Aji Pangasih

This page has been accessed 2,054 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Aji Pangasih membahas tentang ilmu niskala, atau alam yang tidak kasat mata.

Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1913.

English

Aji Pangasih contains discussion on the niskala or the unseen, paranormal world.

This lontar was completed on śaka year 1913.

Front and Back Covers

aji-pangasih 0.jpeg

Image on Archive.org

[PERPUSTAKAAN KTR.DOKBUD BALI PROP. BALI K/I/7/DOKBUD Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar. Krp. S.] [᭑ 1A] [Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar.]
Auto-transliteration
[PERPUSTAKAAN KTR.DOKBUD BALI PROP. BALI K/I/7/DOKBUD Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar. Krp. S.] [1 1A] [Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar.]

Leaf 1

aji-pangasih 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭛ ᭐ ᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭛ ᭐ ᭛ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬾᬄᬫᬋᬧ᭄ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬩᬺ᭠ ᬰᬶᬄᬘᬦᬂᬢᬸᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬧᬬᬸᬓ᭄ᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬶᬚᬓᬸ ᬦᬶᬂ᭞ᬲᭂᬓᬃᬩᬶᬓᬲ᭄᭞᭑᭑᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬶᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬶᬭᬢᬂᬳᬶ᭠ᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬭᬶᬂᬓᬭᬗ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬅᬁᬒᬁ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ ᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬕᬫ᭄ᬩᬸᬭᬗ᭄ᬮᬬᬂᬫᬗ᭄ᬮᬂᬮᬗᬶᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦ᭞᭠ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬗᬺᬕᭂᬧᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬡᬱᬶᬓ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬂ᭠ [᭒ 2A] ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬶᬕᬸᬡᬧᬗᬰᬶᬄ᭞ᬮᬾᬬᬓ᭄᭞᭠ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬤᬾᬱ᭄ᬢᬶᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬸᬚᬸᬳᬰᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬥᭂ ᬫᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄ᬲᬥᬳᬰᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬲᬯᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯ᭠ ᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬳᬩᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄrᬳᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸ
Auto-transliteration
[1 1B] 1 /// 0 /// oṁawighnamāstunamaśiwaya /// 0 /// ikipangaśiḥsanghyangtawanghagung, reḥmar̥ĕppūr̀wwa, wusmabr̥ĕ‐ śiḥcanangtubungan, yenanggonmatatulung, śa, yeḥhañar̀mawadaḥpayukkĕdas, samsamkayuśakti, bijaku ning, sĕkar̀bikas 11 wusminantrasiratanghi‐dĕr̀kiwaringkarang, ma, oṁaṅġaṅġoṁ, tumurunsanghyangtawangha gung, ringśiwagamburanglayangmanglanglanginringbhuwana, ‐humurunringpritiwi, hangr̥ĕgĕpanggraṇasyika, hamijilang‐ [2 2A] kawiśeṣan, nga, kiguṇapangaśiḥ, leyak, ‐leyak'haśiḥringhaku, deṣtihasiḥringhaku, tarañcana hasiḥringhaku, tĕkahasiḥ, haśiḥringhaku, tujuhaśiḥ, hasiḥringhaku, papasanganhaśiḥringhaku, papĕndhĕ manhaśiḥringhawakśarīranku, hacĕpacĕpansadhahaśiḥmaringhawakśariranku, sasawanganhaśiḥringhawa‐ kśariranku, bhutahabangpadhahaśiḥrhinghawakśariranku, bhutakuningpadhahasiḥringhawakśariranku, bhu

Leaf 2

aji-pangasih 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᬣᬇᬋᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬳᬫᬜ᭄ᬘᬯᬃᬡ᭄ᬦᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬶ ᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬶᬲᬘᬧᬶᬲᬘᬶᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬿᬢ᭄ᬬᬤᬿᬢ᭄ᬬᬬᬦᬯᬧᬥᬳᬰᬶᬄ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬶᬪᬸᬢ᭄ᬣᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬚᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸᬭᬭᬾᬕᬾᬓ᭄ᬮᬯᬾᬬᬦ᭄ᬧᬥᬳᬰᬶᬄ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬵᬮᬶᬓᬓᬵᬮᬶᬓᬶᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭟ᬑᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ᭠ [᭓ 3A] ᬕᬸᬂ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬓᬸᬳᬗᬰᬶᬄᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬲᬩᬢᬦᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬕᬸᬦᬚᬯᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬭᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬸᬦ᭄ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬕᬢ᭄ᬭᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬫᬓᬲᬃᬳ ᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬶᬬᭂᬫ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬯ᭄ᬮᬦ᭄ᬥᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬳᬗ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬧ ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬲᬓ᭄ᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬩᬮᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰ
Auto-transliteration
[2 2B] 2 tha'ir̥ĕngpadhahasiḥringhawakśariranku, bhuthahamañcawar̀ṇnapadhahaśiḥringhawakśariranku, bhuthayakṣabhuthayaksyi padhahaśiḥringhawakśariranku, pisacapisacipadha‐haśiḥringhawakśariranku, daityadaityayanawapadhahaśiḥ ringhawakśariranku, kibhutthabanaspatirajapadhahaśiḥringhawakśarirankuraregeklaweyanpadhahaśiḥ ringhawakśariranku, kālikakālikipadhahaśiḥringhawakśariranku. oṅġaṅġmaṅġ, hapanhakusanghyangtawangha‐ [3 3A] gung, wĕnanghakuhangaśiḥsaduhuringpr̥ĕtiwisabataninghakaṣa, gunajawahaśiḥringhawakśariranku, gunarembong haśiḥringhawakśariranku, gunasundhahaśiḥringhawakśariranku, gunajagatrahaśiḥringhawakśariranku, gunamakasar̀ha śiḥringhawakśariranku, gunasiyĕmhaśiḥringhawakśariranku, gunawlandhihaśiḥringhawakśariranku, gunahangrispa dhahaśiḥringhawakśariranku, gunasasakpadha‐haśiḥringhawakśariranku, gunabalihaśiḥringhawakśa

Leaf 3

aji-pangasih 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬭᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬘᬢᬸᬃᬯᬶᬦᬰᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬒᬁ᭞ᬑ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳ ᬯᬂᬳᬕᬸᬂᬗᬯᬾᬢᬸᬯᬂᬧᬗᬰᬶᬄᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬕᬾᬕᬾᬃᬧ᭄ᬭᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬸᬫᭀᬦᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬾᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬫᭂᬢᬸ ᬦᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬧᬩᬚᬗᬦ᭄᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬂ᭠ᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄᭞᭓᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬑᬁ ᬑᬁ ᬑᬁ᭞ᬫᭂᬢᬸᬓᬶᬘᬮᭀ ᬦᬭᬂᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬥᬫᬬᬸ᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬰᬶᬄ᭞᭓᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬅᬁ ᬉᬁ ᬉᬁ᭞ᬫᭂᬤᬮ᭄ᬧ᭄ᬭ [᭔ 4A] ᬦᬓᬦᬾᬓᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬮᭀᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂᬢᭂᬗᬄ᭞ᬲᬫᬶᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬗ ᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬒᬁᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂ᭠ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬗᬕᬸᬂ᭞ᬧᬗᬰᬶᬄᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬪᬝᬵᬭᬕᬸᬭᬸᬳ᭠ ᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩᬬᬸᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬳᬰᬶᬬᬸᬄᬭᬶᬗᬓᬸ ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬗᬰᬶᬄᬤᬾᬯᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬳᬗᬶᬤᭂᬭᬶ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 riranku, gunajaran'guyangpadhahaśiḥringhawakśariranku, mwangcatur̀winaśapadhahaśiḥringhawakśariranku, oṁ, o, sanghyangha wanghagungngawetuwangpangaśiḥhagung, geger̀prawatĕkdewatakabeḥ, humoningkaśaktenesanghyangtawanghagung, mĕtu nirangdhengjiraḥringsetrapabajangan, hanĕmbaḥring‐haku, tĕkanangis 3 tĕkahasiḥ, oṅġ oṅġ oṅġ, mĕtukicalo narangringsetragandhamayu, hanĕmbaḥringhaku, tĕkanangis, tĕkahaśiḥ 3 ringhawakśariranku, aṅġ uṅġ uṅġ, mĕdalpra [4 4A] nakanekirangdhengjiraḥ, sakingwetan, sakingkidul, sakingkulon, sakinglor̀, sakingtĕngaḥ, samiyanĕmbaḥringa ku, tĕkanangistĕkahasiḥringhaku, oṁtumurunsang‐hyangtawangagung, pangaśiḥbhuwanakabeḥ, bhaṭāraguruha‐ śiḥringaku, bhaṭāra'indrahasiḥringhaku, bhaṭārabayuhasiḥringhaku, sakwehingbhaṭārahaśiyuḥringaku hapanhakusanghyangsanghyangtawanghagung, hangaśiḥdewakabeḥ, tumurunsanghyangtawanghagung, hangidĕri

