Aji Pangasih

This page has been accessed 8,458 times.
From Palm Leaf Wiki
Revision as of 03:12, 30 August 2019 by Brewster@archive.org (talk | contribs) (Description)

Original on Archive.org

Description

Lontar ini berisikan tentang ilmu niskala (alam yang tidak kasat mata; The Invisible Nature).

Front and Back Covers

aji-pangasih 0.jpeg

Image on Archive.org

[PERPUSTAKAAN KTR.DOKBUD BALI PROP. BALI K/I/7/DOKBUD Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar. Krp. S.] [᭑ 1A] [Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar.]
Auto-transliteration
[PERPUSTAKAAN KTR.DOKBUD BALI PROP. BALI K/I/7/DOKBUD Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar. Krp. S.] [1 1A] [Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar.]

Leaf 1

aji-pangasih 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭛ ᭐ ᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭛ ᭐ ᭛ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬾᬄᬫᬋᬧ᭄ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬩᬺ᭠ ᬰᬶᬄᬘᬦᬂᬢᬸᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬧᬬᬸᬓ᭄ᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬶᬚᬓᬸ ᬦᬶᬂ᭞ᬲᭂᬓᬃᬩᬶᬓᬲ᭄᭞᭑᭑᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬶᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬶᬭᬢᬂᬳᬶ᭠ᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬭᬶᬂᬓᬭᬗ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬅᬁᬒᬁ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ ᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬕᬫ᭄ᬩᬸᬭᬗ᭄ᬮᬬᬂᬫᬗ᭄ᬮᬂᬮᬗᬶᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦ᭞᭠ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬗᬺᬕᭂᬧᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬡᬱᬶᬓ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬂ᭠ [᭒ 2A] ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬶᬕᬸᬡᬧᬗᬰᬶᬄ᭞ᬮᬾᬬᬓ᭄᭞᭠ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬤᬾᬱ᭄ᬢᬶᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬸᬚᬸᬳᬰᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬥᭂ ᬫᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄ᬲᬥᬳᬰᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬲᬯᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯ᭠ ᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬳᬩᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄrᬳᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸ
Auto-transliteration
[1 1B] 1 /// 0 /// ōmawighnamāstunamaśiwaya /// 0 /// ikipangaśihsanghyangtawanghagung, rehmarĕppūrwwa, wusmabrĕ‐ śihcanangtubungan, yenanggonmatatulung, śa, yehhañarmawadahpayukkĕdas, samsamkayuśakti, bijaku ning, sĕkarbikas11wusminantrasiratanghi‐dĕrkiwaringkarang, ma, ōmangangōm, tumurunsanghyangtawangha gung, ringśiwagamburanglayangmanglanglanginringbhuwana, ‐humurunringpritiwi, hangrĕgĕpanggraṇasyika, hamijilang‐ [2 2A] kawiśeṣan, nga, kiguṇapangaśih, leyak, ‐leyak'haśihringhaku, deṣtihasihringhaku, tarañcana hasihringhaku, tĕkahasih, haśihringhaku, tujuhaśih, hasihringhaku, papasanganhaśihringhaku, papĕndhĕ manhaśihringhawakśarīranku, hacĕpacĕpansadhahaśihmaringhawakśariranku, sasawanganhaśihringhawa‐ kśariranku, bhutahabangpadhahaśihrhinghawakśariranku, bhutakuningpadhahasihringhawakśariranku, bhu

Leaf 2

aji-pangasih 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᬣᬇᬋᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬳᬫᬜ᭄ᬘᬯᬃᬡ᭄ᬦᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬶ ᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬶᬲᬘᬧᬶᬲᬘᬶᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬿᬢ᭄ᬬᬤᬿᬢ᭄ᬬᬬᬦᬯᬧᬥᬳᬰᬶᬄ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬶᬪᬸᬢ᭄ᬣᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬚᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸᬭᬭᬾᬕᬾᬓ᭄ᬮᬯᬾᬬᬦ᭄ᬧᬥᬳᬰᬶᬄ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬵᬮᬶᬓᬓᬵᬮᬶᬓᬶᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭟ᬑᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ᭠ [᭓ 3A] ᬕᬸᬂ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬓᬸᬳᬗᬰᬶᬄᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬲᬩᬢᬦᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬕᬸᬦᬚᬯᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬭᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬸᬦ᭄ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬕᬢ᭄ᬭᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬫᬓᬲᬃᬳ ᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬶᬬᭂᬫ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬯ᭄ᬮᬦ᭄ᬥᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬳᬗ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬧ ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬲᬓ᭄ᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬩᬮᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰ
Auto-transliteration
[2 2B] 2 tha'irĕngpadhahasihringhawakśariranku, bhuthahamañcawarṇnapadhahaśihringhawakśariranku, bhuthayakṣabhuthayaksyi padhahaśihringhawakśariranku, pisacapisacipadha‐haśihringhawakśariranku, daityadaityayanawapadhahaśih ringhawakśariranku, kibhutthabanaspatirajapadhahaśihringhawakśarirankuraregeklaweyanpadhahaśih ringhawakśariranku, kālikakālikipadhahaśihringhawakśariranku. ongangmang, hapanhakusanghyangtawangha‐ [3 3A] gung, wĕnanghakuhangaśihsaduhuringprĕtiwisabataninghakaṣa, gunajawahaśihringhawakśariranku, gunarembong haśihringhawakśariranku, gunasundhahaśihringhawakśariranku, gunajagatrahaśihringhawakśariranku, gunamakasarha śihringhawakśariranku, gunasiyĕmhaśihringhawakśariranku, gunawlandhihaśihringhawakśariranku, gunahangrispa dhahaśihringhawakśariranku, gunasasakpadha‐haśihringhawakśariranku, gunabalihaśihringhawakśa

Leaf 3

aji-pangasih 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬭᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬘᬢᬸᬃᬯᬶᬦᬰᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬒᬁ᭞ᬑ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳ ᬯᬂᬳᬕᬸᬂᬗᬯᬾᬢᬸᬯᬂᬧᬗᬰᬶᬄᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬕᬾᬕᬾᬃᬧ᭄ᬭᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬸᬫᭀᬦᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬾᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬫᭂᬢᬸ ᬦᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬧᬩᬚᬗᬦ᭄᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬂ᭠ᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄᭞᭓᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬑᬁ ᬑᬁ ᬑᬁ᭞ᬫᭂᬢᬸᬓᬶᬘᬮᭀ ᬦᬭᬂᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬥᬫᬬᬸ᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬰᬶᬄ᭞᭓᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬅᬁ ᬉᬁ ᬉᬁ᭞ᬫᭂᬤᬮ᭄ᬧ᭄ᬭ [᭔ 4A] ᬦᬓᬦᬾᬓᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬮᭀᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂᬢᭂᬗᬄ᭞ᬲᬫᬶᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬗ ᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬒᬁᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂ᭠ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬗᬕᬸᬂ᭞ᬧᬗᬰᬶᬄᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬪᬝᬵᬭᬕᬸᬭᬸᬳ᭠ ᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩᬬᬸᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬳᬰᬶᬬᬸᬄᬭᬶᬗᬓᬸ ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬗᬰᬶᬄᬤᬾᬯᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬳᬗᬶᬤᭂᬭᬶ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 riranku, gunajaran'guyangpadhahaśihringhawakśariranku, mwangcaturwinaśapadhahaśihringhawakśariranku, ōm, o, sanghyangha wanghagungngawetuwangpangaśihhagung, gegerprawatĕkdewatakabeh, humoningkaśaktenesanghyangtawanghagung, mĕtu nirangdhengjirahringsetrapabajangan, hanĕmbahring‐haku, tĕkanangis3tĕkahasih, ong ong ong, mĕtukicalo narangringsetragandhamayu, hanĕmbahringhaku, tĕkanangis, tĕkahaśih3ringhawakśariranku, ang ung ung, mĕdalpra [4 4A] nakanekirangdhengjirah, sakingwetan, sakingkidul, sakingkulon, sakinglor, sakingtĕngah, samiyanĕmbahringa ku, tĕkanangistĕkahasihringhaku, ōmtumurunsang‐hyangtawangagung, pangaśihbhuwanakabeh, baṭāraguruha‐ śihringaku, baṭāra'indrahasihringhaku, baṭārabayuhasihringhaku, sakwehingbaṭārahaśiyuhringaku hapanhakusanghyangsanghyangtawanghagung, hangaśihdewakabeh, tumurunsanghyangtawanghagung, hangidĕri

