Lubak Jenggot

This page has been accessed 884 times.
From Palm Leaf Wiki
Revision as of 23:49, 30 March 2020 by Jimeildotkomm@gmail.com (talk | contribs) (Leaf 3)

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia
English

Front and Back Covers

lubak-jenggot 0.jpeg

Image on Archive.org

[Judul: Lubak Jenggot Ukuran: p. 50cm l. 3,5cm jlh. 4lb Milik: Gdong Kirtya [᭑ 1A] 29-9-1938 No VIb 1519/I ᬮᬸᬩᬓ᭄‌ᬚᭂᬗ᭄ᬕᭀᬢ᭄᭟ 1-4 ᬤ᭄ᬭᬸᬯᭂᬦ᭄ᬕᭂᬤᭀᬂᬓᬶᬃᬢ᭄ᬬ᭟ Lubak Jenggot Ditoelis digedong Kirtya oléh I Ktoet Kalér
Auto-transliteration
[Judul: Lubak Jenggot Ukuran: p. 50cm l. 3,5cm jlh. 4lb Milik: Gdong Kirtya [1 1A] 29-9-1938 No VIb 1519/I lubakjĕnggot. 1-4 druwĕn'gĕdongkir̀tya. Lubak Jenggot Ditoelis digedong Kirtya oléh I Ktoet Kalér

