Gaguritan Cerik Tuwa

This page has been accessed 524 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Gaguritan Cerik Tuwa menceritakan tentang cara-cara agar bersikap yang baik, serta bagimana cara menghadapi musuh.

English

Front and Back Covers

gaguritan-cerik-tuwa 0.jpeg

Image on Archive.org

[PERPUSTAKAAN KTR. DOKBUD BALI PROP. BALI G/XXV/2/DOKBUD Judul : GAGURITAN CERIK TUA Panj. 32 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 31 lb. Asal : Jasri, Karangasem.]
Auto-transliteration
[PERPUSTAKAAN KTR. DOKBUD BALI PROP. BALI G/XXV/2/DOKBUD Judul : GAGURITAN CERIK TUA Panj. 32 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 31 lb. Asal : Jasri, Karangasem.]

Leaf 1

gaguritan-cerik-tuwa 1.jpeg

Image on Archive.org

[ ᭒ 2A] ᭒ ᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬳᬤ᭄ᬭᬶ᭚ᬚᬦᬶᬳᬶᬲᭂᬂᬦᬶᬭᬗᬯᬾᬓᬶᬤᬸᬂ᭞ᬳᭂᬜᬾᬦ᭄ᬢᬸᬯᬄᬩᬾᬩᬾᬃ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬜᬳᬯᬓ᭄‌ᬧᬤᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃᬢ᭄ᬯᬄᬜᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬯᬓᬾᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬮᬶᬭᬯᬶᬭᬗᬾ ᬫᬳᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬩᬬᬦᬾᬜᬢ᭄ᬯᬄᬓᬢᬸᬤᬸᬄ᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬓ᭄ᬮᬶᬤᬶᬦ᭄ᬮᬶᬤᬶᬦᬸᬮᬄ᭞ᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄ᬜᬮᬶᬗᬶᬂᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ᬳᬯᬓ᭄ᬓᬓᬸᬭᬗᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬓᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬕᬶᬲᬶᬚ᭄ᬯᬩᭂᬦᭂᬳᬾ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬫᬳᬸᬳᬂ ᬫᬜᬶᬮᬶᬄ᭞ᬦᬗᬶᬂᬓᬾᬳᬧᬗᬢᬸᬳᬸ᭞ᬳᬦᬓ᭄‌ᬬᬧᬤᬧᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬫᬦᬸᬲᬫᬺᬘᬧᬤᬦᬾ᭞ᬧᬤᬢ᭄ᬯᬄᬫᬗᬮᬶᬄᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬤᬧᬢᬶᬩᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬦ᭄ᬤᬳᬓ᭄‌ᬤ ᬧᬢᬶᬤᬸᬄᬓ᭟ᬳᬦᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬄᬬᬧᬤᬫᬢ᭄ᬫᬸ᭞ᬫᭂᬮᬄᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬚᭂᬮᬾᬦᬾ᭞ᬧᭂᬮᬸᬄ᭠ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭞ᬫᭂᬦᬾᬓ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬸᬤᬧᬤᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬰᬶᬯ
Auto-transliteration
[ 2 2A] 2 // pupuḥhadri // janihisĕngnirangawekidung, hĕñentuwaḥbeber̀, twaḥñahawakpadidin, yentutur̀twaḥñalyu, tingkaḥhawaketumuwuḥ, lirawirange mahĕmbaḥ, bayaneñatwaḥkatuduḥ, tongdadiklidinlidinulaḥ, tuturanñalingingśastra. hawakkakuranganpangankinum, gisijwabĕnĕhe, dyastumahuhang mañiliḥ, nangingkehapangatuhu, hanakyapadapakewuḥ, manusamr̥ĕcapadane, padatwaḥmangaliḥtutur̀, yansugiḥdapatibangga, yandahakda patiduḥka. hanaktwaḥyapadamatmu, mĕlaḥtkenjĕlene, pĕluḥ‐tkeningmwani, mĕnekkalawantuwun, sangkandudapadatumbuḥ, śiwa

