬦ᭄᭞ᬧᬗᬚᬄᬲᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ [᭒᭑ 21A] ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓᬦᬢᬦ᭄ᬧᬲᬄ᭞ᬓᬤᬶᬚᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬭᬯᬸᬄᬜᬫᬕᬶᬮᬶᬃ᭞ᬯᬮᬸᬬᬧᭂᬢᭂᬂᬮᬦᬼᬫᬄ᭟᭐᭟ ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟᭐᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬭᬦᬶᬂᬤᬤᬶ᭟᭐᭟ᬉᬥᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬧ᭞ᬲᬤᬫᭂᬮᬶᬤ᭄ᬩᬧᬦᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ ᭞ᬲᭂᬓᭂᬦᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬳᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂᬤᬍᬓᬶᬕ᭄ᬫᬲᬓᭀᬮᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬫᬸᬮ᭞ᬤᬶᬢᬸᬕᭂᬦᬄᬜᬧᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ ᬫᬮᬚᬄᬫᬦᬶᬗ᭄ᬓᬳᬂᬭᬵᬕ᭞ᬓᬯᭂᬓᬲ᭄ᬫᬗᬫᭀᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭐᭟᭒᭟ᬳᭂᬳᬘᭂᬦᬶᬂᬗᬸᬮᬄᬳᬾᬮᬄ᭞
Auto-transliteration
[20 20B] 20 sukaduḥkabuñcingtuhu, hicanekalawantangis, satatawongpasaḥpasaḥ, waluyakadigu ru, nglugrahinpaplajahan, mangdayatna, hijanmasuyugsujāti, mañarakaringsukaduḥka. 0. 6. ketonānak, mangdacĕninghuning, sāmpunangja, duḥkitanapkala, gĕringpakewuḥmaniben, sāmpunangbanggaringkayun, rikālamangguḥlyanghati, hĕntowantaḥgagambaran, pangajaḥsangguru, [21 21A] sukaduḥkanatanpasaḥ, kadijantra, rawuḥñamagilir̀, waluyapĕtĕnglanl̥ĕmaḥ. 0. pupuḥpangkur̀. 0. sangkanparaningdadi. 0. udhuḥcĕningpyanakbapa, sadamĕlidbapanuturincĕning , sĕkĕnangcĕningmahuruk, hĕdal̥ĕkigmasakolaḥ, wireḥmula, ditugĕnaḥñapituhu, malajaḥmaningkahangrāga, kawĕkasmangamonghurip. 0. 2. hĕhacĕningngulaḥhelaḥ,

