Gaguritan Cangak

This page has been accessed 7,729 times.
From Palm Leaf Wiki
Revision as of 23:40, 16 March 2020 by Jimeildotkomm@gmail.com (talk | contribs) (English)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Gĕguritan adalah sebuah bentuk puisi tembang dalam bahasa sehari-hari. Gĕguritan Cangak merupakan adaptasi kisah Sang Bangau dan Sang Kepiting yang disadur dari kumpulan fabel India kuno Pañcatantra. Kisah ini berlatarkan sebuah kolam kecil yang dihuni oleh ikan-ikan, seekor kepiting, dan seekor burung cangak (bangau, Ardea cinerea) yang dikenal sebagai sebagai burung cangak dalam bahasa Bali. Sang Cangak meyakinkan para penghuni kolam untuk pindah ke kolam baru yang ia temukan dengan menerbangkan mereka satu-persatu di paruh sang Cangak. Pada kenyataannya, tidak ada kolam baru dan sang Cangak memakan para ikan yang ia bawa. Sang Kepiting akhirnya mengetahui tipu muslihat ini dan mencekik sang Cangak hingga ia mati.

Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1912.

English

Gĕguritan is a form of metered poem in vernacular language. Gĕguritan Cangak is a retelling of The Heron and the Crab story from the Pañcatantra, a collection of ancient Indian fables. The story is set in a freshwater pond inhabited by fishes, a crab, and a cangak bird (heron, Ardea cinerea). The Cangak was able to convince the pond inhabitants to move into a better pond he found by carrying them one-by-one in his beak. In reality, there was no better pond and the Cangak would eat the fish he carry. The Crab discovered the heron's deception and strangled the Cangak to his death.

The manuscript was completed on śaka year 1912.

Front and Back Covers

gaguritan-cangak 0.jpeg

Image on Archive.org

[Judul: Gaguritan Cangak Ukuran: P. 25 cm, L. 3,5 cm Jlh. 14 lb Asal: Negara, Jembrana [᭑ 1A] G/IV/8 [Judul: Gaguritan Cangak Ukuran: P. 25 cm, L. 3,5 cm Jlh. 14 lb Asal: Negara, Jembrana
Auto-transliteration
[Judul: Gaguritan Cangak Ukuran: P. 25 cm, L. 3,5 cm Jlh. 14 lb Asal: Negara, Jembrana [1 1A] G/IV/8 [Judul: Gaguritan Cangak Ukuran: P. 25 cm, L. 3,5 cm Jlh. 14 lb Asal: Negara, Jembrana

Leaf 1

gaguritan-cangak 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭚ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸ᭚᭜᭚ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄‌ᬲᬂᬘᬗᬓ᭄᭟᭚᭜᭚ᬧᬸᬧᬸᬄ ᬕᬶᬦᬵᬤ᭟ᬩᬧᬚᬦᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬳᬧᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬚ᭄ᬯᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬜᬬᬳᬶᬲᬂᬘᬗ᭠ ᬓ᭄᭞ᬗᬾᬓᬤᬵᬬᬫᬵᬧᬶᬲᬵᬥᬸ᭞ᬫᭀᬫᭀᬦ᭄ᬜᬦᬾᬓᬳᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬂ᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬶᬮ᭄ᬓᬢᬓᬶᬮ᭄᭞ᬳᬧᬂᬲᬶ ᬤ᭄ᬥᬫᬶᬓᭀᬮᬶᬳᬂ᭟᭑᭟ᬗᬯᬶᬢ᭄ᬩᬧᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄ᬲᭂᬥᭂᬓ᭄ᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬚᬦᬶ [᭒ 2A] ᬩᬦ᭄ᬫᬤᬵᬬ᭞ᬩᬾᬦᬾᬳᬧᬂᬩᬓᬢ᭄ᬳᭂᬚᬸᬓ᭄᭞ᬤᬶᬢᭂᬮᬕᬦᬾᬳᬧᬂᬢᭂᬮᬄ᭞ᬲᭂᬓᬩᭂᬤᬶᬓ᭄᭞ ᬲᬤᬶᬦᬳᬯᬓᬾᬗᬫᬄ᭟᭒᭟ᬫᭂᬮᬄᬚᬦᬶᬉᬧᬬᬳᬂ᭞ᬚᬦᬶᬗᬫᬄᬫᬮᬸᬢᬸᬦᬳᬶᬦ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄ ᬤᬶᬢᭀᬗᭀᬲᬾᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬩᬾᬦᬾᬳᬧᬂᬢᬸᬲᬶᬂᬢᬳᬸ᭞ᬳᬮᬸᬲᬶᬦ᭄ᬫᬮᬸᬬᬩᬳᬦ᭄᭞ᬲᭂᬓᬩᭂ ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬫᬹ‌‌‌‌ᬱ᭄ᬝᬶᬬᬲᬬᬦ᭄ᬢᬩᬄ᭟᭓᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬩᭀᬄᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬂᬚᬦᬶᬩᬵᬦ᭄ᬗᭂᬚᬸᬓᬶᬦ᭄
Auto-transliteration
[1 1B] 1 // oṁawighnamastu // • // gaguritansangcangak. // • // pupuḥ gināda. bapajanimanuturang, hapangcĕningjwaminĕhin, satwanñayahisangcanga‐ k, ngekadāyamāpisādhu, momonñanekahĕngkĕbang, gampilkatakil, hapangsi ddhamikolihang. 1. ngawitbapamanuturang, hicangaksĕdhĕkminĕhin, kenkenjani [2 2A] banmadāya, benehapangbakat'hĕjuk, ditĕlaganehapangtĕlaḥ, sĕkabĕdik, sadinahawakengamaḥ. 2. mĕlaḥjani'upayahang, janingamaḥmalutunahin, ngaliḥ ditongoselenan, benehapangtusingtahu, halusinmaluyabahan, sĕkabĕ dik, mūṣṭiyasayantabaḥ. 3. yeningsubaboḥmakĕjang, gampangjanibānngĕjukin