Leaf 4

aji-pangasih 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬦ᭄ᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᭂᬓᬳᬰᬶᬄᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬸᬫᬢᬧᬫᬶᬢᬶᬧ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬅᬁ ᬑᬁᬫᬶᬩᭂᬃᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂ ᬳᬓᬱ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬰᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞᭓᭞ᬓᬾᬥᭂᬧ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ ᬇᬢᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄᭞ᬑᬁᬅᬁᬫᬁᬬᬁᬉᬁ᭞ᬇᬄᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬩᬬᬸᬲᬩ᭄ᬥᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬢᬶᬃᬣᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞᭓᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬑᬁᬇᬩᬸᬧᬺ [᭕ 5A] ᬢᬶᬯᬶᬩᬧᬅᬓᬱᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬭᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬖᬡᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶ ᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬑᬁᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬤᬭᬳ᭄ᬬᬂᬤᬤᬭᬶᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬭᬣ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬭᬣᬶᬧᬢᬸᬄᬳᬶ ᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵᬮᬓᬵᬮᬶᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳᬧᬦᬓᬸᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩᭀ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬚᬭᬦ᭄ᬧᬥᬧ ᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬬᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞ᬕᬚᬄᬯᬭᬓ᭄ᬫᬘ᭠ᬦ᭄ᬲᬶᬗᬩᬭᭀᬂ᭞ᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬥᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵ
Auto-transliteration
[4 4B] 4 nbhuwanakabeḥ, tĕkahaśiḥsakwehingkumatapamitip, ringhaku, aṅġ oṅġmibĕr̀sanghyanghagungluhuring hakaṣa, sakwehingbhaṭāraśaśiḥringaku, tĕkahasiḥ 3 kedhĕpsiddhimandhimantranku, tĕlas. 0. itipamatuḥhirarehangon, oṅġaṅġmaṅġyaṅġuṅġ, iḥhirarehangon tumurunsiraringgununghagung, hanggawasirabayusabdha'idĕp, hanggawasiratir̀thāmr̥ĕtta 3 hanggawasirapamatuḥhagung, oṅġibupr̥ĕ [5 5A] tiwibapa'akaṣapatuḥhingkup, radityahulanlantangtarangghaṇapadhapatuḥmaringhaku, hyangdewapadhapatuḥhi ngkup, oṅġhapanhakuhirarehangonśakti, hyangdadarahyangdadaripatuḥhingkup, hyangpiratha, hyangpirathipatuḥhi ngkup, hyangkālakālikapadhapatuḥhingkup, hapanakuhirarehangon, kĕbo, sampi, jaranpadhapa tuḥmaringsyaku, tĕkapatuḥ, o, gajaḥwarakmaca‐nsingabarong, padhapatuḥhingkup. 0. nihandhandrā

Leaf 5

aji-pangasih 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᬕᭂᬦᬶᬪᬿᬭᬯ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵᬕᭂᬦᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬁᬕᭂᬦᬶᬚᬬᬾᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬫᬁᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓ᭞ᬇᬄᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓᬫᬹᬃᬢ᭄ᬣᬶᬚᬢᬶ᭞ᬒᬁᬕᭂᬦᬶᬭᬵ ᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬫᬁᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬦᬚ᭄ᬭᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬺᬢ᭄ᬢᬭᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬢᬸᬗᬶᬂᬮᬶ ᬥᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬲᬾᬯᬓᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂ᭠ᬕᭂᬦᬶᬭᬵᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓᬭᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬚᬢᬶᬭᬶᬂ ᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬮᬬᬂᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶ [᭖ 6A] ᬫᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬦᬶᬮᬭᬶᬂᬳᬶᬦᬦ᭄ᬮᬶᬫ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬚᬬᬾᬂᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂ ᬦᬶᬲᬢᬶᬗ᭄ᬓᭂᬩᬶᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬜ᭄ᬘᭂᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬚᬢᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬮᭀᬤ᭄ᬭᬲ᭄ᬭᬲᬄᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶ ᬯᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬤᬤᬸ᭞ᬇᬄᬕᭂᬲᭂᬂᬳᬶᬓᬂᬮᬭᬭᭀᬖᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬲᭂᬤᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦ᭄ᬭᬓ ᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦᬶᬂᬧᬵ
Auto-transliteration
[5 5B] 5 gĕnibhairawa, ma, oṁcandrāgĕniśeṣa, maṅġgĕnijayengrāt, maṅġgĕnimuka, iḥgĕnimukamūr̀tthijati, oṁgĕnirā ṣyamuka, maṅġmurubikanggĕninajraringtinghal, murubikanggĕnimukaringcangkĕm, murubikanggĕnimr̥ĕttaringtungtungingli dhaḥ, murubikanggĕnisewakaringhirung, murubikang‐gĕnirāṣyamukaringpupusuḥ, murubikanggĕnipuṣpajatiring tĕngahingpapusuḥ, murubikanggĕnilayangringtĕngahingtinggal, murubikanggĕniśeṣaringgĕtiḥ, murubikanggĕni [6 6A] miraḥringhati, murubikanggĕnimanilaringhinanlima, murubikanggĕnijayengrātringdasaringpr̥ĕtiwi, murubikanggĕ nisatingkĕbingrāt, ringpañcĕringpr̥ĕtiwijati, murubikanggĕnilodrasrasaḥringdasaringsāgara, murubikanggĕni wiśeṣaringdasaringdadu, iḥgĕsĕnghikanglararoghagĕnaḥringpungsĕdingśarira, gĕsĕngsaluwiringpāpanraka niraringkaśaktiningśarira, gĕsĕngsaluwiringgĕringhagung, ringsandhiningśarira, gĕsĕngsaluwiringpāpaningpā