Leaf 2

gaguritan-cerik-tuwa 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᬪᬸᬤᬤᬤᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬯᬓ᭄ᬯᬶᬡ᭟ᬮᬢ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬭᬳᬶᬦ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬂᬳᬤᬫᬦᬸᬰ᭟ᬳᬾᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬫᬦᬸᬰᬲ᭄ᬤᭂᬂᬢᬶᬭᬸ᭞ᬳᬮᬶᬄᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾᬓᬗ᭄ᬕᭀ ᬤᬦᬯᬶᬯᬺᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᭂᬧᭂᬤ᭄‌ᬳ᭄ᬯᬭᬚᭂᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬤᬢᭀᬂᬳᬤᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬍᬫ᭄‌ᬳᭀᬂᬳᬤᬕ᭄ᬦᬕ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬢᬶᬓ᭄ᬱ᭄ᬡᬳ᭄ᬯᬭᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬳᬤᬢᭀᬂᬳᬤ ᬦᬾᬧᬤ᭞ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬯ᭄ᬯᬂᬓᬚᬦ᭄ᬳᬓ᭄ᬫᬦ᭄᭟ᬤᬾᬓᬾᬢᭀᬯᬦᬓᬾᬲ᭄ᬤᭂᬂᬢᬶᬭᬸ᭞ᬕᬮᬂᬤᬶᬳᬢᬶᬦᬾ᭞ᬓᬤᬶᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬸᬭᬂᬫ᭄ᬯᬂᬧᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬳᬦᬸᬧᭂᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂ ᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬫᬕᬮᬗᬶᬦ᭄ᬲᬦᬕᬭ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬦᬾᬭᬸᬫᬯᬓ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬩᬸᬓᬲᬕᬭ᭞ᬬᬾᬦᭂᬩᭂᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬸᬢᭂᬓ᭄ᬜ᭟ᬬᬦ᭄ᬓᭂᬦᬩᬦ᭄ᬗᬫᭂᬮ᭄ᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂ [᭓ 3A] ᭓ ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬲ᭄ᬫᬦᬶᬓᬾ᭞ᬫᬤᬦ᭄ᬓᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦᬼᬯᬶᬄ᭞ᬢᭀᬂᬓ᭄ᬦᬚᬸᬯᬂᬧᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬫᬧᬦ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬧᬸᬭᬶᬕᭂᬦᬳᬾ᭞ᬦᬾᬫᬗᬶᬢ᭄ᬧᬤᬤᬶᬯᬸ᭞ᬫᬗᭂᬤᬸᬲᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬢᭂᬂᬍ ᬫᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬢᭀᬂᬩᬓᬢ᭄ᬚᬸᬯᬂ᭟ᬦᬾᬓᬾᬢᭀᬩᭂᬓᭂᬮᬾᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬕᬯᬭᬶᬂᬳᬸᬫᬳᬾ᭞ᬍᬯᬶᬳᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬧᬗᬦ᭄ᬓᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦᬾᬲᬂᬯ᭄ᬯᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ ᬤ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬧᬤᬩᬭᬬᬦᬾ᭞ᬳᬤᬗᬍᬫᬳᬤᬗᬚᬸᬫ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬳᬶᬮ᭄ᬬᬸᬩᬭᬬ᭞ᬫᬗᬢᭂᬄᬦ᭄ᬓᬤ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬫ᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬧᬤᬫᬮᬶᬧᭂᬢᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬬᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬯᬓᬾᬫᬮᬶᬄ ᬚ᭄ᬯᬧᬮᬶᬂ᭞ᬫᬚᬮᬶᬦ᭄ᬧᬢᬶᬳᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬲᬸᬦᬸᬢ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬳᬯᬓᬾ᭞ᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬗᭂᬮᬄᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬓᬧᬶᬢᭀᬂᬳᬤᬕᬯᬾᬜ᭞ᬦᬾᬫᬗᬢᭂᬄᬧ
Auto-transliteration
[2 2B] 2 bhudadadinñane, yanringśastramawakwiṇa. latritkeningrahina, sangkaninghadamanuśa. hengkenmanuśasdĕngtiru, haliḥtongosñanekanggo danawiwr̥ĕti, yanpĕpĕd'hwarajĕngkul, yanwadatonghadahibuk, yanhal̥ĕmhonghadagnaga, yenkatikṣṇahwarasungsut, hadatonghada nepada, hasiḥringwwangkajanhakman. deketowanakesdĕngtiru, galangdihatine, kadisanghyangsūr̀yyamijil, yadinmurangmwangpangkung, hanupĕnmaring gunung, magalanginsanagara, hĕntonerumawak, hangdenñabukasagara, yenĕbĕktwaraputĕkña. yankĕnabanngamĕlsatuwuk, hĕ [3 3A] 3 ntomasmanike, madankasugyanl̥ĕwiḥ, tongknajuwangpandung, mapantongosñanekewuḥ, ringjropurigĕnahe, nemangitpadadiwu, mangĕdusinptĕngl̥ĕ maḥ, sangkanñatongbakatjuwang. neketobĕkĕlemantuk, gawaringhumahe, l̥ĕwihantĕkenmasmanik, yansugiḥpangankinum, panganggonesangwwamurub, dmĕnpadabarayane, hadangal̥ĕmahadangajum, yenmahilyubaraya, mangatĕḥnkaddisma. lawutpadamalipĕtanmantuk, brayakĕndĕlkabeḥ, hawakemaliḥ jwapaling, majalinpatihĕntul, kapanggiḥmar̀gganesunut, ditumarahawake, hingĕtkenngĕlaḥlyu, kapitonghadagaweña, nemangatĕḥpa