Leaf 21

gaguritan-pasesed-01 21.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭑ 21B] ᭒᭑ ᬫᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬜᭂᬢ᭄ᬘᭂᬦᬶᬗᬾᬫᬮᬮᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬭᬸᬄᬗᬸᬭᬶᬂᬳᬚᬄᬕᬸᬭᬸ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬸᬮᬓᬾᬯᭂᬄᬲᬚ᭞ᬗᬮᬓ᭄ᬱᬡ ᬬᬂ᭞ᬲᬧᬢᬸᬤᬸᬳᬶᬂᬳᬶᬕᬸᬭᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬮᬸᬄᬩᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬗᭀᬫᭀᬗᬂ᭞ᬫᬸᬮᬓᭂᬢᬶᬮ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭟ ᬬᬾᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬗᬶᬩ᭄ᬭᬲᬂ᭞ᬳᬸᬮᬶᬘᭂᬭᬶᬓ᭄ᬗᬸᬢᬂᬲᭀᬮᬳᬾᬍᬓᬶᬕ᭄᭞ᬲᭂᬫᭂᬗᬦ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬸᬗᬂᬲᬧᬸᬢ᭄᭞ᬤᬚᬩᬸᬗ᭄ᬓᭂᬃ ᬤᬶᬧᬸᬍᬲᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬚ᭞ᬳᬗᭂᬢᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬫᬬᬸᬲ᭄᭞ᬤᬶᬗᬶᬦᬾᬢᭀᬂᬓᭀᬤᬕ᭄ᬓᭀᬤᬕ᭄᭞ᬤᬸᬕᬶ [᭒᭒ 22A] ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬓᭂᬦᭂᬄᬍᬗᬶᬢ᭄᭟᭐᭟᭔᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬤᬸᬂᬲᬸᬩᬫᬧᬸᬜ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬍᬓᬶᬕ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬤᬶᬭᬵᬕᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬗᬾ᭞ᬢ᭄ᬯᬭ ᬗᬾᬢᬗᬂᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬤᬶᬲᬸᬩᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬗᬾᬳᭀᬤᬄ᭞ᬲᬶᬦᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬧᭂᬮᬶᬄᬩᬦ᭄ᬗᬶᬢᬸᬗᬶᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬜᬾ ᬦ᭄ᬮᬓᬃᬳᬶᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬳᬃ᭞ᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬯᬸᬲ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭕᭟ᬩᬸᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬩᬧᬦᬸᬦ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬫᬓᬯᬶᬯᬶ ᬢ᭄ᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬲᬗᬸᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬲᬓᬶᬂᬯᭀᬄᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬫᭂᬢᬸ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬫᬬᬸᬲᬾᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬢᬹᬃᬫᬩᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬤᬕᬶᬂᬳᬚᬄ
Auto-transliteration
[21 21B] 21 mangulurinñĕtcĕningemalali, tanruḥnguringhajaḥguru, deningmulakewĕḥsaja, ngalakṣaṇa yang, sapatuduhinghiguru, twaḥhaluḥbantasngomongang, mulakĕtilyankar̀ddhinin. 0. 3. yencĕningtwarangibrasang, hulicĕrikngutangsolahel̥ĕkig, sĕmĕnganngĕntungangsaput, dajabungkĕr̀ dipul̥ĕsan, hapansaja, hangĕtengawinangmayus, dinginetongkodagkodag, dugi [22 22A] mĕntikkĕnĕḥl̥ĕngit. 0. 4. yenkadungsubamapuña, gringl̥ĕkigmĕntikdirāgancĕninge, twara ngetangangkapungkur̀, disubancĕningehodaḥ, sinaḥpisan, pĕliḥbanngitunginunduk, ñe nlakar̀hidihindahar̀, memebapawusninggalin. 0. 5. bukabawosbapanunyan, makawiwi tkapungkur̀sanguncĕning, sakingwoḥpakar̀ddhimĕtu, hantĕngmayusemakar̀yya, tūr̀mabantang, daginghajaḥ