Leaf 6

aji-pangasih 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖ ᬧ᭞ᬧᬵᬧᬦᬶᬗᬗᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸᬫᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬒᬁᬕᭂᬲᭂᬗᬶᬓᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬵᬭᬶᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬅᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬭᬭᬦᬶᬂᬭᬭᬭᬶᬂᬗᬯᭂᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ ᭞ᬇᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬦᬵᬭᬓᬦᬶᬂᬦᬵᬭᬓᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬤᬕᬶᬂ᭞ᬅᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬕᬚᬶᬄᬘᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬒᬁ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂ ᬭᬶᬂᬳᬳᬸᬂᬭᬶᬂᬓᬯᭂᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯᬢ᭄᭞ᬒᬁᬫᬁ᭞ᬓᬭᬯᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬫᬁᬓᬭᬯᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬼᬓᬲᬓᭂᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬁ᭞᭠ ᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬤᬕᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬳᬸᬯᬢ᭄ᬕᬚᬶᬄᬘᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬰᬭᬷᬭᬪ᭠ᬝᬵᬭᬩᬬᬸᬫᬶᬯᬄᬪᬝᬵᬭᬬᬫ᭞ᬑᬁᬫᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬭᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬰᬯᬵᬧ [᭗ 7A] ᬦᬶᬂᬧᬵᬧ᭞ᬫᬵᬦᬸᬰᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬸᬋᬓ᭄ᬳᬜᬸᬤ᭄ᬧᬢᬮᬤ᭄ᬢᬤ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᭂᬜᬸᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬩᬶ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬜᬸᬄᬓᬸᬱ᭄ᬝᬕᭂᬢᬶᬄ ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬳᬧᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᭂᬲᭂᬕ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬕ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬲᬶᬂ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬳᬶᬢᬶᬫ᭄ᬩᬕ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬮᬸ ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬚᬗᬢ᭄᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬫᬫᬳᬶᬂ᭠ᬫᬵᬦᬸᬰᭀᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬤᬾᬯᭀᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬲᬮᬸ᭠ ᬯᬶᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬧᬫᬲ᭄ᬢᬸᬦᬶᬂᬘᭀᬂ᭞ᬢᭂᬫᬄᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬢᭂᬫᬄᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬤᬾᬰᬲᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬢᭀᬦᬶᬂᬮ
Auto-transliteration
[6 6B] 6 pa, pāpaningangucapringguminingśarira, oṁgĕsĕngikanggĕringringsāriningkulit, aṅġgĕsĕngraraningrararingngawĕtwaninggĕtiḥ , iṅġgĕsĕngnārakaningnārakaringsūkṣmaningdaging, aṅġgĕsĕngsaluwiringuripsūkṣmaninggajiḥcar̀mma, oṁ, gĕsĕngsaluwiringgĕ ringhahungringkawĕtwaningwat, oṁmaṅġ, karawantu, maṅġkarawastu, hakuhangl̥ĕkasakĕnwatĕkikanggĕniwiśeṣa, maṅġ, ‐ nguripkulitdaginggĕtiḥ, huwatgajiḥcar̀mma, śarīrabha‐ṭārabayumiwaḥbhaṭārayama, oṅġmaṅġgĕsĕngringmānuśawāpa [7 7A] ningpāpa, mānuśagĕringhur̥ĕk'hañudpataladtad, kuṣṭahimpaskuṣṭapĕñukuṣṭababi, kuṣṭabañuḥkuṣṭagĕtiḥ kuṣṭahapi, sakwehingkuṣṭabĕsĕg, kuṣṭagringsing, kuṣṭabintang, kuṣṭapahitimbaga, kuṣṭapapasangan, kuṣṭapalu kuṣṭajangat, saluwiringkuṣṭalumba, tantumamahing‐mānuśopadar̀wwaningdewopadar̀wwaningmānuśa, warassalu‐ wiringsor̀pamastuningcong, tĕmaḥbhujanggal̥ĕwiḥ, tĕmaḥbrāhmaṇa, kañcadeśasakaton, sakatoningla

Leaf 7

aji-pangasih 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬭᬭᭀᬖᬯᬶᬖ᭄ᬦ᭞ᬳᬮᬄᬧᬸᬦᬄᬚᬗ᭄ᬓᬃᬋᬩᬄ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬜᬸᬤ᭄ᬓᬸᬭᬶᬂᬢᬶᬲ᭄ᬤᬦᬶᬯᬭᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬳᬗᬮᬳᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ ᬅᬁ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬮᬭ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦᬶᬂᬧᬵᬧ᭞ᬲᬦᬵᬭᬓᬦᬾᬯᭀᬂᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬢᭂᬓᬕᭂᬲᭂᬗᬜᬸᬤ᭄ᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸ ᬧᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬮᬄᬢᭂᬓᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬢᭂᬓᬓᭂᬤᬲ᭄᭓᭞ᬳᬶᬓᬂᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬯᬮᬸᬬᬚᬢᬷᬓᬂᬰᬭᬷᬭ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬰᬭᬷᬭᬰᬩ᭄ᬥ ᬩᬬᬸᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬰᬭᬷᬭᬫᬫᬶᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬅᬁᬅᬁᬅᬁ [᭘ 8A] ᬉᬁᬫᬁᬉᬁ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬚᬢᬶᬭᬶᬂᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬰᬹᬭᬧᬢᬶ᭞ᬇᬓᬲᬹ ᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬇᬓᬂᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬮᬭᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬇᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬳᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬇ ᬓᬫᬓᬕᭂᬦᬄᬳᬶᬓᬓᬶᬳᬶᬤᬤᭀᬂ᭞ᬳᬶᬓᬫᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬳᬚ᭄ᬜᬦᬫᬸ᭠ ᬮᬶᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬤᬶᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬇᬓᬇᬗᬭᬦᬦ᭄ ᬲᬸᬭᬫᬥᬸ᭞ᬇᬓᬫᬯᬓ᭄ᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬭᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬓᬱᬢᭂᬮᬲ᭄ᬦᬶᬂᬳᬶᬫᬦᬶᬦᬢᬸᬮᬸ
Auto-transliteration
[7 7B] 7 raroghawighna, halaḥpunaḥjangkar̀r̥ĕbaḥ, gĕsĕngñudkuringtisdaniwaringit, hapandewaninggĕnihangalahagĕringhagung, aṅġ, gĕsĕnggĕringsaluwiringlara, saluwiringpāpaningpāpa, sanārakanewongmānuśa, tĕkagĕsĕngañudluhuringhulu puwun, tĕkahalaḥtĕkabungkaḥ, tĕkakĕdas3 hikanggĕring, waluyajatīkangśarīra, sūkṣmaningśarīraśabdha bayu'idhĕp, muliḥśarīramamiringsūkṣma, muliḥmaringśabdha, muliḥmaringbayu, muliḥmaringidĕp, aṅġaṅġaṅġ [8 8A] uṅġmaṅġuṅġ, muliḥmaringsūkṣma, hningsanghyanggĕnipuṣpajatiringmūr̀ttiningidĕp, muliḥmaringśwar̀gganinggĕniśūrapati, ikasū kṣmaningidĕp, ikangputusinggĕniputusinglaraputusingtamba, ikaśwar̀gganingbayu, makaśwar̀gganinghibapahimeme, i kamakagĕnaḥhikakihidadong, hikamakaśwar̀gganingśabdha, śwar̀gganingbayu, śwar̀gganingidhĕp, śwar̀gganinghajñanamu‐ liḥtunggaldadisawiji, ika'ingaranan suramadhu, ikamawakpr̥ĕtiwi, rumawak'hakaṣatĕlasninghimaninatulu