Leaf 4

aji-pangasih 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬦ᭄ᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᭂᬓᬳᬰᬶᬄᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬸᬫᬢᬧᬫᬶᬢᬶᬧ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬅᬁ ᬑᬁᬫᬶᬩᭂᬃᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂ ᬳᬓᬱ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬰᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞᭓᭞ᬓᬾᬥᭂᬧ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ ᬇᬢᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄᭞ᬑᬁᬅᬁᬫᬁᬬᬁᬉᬁ᭞ᬇᬄᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬩᬬᬸᬲᬩ᭄ᬥᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬢᬶᬃᬣᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞᭓᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬑᬁᬇᬩᬸᬧᬺ [᭕ 5A] ᬢᬶᬯᬶᬩᬧᬅᬓᬱᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬭᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬖᬡᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶ ᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬑᬁᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬤᬭᬳ᭄ᬬᬂᬤᬤᬭᬶᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬭᬣ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬭᬣᬶᬧᬢᬸᬄᬳᬶ ᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵᬮᬓᬵᬮᬶᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳᬧᬦᬓᬸᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩᭀ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬚᬭᬦ᭄ᬧᬥᬧ ᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬬᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞ᬕᬚᬄᬯᬭᬓ᭄ᬫᬘ᭠ᬦ᭄ᬲᬶᬗᬩᬭᭀᬂ᭞ᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬥᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵ
Auto-transliteration
[4 4B] 4 nbhuwanakabeh, tĕkahaśihsakwehingkumatapamitip, ringhaku, ang ongmibĕrsanghyanghagungluhuring hakaṣa, sakwehingbaṭāraśaśihringaku, tĕkahasih3kedhĕpsiddhimandhimantranku, tĕlas. 0. itipamatuhhirarehangon, ongangmangyangung, ihhirarehangon tumurunsiraringgununghagung, hanggawasirabayusabdha'idĕp, hanggawasiratirthāmrĕtta3hanggawasirapamatuhhagung, ongibuprĕ [5 5A] tiwibapa'akaṣapatuhhingkup, radityahulanlantangtarangghaṇapadhapatuhmaringhaku, hyangdewapadhapatuhhi ngkup, onghapanhakuhirarehangonśakti, hyangdadarahyangdadaripatuhhingkup, hyangpiratha, hyangpirathipatuhhi ngkup, hyangkālakālikapadhapatuhhingkup, hapanakuhirarehangon, kĕbo, sampi, jaranpadhapa tuhmaringsyaku, tĕkapatuh, o, gajahwarakmaca‐nsingabarong, padhapatuhhingkup. 0. nihandhandrā

Leaf 5

aji-pangasih 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᬕᭂᬦᬶᬪᬿᬭᬯ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵᬕᭂᬦᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬁᬕᭂᬦᬶᬚᬬᬾᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬫᬁᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓ᭞ᬇᬄᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓᬫᬹᬃᬢ᭄ᬣᬶᬚᬢᬶ᭞ᬒᬁᬕᭂᬦᬶᬭᬵ ᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬫᬁᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬦᬚ᭄ᬭᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬺᬢ᭄ᬢᬭᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬢᬸᬗᬶᬂᬮᬶ ᬥᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬲᬾᬯᬓᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂ᭠ᬕᭂᬦᬶᬭᬵᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓᬭᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬚᬢᬶᬭᬶᬂ ᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬮᬬᬂᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶ [᭖ 6A] ᬫᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬦᬶᬮᬭᬶᬂᬳᬶᬦᬦ᭄ᬮᬶᬫ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬚᬬᬾᬂᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂ ᬦᬶᬲᬢᬶᬗ᭄ᬓᭂᬩᬶᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬜ᭄ᬘᭂᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬚᬢᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬮᭀᬤ᭄ᬭᬲ᭄ᬭᬲᬄᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶ ᬯᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬤᬤᬸ᭞ᬇᬄᬕᭂᬲᭂᬂᬳᬶᬓᬂᬮᬭᬭᭀᬖᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬲᭂᬤᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦ᭄ᬭᬓ ᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦᬶᬂᬧᬵ
Auto-transliteration
[5 5B] 5 gĕnibhairawa, ma, ōmcandrāgĕniśeṣa, manggĕnijayengrāt, manggĕnimuka, ihgĕnimukamūrtthijati, ōmgĕnirā ṣyamuka, mangmurubikanggĕninajraringtinghal, murubikanggĕnimukaringcangkĕm, murubikanggĕnimrĕttaringtungtungingli dhah, murubikanggĕnisewakaringhirung, murubikang‐gĕnirāṣyamukaringpupusuh, murubikanggĕnipuṣpajatiring tĕngahingpapusuh, murubikanggĕnilayangringtĕngahingtinggal, murubikanggĕniśeṣaringgĕtih, murubikanggĕni [6 6A] mirahringhati, murubikanggĕnimanilaringhinanlima, murubikanggĕnijayengrātringdasaringprĕtiwi, murubikanggĕ nisatingkĕbingrāt, ringpañcĕringprĕtiwijati, murubikanggĕnilodrasrasahringdasaringsāgara, murubikanggĕni wiśeṣaringdasaringdadu, ihgĕsĕnghikanglararoghagĕnahringpungsĕdingśarira, gĕsĕngsaluwiringpāpanraka niraringkaśaktiningśarira, gĕsĕngsaluwiringgĕringhagung, ringsandhiningśarira, gĕsĕngsaluwiringpāpaningpā