Leaf 3

gaguritan-cerik-tuwa 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬤᬦᬸᬗ᭄ᬓᬓ᭄᭟ᬲᬕᬾᬢᬤᬳᬦᬔ᭄ᬬᬲᬓ᭄ᬮᬸᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬾ᭞ᬲᬳᬶᬢᬾᬗᬸᬤᬫᬳᬶ᭞mᬳᬲᬯᬸᬢ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬬᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬮᬶᬂᬧᬢᬶᬳᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬧᬢᬸᬚᬸᬯᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬦᬾᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬘᬳᬶᬓᬶᬚᬫᬗᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬶᬢᬶᬬᬂᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬸᬫᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂᬦᬶᬭᬦᬸᬫᬦ᭄ᬤᬸᬲ᭄᭞ᬳᬮᭀᬦ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾ᭞ᬳᬸᬲᬧᭂᬦ᭄ᬤᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶ ᬢᬓᭀᬦ᭄ᬳᬲ᭄ᬫᬸᬕᬸᬬᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬳ᭄ᬦᬸᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬩᬲ᭄ᬮᬶᬫ᭄ᬧᬤ᭄ᬓᬋᬧ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾ᭞ᬮᬕᬸᬢᬾᬫᬗ᭄ᬮᬄᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬫᬸᬜᬶᬳᬦᬶᬓᬃᬯᬦ᭄ᬓᬃᬯᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭟ᬦᬶᬭᬫ ᬗᭀᬭᬳᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬤᬸᬓᬸᬭᬶᬧ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾ᭞ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬯᬭᬲᬳᬶᬧᬮᬶᬂ᭞ᬫᬫᬸᬜᬶᬬᬧᬗᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬾᬦᬦᬓ᭄ᬤᬸᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫ᭄ᬮᬄᬚ᭄ᬯᬫᬸᬜᬶᬦᬾ᭞ᬢᭂ [᭔ 4A] ᭔ ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬔᬧᬂᬧᬵᬢᬸᬢ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬗᬶᬜ᭄ᬢᬸᬮ᭄‌ᬭᬶᬂᬯᬤᬾᬰ᭞ᬳ᭄ᬤᬩᬗ᭄ᬕᬢ᭄ᬓᬾᬦᬯᬓ᭄᭟ᬳ᭄ᬤᬤ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦᬦᬓ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬳᬶᬢᬸᬗᬦᬾ᭞ᬧᬶᬤᬦ᭄ᬢᬸᬯᬓᬾᬗᬶᬤᬶᬄ᭞ᬳᬧᬗᭂᬮᬳᬾᬩᬲ᭄‌ᬮ᭄ᬬᬸ ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬤᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬲᬸᬦᬸᬢ᭄᭞ᬢᬶᬭᬸᬜᬩᬶᬓᬲ᭄ᬤᬾᬯᬾᬓᬾ᭞ᬫᬦᬄᬕᬮᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬮᬯᬸᬄ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬢᭀᬗᭀᬲᬾᬤᬶᬳᬯᬓ᭄᭞ᬲᬳᬶᬳᬶᬤᭂᬳᬶᬤᭂᬳᬂᬳᬩ᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬦᬳᬾᬢ᭄ᬯᬭᬗ᭄ᬮᬄᬳᬶᬩᬸᬓ᭄᭞ ᬕᬮᬂᬤᬶᬳᬢᬶᬦᬾ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬓᬕᬸᬦᬸᬂᬓᬯᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬦᬾᬦᬾᬬᭀᬕ᭄ᬬᬲ᭄ᬤᭂᬂᬢᬸᬯᬸᬢ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬩᬧ᭞ᬧᬓᬮᬶᬳᬦ᭄ᬤᬦᬾᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓᬾᬢᭀᬘᬳᬶ ᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬩᬶᬓᬲᬾᬤᬸᬫᬤᬶᬚᬤ᭄ᬫ᭟ᬳᬗᬶᬂᬮᬗᬄᬳᬦᬓᬾᬫᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬗᬗ᭄ᬕᭀᬩᬸᬓᬓᬾᬦᬾ᭞ᬳᬦᬓ᭄‌ᬬᬢ᭄ᬯᬄᬢᬸᬳᬸᬓ᭄ᬢᬶᬮ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬗᬾᬤᬦᬾᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬳᬸᬮᬶᬤᬸᬭᬶᬳᬸ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 danungkak. sagetadahanakhyasakluk, tankawansangkane, sahitengudamahi, mhasawutmuñineyalus, tityangpalingpatihĕntul, patujuwintityamar̀gga, hĕngkenmar̀gganeneluwung, cahikijamangantyang, titiyangmuliḥkumaḥtityang. hantosangniranumandus, halonpamar̀ggine, husapĕndanewusrapti, hi takonhasmuguyu, dukcahinehnuhidup, baslimpadkar̥ĕpcahine, lagutemanglaḥlyu, muñihanikar̀wankar̀wan, twaramanganggonkadhar̀mman. nirama ngorahinsahitutur̀, dukuripcahine, hapangtwarasahipaling, mamuñiyapangapatut, dyatkenanakdusun, hapangmlaḥjwamuñine, tĕ [4 4A] 4 kenhambĕkhapangpātut, hdangiñtulringwadeśa, hdabanggatkenawak. hdadmittĕkenanaklacur̀, yanpahitungane, pidantuwakengidiḥ, hapangĕlahebaslyu , hĕntodadimar̀ggasunut, tiruñabikasdeweke, manaḥgalangmar̀ggalawuḥ, mar̀ggatongosedihawak, sahihidĕhidĕhanghaba. yenmanahetwaranglaḥhibuk, galangdihatine, mar̀gganekagunungkawi, hĕntomar̀gganeluwung, neneyogyasdĕngtuwut, ditukapanggiḥhibapa, pakalihandaneditu, ketocahi tuturanña, bikasedumadijadma. hanginglangaḥhanakematutur̀, nganggobukakene, hanakyatwaḥtuhuktil, hapanngedanelyu, hulidurihu