Leaf 1

lubak-jenggot 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭚᭜᭚ᬮᬸᬩᬓ᭄ᬚᬾᬗ᭄ᬕᭀᬢ᭄᭚᭜᭚ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬤᬶᬤᬾᬰᬳᬦᬸᬳᬤᬓᭀᬦᬾᬳ(ᬦ)ᬓ᭄ᬫᬓᬸᬋᬦᬦ᭄᭞ᬳᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦᬾᬮᬸᬄᬚᭂᬕᬾᬕ᭄‌ᬧᭂᬲᬗᭀᬩᬦ᭄ᬕᭀᬩᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬳᬦᬾᬮᬸᬄᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬓᭀᬦᬾᬫᬤᬕᬂᬚᬚᬚᬚᬳᬦ᭄‌ᬤᬶᬧᬤᬶᬯᬗᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄᬦᬾ᭟ᬯᬶᬭᬾᬄ ᬬᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄᬚᭂᬕᬾᬕ᭄‌ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬢᬸᬯᬸᬄᬦᬾᬦᬸᬩᬚᬂ᭞ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬮ᭄ᬬᬸᬮ᭄ᬬᬸᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬗᬗ᭄ᬕᬸᬭᬶᬦ᭄᭟ᬤᬕᬗᬦ᭄ᬦᬾᬮᬳᬶᬲ᭄ᬫᬕᬾᬢ᭄ᬦ᭄᭞ᬚᬚᬦ᭄ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬮᬓᬢᭀᬦᬗᬦ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭟ᬧᭂᬢᭂᬗᬾᬫᬲᬶᬄᬩᭂᬓ᭄‌ᬩᭂᬓᭀᬕᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬫᬮᬮᬶᬓᬸᬫᬄᬦᬾ᭞ᬢᬸᬢᬶᬂᬓᬜ ᭞ᬚᬓ᭄ᬱ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬤᬦ᭄ᬤᬓᬺᬢ᭄ᬢᬫᬲᬶᬄᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬓᭂᬫᬢ᭄ᬯᬭᬳᭂᬜ᭄ᬘᬾᬢ᭟ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬲᬺᬢ᭄ᬓᭀᬦᬾᬘᬶᬘᬶᬂᬦᬾᬗᭀᬗ᭄ᬓᭀᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬧᭂᬕᬢ᭄ᬧᭂᬕᬢᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬓᭂᬫ᭟ᬳ᭄ᬦᬾᬓᭂᬫ᭟ᬳᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶᬲᬸᬩᬮᬾᬯᭂᬄᬧᭂᬲᬦ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬗᭂᬦᭂᬫᬶᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭟ᬬᬶᬢᬸᬲᬶᬧᬢᬶᬲᭂᬓᭂᬦ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬦᭂᬕᬦ᭄ ᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬩᬸᬲᬦ᭄ᬗᬸᬲᬦ᭄‌ᬗᭂᬲᬾᬓᬂᬘᬶᬘᬶᬂᬤᭀᬕᬾᬦ᭄᭟ᬫᬭᬫᬳ᭄ᬦ᭄ᬦᭂᬕᬓ᭄ᬳᬓᭂᬚᭂᬧ᭄‌ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬳᬓᭂᬚᭂᬧ᭄ᬦᬾᬳᬤᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭠ᬢᭂᬓ᭞ᬗᭀᬗ᭄ᬓᭀᬂᬘᬶᬘᬶᬂᬦᬾ᭟ᬗᭂᬲᬾᬓᬂᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄‌ᬬᬘᬶᬘᬶᬂ᭟ᬓᬾᬢᭀᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬕᬕᬳᬾᬦ᭄ᬦᬾᬧ᭄ᬢᭂᬂᬍᬫᬄtᬯᬭᬮᬾᬦᬦ᭄᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦᬬ᭠ [᭒ 2A] ᬲᬸᬩᬲᭂᬮᬫᭂᬲᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬥᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂ᭟ᬬᬦ᭄ᬧᬤᬾᬳᬶᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬚᬸᬫᬄ᭞ᬢᭀᬂᬢᬭᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬕᭂᬮᬭᬾᬓᬾᬧᬾᬢᬗᬢᬓᬾᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾ᭟ᬫᬓ᭄ᬭᬦᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬬᬫᬳᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬮᬾᬦᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦᭂᬮᬳᬾ᭟ᬓᬾ᭠ ᬢᭀᬓᭀᬦᬾᬜᭂᬢ᭄ᬳᬦᬾᬫ᭄ᬯᬦᬶ᭟ᬲᭂᬤᭂᬓ᭄ᬤᬶᬦᬳᬦᬸᬫᬧᬳᬶᬢᬸᬗᬦ᭄ᬓᭀᬦᬾᬬᬭᬚᬓᬦᬾᬮᬸᬄ᭟ᬮᬸᬄᬮᬸᬄ᭞ᬩᭂᬮᬶᬳᬧᬲᬸᬩᬓᬾᬯᭂᬄᬧᭂᬲᬦ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬗᭂᬦᭂᬫᬶᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸ᭟ᬓᬾᬦᬾᬚᬲᬸᬩᬩᬳᬦ᭄᭟ᬫᬦᬶᬤᬲᬸᬩᬜᬳᬶᬫᬤᬕᬂ᭟ᬫᭂᬮᬶᬜᭂᬦ᭄ᬜᬳᬶᬳᬭ᭠ ᬓ᭄ᬜᬂᬳᬕᬸᬘᬶ᭞ᬧᭂᬗᬳᬦᬶᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾ᭟ᬩᭂᬮᬶᬩᬓᬍᬤ᭄ᬬᬂᬳᬶᬩᬦᬾᬳᬸᬮᬶᬚᬸᬫᬄ᭟ᬜᬭᬸᬜᬭᬸᬓᬮᬲᬾ᭟ᬜᬦᬦ᭄ᬩᭂ᭠ᬩᭂᬮᬶᬤᭀᬂᬫᭀᬭᬳᬦ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬜᬳᬶ᭞ᬤᬶᬳᬋᬧᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾ᭟ᬳᬧᬂᬢᬯᬗᬫᬦᬶᬩᭂᬮᬶᬢ᭄ᬯᬭᬚᬸᬫᬄ᭟ᬤᭀᬂᬧᬲ᭄ᬭᬦᬩ᭄‌ᬬᬧᬥᬫᬦᬶᬲᭂ ᬫᭂᬗᬦ᭄ᬫᬳᬶᬗᬕᭂᬦ᭄ᬮᬓᬃᬜᭂᬮᬾᬓᬂᬜᬳᬶ᭟ᬳᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬫᬳᬶ᭞ᬩᬳᬂᬲᬸᬩᬳᬭᬓ᭄‌ᬧᬓᬦ᭄ᬢᬶᬧᬸᬜᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬩᬫᬓᭂᬚᬂᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬧᬸᬜᬄ᭞ᬩᭂᬮᬶᬤᭀᬂᬢᭂᬓᬬ᭟ᬦᬄ᭞ᬓᬾᬢᭀᬚᬓᬾᬢᭀ᭟ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬚᬦᬶᬲᬸᬩᬜᬮᬸᬦ᭄ᬧᭂᬢᭂᬂ᭞ᬢᭂᬓᬓᭀᬦᬾᬧ᭠
Auto-transliteration
[1 1B] 1 // • // lubakjenggot // • // kacritadideśahanuhadakoneha(na)kmakur̥ĕnan, hanemwanibagus, haneluḥjĕgegpĕsangoban'gobanne. haneluḥsahisahikonemadagangjajajajahandipadiwanganhumaḥne. wireḥ yahanakluḥjĕgegbwintuwuḥnenubajang, sahisahilyulyupĕsanhanakenganggurin. dagangannelahismagetn, jajannetanpagulakatonanganmanis. pĕtĕngemasiḥbĕkbĕkogenhanakemalalikumaḥne, tutingkaña , jakṣa, mwaḥpadandakr̥ĕttamasiḥsahisahikĕmatwarahĕñceta. ngantisr̥ĕtkonecicingnengongkong, bantwarapĕgatpĕgatatamyunekĕma. hnekĕma. hanemwanisubalewĕḥpĕsansahisahingĕnĕmintamyu. yitusipatisĕkĕnmahannĕgan , katungkulbusanngusanngĕsekangcicingdogen. maramahnnĕgak'hakĕjĕpbwinhakĕjĕpnehadabwintamyu‐tĕka, ngongkongcicingne. ngĕsekanglantasyacicing. ketodogen'gagahenneptĕngl̥ĕmaḥtwaralenan. bwinaya‐ [2 2A] subasĕlamĕsantĕkenpadhatamyunemakĕjang. yanpadehidewektwarajumaḥ, tongtarakur̥ĕnan'gĕlarekepetangatakentamyune. makranasahisahiyamahi, twaralenanbandĕmĕntĕkenkur̥ĕnanĕlahe. ke‐ tokoneñĕt'hanemwani. sĕdĕkdinahanumapahitungankoneyarajakaneluḥ. luḥluḥ, bĕlihapasubakewĕḥpĕsansahisahingĕnĕmintamyu. kenejasubabahan. manidasubañahimadagang. mĕliñĕnñahihara‐ kñanghaguci, pĕngahanintamyune. bĕlibakal̥ĕdyanghibanehulijumaḥ. ñaruñarukalase. ñananbĕ‐bĕlidongmorahantĕkenñahi, dihar̥ĕpantamyune. hapangtawangamanibĕlitwarajumaḥ. dongpasranabyapadhamanisĕ mĕnganmahingagĕnlakar̀ñĕlekangñahi. hasingtĕkamahi, bahangsubaharakpakantipuñaḥ. yansubamakĕjangtamyunepuñaḥ, bĕlidongtĕkaya. naḥ, ketojaketo. kacritajanisubañalunpĕtĕng, tĕkakonepa‐