Leaf 8

aji-pangasih 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬤᬤᬶᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬓᬵᬫᬦᬶᬂᬓᬦᬶᬮᬭ᭞ᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬳᬶᬓᬦᬤᬶᬢᬂᬤᬫᬸᬄ᭞ᬓᬯᭂᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬭᬵᬕᬦ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭛ ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬚᬸᬦ᭄ᬧᬾᬭᬾ᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬕᭀᬂᬩᬵᬂ᭞ᬩᭂᬭᬲ᭄ᬩᬭᬓ᭄᭞ᬲᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬕᭂᬧ᭄᭞ᬕᬸᬂ ᬅᬃᬣ᭞᭑᭗᭐᭐᭟ ᭐ ᭟ᬇᬓᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬮᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬁᬇᬁᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬳᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭀᬂᬧ᭠ ᬤ᭞ᬕᭂᬲᬄᬳᬗ᭄ᬕᬯᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬥᬫᬬᬸ᭞ᬧᬶᬦᬧᬕ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬮᬳᬧ᭄ᬭ [᭙ 9A] ᬦ᭄ᬥᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬮᬶᬗᬦᬾᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬳᬗᭂᬲᭂᬂᬯᭀᬂᬧᬤᬤᬵᬦ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭ ᬕᬫ᭄ᬩᭀᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬕᬸᬢᬓ᭄ᬦᬫᬧᭂᬭᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬕ᭄ᬦᬶ ᭞ᬲᬶᬫᬮᬬᬹᬧᬥᬕᭂᬲᭂᬂᬫᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬲᬢᬸᬲ᭄ᬯᬢᬸ᭞ᬧdᬳᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬩᭂᬭᬕ᭄ᬤᬤᬶᬲᬭᭀᬢᬳ ᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬕᭂᬫ᭄ᬩᭀᬂᬤᬤᬶᬯᬃᬱᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬧᬚᭂᬂᬧᬧ᭄ᬭᬗᬶᬭ᭞ᬋᬩᬄᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭠
Auto-transliteration
[8 8B] 8 dadisūr̀yya, bungkahingkāmaningkanilara, titishikanaditangdamuḥ, kawĕruhakĕnaringrāganta, tĕlas. 0 /// , śa, yeḥhañar̀mawadaḥjunpere, samsampucuklambatĕmĕn'gen'gongbāng, bĕrasbarak, sasantun'gĕp, gung ar̀tha 1700. 0 . ikiputusancambhralembong, ma, oṁsaṅġiṅġtunggal, tumurunringśwar̀gganhanguripwongpa‐ da, gĕsaḥhanggawatir̀tthakamandhalu, humurunringsetragandhamayu, pinapagdenirangdhengjiraḥ, swalahapra [9 9A] ndhalingirasanghyangtunggal, kalinganehirangdhengjiraḥ, hangĕsĕngwongpadadānlingirasanghyangtunggal, ringcambhra gambongringhicambhrakuningpagutaknamapĕrangringhirangdengjiraḥringhalastaruhagung, hirangdhengjiraḥhamijilagni , simalayūpadhagĕsĕngmahiringansatuswatu, padharākṣasakabeḥ, hicambhrabĕragdadisarotaha gung, hicambhragĕmbongdadiwar̀ṣahagung, hicambhrakuningdadipr̥ĕtiwi, pajĕngpaprangira, r̥ĕbaḥtaruhagung‐

Leaf 9

aji-pangasih 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙ ᬯᬃᬱᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬤᬤᬶᬲᬵᬕᬭ᭞ᬧᭂᬚᬄᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬩᬮᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬓᬩᬾᬄᬲᬫᬶᬧᬥᬧᭂᬚᬄ᭞ᬳᬶ ᬘᬮᭀᬦᬭᬂᬤᬫᬭᬸᬢᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬓᬂᬯᭀᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬸᬯᬄᬢᬭᬸᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬚᬦᬓᬧᭂᬲ᭄ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬓᬸᬳᬦ᭄᭞ᬓ ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶᬓᬫᭀᬭᭀᬓᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬢᭂᬮᬸᬄᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫᬦ᭄᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄᭞ᬲᬕᬸᬦᬧᬗᬭᬸᬳᬾ ᬓᬍᬩᬸᬃᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬩᭂᬭᬕ᭄᭞ᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬕᬾᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᭀᬗ᭄᭞ᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯ [᭑᭐ 10A] ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭞ᬮᬭᬯᬶᬖ᭄ᬦᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬒᬁᬲᬫᬯᬶᬰᬾᬱᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬒᬁ᭞ᬧ᭄ᬭᬲ᭄ᬢᬓᬵᬮᬤᬹᬃᬕᬍᬩᬸᬃ᭞ ᬒᬁᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬦᬶᬓ᭄ ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭞ᬒᬁᬢᬬᬲᬸᬲᬸᬫᬶᬂᬮᬭᬧᬢᬓᬦᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬒᬁᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬓᬸᬲᬸᬫᬫᬡᬶᬦ᭄ᬓ᭄᭞ ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬒᬁᬧᬭᬵᬫᬰᬶᬯᬬᬦᬫ᭞ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬧ ᬬᬸᬓᬜᬃᬲᭂᬓᬃᬳᬸᬮᬸᬮᬶᬓᬸᬃᬯᬃᬡ᭄ᬦᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲ᭠ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬚᬶᬫᬹᬃᬣᬶᬳᬓᬱ᭞ᬫᬢᬧᬓᬦ᭄ᬳ᭠
Auto-transliteration
[9 9B] 9 war̀ṣasar̀wwasañjata, pr̥ĕtiwidadisāgara, pĕjaḥhirangdhengjiraḥ, balarākṣasakabeḥsamipadhapĕjaḥ, hi calonarangdamarutahagung, gĕsĕngkangwongkabeḥ, muwaḥtarusar̀wwatumuwuḥ, janakapĕskalingkuhan, ka destikamorokatarañcana, tĕluḥpapasanganpapĕndĕman, hacĕpacĕpan, sagunapangaruhe kal̥ĕbur̀deningkicambhrabĕrag, kicambhragembrong, kicambhrakuning, tumurunsanghyangtunggal, hanggawa [10 10A] tir̀tthapanglukatan, larawighnajanmamānuśa, oṁsamawiśeṣasanghyangtunggal, oṁ, prastakāladūr̀gal̥ĕbur̀, oṁcandramanik tir̀tthanir̀mmala, oṁtayasusuminglarapatakaningjanmamānuśa, oṁindrakusumamaṇink, sabata'a'inamaśiwaya, oṁparāmaśiwayanama, sabata'a'inamaśiwaya, śa, yeḥhañar̀pa yukañar̀sĕkar̀hululikur̀war̀ṇnasar̀wwaputiḥ, sa‐santun'gĕnĕp, ma, oṁajimūr̀thihakaṣa, matapakanha‐