Leaf 4

gaguritan-cerik-tuwa 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬮᬶᬫᬮᬸ᭞ᬮᬾᬦᬸᬮᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬢᭂᬓᬦᬾ᭞ᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬜᬦᬾᬧᬩᭂᬮᬸᬲ᭄ᬩᬸᬲ᭄᭞ᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬓᬮ᭄ᬬᬸᬦᬦ᭄ᬩᬾᬤ᭟ᬮ᭄ᬬᬸᬩᬾᬤᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬮ᭄ᬬᬸ ᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬦᬾ᭞ᬫᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬤᬤᬶᬲᬯᬶᬕᬶ᭞ᬦᬗᬶᬂᬲ᭄ᬥᭂᬂᬳᬢᬸᬭᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬋᬧ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬳᬸᬩᬸ᭞ᬤᬲᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬤᬤᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬳᬶᬬᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄‌ᬬ ᬓᬮᬄᬤᬤᬶᬭᭀᬯᬂ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬫᬧ᭄ᬭᬂ᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬮᬶᬄᬓᬤᬸᬢᬦᬾᬮᬸᬳᬸᬂ᭞ᬦᬾᬫ᭄ᬮᬄᬧᬗᬦᬾ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄᬲᬳᬶᬤᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬚᬬᬂᬗᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬮᬫᬸ ᬦ᭄ᬲᬸᬩᬬᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬶᬲᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬳᬯᬓᬾ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬓᬤᬸᬢᬦ᭄ᬩᬩᬭᬸ᭞ᬫᬗᬃᬦ᭄ᬓᬸᬦ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬩᬸᬮᬬᬂ᭞ᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦ᭄ᬲᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢᬫ᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬯᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬗᬫ [᭕ 5A] ᭕ ᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬲᬮ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬳᬾ᭞ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢᭂᬩᭂᬓ᭄ᬱᬸᬩᬫᬢᬶ᭞ᬫᬧᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬩᬩᬭᬸ᭞ᬦᬗᬶᬂᬮᬗᬄᬳᬦᬓ᭄ᬢᬳᬸ᭞ᬤᬶᬕᬸᬦᬸᬂᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬦᬾ᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬢᬫ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬩᬩ ᬩᬭᬸ᭞ᬚᬯᬢ᭄ᬫᬗᬕᭂᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬳᬭᬦ᭄ᬬᬸᬤᬧᬩᭂᬭᬢᬦ᭄᭟ᬓᬾᬦ᭄ᬓᭂᬦᬂᬓᬾᬢᭀᬓᬩᬼᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬩᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬳᬯᬓᬾ᭞ᬳᬶᬤᭂᬧᬂᬫᬗᬯᬾᬢᬶᬢᬶ᭞ᬲᬶᬗᭂᬜᬤᬤᬶ ᬩᬦ᭄ᬫᬦᬸᬯᬸᬢ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬓᭂᬤᭂᬳᬾᬩᬦᬶᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬶᬢᬶᬦᬾᬓᬬᬸᬲᬾᬳᬾ᭞ᬢ᭄ᬧᬸᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬢ᭄ᬯᬄᬳᭂᬮᬶᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬧᬗᬜ᭄ᬘᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬄᬢ᭄ᬯᬭᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬮᬦ᭄᭟ᬲᬸ ᬩᬳᬫᬸᬗᭀᬩᬳᬦ᭄ᬫᬦᬸᬢᬸᬃ᭞ᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬳᬯᬓᬾ᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᬦᬶᬦ᭄ᬤᬂᬩᬺᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬬᬓᬾᬢᭀᬢ᭄ᬯᬄᬓᬢᬸᬤᬸᬄ᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬫᬲᬶᬄᬤᬸᬫᬸᬦᬸᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬬᬦᬶᬮᭀᬓ
Auto-transliteration
[4 4B] 4 limalu, lenulisampingtĕkane, tkanñanepabĕlusbus, tongdadihamptinpisan, hapankalyunanbeda. lyubedanetankĕnahitung, lyu tkanbane, makumpuldadisawigi, nangingsdhĕnghaturu, yansir̥ĕpsāmpunkahubu, dasendriyadadinñane, hĕntosahiyanggonmusuḥ, yenya kalaḥdadirowang, mar̀gganinsahimaprang. sangkanaliḥkadutaneluhung, nemlaḥpangane, hapanmusuḥsahidamping, hĕntosajayangngaruruḥ, lamu nsubayakatpuk, mangrisakĕndĕlhawake, hanggonkadutanbabaru, mangar̀nkun'gulbulayang, druwensanghistriyutama. hĕntowanggonngama [5 5A] 5 hyang, musuḥ, salyunmusuhe, tondendantĕbĕksyubamati, mapantutubabaru, nanginglangaḥhanaktahu, digunungtongosne, ditumatambunbaba baru, jawatmangagĕmmayuda, haranyudapabĕratan. kenkĕnangketokabl̥ĕtbantutur̀, banindik'hawake, hidĕpangmangawetiti, singĕñadadi banmanuwut, bankĕdĕhebanitakut, bantitinekayusehe, tputanurungtwaḥhĕling, bwintwaramapangañcan, lamuḥtwaramagantulan. su bahamungobahanmanutur̀, nuturanghawake, masiḥmanindangbr̥ĕngti, bayaketotwaḥkatuduḥ, tanurungmasiḥdumunung, maringyaniloka

