Difference between revisions of "pateges-basa-dasanama"

This page has been accessed 962 times.
From Palm Leaf Wiki
(add script metadata)
(Leaf 1)
Line 29: Line 29:
  
 
<transcription>
 
<transcription>
 +
᭑ [1 B]
 +
᭛᭐᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬵᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬵᬲᬶᬥ᭄ᬬᬷ᭛᭐᭛ᬇᬢᬶᬧᬢ᭄ᬕᭂᬲ᭄ᬩᬲᬵ᭞ᬭᬶᬂᬤᬲᬦᬫ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬓᬺᬢᬺᬩᬲᬵ᭞ᬬᬾᬦᬵᬦᬯᭀᬂᬗ᭄ᬳᬃᬱᬵᬳᬗᬶᬤᬸᬂ᭞ᬳᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬳ
 +
ᬗ᭄ᬕᭀᬲᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬾᬬᬦ᭄ᬢᬃᬲᬳᬧᬱᬶᬢ᭞ᬳᬗᬶᬤᬸᬂᬳᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬲᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓ᭄ᬯᬸᬳᬓ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦᬶᬭᬵ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬩᬲᬵᬦᬫᬵᬦ᭄ᬫᬸᬭᬶᬂᬤᬲᬦᬫᬵ᭞ᬩᬲᬭᬶᬦᬲᬦᬦ᭄᭞
 +
ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭝ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬧᬸᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬧᬺᬢᬶᬧᬤᬵ᭞ᬢᬺᬢ᭄ᬬ᭞ᬑ᭟ᬘᬢᬸᬃ᭞᭔᭟ᬧᬜ᭄ᬘᬫᬶ᭞᭕᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬶ᭞᭖᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬶᬫᬶ᭞᭗᭟ᬳᬲ᭄ᬢᬫᬶ᭞᭘᭟ᬩᬯᬫᬶ᭞᭙᭞ᬯᬾᬲᬓᬫᬶ᭞᭑᭐᭟ᬳᬾᬓ
 +
ᬤᬲᬶ᭞᭑᭑᭟ᬢ᭄ᬭᬶᬬᭀᬤ᭄ᬥᬲᬶ᭞᭑᭒᭟ᬭᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬳᬍᬧ᭄᭟ᬳᭀᬭᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬲᭂᬦ᭄ᬥᬸ᭟ᬩᬯ᭞ᬗ᭞ᬳᬤᭀᬄ᭟ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬳᬢᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭟
 +
</transcription><transliteration></transliteration>
  
</transcription>
 
 
==== Leaf 2 ====
 
==== Leaf 2 ====
 
{{EntryImage
 
{{EntryImage

Revision as of 15:46, 10 November 2019

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia
English

Front and Back Covers

pateges-basa-dasanama 0.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 1

pateges-basa-dasanama 1.jpeg

Image on Archive.org

᭑ [1 B] ᭛᭐᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬵᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬵᬲᬶᬥ᭄ᬬᬷ᭛᭐᭛ᬇᬢᬶᬧᬢ᭄ᬕᭂᬲ᭄ᬩᬲᬵ᭞ᬭᬶᬂᬤᬲᬦᬫ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬓᬺᬢᬺᬩᬲᬵ᭞ᬬᬾᬦᬵᬦᬯᭀᬂᬗ᭄ᬳᬃᬱᬵᬳᬗᬶᬤᬸᬂ᭞ᬳᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬳ ᬗ᭄ᬕᭀᬲᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬾᬬᬦ᭄ᬢᬃᬲᬳᬧᬱᬶᬢ᭞ᬳᬗᬶᬤᬸᬂᬳᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬲᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓ᭄ᬯᬸᬳᬓ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦᬶᬭᬵ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬩᬲᬵᬦᬫᬵᬦ᭄ᬫᬸᬭᬶᬂᬤᬲᬦᬫᬵ᭞ᬩᬲᬭᬶᬦᬲᬦᬦ᭄᭞ ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭝ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬧᬸᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬧᬺᬢᬶᬧᬤᬵ᭞ᬢᬺᬢ᭄ᬬ᭞ᬑ᭟ᬘᬢᬸᬃ᭞᭔᭟ᬧᬜ᭄ᬘᬫᬶ᭞᭕᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬶ᭞᭖᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬶᬫᬶ᭞᭗᭟ᬳᬲ᭄ᬢᬫᬶ᭞᭘᭟ᬩᬯᬫᬶ᭞᭙᭞ᬯᬾᬲᬓᬫᬶ᭞᭑᭐᭟ᬳᬾᬓ ᬤᬲᬶ᭞᭑᭑᭟ᬢ᭄ᬭᬶᬬᭀᬤ᭄ᬥᬲᬶ᭞᭑᭒᭟ᬭᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬳᬍᬧ᭄᭟ᬳᭀᬭᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬲᭂᬦ᭄ᬥᬸ᭟ᬩᬯ᭞ᬗ᭞ᬳᬤᭀᬄ᭟ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬳᬢᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭟
Auto-transliteration

Leaf 2

pateges-basa-dasanama 2.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 3

pateges-basa-dasanama 3.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 4

pateges-basa-dasanama 4.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 5

pateges-basa-dasanama 5.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 6

pateges-basa-dasanama 6.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 7

pateges-basa-dasanama 7.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 8

pateges-basa-dasanama 8.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 9

pateges-basa-dasanama 9.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 10

pateges-basa-dasanama 10.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 11

pateges-basa-dasanama 11.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 12

pateges-basa-dasanama 12.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 13

pateges-basa-dasanama 13.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 14

pateges-basa-dasanama 14.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 15

pateges-basa-dasanama 15.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 16

pateges-basa-dasanama 16.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 17

pateges-basa-dasanama 17.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 18

pateges-basa-dasanama 18.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 19

pateges-basa-dasanama 19.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 20

pateges-basa-dasanama 20.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 21

pateges-basa-dasanama 21.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 22

pateges-basa-dasanama 22.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 23

pateges-basa-dasanama 23.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 24

pateges-basa-dasanama 24.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 25

pateges-basa-dasanama 25.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 26

pateges-basa-dasanama 26.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 27

pateges-basa-dasanama 27.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 28

pateges-basa-dasanama 28.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 29

pateges-basa-dasanama 29.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 30

pateges-basa-dasanama 30.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 31

pateges-basa-dasanama 31.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 32

pateges-basa-dasanama 32.jpeg

Image on Archive.org