Leaf 22

gaguritan-pasesed-01 22.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭒ 22B] ᭒᭒ ᬳᬚᬄᬕᬸᬭᬸ᭞ᬦᬾᬩᬓᬢ᭄ᬤᬶᬲᭂᬓᭀᬮᬳᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓᬾᬫᬲᭂᬓᭀᬮᬄᬗᬹᬦᬶ᭟᭐᭟᭖᭟ᬩᬧᬚᬦᬶᬲᬸᬩ ᬢᬸᬯ᭞ᬲᬤᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬘᬂᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬾᬂᬜᭂᬢ᭄ᬩᬧᬦᬾᬲᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬫᬜᭂᬲᭂᬤᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬵ ᬦᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬳᭂᬤᬳᬫ᭄ᬧᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬸᬭᬸᬓ᭄᭞ᬚᭂᬫᭂᬢᬂᬭᬵᬕᬦᬾᬫᬮᬚᬄ᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬕᬸᬮᬶᬓᬶ ᬦ᭄ᬲᬳᬶ᭟᭐᭟᭙᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬩᬧ᭞ᬳᬧᬂᬚᬵᬢᬶᬫᬮᬚᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬘᭂᬦᬶᬂ [᭒᭓ 23A] ᬳᬦᬾᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬭᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬩᬧ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬭᬵᬕᬲᬯᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬫᬓᬕᬫ᭄ᬩᬃᬤᬾ ᬯᬾᬓ᭄ᬩᬧ᭞ᬤᬶᬕᬸᬫᬶᬦᬾᬤᬶᬦᬶᬘᭂᬦᬶᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬥ᭟᭐᭟ᬢ᭄ᬭᬶᬋᬡ᭟᭐᭟᭑᭟ᬉᬥᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂ ᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᬬᬂ᭞ᬦᬾᬢᬸᬢᬸᬃᬩᬧᬦᬾᬕᬶᬲᬶ᭞ᬳᭂᬤᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂ᭞ᬩᬘᬓᬦ᭄ᬳᬸᬢᬗᬾᬢᭂᬮᬸ᭞ᬳᬦᬾ ᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬋᬡ᭞ᬦᬄᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬩᬧᬜᬤ᭄ᬬᬫᬜᬶᬦᬳᬂ᭟᭐᭟ᬤᬾᬯᬋᬡᬓᬧᬺᬢᬫ᭞
Auto-transliteration
[22 22B] 22 hajaḥguru, nebakatdisĕkolahan, dukemasĕkolaḥngūni. 0. 6. bapajanisuba tuwa, sadamirib'henggalpacangninggalin, sakengñĕtbapanesuluk, mañĕsĕdangtĕkenpā nak, hapangmĕlaḥ, hĕdahampaḥcĕningmuruk, jĕmĕtangrāganemalajaḥ, śāstraneguliki nsahi. 0. 9. yencĕningbhaktiringbapa, hapangjātimalajaḥcĕningbĕcik, wireḥcĕning [23 23A] hanepatūt, manglanturanghuripbapa, deningwantaḥ, cĕningmarāgasawahidup, makagambar̀de wekbapa, diguminedinicĕning. 0. pupuḥginadha. 0. trir̥ĕṇa. 0. 1. udhuḥcĕning bagussayang, netutur̀bapanegisi, hĕdacĕningmangĕngsapang, bacakanhutangetĕlu, hane kabawostrir̥ĕṇa, naḥcĕning, bapañadyamañinahang. 0. dewar̥ĕṇakapr̥ĕtama,

Leaf 23

gaguritan-pasesed-01 23.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭓ 23B] ᭒᭓ ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬋᬡᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮᬶᬦ᭄᭞ᬋᬱᬶᬋᬡᬧᬶᬦᬶᬄᬳᬸᬦ᭄ᬢᬢ᭄᭞ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬘᭂᬦᬶᬂᬢᬳᬸ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬩᭂᬦᭂᬳᬂ ᬦᭂᬩ᭄ᬢᭂᬩᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂ᭟᭐᭟᭓᭟ᬳᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬤᬾᬯᬋᬡ᭞ᬜᬶ ᬳ᭄ᬦᬬᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬲᬂᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᬭᬦᬶᬂᬲᬭᬵᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬕᬬᬦ᭄ᬳᬶᬤᬧᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳᬲᬸᬂᬮᬸᬕ᭄ᬭ ᬩᭀᬬᬦᬸᬕᬶ᭞ᬮᬓᬂᬫᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟᭐᭟᭔᭟ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬋᬡᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬳᬧᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬚ [᭒᭔ 24A] ᬳᬾᬮᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬮᬮᬸᬳᬸᬃᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬚᬵᬢᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬧ᭄ᬭᬕᬬᬦ᭄ᬲᬸᬮᬸᬃᬳᭂᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄᭞ᬯᬶᬢ᭄ᬦᬶᬂᬦᬶᬢᬶ ᬲ᭄᭞ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬵᬕᬦᬭᬲᬶᬦᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭐᭟᭕᭟ᬧᬫ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬚᬦᬶᬲᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬓᭂᬤ᭄ᬢᭂᬮᬸᬦᬾᬓᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄᭞ᬋᬱᬶᬋ ᬡᬓᬩᬯᭀᬲᬂ᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬭᬶᬂᬋᬱᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭞ᬫᬳᬶᬘᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬕᬶᬂᬓᭂ ᬘᬧ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬓ᭄ᬱᬭ᭟᭐᭟᭖᭟ᬲᭀᬮᬳᬾᬫᬦᬯᬸᬃᬋᬡ᭞ᬰ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬜᬢ᭄ᬯᬄᬬᬚ᭄ᬜᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬮᬮᬶᬫ
Auto-transliteration
[23 23B] 23 pitrar̥ĕṇamanimbalin, r̥ĕsyir̥ĕṇapiniḥhuntat, sumangdenecĕningtahu, hĕntobĕnĕhang nĕbtĕbang, deningjāti, tanñandanghĕntohĕngsapang. 0. 3. hanemadandewar̥ĕṇa, ñi hnayangbhaktiringwidhi, sangsangkanparaningsarāt, pragayanhidapituhu, yantanhidahasunglugra boyanugi, lakangmanĕpukinjagat. 0. 4. pitrar̥ĕṇararisnimbal, hapangcĕningsaja [24 24A] heling, ringswecanlaluhur̀samyan, deninghidajātituhu, pragayansulur̀hĕmbahan, witningniti s, sangmrāganarasinamyan. 0. 5. pamragatjanisatwayang, pangkĕdtĕlunekabuñcit, r̥ĕsyir̥ĕ ṇakabawosang, bhaktineringr̥ĕsyituhu, deninghidasāmpunsweca, mahicahin, dagingkĕ capsar̀wwākṣara. 0. 6. solahemanawur̀r̥ĕṇa, śraṇanñatwaḥyajñacĕning, lalima