Leaf 5

gaguritan-cerik-tuwa 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᬦᬾ᭞ᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᬓ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬓ᭄ᬫᬢ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬫᬳᬶᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬫᬲᭂᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬫᬗᭂᬮᬶᬂᬫᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬯᬓ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬤᬤᬶᬩᬳᬦ᭄ᬫᬮᬶᬓᬶᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬕᬶᬲᬶᬚ᭄ᬯᬩᭂᬦᭂᬳᬾ᭞ᬚᭂᬮᬾᬦᬾᬳ ᬧᬂᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬮᬦ᭄ᬳᭂᬦᬸᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬤᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧᭂᬤᬲᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬗᬯᬾᬦᬂᬩ᭄ᬦᭂᬄᬳᬢᬶᬦᬾ᭞ᬳᬧᬂᬓᬤᬸᬂᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬫᬗᬯᬾᬦᬂᬩᬓᬮᬫᬄ᭞ᬫᬓ᭄ᬦᭂᬄᬧᬤ ᬲᬳᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂ᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬗᬮᬶᬄᬤᭀᬦ᭄ᬓᬬᬸ᭞ᬲᬢᬶᬩᬧᬭᬦᬾ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦᬩᬤ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬤᬶᬳᬗ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬓᬬᬸᬫᭂᬦ᭄ᬤᭂᬧᬾᬮᬸᬳᬸᬂ᭞ᬳᬸᬗᬤᬶᬦᬸᬮᬸ ᬦᬳᬶᬤᬾ᭞ᬮᬭᬳᬶᬮᬂᬤᬤᬶᬫᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬢᭀᬂᬓᬃᬯᬦ᭄ᬧᬮᬓᬸᬦ᭄ᬜ᭞ᬤᬤᬶᬳᬗᭂᬢ᭄ᬓᬦᬯᬓ᭄᭞ᬦᬾᬓᬾᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬤᭂᬂᬧᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬦᬸᬭᬶᬧᬾ᭞ᬲᬗ᭄ᬬᬸᬂ [᭖ 6A] ᭖ ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬚ᭄ᬭᭀᬧᬸᬭᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬸᬩᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬤᭂᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬲᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬄᬬᬢᬸᬳᬸᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬸᬮᬾᬦ᭄ᬜᬩᬓᬢ᭄ᬧᬸᬯᬸ᭞ᬲᬶᬂᬚᬮᬜ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬗᭂᬦᬄ᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬳᬦ ᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂ᭟ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬤᬦᬮᬶᬄᬬᬲᬸᬩᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬧᬳᭂᬓ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾᬫᬲ᭄ᬮᬢ᭄‌ᬤ᭄ᬯᬂᬤᬲᬕᬸᬮᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬚᬬᬂᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬫᬲᬢ᭄ᬯᬭᬬᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬢᭀ ᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬮᬶᬄᬬᬢ᭄ᬓ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬄᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬤᬶᬢᬸ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬸᬮᬫᬦᬄᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬫᬜᬸᬮᬸᬳᬶᬦ᭄ᬓᬲᬸᬮᬸᬳᬦ᭄᭟ᬲᬸᬩᬕᬮᬂᬫᬲᬶᬄᬢ᭄ᬯᬭᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬮᬶᬤ᭄‌ᬢᭀ ᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬳᬮᬶᬄᬧ᭄ᬲᬸᬤᬤᬶᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬳᬮᬶᬄᬫᬸᬮᬶᬄᬤᬤᬶᬧ᭄ᬲᬸ᭞ᬳᬮᬶᬄᬫ᭄ᬦᬾᬓ᭄‌ᬬᬢᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬮᬶᬄᬢᬸᬳᬸᬦ᭄ᬗᬫᭂᬦᬾᬓᬂ᭞ᬫᬲᬬᬳᬤᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬚᬯᬢ᭄
Auto-transliteration
[5 5B] 5 ne, mangĕntakngĕntakmatgul, mahimpusmasĕsambatan, mangĕlingmañĕlsĕlawak. yandadibahanmalikinhangkuḥ, gisijwabĕnĕhe, jĕleneha panghimpasin, sakalanhĕnuhidup, hdahĕngsapĕdasurut, ngawenangbnĕḥhatine, hapangkadungkatungkul, mangawenangbakalamaḥ, maknĕḥpada sahambilang. lawutsambilangngaliḥdonkayu, satibaparane, hanggonabad'hawakpaling, twarahingĕtdihangkuḥ, donkayumĕndĕpeluhung, hungadinulu nahide, larahilangdadimampuḥ, tongkar̀wanpalakunña, dadihangĕtkanawak, nekensdĕngpastitisatuwuk, satunggunuripe, sangyung [6 6A] 6 histrijropuri, lamunsubakatpuk, hĕntosdĕngsĕmbaḥsuhun, hapantwaḥyatuhumulya, samulenñabakatpuwu, singjalañjalanmangĕnaḥ, lyuhana ktwaranawang. tondendanaliḥyasubakatpuk, pahĕktongosñanemaslatdwangdasaguli, hĕntosajayangruruḥ, masatwarayakatpuk, to ndenhaliḥyatka, hanaktwaḥtongosñaditu, jalanmulamanaḥdhar̀mma, mañuluhinkasuluhan. subagalangmasiḥtwaratpuk, hilidto ngosñane, haliḥpsudadimuliḥ, haliḥmuliḥdadipsu, haliḥmnekyatuhun, haliḥtuhunngamĕnekang, masayahadatpuk, jawat