Leaf 2

gaguritan-cangak 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᭞ᬧᭂᬧᭂᬤ᭄‌ᬬᬲᭂᬓᬩᭂᬤᬶᬓᬂ᭞ᬓᭂᬩᭂᬭᬂᬚᭀᬳᬂᬫᬸᬡ᭄ᬥᬸᬢ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬮᬯᬸᬢ᭄‌ᬢᬥᬄ᭞ᬓᭂᬜᬶᬃ ᬓᭂᬜᬶᬃ᭞ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄‌ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄ᬗᬾᬓᬤᬵᬬ᭟᭔᭟ᬘᬭᬶᬢᬬᬧᬲᭂᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢ᭄ᬮᬕᬦᬾ ᬳᬦᬾᬳᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬓᬧᬬᬲᬶᬦ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬳᬦ᭄‌ᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬳᭂᬬᬾᬄᬜᬦᬾᬤᬍ ᬫ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬢᬸᬭᬶᬂᬳᭂᬦᬶᬂ᭞ᬮᬶᬬᬸᬩᬾᬦᬾᬫᬳᬸᬍᬳᬦ᭄᭟᭕᭟ᬫᬚᬸᬚᬸᬓ᭄ᬤᬶᬢᬸᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭞ᬩ [᭓ 3A] ᬢᬶᬲ᭄‌ᬦᬾᬂᬓ᭄ᬮᬾᬂᬲᭂᬫᬸᬭᬶᬫ᭄ᬭᬶᬫ᭄᭞ᬫᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀᬬᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᭂᬝᬓ᭄᭞ᬫᭂᬕᬦᬶᬢ᭄ᬭᬶᬮᬦ᭄ᬫᬓᭂᬢᬸ᭞ᬫ ᬡ᭄ᬝᬶᬂᬳᬡ᭄ᬝᬶᬂᬫᬲᬸᬮᬶᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬘᬭᬰᬸᬘᬶ᭞ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄‌ᬓᬤᬶᬲᬂᬪᬵᬕᬯᬵᬦ᭄᭟᭖᭟ᬲᬶᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬗᬸᬢᬂᬲᭂ ᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬲᬂᬪᬓᬲᬸᬩᬫᬦᬶᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬫᬚᬸᬚᬸᬓ᭄ᬲᬳᬶᬄᬤᬶᬢᭂᬗᬄ᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬲᬶᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᬸ ᬕ᭄᭞ᬧᭂᬳᭂᬲ᭄ᬜᬦᬾᬓᬕᭂᬍᬓᬂ᭞ᬗ᭄ᬯᬮᬾᬓ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬦᬄᬚᬦᬶᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬓᭂᬲᭂᬧᬦ᭄᭟᭗᭟᭜᭟
Auto-transliteration
[2 2B] 2 , pĕpĕdyasĕkabĕdikang, kĕbĕrangjohangmuṇdhut, ditumaralawuttadhaḥ, kĕñir̀ kĕñir̀, hicangakpragatngekadāya. 4. caritayapasĕmĕngan, ditlagane hanehaśrī, ditumaringtngahinghalas, kapayasinbunghantuñjung, hĕyeḥñanedal̥ĕ mpĕsan, turinghĕning, liyubenemahul̥ĕhan. 5. majujukdituhicangak, ba [3 3A] tisnengklengsĕmurimrim, mapanganggoyasar̀wwapĕṭak, mĕganitrilanmakĕtu, ma ṇṭinghaṇṭingmasulimpang, caraśuci, miribkadisangbhāgawān. 6. singtahenngutangsĕ mĕngan, sangbhakasubamaningkrak, majujuksahiḥditĕngaḥ, nānghingyasingtahenngantu g, pĕhĕsñanekagĕl̥ĕkang, ngwalekdihati, naḥjanibuwinkĕsĕpan. 7 \\•\\