Leaf 24

gaguritan-pasesed-01 24.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭔ 24B] ᭒᭔ ᬢ᭄ᬯᬄᬩᬘᬓᬦ᭄ᬜ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬩᬧᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬲᬸᬮᬸᬭᬂᬩᬧᬦᬶᬗ᭄ᬕᭂᬮᬲᬂ᭞ᬦᬄᬦᬾᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᭂᬮᬳᬂᬘᭂᬦᬶᬂ ᬫᬶᬋᬗᬂ᭟᭐᭟᭗᭟ᬓᬧᬺᬢᬫᬤᬾᬯᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬬᬚ᭄ᬜᬓᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬓᬢᬶᬕᬫᬵᬦᬸᬱᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬋᬱᬶ ᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬓᬘᬢᬸᬃ᭞ᬦᬾᬓᬮᬶᬫᬪᬸᬢᬬᬚ᭄ᬜᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᬭᬶᬤᬩ᭄ᬤᬤᬶᬸᬩᬾᬫᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬳᬧᬂᬢᭂᬢᭂᬲ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬢ [᭒᭕ 25A] ᬳᬸ᭞ᬳᬧᬂᬤᬧᭂᬮᬶᬄᬕᬘᭀᬓᬦ᭄᭞ᬤᬸᬕᬶᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬧ᭄ᬓᬵᬮᬗᬢᬸᬭᬂᬬᬚ᭄ᬜ᭟᭐᭟᭙᭟ᬦᬾᬳᬶᬦᬸᬘᬧ᭄ᬤᬾ ᬯᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬜᬶᬳ᭄ᬦᬬᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬅᬕᭂᬫᬾᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬤ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬓᬶᬂᬢᬸᬳᬸ᭞ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬤᬕᬶᬂᬅ ᬕᬫ᭞ᬦᭂᬓᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬗᬸᬮᬶᬓ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭐᭟᭑᭐᭟ᬧᬶᬢ᭄ᬭᬬᬚ᭄ᬜᬲᬲᬸᬥᬸᬓ᭄ᬜ᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬮᬶ ᬗ᭄ᬲᬶᬭᬾᬗᬹᬦᬷ᭞ᬪᬝᬵᬭᬫᬶᬯᬄᬪᬝᬵᬭᬷ᭞ᬧᬫᭂᬓᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬮᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬗ᭄ᬭᬸᬧᬓ᭞ᬤᬸᬕᬶᬧ
Auto-transliteration
[24 24B] 24 twaḥbacakanña, nejanibapakadurus, sulurangbapaninggĕlasang, naḥnecĕning, mĕlahangcĕning mir̥ĕngang. 0. 7. kapr̥ĕtamadewayajña, pitrayajñakapingkaliḥ, katigamānuṣayajña, r̥ĕsyi yajñanekacatur̀, nekalimabhutayajñajāti, paridabdad̶bemayajña, hapangtĕtĕscĕningta [25 25A] hu, hapangdapĕliḥgacokan, dugingilis, napkālangaturangyajña. 0. 9. nehinucapde wayajña, ñihnayangbhaktiringwidhi, agĕmebhaktiringhida, mangdacĕningsakingtuhu, nganūtindaginga gama, nĕkenghati, nguliksar̀wwaśāstrattama. 0. 10. pitrayajñasasudhukña, bhaktiringli ngsirengūnī, bhaṭāramiwaḥbhaṭārī, pamĕkasmaringlaluhur̀, deninghidasangngrupaka, dugipa