Leaf 6

gaguritan-cerik-tuwa 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖ ᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄‌ᬢᭀᬂᬢᬯᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬯᬤᬦ᭄ᬜᬢᬢᬲᬂ᭟ᬢᬦ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬳᬯᬓᬾᬓᬤᬶᬤᬤᬮᬸ᭞ᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄᬚᬶᬦᭂᬗᬾ᭞ᬫᬲᬬᬫᬗᬫᬄᬧᬤᬶ᭞ᬓᬤᬶᬬᬯᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬮᬸᬂ᭞ᬢ ᬦ᭄ᬧᬫᬗᬦ᭄ᬧᬢᬸᬭᬸ᭞ᬩᬸᬓᬫᬩᬮᬶᬄᬩᬸᬮᬦᬾ᭞ᬮᬶᬬᬢᬶᬦ᭄‌ᬢᭀᬂᬓ᭄ᬦᬚᬸᬚᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬩᬸᬓᬓᬾᬢᭀᬢᬗ᭄ᬤᬦ᭄ᬜ᭞ᬳᬯᬓᬾᬢᬸᬦᬧᬗ᭄ᬭᬲ᭟ᬩᬸᬓᬓᬳᬯᬓᬾᬫᬜᬸᬧᬸ ᬦ᭄ᬫᬤᬸ᭞ᬫᬯᬤᬄᬕᭂᬮᬲᬾ᭞ᬳᬯᬓᬾᬢ᭄ᬯᬭᬜᬶᬲᬶᬧᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬲᭂᬫ᭄ᬓᬮᬦ᭄ᬩᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄‌ᬢᭀᬂᬳᬤᬢᬢᬸ᭞ᬳᬓᬾᬄᬧᬸᬬᬸᬄᬓᭀᬳᬯᬓᬾ᭞ᬲᬸᬩᬲᬚ ᬜᬸᬯᬸᬦ᭄ᬫᬥᬸ᭞ᬲᬳᬶᬫᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮᬶᬦᬯᬓ᭄᭞ᬭᬲᬦ᭄ᬜᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬢᬯᬂ᭟ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬓ᭄ᬦᬳᬂᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬕᬸᬮᬶᬓ᭄ᬤᬶᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾ᭞ᬩᬶᬲᬦᬾᬬᬫᭂᬃᬤᬶᬩᬶᬩᬶᬄ᭞ᬫᬲᬶᬄ [᭗ 7A] ᭗ ᬳᬯᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬮᬸᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬲᬬᬂᬢᭀᬂᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬩᬸᬓᬳᬦᬓᬾᬫᬜᭀᬲᬾᬃ᭞ᬗᬮᬶᬄᬩᬾᬩᬓᬮ᭄ᬜᬲᬗᬸ᭞ᬲᬧᬸᬓ᭄ᬭᬧ᭄ᬤᬸᬗ᭄ᬓᬶᬮᬗᬄ᭞ᬩᬾᬮ᭄ᬬᬸᬩᬓᬢ᭄ᬬᬳᬶᬮᬂ᭞ᬮᬧᬸᬢ᭄ᬩᭂ ᬗᭀᬂᬢ᭄ᬯᬭᬩᬓᬢ᭄ᬧᬸᬧᬸ᭞ᬩᬾᬦ᭄ᬜᬧᬤᬳᬶᬮᬂ᭞ᬤᬤᬶᬫᬗ᭄ᬭᬲᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬫᬕᬩᬓᬢ᭄᭞ᬬᬓᬤᬸᬢ᭄᭞ᬤᬬᬦᬶᬦ᭄ᬳᬧᬂᬤᬮᬩᬸᬄ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬳᬯᬓᬾᬫᬭᬾᬭᬾᬦ᭄᭞ᬫᬚᬮ ᬦ᭄ᬤᬧᬢᬶᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬢᬗᬭᬶᬦ᭄ᬳᬧᬂᬤᬳᬶᬮᬂ᭞ᬧᬢᭂᬮᬳᬦ᭄ᬳᬧᬂᬬᬢ᭄ᬦ᭟ᬳᬗᬶᬂᬳᭂᬩᬾᬢ᭄ᬯᬭᬫᬤᬦ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬩᬦᬶᬲᬶᬦ᭄ᬢᬸᬓᬤᬾ᭞ᬓᬸᬲᬶᬯᬬᬂᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬧᬲᬶᬄ᭞ᬳᬧᬢᭀᬂ ᬳᬤᬤᬶᬢᬸ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬸᬩᬩᬦᬶᬗ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬦᬾᬲᬤᬶᬫᬮᬳᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬓ᭄ᬦᬄᬫᬗ᭄ᬮᬮᬸ᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬢᭀᬂᬳᬤᬩᬓᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬓᬤᬶᬍᬫᬦ᭄ᬢᭀᬬ᭟
Auto-transliteration
[6 6B] 6 katpuktongtawang, hĕntowadanñatatasang. tanpendaḥhawakekadidadalu, ditngaḥjinĕnge, masayamangamaḥpadi, kadiyawakelinglung, ta npamanganpaturu, bukamabaliḥbulane, liyatintongknajujuḥ, twaḥbukaketotangdanña, hawaketunapangrasa. bukakahawakemañupu nmadu, mawadaḥgĕlase, hawaketwarañisipin, yanmasĕmkalanbañcuk, yanmanistonghadatatu, hakeḥpuyuḥkohawake, subasaja ñuwunmadhu, sahimakĕndĕlinawak, rasanñanetwaratawang. sahisahiknahangruruḥ, gulikdiśāstrane, bisaneyamĕr̀dibibiḥ, masiḥ [7 7A] 7 hawakelinglung, mangrasayangtongkatpuk, bukahanakemañoser̀, ngaliḥbebakalñasangu, sapukrapdungkilangaḥ, belyubakatyahilang, laputbĕ ngongtwarabakatpupu, benñapadahilang, dadimangrasadihati, magabakat, yakadut, dayaninhapangdalabuḥ, dyastuhawakemareren, majala ndapatigupuḥ, tangarinhapangdahilang, patĕlahanhapangyatna. hanginghĕbetwaramadanluwung, banisintukade, kusiwayanghisinpasiḥ, hapatong hadaditu, lamunsubabaningtuk, mingkinnesadimalahan, yansubaknaḥmanglalu, piliḥtonghadabakat, hapankadil̥ĕmantoya.