Leaf 2

lubak-jenggot 2.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 3

lubak-jenggot 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬗᭀᬗ᭄ᬓᭀᬂᬓᭀᬦᬾᬘᬶᬘᬶᬂᬦᬾ᭟ᬗᭀᬫᭀᬂᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬶᬮᬸᬄ᭟ᬩᬶᬄ᭞ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬳᬶᬘᬗᬾᬢᭂᬓ᭟xᬳᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬂᬳᬶᬩᬦᬾᬩᭂᬢᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ᭟ᬫᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩ᭄ᬓᭀᬦᬾᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬩᭂᬢᬾᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ᭟ᬲᬸᬩᬓᭀᬦᬾᬓᬾᬢᭀ᭞ᬦᭂᬍᬧ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬜ᭄ᬘᬦᬾ᭟ᬩᬯᬸᬭᬯᬸᬄᬫᭂᬓᭂᬮᬾ᭟ᬭ ᬭᬶᬲᬂᬚᬫᬸᬗ᭄ᬕᬳᬦ᭄᭟ᬦᬄ᭟ᬲᬸᬩᬧᬥᬦᭂᬕᬓ᭄᭞ᬧᭂᬢᬂᬳᬷᬦ᭄ᬓᭀᬦᬾᬳᬶᬮᬸᬄᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬜᬦᬾ᭟ᬩᭂᬓ᭄ᬩᭂᬓᬫᬲᬶᬄᬓᬜ᭄ᬘᬦᬾᬳᬚᬶᬳᬭᬓ᭄‌ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬧᬸᬜᬄ᭟ᬲᬸᬩᬧᬸᬜᬄ᭞ᬗᭀᬗ᭄ᬓᭀᬂᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬘᬶᬘᬶᬂᬦᬾ᭟ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬗᬾᬢᭂᬓ᭞ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬗᬾᬢ᭄ᬓ᭟ᬳᭂ ᬗ᭄ᬓᭂᬩᬂᬭᬕᬦᬾᬩᭂᬢᬾᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ᭟ᬲᬸᬩᬓᭀᬦᬾᬓᬾᬢᭀᬭᬯᬸᬄᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᬓ᭄ᬱᬦᬾ᭞ᬫᬲᬶᬄ(ᬫ)ᬓᬶᬦᭂᬄᬜᭂᬮᬓᬂᬳᬶᬮᬸᬄ᭠ᬧᬸᬜᬳᬗᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬮᬸᬄ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬗᬩᭂᬢᬾᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ᭟ᬢᬗ᭄ᬕᬸᬤᬸᬭᬶᬭᬯᬸᬄᬓᭀᬦᬾᬧᬤ᭄ᬤᬦᬓᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬫᬲᬶᬄᬓᬾᬢᭀᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄ᬳᬶ ᬤᬦᬾᬧᬢᬸᬄᬩᬸᬓᬧᬦᭂᬦᭂᬳᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬬᬸᬦᬾᬳᬦᬾᬢᭂᬓᬫᬮᬸᬯᬦ᭄᭟ᬧᬸᬜᬳᬯᬫᬲᬶᬄᬧᬤ᭄ᬤᬦᬓᬺᬢ᭄ᬢᬗᬦ᭄ᬢᬶᬍᬫᭂᬢ᭄᭟ᬲᬸᬩᬓᭀᬦᬾᬓᬾᬢᭀ᭞ᬢᭂᬓᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬳᬶᬮᬸᬳᬾᬗᬩᬳᬤᭂᬂᬱᬗᭀᬭᬾᬗᬦ᭄᭟ᬘᭀᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬘᭀᬦ᭄ᬢᬾᬗᬶᬦᬭᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬧᬤ᭄ᬤᬦᬦᬾ᭟ [᭔ 4A]
Auto-transliteration
[3 3B] 3 ngongkongkonecicingne. ngomonglantashiluḥ. biḥ, kur̥ĕnanhicangetĕka. xhĕngkĕbanghibanebĕtanhumaḥ. mĕngkĕbkonetamyunebĕtenhumaḥ. subakoneketo, nĕl̥ĕplantaskañcane. bawurawuḥmĕkĕle. ra risangjamunggahan. naḥ. subapadhanĕgak, pĕtanghīnkonehiluḥtĕkenkañane. bĕkbĕkamasiḥkañcanehajiharakngantipuñaḥ. subapuñaḥ, ngongkongbwincicingne. kur̥ĕnantyangetĕka, kur̥ĕnantyangetka. hĕ ngkĕbangraganebĕtenhumaḥ. subakoneketorawuḥlantastakṣane, masiḥ(ma)kinĕḥñĕlakanghiluḥ‐puñahangalantastĕkenhiluḥ, hĕngkĕbangabĕtenhumaḥ. tanggudurirawuḥkonepaddanakr̥ĕtta, masiḥketopakayunanhi danepatuḥbukapanĕnĕhantamyunehanetĕkamaluwan. puñahawamasiḥpaddanakr̥ĕttangantil̥ĕmĕt. subakoneketo, tĕkalantaskur̥ĕnanhiluhengabahadĕngṣangorengan. contracontenginarahinhidapaddanane. [4 4A]

Leaf 4

lubak-jenggot 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬲ᭄‌ᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬗᬚᬓ᭄ᬳᬶᬤᬧᬤᬦ᭄ᬤᬦᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭟
Auto-transliteration
[4 4B] 4 sngenggalangngajak'hidapadandanamantuk.

Leaf 5

lubak-jenggot 5.jpeg

Image on Archive.org