Leaf 3

gaguritan-cangak 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬰᬶᬦᭀᬫ᭄᭚ᬬᬦ᭄ᬓᬸᬤᬂᬤᬶᬦᬓᬧᭀᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭞ᬜᬮᬦᬂᬤᬵᬬᬳᬦᬾᬘᬸᬮᬶᬕ᭄ ᬫᬵᬩᭂᬢᬵᬩᭂᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗ᭄ᬲ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬤᬵᬫᬗᬸᬬᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᬾᬦᬾᬳᬶᬬᬲᬬᬦ᭄ᬩᬦᬶ᭞ ᬫᬧᬸᬡ᭄ᬥᬸᬄᬬᬢᬸᬃᬫᬗ᭄ᬭᬸᬩᬸᬂ᭞ᬳᬤᬩᬦᬶᬫᬦᭂᬢᭂᬲᬂ᭞ᬫᬳᬢᬸᬃᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬫ ᬭᬢᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬦᬸᬦᬲᬂ᭟᭑᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬳᬢ᭄ᬳᬗᭀᬩ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬤᬸᬲᬦ᭄ᬫᬫᬢᬶ [᭔ 4A] ᬫᬵᬢᬶ᭞ᬫᬫᬓ᭄ᬱᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬂᬪᬓᬓᭂᬜᬸᬂᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬸᬦᬲᬂᬘᭂᬦᬶᬂ ᭞ᬦᬄᬳᭀᬜᬗᬦ᭄ᬫᬮᬸᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬳᬧᬂᬳᭀᬜᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬘ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄ᬩᬧᬦᬾᬦᬾᬗᬹᬦᬶ᭞ᬲ ᬓᬶᬂᬢᬸᬳᬸ᭞ᬚᬦᬶᬩᬧᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭟᭒᭟ᬦᬾᬫᬮᬸᬫᬳᬦ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬭᬳᬢ᭄᭞ᬤᬲ᭄ᬤᬲᬦ᭄ᬩᬧᬫ ᬢᬶ᭞ᬗᬭᬾᬂᬭᬾᬂᬢᭂᬓᬾᬓ᭄‌ᬓᬳᬄᬓᬳᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦ᭄ᬩᬧᬦᬸᬳᬩᭂᬤᬶᬓ᭄᭞ᬕᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬩᬧᬦᬸᬫᬉ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 . pupuḥśinom // yankudangdinakapohicangak, ñalanangdāyahaneculig mābĕtābĕttwaramangsa, yadinhadāmanguyakin, benehiyasayanbani, mapuṇdhuḥyatur̀mangrubung, hadabanimanĕtĕsang, mahatur̀manunassisip, akṣama ratu, tityangmangkinmanunasang. 1. tityangdahat'hangobpisan, dadosdusanmamati [4 4A] māti, mamakṣasakañcantityang, sangbhakakĕñungñawurin, yenhĕntotunasangcĕning , naḥhoñanganmalukumpul, hapanghoñadingĕhang, critanbapanenengūni, sa kingtuhu, janibapamanuturang. 2. nemalumahansakitrahat, dasdasanbapama ti, ngarengrengtĕkekkahaḥkahaḥ, hangkyanbapanuhabĕdik, gantinbapanuma'u