Leaf 6

aji-pangasih 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖ ᬧ᭞ᬧᬵᬧᬦᬶᬗᬗᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸᬫᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬒᬁᬕᭂᬲᭂᬗᬶᬓᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬵᬭᬶᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬅᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬭᬭᬦᬶᬂᬭᬭᬭᬶᬂᬗᬯᭂᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ ᭞ᬇᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬦᬵᬭᬓᬦᬶᬂᬦᬵᬭᬓᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬤᬕᬶᬂ᭞ᬅᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬕᬚᬶᬄᬘᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬒᬁ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂ ᬭᬶᬂᬳᬳᬸᬂᬭᬶᬂᬓᬯᭂᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯᬢ᭄᭞ᬒᬁᬫᬁ᭞ᬓᬭᬯᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬫᬁᬓᬭᬯᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬼᬓᬲᬓᭂᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬁ᭞᭠ ᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬤᬕᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬳᬸᬯᬢ᭄ᬕᬚᬶᬄᬘᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬰᬭᬷᬭᬪ᭠ᬝᬵᬭᬩᬬᬸᬫᬶᬯᬄᬪᬝᬵᬭᬬᬫ᭞ᬑᬁᬫᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬭᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬰᬯᬵᬧ [᭗ 7A] ᬦᬶᬂᬧᬵᬧ᭞ᬫᬵᬦᬸᬰᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬸᬋᬓ᭄ᬳᬜᬸᬤ᭄ᬧᬢᬮᬤ᭄ᬢᬤ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᭂᬜᬸᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬩᬶ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬜᬸᬄᬓᬸᬱ᭄ᬝᬕᭂᬢᬶᬄ ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬳᬧᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᭂᬲᭂᬕ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬕ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬲᬶᬂ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬳᬶᬢᬶᬫ᭄ᬩᬕ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬮᬸ ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬚᬗᬢ᭄᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬫᬫᬳᬶᬂ᭠ᬫᬵᬦᬸᬰᭀᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬤᬾᬯᭀᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬲᬮᬸ᭠ ᬯᬶᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬧᬫᬲ᭄ᬢᬸᬦᬶᬂᬘᭀᬂ᭞ᬢᭂᬫᬄᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬢᭂᬫᬄᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬤᬾᬰᬲᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬢᭀᬦᬶᬂᬮ
Auto-transliteration
[6 6B] 6 pa, pāpaningangucapringguminingśarira, ōmgĕsĕngikanggĕringringsāriningkulit, anggĕsĕngraraningrararingngawĕtwaninggĕtih , inggĕsĕngnārakaningnārakaringsūkṣmaningdaging, anggĕsĕngsaluwiringuripsūkṣmaninggajihcarmma, ōm, gĕsĕngsaluwiringgĕ ringhahungringkawĕtwaningwat, ōmmang, karawantu, mangkarawastu, hakuhanglĕkasakĕnwatĕkikanggĕniwiśeṣa, mang, ‐ nguripkulitdaginggĕtih, huwatgajihcarmma, śarīraba‐ṭārabayumiwahbaṭārayama, ongmanggĕsĕngringmānuśawāpa [7 7A] ningpāpa, mānuśagĕringhurĕk'hañudpataladtad, kuṣṭahimpaskuṣṭapĕñukuṣṭababi, kuṣṭabañuhkuṣṭagĕtih kuṣṭahapi, sakwehingkuṣṭabĕsĕg, kuṣṭagringsing, kuṣṭabintang, kuṣṭapahitimbaga, kuṣṭapapasangan, kuṣṭapalu kuṣṭajangat, saluwiringkuṣṭalumba, tantumamahing‐mānuśopadarwwaningdewopadarwwaningmānuśa, warassalu‐ wiringsorpamastuningcong, tĕmahbhujanggalĕwih, tĕmahbrāhmaṇa, kañcadeśasakaton, sakatoningla

Leaf 7

aji-pangasih 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬭᬭᭀᬖᬯᬶᬖ᭄ᬦ᭞ᬳᬮᬄᬧᬸᬦᬄᬚᬗ᭄ᬓᬃᬋᬩᬄ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬜᬸᬤ᭄ᬓᬸᬭᬶᬂᬢᬶᬲ᭄ᬤᬦᬶᬯᬭᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬳᬗᬮᬳᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ ᬅᬁ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬮᬭ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦᬶᬂᬧᬵᬧ᭞ᬲᬦᬵᬭᬓᬦᬾᬯᭀᬂᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬢᭂᬓᬕᭂᬲᭂᬗᬜᬸᬤ᭄ᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸ ᬧᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬮᬄᬢᭂᬓᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬢᭂᬓᬓᭂᬤᬲ᭄᭓᭞ᬳᬶᬓᬂᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬯᬮᬸᬬᬚᬢᬷᬓᬂᬰᬭᬷᬭ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬰᬭᬷᬭᬰᬩ᭄ᬥ ᬩᬬᬸᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬰᬭᬷᬭᬫᬫᬶᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬅᬁᬅᬁᬅᬁ [᭘ 8A] ᬉᬁᬫᬁᬉᬁ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬚᬢᬶᬭᬶᬂᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬰᬹᬭᬧᬢᬶ᭞ᬇᬓᬲᬹ ᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬇᬓᬂᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬮᬭᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬇᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬳᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬇ ᬓᬫᬓᬕᭂᬦᬄᬳᬶᬓᬓᬶᬳᬶᬤᬤᭀᬂ᭞ᬳᬶᬓᬫᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬳᬚ᭄ᬜᬦᬫᬸ᭠ ᬮᬶᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬤᬶᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬇᬓᬇᬗᬭᬦᬦ᭄ ᬲᬸᬭᬫᬥᬸ᭞ᬇᬓᬫᬯᬓ᭄ᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬭᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬓᬱᬢᭂᬮᬲ᭄ᬦᬶᬂᬳᬶᬫᬦᬶᬦᬢᬸᬮᬸ
Auto-transliteration
[7 7B] 7 raroghawighna, halahpunahjangkarrĕbah, gĕsĕngñudkuringtisdaniwaringit, hapandewaninggĕnihangalahagĕringhagung, ang, gĕsĕnggĕringsaluwiringlara, saluwiringpāpaningpāpa, sanārakanewongmānuśa, tĕkagĕsĕngañudluhuringhulu puwun, tĕkahalahtĕkabungkah, tĕkakĕdas3hikanggĕring, waluyajatīkangśarīra, sūkṣmaningśarīraśabdha bayu'idhĕp, mulihśarīramamiringsūkṣma, mulihmaringśabdha, mulihmaringbayu, mulihmaringidĕp, angangang [8 8A] ungmangung, mulihmaringsūkṣma, hningsanghyanggĕnipuṣpajatiringmūrttiningidĕp, mulihmaringśwargganinggĕniśūrapati, ikasū kṣmaningidĕp, ikangputusinggĕniputusinglaraputusingtamba, ikaśwargganingbayu, makaśwargganinghibapahimeme, i kamakagĕnahhikakihidadong, hikamakaśwargganingśabdha, śwargganingbayu, śwargganingidhĕp, śwargganinghajñanamu‐ lihtunggaldadisawiji, ika'ingaranan suramadhu, ikamawakprĕtiwi, rumawak'hakaṣatĕlasninghimaninatulu