Leaf 7

gaguritan-cerik-tuwa 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬳᬢᬸᬢ᭄ᬕᬫ᭄ᬧᬂᬲᬸᬩᬩᬓᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬗᭂᬚᬸᬓ᭄᭞ᬲᬸᬩᬩᬓᬢ᭄ᬩᬾᬦᬾ᭞ᬦᬗᬶᬂᬳᭂᬦᬸᬫᬫᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬫ᭄ᬮᬄᬫ᭄ᬮᬄᬤᬸᬤᬸᬓ᭄᭞ᬬᬸᬬᬸᬩᬢᬸᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬳᭂᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬤᬳᬭᬂᬦᬲᬶᬦᬾ᭞ ᬬᬾᬦ᭄ᬮᬾᬦᬦ᭄‌ᬢᭀᬂᬳᬤᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬩᬾᬦᬾᬢᬦᬶᬓᬃᬯᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬚᬫᬓ᭄ᬭᬡᬫᬺᬢ᭟ᬲᬸᬩᬳᬫᬸᬦ᭄ᬢᭀᬩᬳᬦ᭄ᬜᬮᬶᬫᬸᬃ᭞ᬤᬶᬲ᭄ᬩᭂᬢᬢᬶᬦᬾ᭞ᬫᬢᭂᬧᭂᬢᬶᬦᬦᬓ᭄‌ᬲ᭄ᬭᭀᬓ᭄᭞ᬲ ᬓᬶᬢᬾᬩᬲ᭄ᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬍᬫᬄᬍᬫᬄᬫᬢᭂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬜᬃᬯᬂᬓ᭄ᬬᬧ᭄ᬫᬢᬦᬾ᭞ᬳᬧᬂᬤᬓᬲᬸᬮᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬫᬮᬶᬄᬳᬤᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬳᬦᬓ᭄‌ᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬢᬸᬳ᭟ᬢᭀᬗᭀ ᬲ᭄ᬜᬦᬾᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬬᬕᬸᬂ᭞ᬤᬶᬢᬗ᭄ᬕᬸᬦ᭄ᬤᬾᬰᬦᬾ᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬯᬦᬓ᭄ᬗᬢ᭄ᬧᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗᬶᬂᬢᬾᬧᬤᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬦᬓ᭄‌ᬲ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄‌ᬯᬶᬱᬬᬦᬾ᭞ᬳ [᭘ 8A] ᭘ ᬦᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬚᬂᬢ᭄ᬯᬄᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓ᭄ᬫᬮᬓᬸᬫᬲᬾᬯᬓ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬦᬓ᭄‌ᬲ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬢᬸᬳ᭟ᬓᬦᬦᬶᬂᬲᬧᬬᬂᬚ᭄ᬯᬫᬮᬸ᭞ᬫᬓᬯᬶᬱᬬᬦᬾ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬦᬓᬾᬲ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾᬦ᭄ᬕᬓ᭄ᬕᬬᬸᬂ ᬕᬬᬸᬂ᭞ᬦᬾᬦᬾᬲ᭄ᬭᬶᬓ᭄‌ᬦᬸᬫᬮᬮᬸᬂ᭞ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬜᬦᬾᬤᬶᬕᭀᬦ᭄ᬤᬗᬾᬳᬶᬤᬫᬗ᭄ᬭᬸᬭᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬓᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬤᬤᬳᬭᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬳᬾᬦ᭄ᬤᬄ ᭟ᬲᬳᬶᬕᬯᬾᬦ᭄ᬜᬦᬾᬕᬬᬸᬂᬕᬬᬸᬂ᭞ᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬤᬶᬕᭀᬦ᭄ᬤᬗᬾ᭞ᬤᬤᬶᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬶ᭞ᬳᬶᬤᬧ᭄ᬦᬂᬫᬗᭂᬍᬩᬸᬃ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬮᬦᬾᬍᬩᬸᬃ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᭀ ᬧᬤᬓ᭄ᬮᬾᬲᬦᬾ᭞ᬦᬗᬶᬂᬗᬤᬸᬢᬗ᭄ᬕᬸᬦ᭄‌ᬲᬩᬸᬓ᭄᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬸᬦ᭄ᬮᬜ᭄ᬘᬶᬗᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬫᬮ᭟ᬲᬸᬩᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬢᭀᬤᬮ᭄ᬬᬸᬳᬶᬢᬸᬂ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬳᬩ᭄ᬧᬶ