Leaf 25

gaguritan-pasesed-01 25.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭕ 25B] ᭒᭕ ᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬇᬦ᭄ᬤᬸᬓᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬚᬦ᭄ᬫ᭟᭐᭟᭑᭑᭟ᬫᬵᬦᬸᬱᬬᬚ᭄ᬜᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬢᬢᬸᬚᭀᬦ᭄ᬜᬯᬦ᭄ᬢᬄᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ ᬗᬲ᭄ᬢᬯᬬᬂᬓᬭᬳᬃᬚ᭄ᬚᬦ᭄᭞ᬲᭂᬦ᭄ᬢᬦᬦᬾᬦᬾᬓᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬚᬕᬥᬶᬢ᭞ᬫᬓᬢᬶᬢᬶ᭞ᬗ᭄ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬬᬂ ᬥᬦᬧᬹᬦ᭄ᬬ᭟᭐᭟᭑᭒᭟ᬦᬾᬓᬯᭀᬲ᭄‌ᬋᬱᬶᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬫᬬᬚ᭄ᬜᬭᬶᬂᬧᬭᬋᬱᬶ᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬯᬸᬲ᭄ᬚᬵᬢᬶᬲ᭄ᬯᬾ ᬘ᭞ᬓᬵᬗ᭄ᬕᭂᬄᬳᬶᬤᬫ᭄ᬭᬵᬕᬕᬸᬭᬸ᭞ᬦᬾᬲᬸᬩᬗᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄ᬳᬚᬄ᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬧᬸᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬤᬶᬕᬸᬫᬶᬦᬾᬤᬶᬦᬶᬦᬵᬦ [᭒᭖ 26A] ᬓ᭄᭟᭐᭟᭑᭓᭟ᬪᬸᬢᬬᬚ᭄ᬜᬢᬶᬩᬓᬦ᭄ᬜ᭞ᬫᬭᬶᬂᬕᬸᬫᬢ᭄ᬕᬸᬫᬶᬢᬶᬢ᭄᭞ᬢᬭᬸᬲᬢᭀᬮᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬜ᭞ᬧᬂ ᬫᬓᭂᬚᬂᬕᬸᬮᬸᬓ᭄ᬳᬤᬸᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬓᭂᬚᬂᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᬢᬹᬢ᭄ᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂ᭟᭐᭟ ᭑᭔᭟ᬦᬄᬦ᭄ᬢᭀᬫᬤᬦ᭄ᬪᬸᬢᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬤᬤᬶᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭞ᬳᬧᬂᬤᬬ ᬤᬤᬶᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬳᬗᬶᬦ᭄ᬩᬋᬢ᭄ᬲᬢᭀᬗᬶᬸᬕᬮᬓ᭄᭞ᬕᭂᬭᬶᬂᬗᬸᬲᬶᬓ᭄᭞ᬭᬾᬄᬧᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦᬾᬗᬶᬸᬫᬗ᭄ᬭᬸᬲᬓ᭄᭟
Auto-transliteration
[25 25B] 25 nggiḥ, indukemangkinmajanma. 0. 11. mānuṣayajñamanimbal, tatujonñawantaḥcĕning, ngastawayangkarahar̀jjan, sĕntananenekapungkur̀, siddhamangguḥjagadhita, makatiti, nglakṣaṇayang dhanapūnya. 0. 12. nekawosr̥ĕsyiyajña, mayajñaringparar̥ĕsyi, reḥhidawusjātiswe ca, kānggĕḥhidamrāgaguru, nesubangiceninhajaḥ, ngĕmpuhurip, diguminedinināna [26 26A] k. 0. 13. bhutayajñatibakanña, maringgumatgumitit, tarusatolansalwir̀ña, pang makĕjangguluk'hadung, deningmakĕjangtotonan, kantihurip, yeningpatūtngundukang. 0. 14. naḥntomadanbhutayajña, neñandanghitungincĕning, tusingdadihĕngsapa, hapangdaya dadiśatru, hanginbar̥ĕtsaton̶g̶galak, gĕringngusik, reḥpakantinen̶g̶mangrusak.