Leaf 8

aji-pangasih 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬤᬤᬶᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬓᬵᬫᬦᬶᬂᬓᬦᬶᬮᬭ᭞ᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬳᬶᬓᬦᬤᬶᬢᬂᬤᬫᬸᬄ᭞ᬓᬯᭂᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬭᬵᬕᬦ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭛ ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬚᬸᬦ᭄ᬧᬾᬭᬾ᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬕᭀᬂᬩᬵᬂ᭞ᬩᭂᬭᬲ᭄ᬩᬭᬓ᭄᭞ᬲᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬕᭂᬧ᭄᭞ᬕᬸᬂ ᬅᬃᬣ᭞᭑᭗᭐᭐᭟ ᭐ ᭟ᬇᬓᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬮᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬁᬇᬁᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬳᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭀᬂᬧ᭠ ᬤ᭞ᬕᭂᬲᬄᬳᬗ᭄ᬕᬯᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬥᬫᬬᬸ᭞ᬧᬶᬦᬧᬕ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬮᬳᬧ᭄ᬭ [᭙ 9A] ᬦ᭄ᬥᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬮᬶᬗᬦᬾᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬳᬗᭂᬲᭂᬂᬯᭀᬂᬧᬤᬤᬵᬦ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭ ᬕᬫ᭄ᬩᭀᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬕᬸᬢᬓ᭄ᬦᬫᬧᭂᬭᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬕ᭄ᬦᬶ ᭞ᬲᬶᬫᬮᬬᬹᬧᬥᬕᭂᬲᭂᬂᬫᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬲᬢᬸᬲ᭄ᬯᬢᬸ᭞ᬧdᬳᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬩᭂᬭᬕ᭄ᬤᬤᬶᬲᬭᭀᬢᬳ ᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬕᭂᬫ᭄ᬩᭀᬂᬤᬤᬶᬯᬃᬱᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬧᬚᭂᬂᬧᬧ᭄ᬭᬗᬶᬭ᭞ᬋᬩᬄᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭠
Auto-transliteration
[8 8B] 8 dadisūryya, bungkahingkāmaningkanilara, titishikanaditangdamuh, kawĕruhakĕnaringrāganta, tĕlas. 0 /// , śa, yehhañarmawadahjunpere, samsampucuklambatĕmĕn'gen'gongbāng, bĕrasbarak, sasantun'gĕp, gung artha1700. 0 . ikiputusancambhralembong, ma, ōmsangingtunggal, tumurunringśwargganhanguripwongpa‐ da, gĕsahhanggawatirtthakamandhalu, humurunringsetragandhamayu, pinapagdenirangdhengjirah, swalahapra [9 9A] ndhalingirasanghyangtunggal, kalinganehirangdhengjirah, hangĕsĕngwongpadadānlingirasanghyangtunggal, ringcambhra gambongringhicambhrakuningpagutaknamapĕrangringhirangdengjirahringhalastaruhagung, hirangdhengjirahhamijilagni , simalayūpadhagĕsĕngmahiringansatuswatu, padharākṣasakabeh, hicambhrabĕragdadisarotaha gung, hicambhragĕmbongdadiwarṣahagung, hicambhrakuningdadiprĕtiwi, pajĕngpaprangira, rĕbahtaruhagung‐

Leaf 9

aji-pangasih 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙ ᬯᬃᬱᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬤᬤᬶᬲᬵᬕᬭ᭞ᬧᭂᬚᬄᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬩᬮᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬓᬩᬾᬄᬲᬫᬶᬧᬥᬧᭂᬚᬄ᭞ᬳᬶ ᬘᬮᭀᬦᬭᬂᬤᬫᬭᬸᬢᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬓᬂᬯᭀᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬸᬯᬄᬢᬭᬸᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬚᬦᬓᬧᭂᬲ᭄ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬓᬸᬳᬦ᭄᭞ᬓ ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶᬓᬫᭀᬭᭀᬓᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬢᭂᬮᬸᬄᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫᬦ᭄᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄᭞ᬲᬕᬸᬦᬧᬗᬭᬸᬳᬾ ᬓᬍᬩᬸᬃᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬩᭂᬭᬕ᭄᭞ᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬕᬾᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᭀᬗ᭄᭞ᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯ [᭑᭐ 10A] ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭞ᬮᬭᬯᬶᬖ᭄ᬦᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬒᬁᬲᬫᬯᬶᬰᬾᬱᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬒᬁ᭞ᬧ᭄ᬭᬲ᭄ᬢᬓᬵᬮᬤᬹᬃᬕᬍᬩᬸᬃ᭞ ᬒᬁᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬦᬶᬓ᭄ ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭞ᬒᬁᬢᬬᬲᬸᬲᬸᬫᬶᬂᬮᬭᬧᬢᬓᬦᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬒᬁᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬓᬸᬲᬸᬫᬫᬡᬶᬦ᭄ᬓ᭄᭞ ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬒᬁᬧᬭᬵᬫᬰᬶᬯᬬᬦᬫ᭞ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬧ ᬬᬸᬓᬜᬃᬲᭂᬓᬃᬳᬸᬮᬸᬮᬶᬓᬸᬃᬯᬃᬡ᭄ᬦᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲ᭠ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬚᬶᬫᬹᬃᬣᬶᬳᬓᬱ᭞ᬫᬢᬧᬓᬦ᭄ᬳ᭠
Auto-transliteration
[9 9B] 9 warṣasarwwasañjata, prĕtiwidadisāgara, pĕjahhirangdhengjirah, balarākṣasakabehsamipadhapĕjah, hi calonarangdamarutahagung, gĕsĕngkangwongkabeh, muwahtarusarwwatumuwuh, janakapĕskalingkuhan, ka destikamorokatarañcana, tĕluhpapasanganpapĕndĕman, hacĕpacĕpan, sagunapangaruhe kalĕburdeningkicambhrabĕrag, kicambhragembrong, kicambhrakuning, tumurunsanghyangtunggal, hanggawa [10 10A] tirtthapanglukatan, larawighnajanmamānuśa, ōmsamawiśeṣasanghyangtunggal, ōm, prastakāladūrgalĕbur, ōmcandramanik tirtthanirmmala, ōmtayasusuminglarapatakaningjanmamānuśa, ōmindrakusumamaṇink, sabata'a'inamaśiwaya, ōmparāmaśiwayanama, sabata'a'inamaśiwaya, śa, yehhañarpa yukañarsĕkarhululikurwarṇnasarwwaputih, sa‐santun'gĕnĕp, ma, ōmajimūrthihakaṣa, matapakanha‐