Auto-transliteration
[7 7B] 7 hatutgampangsubabakatbanngĕjuk, subabakatbene, nanginghĕnumamilihin, nemlaḥmlaḥduduk, yuyubatunetwarahĕmpuk, hĕntodaharangnasine, yenlenantonghadaluwung, hapanbenetanikar̀wan, twarajamakraṇamr̥ĕta. subahamuntobahanñalimur̀, disbĕtatine, matĕpĕtinanaksrok, sa kitebaskadurus, l̥ĕmaḥl̥ĕmaḥmatĕtunggu, ñar̀wangkyapmatane, hapangdakasulahibukmaliḥhadatuturanña, kocap'hanakcriktuha. tongo sñanedimar̀gganeyagung, ditanggundeśane, lyuwanakngatpukin, nangingtepadatandruḥ, tkenanaksrikputus, tuhutkenwiṣayane, ha [8 8A] 8 nakmakjangtwaḥditu, kmalakumasewaka, tkenanaksriktuha. kananingsapayangjwamalu, makawiṣayane, tkeninghanakesrik, nen'gakgayung gayung, nenesriknumalalung, tongosñanedigondangehidamangrurahinditu, ñabrandinakaturan, dadaharansar̀wwahendaḥ . sahigawenñanegayunggayung, nongosdigondange, dadibrahmaṇabrahmaṇi, hidapnangmangĕl̥ĕbur̀, salwiringmalanel̥ĕbur̀, miwaḥto padaklesane, nangingngadutanggunsabuk, kalawanhanggunlañcingan, punikamanglukatmala. subahambultodalyuhitung, sok'habpi

Leaf 8

gaguritan-cerik-tuwa 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬓ᭄ᬩᭂᬓᭂᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬦᬓᬾᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬦᬾᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬬᬲᬸᬩᬢ᭄ᬯᬄᬧᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬦᬾ᭞ᬳᬗ᭄ᬤᬜᬫᬗᬤᬸᬲᬯᬸᬂ᭞ᬓ᭄ᬫᬮᬓᬸᬫᬜ ᬧᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬦᬓᬾᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬢᬸᬳ᭟᭚ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬲᬸᬭᬢᭀᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄‌ᬭᬸᬫ᭞ᬤᬾᬰᬚᬰ᭄ᬭᬶ᭟ᬓ᭄ᬱᬫᬓ᭄ᬦᬯ᭄ᬯᬂᬫᬸᬥᬳᬮ᭄ᬧᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬭᬳᬶᬦ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬓ᭄ᬮᬶᬯᭀᬦ᭄ ᬤᬸᬗᬸᬮᬦ᭄‌ᬇᬰ᭄ᬓ᭞᭑᭙᭑᭘᭞
Auto-transliteration
[8 8B] 8 kbĕkĕn, tkeninghanakecrik, nenongosdimar̀ggahagung, hanakyasubatwaḥputus, jalanmanunaslugrane, hangdañamangadusawung, kmalakumaña payang, ringhanakecriktuha. // puput, kasuratoliḥ, hiktutruma, deśajaśri. kṣamaknawwangmudhahalpaśastra, rahina, buddhakliwon dungulaniśka 1918

Leaf 9

gaguritan-cerik-tuwa 9.jpeg

Image on Archive.org