Leaf 10

aji-pangasih 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐ ᬓᬸᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬲᬬᬸᬢ᭞ᬳᬢᬢᭂᬓᭂᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬳᬓᬸᬕᬸᬦᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬦ᭄ᬓᬸᬕᬸᬦᬧᬸᬚᬭ ᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬓᬸᬕᬸᬦᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸᬕᬸᬦᬫ᭠ᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬇᬓᬫᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬧᬯᬾᬄᬯᬢᭂᬓ᭄‌ᬤᬾᬯᬢ᭠ ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄ᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄ᬦᬯᬲᬗᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᭂᬕᬸᬄᬳᬓᬸᬦᬾᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬦᬯᬲᬗ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬢᭂ ᬲ᭄ᬳᬓᬸᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬕᬸᬦᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ᭠ᬢᬥᬄᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬚᬭᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂ᭞ᬬᬤᬦᬕᬸᬦᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸ [᭑᭑ 11A] ᬓᬢᬥᬄᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬫᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬯᬲ᭄ᬢᬸᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬰᬶᬯᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬭᬾᬳᬶᬂᬕᬸᬦᬓᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬥ ᬧᬸᬦᬄᬧᬥᬩᬸᬳᬸᬂᬧᬥᬲᬳᬓ᭄᭞ᬮᬮᬶᬗ᭄ᬲᬾᬦ᭄ᬲᬥᬫᬸᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬗᬕᬯᬾ᭞ᬢᭂᬓᬳᬶᬮᬂᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬰ᭞ᬫᬘᬸᬯᬶ ᬭᬚᬄᬘᬓ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬶᬧᬶᬳᬓᭂᬦ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬳᬚᬶᬤᬂᬤᬂᬯᬯᬤᬳᬶᬂᬚᬧᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬹᬚᬋᬥᬦᬢᬸᬢᬸᬃᬕᬤᬸᬄᬓᬯᬶᬭᬸᬄ ᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬳᬦᬦᬶᬂᬲᬯᬶᬚᬶᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬯᬧᬶᬭᬢᬕᬕᭂ᭠ᬗᬶᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬹᬧᬢᬦ᭄ᬧᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬗ᭄ᬥᭂᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬗ᭄ᬲᭀᬃ᭞ᬳᬗ᭄ᬥᭂ
Auto-transliteration
[10 10B] 10 kusūr̀yyacandrasayuta, hatatĕkĕnsar̀wwasañjatakabeḥ, soringhakugunapupuḥ, ringhurinkugunapujara n'guyang, ringhar̥ĕpkugunadesti, ringluhur̀kugunama‐ndhi, ikamakatungtunginghulun, paweḥwatĕkdewata‐ kabeḥ, gĕnĕpkadewatannawasangakabeḥ, tĕguḥhakunedeningwatĕkdewatanawasanga, tantĕtĕ shakudeninggunamandi, yanhanagunaringhungkur̀ka‐tadhaḥdeninggunajaran'guyang, yadanagunaringluhur̀ku [11 11A] katadhaḥdeninggunamandhi, kawastudeningbhaṭāraśiwaśakti, sakrehinggunakatibaringhawakśariranku, padha punaḥpadhabuhungpadhasahak, lalingsensadhamuliḥringsangagawe, tĕkahilangñamping 3 śa, macuwi rajaḥcakrapripihakĕna. 0. nihanhajidangdangwawadahingjapamantrakabeḥ, pūjar̥ĕdhanatutur̀gaduḥkawiruḥ phalanya, ma, hananingsawijihningsawapiratagagĕ‐ngira, tanparūpatanpawar̀ṇnahangdhĕdhĕlmingsor̀, hangdhĕ

Leaf 11

aji-pangasih 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑ ᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬫᬍᬲᬢᭂᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬓᬳ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬗᬫᬶᬚᬶᬮᬓ᭄ᬦᬲᬓ᭄ᬮᬶᬃᬓ᭄ᬮᬶᬭᬦ᭄᭞ᬲᬧᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬲᬶᬭᬦ᭄ᬲᬶᬭᬦ᭄᭞ ᬍᬯᬶᬄᬳᬦᬶᬢᬄᬳᬦᬕᬢ᭞ᬕᬢᬕᬸᬫᬾᬢᬾᬲ᭠ᬢᬾᬢᬾᬲᬫᬭᬶᬂᬳᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬕᬡ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬢ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬲ ᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬾᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬦᬸᬰ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬧ᭄ᬭᬲᬢᭀᬳᬧᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬰᬾᬰ᭞ᬳᬦᬸᬢ [᭑᭒ 12A] ᬦ᭄ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬲ᭄ᬢᬸᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬓᬮᬸᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬧ᭄ᬢᭂᬧᭂᬂᬲᬶᬦᬲᬦᬗᬦ᭄ᬩᬬᬸᬰᬩ᭄ᬥᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬘᬸᬢ᭄ᬳᬢᬸ ᬫ᭄ᬧᬂᬰᬭᬷᬭᬳᬚᬯᬾᬭ᭟᭐᭟ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬶᬂᬫ᭠ᬘᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬪᬝᬵᬳᬭᬰᬭ᭠ ᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬤᬾᬯᬧᬥᬦᬾᬯᬫᬦᬸᬰᬦᬶᬭᬫᬶᬦ᭄ᬢᬵᬫᭂᬢᭀᬓ᭄ᬓᬢᬸᬡᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬪᭀᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬶᬲᬮᬄᬲᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬫᬦᬸᬰ ᬧᬸᬓᬸᬮᬸ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬢᬸᬃ᭠ᬯᬶᬦᬰᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬧᬺᬕᭀᬮᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞
Auto-transliteration
[11 11B] 11 dhĕlmingluhur̀, mal̥ĕsatĕntanpakahyanganngamijilaknasaklir̀kliran, sapangar̀ddhiningwuwus, hapasiransiran, l̥ĕwiḥhanitaḥhanagata, gatagumetesa‐tetesamaringhapr̥ĕtiwi, satetesmaringhakaṣa, satetesmaringrādityahulanlintangtaranggaṇa, satetesmaringdewata, satetesmaringsāgara, sa tetesmarengjanmamanuśa, satetesmaringsaprasatohapanhulunhanakbhaṭārawiśeśa, hanuta [12 12A] nkawiśeṣan, wĕnanghamastutanwĕnangkaluhuran, tutuptĕpĕngsinasananganbayuśabdha'idhĕp, cut'hatu mpangśarīrahajawera. 0. panugrahaningma‐casanghyangaji, ma, oṁpukulunpadukabhaṭāharaśara‐ swati, dewapadhanewamanuśaniramintāmĕtokkatuṇankaprabhon, manawisalaḥsurupingmanuśa pukulu. 0. nihankaputusansanghyangcatur̀‐winaśal̥ĕwiḥ, kapr̥ĕgolanwĕnang, kapanguripwĕnang,