Leaf 10

aji-pangasih 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐ ᬓᬸᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬲᬬᬸᬢ᭞ᬳᬢᬢᭂᬓᭂᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬳᬓᬸᬕᬸᬦᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬦ᭄ᬓᬸᬕᬸᬦᬧᬸᬚᬭ ᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬓᬸᬕᬸᬦᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸᬕᬸᬦᬫ᭠ᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬇᬓᬫᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬧᬯᬾᬄᬯᬢᭂᬓ᭄‌ᬤᬾᬯᬢ᭠ ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄ᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄ᬦᬯᬲᬗᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᭂᬕᬸᬄᬳᬓᬸᬦᬾᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬦᬯᬲᬗ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬢᭂ ᬲ᭄ᬳᬓᬸᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬕᬸᬦᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ᭠ᬢᬥᬄᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬚᬭᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂ᭞ᬬᬤᬦᬕᬸᬦᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸ [᭑᭑ 11A] ᬓᬢᬥᬄᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬫᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬯᬲ᭄ᬢᬸᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬰᬶᬯᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬭᬾᬳᬶᬂᬕᬸᬦᬓᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬥ ᬧᬸᬦᬄᬧᬥᬩᬸᬳᬸᬂᬧᬥᬲᬳᬓ᭄᭞ᬮᬮᬶᬗ᭄ᬲᬾᬦ᭄ᬲᬥᬫᬸᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬗᬕᬯᬾ᭞ᬢᭂᬓᬳᬶᬮᬂᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬰ᭞ᬫᬘᬸᬯᬶ ᬭᬚᬄᬘᬓ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬶᬧᬶᬳᬓᭂᬦ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬳᬚᬶᬤᬂᬤᬂᬯᬯᬤᬳᬶᬂᬚᬧᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬹᬚᬋᬥᬦᬢᬸᬢᬸᬃᬕᬤᬸᬄᬓᬯᬶᬭᬸᬄ ᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬳᬦᬦᬶᬂᬲᬯᬶᬚᬶᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬯᬧᬶᬭᬢᬕᬕᭂ᭠ᬗᬶᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬹᬧᬢᬦ᭄ᬧᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬗ᭄ᬥᭂᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬗ᭄ᬲᭀᬃ᭞ᬳᬗ᭄ᬥᭂ
Auto-transliteration
[10 10B] 10 kusūryyacandrasayuta, hatatĕkĕnsarwwasañjatakabeh, soringhakugunapupuh, ringhurinkugunapujara n'guyang, ringharĕpkugunadesti, ringluhurkugunama‐ndhi, ikamakatungtunginghulun, pawehwatĕkdewata‐ kabeh, gĕnĕpkadewatannawasangakabeh, tĕguhhakunedeningwatĕkdewatanawasanga, tantĕtĕ shakudeninggunamandi, yanhanagunaringhungkurka‐tadhahdeninggunajaran'guyang, yadanagunaringluhurku [11 11A] katadhahdeninggunamandhi, kawastudeningbaṭāraśiwaśakti, sakrehinggunakatibaringhawakśariranku, padha punahpadhabuhungpadhasahak, lalingsensadhamulihringsangagawe, tĕkahilangñamping3śa, macuwi rajahcakrapripihakĕna. 0. nihanhajidangdangwawadahingjapamantrakabeh, pūjarĕdhanatuturgaduhkawiruh phalanya, ma, hananingsawijihningsawapiratagagĕ‐ngira, tanparūpatanpawarṇnahangdhĕdhĕlmingsor, hangdhĕ

Leaf 11

aji-pangasih 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑ ᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬫᬍᬲᬢᭂᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬓᬳ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬗᬫᬶᬚᬶᬮᬓ᭄ᬦᬲᬓ᭄ᬮᬶᬃᬓ᭄ᬮᬶᬭᬦ᭄᭞ᬲᬧᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬲᬶᬭᬦ᭄ᬲᬶᬭᬦ᭄᭞ ᬍᬯᬶᬄᬳᬦᬶᬢᬄᬳᬦᬕᬢ᭞ᬕᬢᬕᬸᬫᬾᬢᬾᬲ᭠ᬢᬾᬢᬾᬲᬫᬭᬶᬂᬳᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬕᬡ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬢ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬲ ᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬾᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬦᬸᬰ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬧ᭄ᬭᬲᬢᭀᬳᬧᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬰᬾᬰ᭞ᬳᬦᬸᬢ [᭑᭒ 12A] ᬦ᭄ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬲ᭄ᬢᬸᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬓᬮᬸᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬧ᭄ᬢᭂᬧᭂᬂᬲᬶᬦᬲᬦᬗᬦ᭄ᬩᬬᬸᬰᬩ᭄ᬥᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬘᬸᬢ᭄ᬳᬢᬸ ᬫ᭄ᬧᬂᬰᬭᬷᬭᬳᬚᬯᬾᬭ᭟᭐᭟ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬶᬂᬫ᭠ᬘᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬪᬝᬵᬳᬭᬰᬭ᭠ ᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬤᬾᬯᬧᬥᬦᬾᬯᬫᬦᬸᬰᬦᬶᬭᬫᬶᬦ᭄ᬢᬵᬫᭂᬢᭀᬓ᭄ᬓᬢᬸᬡᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬪᭀᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬶᬲᬮᬄᬲᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬫᬦᬸᬰ ᬧᬸᬓᬸᬮᬸ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬢᬸᬃ᭠ᬯᬶᬦᬰᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬧᬺᬕᭀᬮᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞
Auto-transliteration
[11 11B] 11 dhĕlmingluhur, malĕsatĕntanpakahyanganngamijilaknasaklirkliran, sapangarddhiningwuwus, hapasiransiran, lĕwihhanitahhanagata, gatagumetesa‐tetesamaringhaprĕtiwi, satetesmaringhakaṣa, satetesmaringrādityahulanlintangtaranggaṇa, satetesmaringdewata, satetesmaringsāgara, sa tetesmarengjanmamanuśa, satetesmaringsaprasatohapanhulunhanakbaṭārawiśeśa, hanuta [12 12A] nkawiśeṣan, wĕnanghamastutanwĕnangkaluhuran, tutuptĕpĕngsinasananganbayuśabdha'idhĕp, cut'hatu mpangśarīrahajawera. 0. panugrahaningma‐casanghyangaji, ma, ōmpukulunpadukabaṭāharaśara‐ swati, dewapadhanewamanuśaniramintāmĕtokkatuṇankaprabhon, manawisalahsurupingmanuśa pukulu. 0. nihankaputusansanghyangcatur‐winaśalĕwih, kaprĕgolanwĕnang, kapanguripwĕnang,