Leaf 26

gaguritan-pasesed-01 26.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭖ 26B] ᭒᭖ ᭐᭟᭑᭕᭟ᬲᭀᬮᬳᬾᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬦ᭄‌ᬬᬚ᭄ᬜ᭞ᬤᬤᬫᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬗᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬓᬶᬮ᭄ᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂ᭞ᬧ ᬜ᭄ᬘᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬤᬲᬭᬶᬦ᭄ᬪᬦ᭄ᬓᭂᬘᬧ᭄‌ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬧᬂᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬤᬶᬕ᭄ᬭᬶᬬᬧᬢᬹᬢ᭄ᬢᬸᬦᬲᬂ᭟᭐᭟ ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬰᬸ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬢᬳᬸᬮᬸ᭞ᬰᬰᬶᬓᬯᬸᬮᬸᬗᬸᬜᬓᬧᬶᬢᬸ᭞ᬭᬄ᭞ ᭑᭑᭞ᬢᭂᬂ᭞᭙᭞ᬇᬰᬓ᭞᭑᭙᭐᭗᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬲᬾᬳᬶ᭞᭗᭞ᬧᬾᬩ᭄ᬭᬸᬳᬭᬶ᭞᭑᭙᭘᭖᭟ᬓ᭄ᬱᬫᬢᬶ [᭒᭗ 27A] ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩ᭞ᬲᬓᬶᬂᬩᬜ᭄ᬚᬃᬓᬸᬦᬶᬸᬩᬸᬳᬜᬃ᭞ᬤᬾᬰᬓᬸᬩᬸᬢᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄᭞ᬩᬸᬮᬾᬮᬾᬂ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬳᬭᬵᬚ ᭟᭐᭟ᬒᬁ᭞ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬒᬁ᭟᭐᭟
Auto-transliteration
[26 26B] 26 0. 15. solahengar̀ddhininyajña, dadamangcĕningngitungin, deningsukilmangundukang, pa ñcayajñanepuniku, dasarinbhankĕcapśāstra, hapangngilis, digriyapatūttunasang. 0. puput. 0. puputsinurātringdina, śu, ka, waratahulu, śaśikawulunguñakapitu, raḥ, 11 tĕng 9 iśaka 1907 tanggalmasehi 7 pebruhari 1986. kṣamati [27 27A] tyanghiwayansamba, sakingbañjar̀kun̶buhañar̀, deśakubutambahan, buleleng, singharāja . 0. oṁ, śānti, śānti, śānti, oṁ. 0.

Leaf 27

gaguritan-pasesed-01 27.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 28

gaguritan-pasesed-01 28.jpeg

Image on Archive.org