Leaf 12

aji-pangasih 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭑᭒ ᬧᬦᬯᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫᬓᬢᬫ᭄ᬩᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬦᬸᬮᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬮᬦᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬬᭀᬮᬲ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬺᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ ᬩᬺᬱᬶᬳᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᭂᬲᭂᬗᬦ᭄ᬮᬭᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬦᭂᬭᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬫᬢᬸᬄᬯᭂᬦᬂ ᬓᬾᬧᬜᬫ᭄ᬧᬶᬢᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬜᭂᬲᭂᬄᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬲᬲᬶᬋᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬲᬶᬗ᭄ᬮᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬢᬢᬸᬮᬓ᭄ᬯᭂ ᬦᬂ᭞ᬧᬗᭂᬚᬸᬓᬦ᭄ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬧᬗᬮᬄᬳᬳᬾᬂᬯᭂ᭠ᬦᬂ᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬯᭂᬦᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬯᭂᬦᬂ᭞ᬗ [᭑᭓ 13A] ᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬫᬳᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬯᭂᬦᬗ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬶᬂᬬᬦ᭄ᬫᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧ᭄ᬭᬢᬢᬦᬶᬂᬰᬶᬯᬧᬥ᭞ᬰᬶᬯᬢᬶ ᬕ᭞ᬳᬚᬶᬍᬯᬶᬄ᭞ᬘᬢᬹᬃᬰᬶᬯᬓᬦ᭄ᬥᬧᬢ᭄ᬲᬵᬭᬶ᭞ᬒᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬳᬦᬹᬂ᭞ᬗᬕᭂᬫ᭄ᬕᭂᬦᬶᬂᬭᬵᬱ᭄ᬬ᭞ᬫᬸᬯᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬫᬳᬵ ᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬳᬦᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬦᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬮᬶᬬᬤᬤᬶᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬗᬸᬩᬤᬶᬦ᭄‌ᬬᬤᬤᬶᬯᬃᬲ᭄᭑᭞ᬧᬜᬸᬳᬜ ᬫᬦᬾᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧᬶᬚᬄ᭞ᬧᬶᬚᬄ᭞ᬬᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬓᬮᬸᬯᬲ᭄ᬫᬩᭀᬭᬬᬂ᭞ᬫ᭞ᬓᭂᬤᬂ᭞ᬦᬸᬂ᭞ᬩᬂ᭞ᬢᬓᭀᬦᬂ
Auto-transliteration
[12 12B] 12 panawar̀wĕnang, makatambawĕnang, kapanulakwĕnang, kapralanangwĕnang, kapyolaswĕnang, kapr̥ĕlukatanwĕnang, kapa br̥ĕsyihanwĕnang, kapangĕsĕnganlarawĕnang, kapangujananwĕnang, kapanĕrangwĕnang, kapamatuḥwĕnang kepañampitĕnang, kapañĕsĕḥwĕnang, kapangandĕgwĕnang, kasasir̥ĕpwĕnang, kapasinglar̀wĕnang, katatulakwĕ nang, pangĕjukanleyakwĕnang, pangalaḥhahengwĕ‐nang, pangandĕgpralinawĕnang, panglarispralinawĕnang, nga [13 13A] wĕtwangtir̀tthamahāmr̥ĕttawĕnang, hanggingyanmawĕruḥringlungguhasanghyangongkarasinungsang, mwangpratataningśiwapadha, śiwati ga, hajil̥ĕwiḥ, catūr̀śiwakandhapatsāri, aungkarasinungsangmungguhinghanūng, ngagĕmgĕningrāṣya, muwaḥtir̀tthamahā mr̥ĕtta, hanagĕringhanatamba, yansiralaliyadadigĕring, yantundenngubadinyadadiwar̀s1 pañuhaña manemijilsakingpijaḥ, pijaḥ, yahawakta, tĕkaluwasmaborayang, ma, kĕdang, nung, bang, takonang

Leaf 13

aji-pangasih 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓ ᬲᬓᬶᬢᬾᬫᭀᬭᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬸᬩᬤᬶᬦ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬬᬢᬧᬢᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬧᬸᬭᬸᬱᬢᭀ ᬮᬶᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬳᬃᬡ᭄ᬦᬯ᭞ᬰᬸᬭᬦᬤᬶ᭞ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬕᭀᬤᬯᬭᬶ᭞ᬬᬫᬸᬦ᭞ᬲᬭᬬᬸ᭞ᬓᭀᬮᬕᬶᬭᬶ᭞ᬦᬸᬤᬓ᭞ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭞ ᬯᬭᬶ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬯᬢᬶ᭞ᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬵᬫᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬭᬶᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬰ᭄ᬯᬋᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬜ᭄ᬘᬭᬀ᭞ᬫᬡ᭄ᬥᬭᬀ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬇᬓᬓᬩᬾᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬤᬰᬫᬮᬧᬵᬧᬓ᭄ᬮᬾᬱ᭞ᬤᬦ᭄ᬥᬳᬸᬧᬢ᭟᭐ [᭑᭑ 14A] ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭑᭑᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬲ᭄ᬧᬸᬲ᭄‌ᬲᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬤᭂ ᬲᭂᬯᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬗᬰᬶᬳᬰᬶᬄ ᬤᬾᬯᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁ᭞ᬬᬁᬬᬁᬳᬰᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬾᬯᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬢ᭞ᬒᬁᬧᭀ ᬫ᭞ᬑ᭞ᬰ᭞ᬫᭂᬜᬦ᭄ᬫᬥᬸ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬦᬶᬳ᭠
Auto-transliteration
[13 13B] 13 sakitemorahandadihubadinping 3 yatapatin. yanpoliḥkalukatdeninghyangtripuruṣato liḥtir̀ttha, har̀ṇnawa, śuranadi, tir̀tthagodawari, yamuna, sarayu, kolagiri, nudaka, śaraswati, sindhu, wari, pundhiwati, kamandhalu, hangga, sāmudra, haripawitr̥ĕm, wiṣṇuśwar̥ĕm, wiṣṇupañcaraṃ, maṇdharaṃ, sindhu śaraswati, ikakabeḥtir̀tthapawitr̥ĕm, nga, pangl̥ĕburandaśamalapāpakleṣa, dandhahupata. 0 [11 14A] . nihanpasupatisĕmbaḥ11 ma, aṅġuṅġmaṅġ, tĕlas. pasupatisĕkar̀, ma, oṁpasupatipuspussasārisĕkar̀, dĕ sĕwamratiyanamaśwaha. pasupatikukus, ma, oṁpasupatikukus, dewimratiyanamaśwaha. pangaśihaśiḥ dewawiddhi, ma, oṁoṁoṁoṁoṁoṁ, yaṅġyaṅġhaśiḥ, ringhawakśarīranku, dewaśiḥringawakśarīranta, oṁpo ma, o, śa, mĕñanmadhu. pasupatikukus, ma, oṁpasupatipatikukus, dewihistriyanamaśwaha. niha‐

Leaf 14

aji-pangasih 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭑᭔ ᬓ᭄ᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬯᭂᬦᬂᬲᬭᬚᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬢᭂᬦᬂ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬬᬚᬬᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶ ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃᬤᬾᬯᬫᬺᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳ ᬜᬃᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬮᬶᬦᬶᬦ᭄ᬩᭂᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬕᬸ᭞᭓᭞ᬢᬶᬍᬄ᭞ᬲᬶᬭᬢᬓ᭄ᬦᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸᬅᬁ᭞ᬫᬾᬫᬾ ᬦ᭄ᬫᬸᬢᬁ᭞ᬫᬸᬗᬗ᭄ᬕᭀᬯᭂᬦᬂ᭞ᬳᬓᬸᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬅ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬩᬬᬸ᭞ᬫᬰᬡ᭄ᬥ᭞ᬫᬍᬤᭂᬧ᭄᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞[image]᭟ [᭑᭕ 15A] ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬸᬢᭂᬃᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬓᬶᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂᬲᬸᬓᬸᬓᬶᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬭᬚᬄᬓᭂᬃᬢᬲ᭄ᬲᬾᬑᬁᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ ᬫᬓᬧᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬤᬸᬳᬸᬃᬧᬳᭀ᭠ᬦᬾ᭞ᬫ᭞ᬚᬩᬂᬫᬳᬶᬫᬦᬸᬰᬗᬫ᭄ᬭᬢ᭄ᬨᬮᬭᬶᬬᬢ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢ᭄‌ᬭᬄ᭞ ᬑ᭞ᬳᬭᬸᬄ᭞᭓᭞ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞᭓᭞ᬇᬓᬶᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬᬦᭀᬭᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬤᬾᬯ᭞ ᬰ᭞ᬩᭂᬦᬂᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬭ᭞ᬇᬓᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬓᬸᬧᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬖ᭄ᬤᬾᬤᬍᬫ᭄ᬲᭀ
Auto-transliteration
[14 14B] 14 kpangurip, muwaḥpasupatiwĕnangsarajakār̀yyatĕnang, pañcayajayawĕnang, ma, oṁaṅġuṅġmaṅġ. pasupati sĕmbaḥ, ma, oṁpasupatipuṣpasārisĕkar̀dewamr̥ĕtiyanamaśwaha. 0. pamatuḥhagung, śa, yeḥha ñar̀kayuśakti, talininbĕnangtridagu 3 til̥ĕḥ, sirataknahidĕr̀kiwaping 3 ma, bapanmu'aṅġ, meme nmutaṅġ, munganggowĕnang, hakubapanmu, a, salwiringmabayu, maśaṇdha, mal̥ĕdĕp, tĕkapatuḥ, o, [image]. [15 15A] . nihanputĕr̀pandhung, śa, kĕr̀tas, gampakipandhungsukukiwa, rariskaput'hantukkĕr̀tas, rajaḥkĕr̀tasse'oṅġpandhung, makaputbahansaputputiḥ, gantungduhur̀paho‐ne, ma, jabangmahimanuśangamratphalariyatriyutraḥ, o, haruḥ 3 krakkrik 3 ikirajaḥnyanorasisipsakitsakit. 0. ikipamatuḥdewa, śa, bĕnangsaputputiḥhanggenbĕndera, ikimantranya, ma, oṁhakupangadĕgdewaghdedal̥ĕmso