Leaf 12

aji-pangasih 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭑᭒ ᬧᬦᬯᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫᬓᬢᬫ᭄ᬩᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬦᬸᬮᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬮᬦᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬬᭀᬮᬲ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬺᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ ᬩᬺᬱᬶᬳᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᭂᬲᭂᬗᬦ᭄ᬮᬭᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬦᭂᬭᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬫᬢᬸᬄᬯᭂᬦᬂ ᬓᬾᬧᬜᬫ᭄ᬧᬶᬢᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬜᭂᬲᭂᬄᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬲᬲᬶᬋᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬲᬶᬗ᭄ᬮᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬢᬢᬸᬮᬓ᭄ᬯᭂ ᬦᬂ᭞ᬧᬗᭂᬚᬸᬓᬦ᭄ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬧᬗᬮᬄᬳᬳᬾᬂᬯᭂ᭠ᬦᬂ᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬯᭂᬦᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬯᭂᬦᬂ᭞ᬗ [᭑᭓ 13A] ᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬫᬳᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬯᭂᬦᬗ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬶᬂᬬᬦ᭄ᬫᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧ᭄ᬭᬢᬢᬦᬶᬂᬰᬶᬯᬧᬥ᭞ᬰᬶᬯᬢᬶ ᬕ᭞ᬳᬚᬶᬍᬯᬶᬄ᭞ᬘᬢᬹᬃᬰᬶᬯᬓᬦ᭄ᬥᬧᬢ᭄ᬲᬵᬭᬶ᭞ᬒᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬳᬦᬹᬂ᭞ᬗᬕᭂᬫ᭄ᬕᭂᬦᬶᬂᬭᬵᬱ᭄ᬬ᭞ᬫᬸᬯᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬫᬳᬵ ᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬳᬦᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬦᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬮᬶᬬᬤᬤᬶᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬗᬸᬩᬤᬶᬦ᭄‌ᬬᬤᬤᬶᬯᬃᬲ᭄᭑᭞ᬧᬜᬸᬳᬜ ᬫᬦᬾᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧᬶᬚᬄ᭞ᬧᬶᬚᬄ᭞ᬬᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬓᬮᬸᬯᬲ᭄ᬫᬩᭀᬭᬬᬂ᭞ᬫ᭞ᬓᭂᬤᬂ᭞ᬦᬸᬂ᭞ᬩᬂ᭞ᬢᬓᭀᬦᬂ
Auto-transliteration
[12 12B] 12 panawarwĕnang, makatambawĕnang, kapanulakwĕnang, kapralanangwĕnang, kapyolaswĕnang, kaprĕlukatanwĕnang, kapa brĕsyihanwĕnang, kapangĕsĕnganlarawĕnang, kapangujananwĕnang, kapanĕrangwĕnang, kapamatuhwĕnang kepañampitĕnang, kapañĕsĕhwĕnang, kapangandĕgwĕnang, kasasirĕpwĕnang, kapasinglarwĕnang, katatulakwĕ nang, pangĕjukanleyakwĕnang, pangalahhahengwĕ‐nang, pangandĕgpralinawĕnang, panglarispralinawĕnang, nga [13 13A] wĕtwangtirtthamahāmrĕttawĕnang, hanggingyanmawĕruhringlungguhasanghyangongkarasinungsang, mwangpratataningśiwapadha, śiwati ga, hajilĕwih, catūrśiwakandhapatsāri, aungkarasinungsangmungguhinghanūng, ngagĕmgĕningrāṣya, muwahtirtthamahā mrĕtta, hanagĕringhanatamba, yansiralaliyadadigĕring, yantundenngubadinyadadiwars1pañuhaña manemijilsakingpijah, pijah, yahawakta, tĕkaluwasmaborayang, ma, kĕdang, nung, bang, takonang

Leaf 13

aji-pangasih 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓ ᬲᬓᬶᬢᬾᬫᭀᬭᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬸᬩᬤᬶᬦ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬬᬢᬧᬢᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬧᬸᬭᬸᬱᬢᭀ ᬮᬶᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬳᬃᬡ᭄ᬦᬯ᭞ᬰᬸᬭᬦᬤᬶ᭞ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬕᭀᬤᬯᬭᬶ᭞ᬬᬫᬸᬦ᭞ᬲᬭᬬᬸ᭞ᬓᭀᬮᬕᬶᬭᬶ᭞ᬦᬸᬤᬓ᭞ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭞ ᬯᬭᬶ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬯᬢᬶ᭞ᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬵᬫᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬭᬶᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬰ᭄ᬯᬋᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬜ᭄ᬘᬭᬀ᭞ᬫᬡ᭄ᬥᬭᬀ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬇᬓᬓᬩᬾᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬤᬰᬫᬮᬧᬵᬧᬓ᭄ᬮᬾᬱ᭞ᬤᬦ᭄ᬥᬳᬸᬧᬢ᭟᭐ [᭑᭑ 14A] ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭑᭑᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬲ᭄ᬧᬸᬲ᭄‌ᬲᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬤᭂ ᬲᭂᬯᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬗᬰᬶᬳᬰᬶᬄ ᬤᬾᬯᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁ᭞ᬬᬁᬬᬁᬳᬰᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬾᬯᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬢ᭞ᬒᬁᬧᭀ ᬫ᭞ᬑ᭞ᬰ᭞ᬫᭂᬜᬦ᭄ᬫᬥᬸ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬦᬶᬳ᭠
Auto-transliteration
[13 13B] 13 sakitemorahandadihubadinping3yatapatin. yanpolihkalukatdeninghyangtripuruṣato lihtirttha, harṇnawa, śuranadi, tirtthagodawari, yamuna, sarayu, kolagiri, nudaka, śaraswati, sindhu, wari, pundhiwati, kamandhalu, hangga, sāmudra, haripawitrĕm, wiṣṇuśwarĕm, wiṣṇupañcaram, maṇdharam, sindhu śaraswati, ikakabehtirtthapawitrĕm, nga, panglĕburandaśamalapāpakleṣa, dandhahupata. 0 [11 14A] . nihanpasupatisĕmbah11ma, angungmang, tĕlas. pasupatisĕkar, ma, ōmpasupatipuspussasārisĕkar, dĕ sĕwamratiyanamaśwaha. pasupatikukus, ma, ōmpasupatikukus, dewimratiyanamaśwaha. pangaśihaśih dewawiddhi, ma, ōmōmōmōmōmōm, yangyanghaśih, ringhawakśarīranku, dewaśihringawakśarīranta, ōmpo ma, o, śa, mĕñanmadhu. pasupatikukus, ma, ōmpasupatipatikukus, dewihistriyanamaśwaha. niha‐

Leaf 14

aji-pangasih 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭑᭔ ᬓ᭄ᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬯᭂᬦᬂᬲᬭᬚᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬢᭂᬦᬂ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬬᬚᬬᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶ ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃᬤᬾᬯᬫᬺᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳ ᬜᬃᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬮᬶᬦᬶᬦ᭄ᬩᭂᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬕᬸ᭞᭓᭞ᬢᬶᬍᬄ᭞ᬲᬶᬭᬢᬓ᭄ᬦᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸᬅᬁ᭞ᬫᬾᬫᬾ ᬦ᭄ᬫᬸᬢᬁ᭞ᬫᬸᬗᬗ᭄ᬕᭀᬯᭂᬦᬂ᭞ᬳᬓᬸᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬅ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬩᬬᬸ᭞ᬫᬰᬡ᭄ᬥ᭞ᬫᬍᬤᭂᬧ᭄᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞[image]᭟ [᭑᭕ 15A] ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬸᬢᭂᬃᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬓᬶᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂᬲᬸᬓᬸᬓᬶᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬭᬚᬄᬓᭂᬃᬢᬲ᭄ᬲᬾᬑᬁᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ ᬫᬓᬧᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬤᬸᬳᬸᬃᬧᬳᭀ᭠ᬦᬾ᭞ᬫ᭞ᬚᬩᬂᬫᬳᬶᬫᬦᬸᬰᬗᬫ᭄ᬭᬢ᭄ᬨᬮᬭᬶᬬᬢ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢ᭄‌ᬭᬄ᭞ ᬑ᭞ᬳᬭᬸᬄ᭞᭓᭞ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞᭓᭞ᬇᬓᬶᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬᬦᭀᬭᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬤᬾᬯ᭞ ᬰ᭞ᬩᭂᬦᬂᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬭ᭞ᬇᬓᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬓᬸᬧᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬖ᭄ᬤᬾᬤᬍᬫ᭄ᬲᭀ
Auto-transliteration
[14 14B] 14 kpangurip, muwahpasupatiwĕnangsarajakāryyatĕnang, pañcayajayawĕnang, ma, ōmangungmang. pasupati sĕmbah, ma, ōmpasupatipuṣpasārisĕkardewamrĕtiyanamaśwaha. 0. pamatuhhagung, śa, yehha ñarkayuśakti, talininbĕnangtridagu3tilĕh, sirataknahidĕrkiwaping3ma, bapanmu'ang, meme nmutang, munganggowĕnang, hakubapanmu, a, salwiringmabayu, maśaṇdha, malĕdĕp, tĕkapatuh, o, [image]. [15 15A] . nihanputĕrpandhung, śa, kĕrtas, gampakipandhungsukukiwa, rariskaput'hantukkĕrtas, rajahkĕrtasse'ongpandhung, makaputbahansaputputih, gantungduhurpaho‐ne, ma, jabangmahimanuśangamratphalariyatriyutrah, o, haruh3krakkrik3ikirajahnyanorasisipsakitsakit. 0. ikipamatuhdewa, śa, bĕnangsaputputihhanggenbĕndera, ikimantranya, ma, ōmhakupangadĕgdewaghdedalĕmso

Leaf 15

aji-pangasih 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 15B] ᭑᭕ ᬮᭀᬫᭂᬢᬸᬯᬂᬩᬪᬸᬣᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭓᭞ᬅᬁᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬤᬾᬯᬤᬶᬸᬗ᭄ᬦᬶᬕ᭄ᬥᬾᬤ ᬍᬫ᭄ᬧᭀᬮᭀᬓᬩᬮᬶ᭞ᬫᬫᬲᬂpᬳᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂᬧᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄbᬳᬪᬸᬣᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬓᬱ᭞ᬢᭂ ᬓᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄ᬫᭂᬓᬄ᭞ᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄ ᬳᬕᬸᬂᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬶᬸᬥᬶᬸᬧᬶᬸᬢᬶᬸᬄᬭᬶᬸᬂᬩᬪᬸᬣᬦ᭄ᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓᬸᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫ [᭑᭖ 16A] ᬧᬥᬧᬥᬳᬸᬲᬶᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬭᬪᬶᬲᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬮᬶᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬫ᭄ᬩ ᬗᬦ᭄᭞ᬳᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄᬲᬶᬂᬢᭂ᭠ᬓᬩᬪᬸᬣᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭠ ᬳᬚᬮᬮᬶᬳᬓᬸᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫᬳ᭄ᬤᬳᬸᬲᬶᬮ᭄ ᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬫᬳᬶᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬧᬳᬶᬢ᭄‌ᬓ ᬩᬮᬶ᭞ᬫᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬩᬪᬸᬣᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬓᬸᬫᬸᬮ
Auto-transliteration
[1 15B] 15 lomĕtuwangbabhuthaduhuringhakaṣa, singtĕkapadhapatuhhingkup3anghakuhangadĕgdewad̶ngnigdheda lĕmpolokabali, mamasangphamatuhhagungpahingkup'hagung, singtĕkapadhapatuhbhabhuthaduhuringkaṣa, tĕ kapatuhhingkup3ma, anghakuhangadĕgdewagdhedalĕmmĕkah, saduhuringlangit, mamasangangpamatuh hagungsingtĕkap̶d̶h̶p̶t̶hr̶ngbabhuthansaduhuringlangit, singtĕkakapadhapatuhringhawakumulanmañama [16 16A] padhapadhahusil, ringrabhisanakingsun, hajalipoma3hakuhangadĕgdewagdhedalĕmblamba ngan, hamasangangpamatuhbhuwanakabehsingtĕ‐kababhuthanringbhuwanakabeh, singtĕkapadhahingkup, ‐ hajalalihakumulanmañamahdahusil poma3mahiturunhidewagdhedalĕmmāspahitka bali, mamasangangpamatuhringjagatkabehsingtĕkababhutharingjagatkabeh, padhapatuhhakumula

Leaf 16

aji-pangasih 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭑᭖ ᬦ᭄ᬫᬜᬫᬫᬭᬓ᭄ᬱᬦᬦ᭄ᬲᬧᬓᬸᬋᬦᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬚᬮᬮᬶ᭞ᬧᭀᬫ᭞᭓᭟᭐᭟ᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬰ᭞ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬭᬚᬄ ᬑᬁᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬓᬸᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬫᬲ᭄ᬯᬶᬧᬶᬂᬢᭂᬮᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬩᬸᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄ᬭᬶᬂᬲᬩᬸᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬸᬦ᭄ᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬭᬚᬄᬑᬗ᭄ᬓ ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬓᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬓᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬦᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬳᬶᬭᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬫ᭠ ᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬇᬓᬳᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬳᬜ᭄ᬘᬮᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓ [᭑᭗ 17A] ᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳ᭄ᬬᬂᬇᬩᬸᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬳᬧᬄᬢᬾᬚᬩᬬᬸᬳᬓᬱ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬳᬦᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬩᬸᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬳᬧᬄ ᬢᬾᬚᬩᬬᬸᬳᬓᬱ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬢᬦ᭄ᬳᬦᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬶᬳᬦᬸ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶᬳᬦᬸᬧᬗᬯᬓᬶᬂᬲᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬓᬶᬦᭂᬫᬶᬢ᭄ᬤᬾ ᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭓ᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬦ᭄ᬥᬶᬲᬤᬶᬦᬤᬶᬦ᭞ᬲᬮᬢ᭄ᬭᬶᬮᬢ᭄ᬭᬶᬲᬶᬂᬳᬫᬭᬕ᭄ᬳᬫᬸᬭᬸᬕ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦᬾᬲᬶᬳᬦᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬰ ᬲᬶᬳᬦᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬭᬲᬢᬸᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳ
Auto-transliteration
[16 16B] 16 nmañamamarakṣanansapakurĕnaningsunhajalali, poma3. 0. kakambuhtungguh, śa, lontarrajah ongngkara, hingsunhamlakusĕmbarmaswipingtĕluwussĕmbarbuntilringsabun, mantrahunrumuhun, hikarajahongka ra, ma, ōmsanghyangongkara, hingsunhamlakukambuhhagung, kakambuhkamatungguhanakakambuhiraringsira, ma‐ haransangpañcamahabhutha, ikahadruwekakambuhtungguhhagung, hingsuntahañcalukringsira, lamunka [17 17A] mbuhhyangibuprĕtiwihapahtejabayuhakaṣa, wasturihanukambuh, lamuntankambuhsanghyangibuprĕtiwihapah tejabayuhakaṣa, wastatanhanakambuhsihanu, hapansihanupangawakingsangpañcamahabhutha, kinĕmitde ningsanghyang3ngkara, sandhisadinadina, salatrilatrisinghamarag'hamurug'hawakśarīranesihanu, tankawaśa sihanukambuh, ōmsanghyangpañcamahabhutha, sanghyangongkara, siddhirasatuyanamaśwaha. 0. yansiraha