Leaf 15

aji-pangasih 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 15B] ᭑᭕ ᬮᭀᬫᭂᬢᬸᬯᬂᬩᬪᬸᬣᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭓᭞ᬅᬁᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬤᬾᬯᬤᬶᬸᬗ᭄ᬦᬶᬕ᭄ᬥᬾᬤ ᬍᬫ᭄ᬧᭀᬮᭀᬓᬩᬮᬶ᭞ᬫᬫᬲᬂpᬳᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂᬧᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄbᬳᬪᬸᬣᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬓᬱ᭞ᬢᭂ ᬓᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄ᬫᭂᬓᬄ᭞ᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄ ᬳᬕᬸᬂᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬶᬸᬥᬶᬸᬧᬶᬸᬢᬶᬸᬄᬭᬶᬸᬂᬩᬪᬸᬣᬦ᭄ᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓᬸᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫ [᭑᭖ 16A] ᬧᬥᬧᬥᬳᬸᬲᬶᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬭᬪᬶᬲᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬮᬶᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬫ᭄ᬩ ᬗᬦ᭄᭞ᬳᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄᬲᬶᬂᬢᭂ᭠ᬓᬩᬪᬸᬣᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭠ ᬳᬚᬮᬮᬶᬳᬓᬸᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫᬳ᭄ᬤᬳᬸᬲᬶᬮ᭄ ᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬫᬳᬶᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬧᬳᬶᬢ᭄‌ᬓ ᬩᬮᬶ᭞ᬫᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬩᬪᬸᬣᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬓᬸᬫᬸᬮ
Auto-transliteration
[1 15B] 15 lomĕtuwangbabhuthaduhuringhakaṣa, singtĕkapadhapatuḥhingkup 3 aṅġhakuhangadĕgdewad̶ngnigdheda l̥ĕmpolokabali, mamasangphamatuḥhagungpahingkup'hagung, singtĕkapadhapatuḥbhabhuthaduhuringkaṣa, tĕ kapatuḥhingkup 3 ma, aṅġhakuhangadĕgdewagdhedal̥ĕmmĕkaḥ, saduhuringlangit, mamasangangpamatuḥ hagungsingtĕkap̶d̶h̶p̶t̶ḥr̶ngbabhuthansaduhuringlangit, singtĕkakapadhapatuḥringhawakumulanmañama [16 16A] padhapadhahusil, ringrabhisanakingsun, hajalipoma 3 hakuhangadĕgdewagdhedal̥ĕmblamba ngan, hamasangangpamatuḥbhuwanakabeḥsingtĕ‐kababhuthanringbhuwanakabeḥ, singtĕkapadhahingkup, ‐ hajalalihakumulanmañamahdahusil poma 3 mahiturunhidewagdhedal̥ĕmmāspahitka bali, mamasangangpamatuḥringjagatkabeḥsingtĕkababhutharingjagatkabeḥ, padhapatuḥhakumula

Leaf 16

aji-pangasih 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭑᭖ ᬦ᭄ᬫᬜᬫᬫᬭᬓ᭄ᬱᬦᬦ᭄ᬲᬧᬓᬸᬋᬦᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬚᬮᬮᬶ᭞ᬧᭀᬫ᭞᭓᭟᭐᭟ᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬰ᭞ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬭᬚᬄ ᬑᬁᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬓᬸᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬫᬲ᭄ᬯᬶᬧᬶᬂᬢᭂᬮᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬩᬸᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄ᬭᬶᬂᬲᬩᬸᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬸᬦ᭄ᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬭᬚᬄᬑᬗ᭄ᬓ ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬓᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬓᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬦᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬳᬶᬭᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬫ᭠ ᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬇᬓᬳᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬳᬜ᭄ᬘᬮᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓ [᭑᭗ 17A] ᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳ᭄ᬬᬂᬇᬩᬸᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬳᬧᬄᬢᬾᬚᬩᬬᬸᬳᬓᬱ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬳᬦᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬩᬸᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬳᬧᬄ ᬢᬾᬚᬩᬬᬸᬳᬓᬱ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬢᬦ᭄ᬳᬦᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬶᬳᬦᬸ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶᬳᬦᬸᬧᬗᬯᬓᬶᬂᬲᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬓᬶᬦᭂᬫᬶᬢ᭄ᬤᬾ ᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭓ᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬦ᭄ᬥᬶᬲᬤᬶᬦᬤᬶᬦ᭞ᬲᬮᬢ᭄ᬭᬶᬮᬢ᭄ᬭᬶᬲᬶᬂᬳᬫᬭᬕ᭄ᬳᬫᬸᬭᬸᬕ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦᬾᬲᬶᬳᬦᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬰ ᬲᬶᬳᬦᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬭᬲᬢᬸᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳ
Auto-transliteration
[16 16B] 16 nmañamamarakṣanansapakur̥ĕnaningsunhajalali, poma 3. 0. kakambuḥtungguḥ, śa, lontar̀rajaḥ oṅġngkara, hingsunhamlakusĕmbar̀maswipingtĕluwussĕmbar̀buntilringsabun, mantrahunrumuhun, hikarajaḥongka ra, ma, oṁsanghyangongkara, hingsunhamlakukambuḥhagung, kakambuḥkamatungguhanakakambuhiraringsira, ma‐ haransangpañcamahabhutha, ikahadruwekakambuḥtungguḥhagung, hingsuntahañcalukringsira, lamunka [17 17A] mbuḥhyangibupr̥ĕtiwihapaḥtejabayuhakaṣa, wasturihanukambuḥ, lamuntankambuḥsanghyangibupr̥ĕtiwihapaḥ tejabayuhakaṣa, wastatanhanakambuḥsihanu, hapansihanupangawakingsangpañcamahabhutha, kinĕmitde ningsanghyang3ngkara, sandhisadinadina, salatrilatrisinghamarag'hamurug'hawakśarīranesihanu, tankawaśa sihanukambuḥ, oṁsanghyangpañcamahabhutha, sanghyangongkara, siddhirasatuyanamaśwaha. 0. yansiraha