Leaf 17

aji-pangasih 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭑᭗ [image] [᭑᭘ 18A] ᬋᬯ᭄ᬯᭂᬭᬸᬳ᭞ᬢᬸᬤᬸᬳᭂᬦ᭄ᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬳᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬫᬭ ᬚᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᬢᬶᬓᬶᬯ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬓᬃᬡᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭠ ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬫᬢᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬓᬶᬯᬦᬶᬂhᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬳ ᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬢᬶᬳᬶᬂᬫᬢ᭞ᬫᬭᬚᬧᬢᬶ᭠ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬩᬵᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶ
Auto-transliteration
[17 17B] 17 [image] [18 18A] rĕwwĕruha, tuduhĕnsanaktakabeh, hanggapatihisĕpĕnmamañjingringcangkĕm, hungguhaknaringpapusuhankiwa, mara japatihisĕpĕnringhirungkiwa, hungguhaknaringhatikiwa, banaspatihisĕpĕnmañjingringkarṇakiwa, hungguhakna‐ ringhungsilankiwa, banaspatirājahisĕpĕnmamañjingaknaringmatakiwa, hungguhaknaringkiwaninghhampru, ha nggapatihanrusringputihingmata, marajapati‐hanrusringhabāngingmata, banaspatihanrusringkuni

Leaf 18

aji-pangasih 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭑᭘ ᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬋᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬇᬓᬶᬢᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬭᬶᬓᬧᬥᬤᬾᬯᬳᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ ᬲᬓᬶᬂᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸᬭᬵᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬯᬾᬳᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬲᬓᬶᬂᬮᬮᬢ᭟ᬫᬸᬯᬄᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬸᬗ᭄ᬕᬵᬳᬯᭂᬢᬸᬲᬳᬦᬦ᭄ᬯᬓ ᬩᬾᬄᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬭᬵᬕᬦᬾᬳᬫᬃᬕ᭄ᬕᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬗᬸᬦᬶ᭟ᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄‌ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬧᬢᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ ᬅᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬳᬩᬵᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᭀᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧᬫᬗ᭄ᬕᬳᬦ᭄ [᭑᭑ 19A] ᬓᬸᬦᬶᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬉᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬩᬳᬸᬓᬶᬯᬇᬋᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬐᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬳᬦ᭄ᬥᬥᬢ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬬᬸ ᬯᬾᬭ᭟ᬇᬓᬶᬚᬚᬕᬵᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬇᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬪᬝᬵᬳᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭᬧᬕᬸ᭠ ᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬧᬶᬮᬦ᭄᭞ᬪᬝᬵ᭠ ᬭᬫᬳᬤᬾᬯᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬳᬸᬄ᭟ᬫ᭠ᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬲᭀᬘ᭞
Auto-transliteration
[18 18B] 18 ngingmata, banaspatirājahanrusringhirĕngingmata, ikitatungguhakna, wusmungguhhirikapadhadewahanāmrĕtta, sakingwindhurāṣyamuka, malihringtinghalwehanāmrĕttasakinglalata. muwahyansiralunggāhawĕtusahananwaka behkonhangrakṣarāganehamarggaringmargganenguni. hanggapatiringharĕpringprapatanputihrupanya, ah, swaranya. mrajapatiringbahutĕngĕnhabāngrupanya, tohswaranya. banaspatiringhungkurpamanggahan [11 19A] kuningrupanya, uhswaranya. banaspatirājabahukiwa'irĕngrupanya, aihswaranya, kahandhadhat'hiki, hayu wera. ikijajagān, ma, ihhanggapatimañjingaknasira, ringcangkĕmhanrusringpapusuh, baṭāhara'iśwarapagu‐ stiyanta, rarishisĕpkangin. malihmantra, ihmrajapatimañjingaknasiraringhirunghanrusringhungpilan, baṭā‐ ramahadewagustiyanta, rarishisĕpkahuh. ma‐lihmantra, ihbanaspatimañjingaknasiraringsoca,

Leaf 19

aji-pangasih 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭑᭙ ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬚ᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶ ᬭᬭᬶᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᬾᬳᬓ᭄ᬦᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬫ᭞᭠ ᬇᬄᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬯᬾᬄᬲᬶᬭᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬇᬓᬶᬢᬤᬄ ᬲᬚᬶᬦᬶᬭ᭞ᬢᬳᬸᬭᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬯᬤ᭄ᬯᬓᬵᬮᬦᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬇᬓᬶᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬢᬓᬮᬶᬄ᭞ᬰᬩ᭄ᬥᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞᭠ [᭒᭐ 20A] ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭀᬜ᭄ᬘᬶᬦᭂᬦ᭄ᬲᬧ᭄ᬭᬳᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᭂ᭠ᬢ᭄ᬯᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬚᬶᬳ᭄ᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬫᬾᬢ᭄ᬳᭀ ᬮᬲᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬮᬮᬢ᭞ᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬓᬶᬯᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ ᬫᬸᬯᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦᬶᬂᬧᬓᬸᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬗᭀᬮᬾᬲᬂ᭞ᬒᬁ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ ᭞ᬇᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬇᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂ ᬓᬶᬸᬯᬶᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶ᭞ᬳᬧᬂᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬚᬕᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬧᭀᬫ᭞ᬳ
Auto-transliteration
[19 19B] 19 hanrusringhati, baṭārabrāhmapagustiyanta, rarishisĕpkaja. malihmantra, ihbanaspatirāja, mañjingaknasi raringkarṇnahanrusringhampru, baṭārawiṣṇupagustiyanta, rarishisĕpkĕlod, wusmangkanawehaknamrĕtta, ma, ‐ ihanggapati, mrajapati, banaspati, banaspatirāja, mangkehingsunhawehsirāmrĕtta, ikitadah sajinira, tahuraknaringwadwakālanirakabeh, ikimrĕtta, rarishisĕpbayuntakalih, śabdhanya, ah, ‐ [20 20A] rariskoñcinĕnsaprahasuwenta, wusmangkanawĕ‐twakĕnaringcangkĕm, katungtungingjihwa, rarishamet'ho lasaknaringsĕlaninglalata, ringbahukiwatĕngĕn muwahringhuluningpakung, mantrangolesang, ōm, malihmantra , ihhanggapati, mungguhsiraringharĕp, ihmrajapati, mungguhsiraringkiwa, ihbanaspatimungguhsiraring k̶w̶tĕngĕn, ihbanaspatirājamungguhsiraringhuri, hapangpriyatna, jaganĕnhingsun, poma, ha

Leaf 20

aji-pangasih 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭒᭐ ᬚᬯᬾᬭ᭟ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂᬲᬵᬫᬧ᭄ᬢ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬹᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬷᬦᬳᬗ᭄ᬕᬭᬓᬲᬶᬄᬚᬸ ᬮᬸᬂᬯᬗᬶ᭞ᬢᬾᬓᬤᬰᬫᬶᬂᬧᭀᬰ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬰᬓᬯᬃᬱ᭞᭑᭙᭑᭓᭞ᬤᬾᬓᬶᬧᬡ᭄ᬤᬾᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬕ᭄ᬬᬜᬃ ᭟᭐᭟
Auto-transliteration
[20 20B] 20 jawera. tĕlas. 0. ikipangaśihsanghyangtawanghagungsāmapta, puputsinūrātringdīnahanggarakasihju lungwangi, tekadaśamingpośya, hiśakawarṣa1913dekipaṇdekĕtuturip, pĕtak, gyañar . 0.

Leaf 21

aji-pangasih 21.jpeg

Image on Archive.org