Leaf 17

aji-pangasih 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭑᭗ [image] [᭑᭘ 18A] ᬋᬯ᭄ᬯᭂᬭᬸᬳ᭞ᬢᬸᬤᬸᬳᭂᬦ᭄ᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬳᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬫᬭ ᬚᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᬢᬶᬓᬶᬯ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬓᬃᬡᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭠ ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬫᬢᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬓᬶᬯᬦᬶᬂhᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬳ ᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬢᬶᬳᬶᬂᬫᬢ᭞ᬫᬭᬚᬧᬢᬶ᭠ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬩᬵᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶ
Auto-transliteration
[17 17B] 17 [image] [18 18A] r̥ĕwwĕruha, tuduhĕnsanaktakabeḥ, hanggapatihisĕpĕnmamañjingringcangkĕm, hungguhaknaringpapusuhankiwa, mara japatihisĕpĕnringhirungkiwa, hungguhaknaringhatikiwa, banaspatihisĕpĕnmañjingringkar̀ṇakiwa, hungguhakna‐ ringhungsilankiwa, banaspatirājahisĕpĕnmamañjingaknaringmatakiwa, hungguhaknaringkiwaninghhampru, ha nggapatihanrusringputihingmata, marajapati‐hanrusringhabāngingmata, banaspatihanrusringkuni

Leaf 18

aji-pangasih 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭑᭘ ᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬋᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬇᬓᬶᬢᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬭᬶᬓᬧᬥᬤᬾᬯᬳᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ ᬲᬓᬶᬂᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸᬭᬵᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬯᬾᬳᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬲᬓᬶᬂᬮᬮᬢ᭟ᬫᬸᬯᬄᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬸᬗ᭄ᬕᬵᬳᬯᭂᬢᬸᬲᬳᬦᬦ᭄ᬯᬓ ᬩᬾᬄᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬭᬵᬕᬦᬾᬳᬫᬃᬕ᭄ᬕᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬗᬸᬦᬶ᭟ᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄‌ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬧᬢᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ ᬅᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬳᬩᬵᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᭀᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧᬫᬗ᭄ᬕᬳᬦ᭄ [᭑᭑ 19A] ᬓᬸᬦᬶᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬉᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬩᬳᬸᬓᬶᬯᬇᬋᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬐᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬳᬦ᭄ᬥᬥᬢ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬬᬸ ᬯᬾᬭ᭟ᬇᬓᬶᬚᬚᬕᬵᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬇᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬪᬝᬵᬳᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭᬧᬕᬸ᭠ ᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬧᬶᬮᬦ᭄᭞ᬪᬝᬵ᭠ ᬭᬫᬳᬤᬾᬯᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬳᬸᬄ᭟ᬫ᭠ᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬲᭀᬘ᭞
Auto-transliteration
[18 18B] 18 ngingmata, banaspatirājahanrusringhir̥ĕngingmata, ikitatungguhakna, wusmungguḥhirikapadhadewahanāmr̥ĕtta, sakingwindhurāṣyamuka, maliḥringtinghalwehanāmr̥ĕttasakinglalata. muwaḥyansiralunggāhawĕtusahananwaka beḥkonhangrakṣarāganehamar̀ggaringmar̀gganenguni. hanggapatiringhar̥ĕpringprapatanputiḥrupanya, aḥ, swaranya. mrajapatiringbahutĕngĕnhabāngrupanya, toḥswaranya. banaspatiringhungkur̀pamanggahan [11 19A] kuningrupanya, uḥswaranya. banaspatirājabahukiwa'ir̥ĕngrupanya, aiḥswaranya, kahandhadhat'hiki, hayu wera. ikijajagān, ma, iḥhanggapatimañjingaknasira, ringcangkĕmhanrusringpapusuḥ, bhaṭāhara'iśwarapagu‐ stiyanta, rarishisĕpkangin. maliḥmantra, iḥmrajapatimañjingaknasiraringhirunghanrusringhungpilan, bhaṭā‐ ramahadewagustiyanta, rarishisĕpkahuḥ. ma‐liḥmantra, iḥbanaspatimañjingaknasiraringsoca,

Leaf 19

aji-pangasih 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭑᭙ ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬚ᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶ ᬭᬭᬶᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᬾᬳᬓ᭄ᬦᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬫ᭞᭠ ᬇᬄᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬯᬾᬄᬲᬶᬭᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬇᬓᬶᬢᬤᬄ ᬲᬚᬶᬦᬶᬭ᭞ᬢᬳᬸᬭᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬯᬤ᭄ᬯᬓᬵᬮᬦᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬇᬓᬶᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬢᬓᬮᬶᬄ᭞ᬰᬩ᭄ᬥᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞᭠ [᭒᭐ 20A] ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭀᬜ᭄ᬘᬶᬦᭂᬦ᭄ᬲᬧ᭄ᬭᬳᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᭂ᭠ᬢ᭄ᬯᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬚᬶᬳ᭄ᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬫᬾᬢ᭄ᬳᭀ ᬮᬲᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬮᬮᬢ᭞ᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬓᬶᬯᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ ᬫᬸᬯᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦᬶᬂᬧᬓᬸᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬗᭀᬮᬾᬲᬂ᭞ᬒᬁ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ ᭞ᬇᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬇᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂ ᬓᬶᬸᬯᬶᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶ᭞ᬳᬧᬂᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬚᬕᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬧᭀᬫ᭞ᬳ
Auto-transliteration
[19 19B] 19 hanrusringhati, bhaṭārabrāhmapagustiyanta, rarishisĕpkaja. maliḥmantra, iḥbanaspatirāja, mañjingaknasi raringkar̀ṇnahanrusringhampru, bhaṭārawiṣṇupagustiyanta, rarishisĕpkĕlod, wusmangkanawehaknamr̥ĕtta, ma, ‐ iḥanggapati, mrajapati, banaspati, banaspatirāja, mangkehingsunhaweḥsirāmr̥ĕtta, ikitadaḥ sajinira, tahuraknaringwadwakālanirakabeḥ, ikimr̥ĕtta, rarishisĕpbayuntakaliḥ, śabdhanya, aḥ, ‐ [20 20A] rariskoñcinĕnsaprahasuwenta, wusmangkanawĕ‐twakĕnaringcangkĕm, katungtungingjihwa, rarishamet'ho lasaknaringsĕlaninglalata, ringbahukiwatĕngĕn muwaḥringhuluningpakung, mantrangolesang, oṁ, maliḥmantra , iḥhanggapati, mungguḥsiraringhar̥ĕp, iḥmrajapati, mungguḥsiraringkiwa, iḥbanaspatimungguḥsiraring k̶w̶tĕngĕn, iḥbanaspatirājamungguḥsiraringhuri, hapangpriyatna, jaganĕnhingsun, poma, ha

Leaf 20

aji-pangasih 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭒᭐ ᬚᬯᬾᬭ᭟ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂᬲᬵᬫᬧ᭄ᬢ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬹᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬷᬦᬳᬗ᭄ᬕᬭᬓᬲᬶᬄᬚᬸ ᬮᬸᬂᬯᬗᬶ᭞ᬢᬾᬓᬤᬰᬫᬶᬂᬧᭀᬰ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬰᬓᬯᬃᬱ᭞᭑᭙᭑᭓᭞ᬤᬾᬓᬶᬧᬡ᭄ᬤᬾᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬕ᭄ᬬᬜᬃ ᭟᭐᭟
Auto-transliteration
[20 20B] 20 jawera. tĕlas. 0. ikipangaśiḥsanghyangtawanghagungsāmapta, puputsinūrātringdīnahanggarakasiḥju lungwangi, tekadaśamingpośya, hiśakawar̀ṣa 1913 dekipaṇdekĕtuturip, pĕtak, gyañar̀ . 0.

Leaf 21

aji-pangasih 21.jpeg

Image on Archive.org