Leaf 4

gaguritan-cangak 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬭᬶᬧ᭄᭞ᬪᬝᬭᬳᬲᬸᬂᬫᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬫᬰᬩ᭄ᬤᬲᬓᬶᬂᬫᬵᬦ᭄ᬢᬭ᭞ᬫᬧᬷᬘ᭄ᬙᬳᬸᬩᬤ᭄‌ᬤᬳᬢ᭄ᬲᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬳ ᬧᬂᬲᬸᬯᬸᬤ᭄᭞ᬩᬧᬜᬮᬦᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬓᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭓᭟ᬤᬶᬲᬸᬩᬦ᭄ᬩᬧᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬩᬧᬲᭂᬕᭂᬃᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬩᭀᬭᬾᬄᬢᬦ᭄ᬧᬳᬸᬩᬤ᭄᭞ᬤᬶᬲᬸᬩᬦᬾᬲᭂᬕᭂᬃᬚᬦᬶ᭞ᬩᬧᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬶᬦ᭄᭞ ᬫᬧ᭄ᬭᬬᬰ᭄ᬘᬶᬢᬫᬧᬸᬧᬸᬕ᭄᭞ᬫᬯᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄ᬫᬥᬶᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬰᬲᬦᬰᬸᬘᬶ᭞ᬜᬮ [᭕ 5A] ᬦᬂᬫᬵᬤᬦ᭄ᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭟᭔᭟ᬩᬧᬢᬸᬲᬶᬂᬩᬦᬶᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬯᬶᬲᬶᬓ᭄‌ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬷ᭞ᬚ ᬦᬶᬲᬸᬩᬩᬧᬜᭂᬮᬦᬂ᭞ᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬫᬗ᭄ᬲᬫᬫᬵᬢᬶᬫᬢᬶ᭞ᬤᬤᬶᬧᬤᬵᬦ᭄ᬤᬫ᭄ᬭᬕᬰᬸᬘᬶ᭞ᬤᭀᬱᬦ᭄ ᬩᬧᬳᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬢᭂᬩᬸᬲ᭄ᬩᬧᬳᬧᬂᬢᭂᬮᬄ᭞ᬳᭂᬤᬢᬓᬸᬢ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬚᬦᬶ᭞ᬫᬳᬶᬫᬧᬸᬡ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬗᬚ ᬓ᭄ᬩᬧᬫᬧᭂᬦᭂᬫᬦ᭄᭟᭕᭟ᬲᬂᬪᬓᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬤᬶᬫᬦᬄ᭞ᬭᬾᬄᬤᬵᬬᬦᬾᬫᬗᬫ᭄ᬩᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬾ
Auto-transliteration
[4 4B] 4 rip, bhaṭarahasungmanulung, maśabdasakingmāntara, mapīcchahubaddahatsulit, ha pangsuwud, bapañalananghingsakar̀mma. 3. disubanbapangiringang, bapasĕgĕr̀mangkin , tanpaboreḥtanpahubad, disubanesĕgĕr̀jani, bapabwinkandikahin, maprayaścitamapupug, mawintantĕrusmadhiksyā, nganūtinśasanaśuci, ñala [5 5A] nangmādankadhar̀mman. 4. bapatusingbanitulak, tĕkenpawisiksanghyangwidhī, ja nisubabapañĕlanang, suwudmangsamamātimati, dadipadāndamragaśuci, doṣan bapahanemalu, tĕbusbapahapangtĕlaḥ, hĕdatakutcĕningjani, mahimapuṇdhuḥ, ngaja kbapamapĕnĕman. 5. sangbhakakĕñĕmdimanaḥ, reḥdāyanemangambahin, be

Leaf 5

gaguritan-cangak 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᬦᬾᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬋᬗᬲ᭄᭞ᬧᬥᬫᭂᬍᬃᬫᬦᭂᬲᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄ᬫᬜᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶᬗᭂᬲᬾᬳᬶ ᬦ᭄ᬲᭂᬫᬸ᭞ᬫᬫᬸᬜᬶᬗᬭᭀᬤ᭄‌ᬫᭂᬕᬢ᭄ᬫᭂᬕᬢ᭄᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬧᬦᬓ᭄ᬩᬧᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬯᬸᬂ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬳᬾ ᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬭᬸᬲᬓᬦ᭄᭟᭖᭟ᬲᭂᬤᬶᬄᬩᬧᬢᬦ᭄ᬧᬳᬶᬗᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬍᬓᭂᬢᬾᬢᭂᬓᬾᬦ᭄‌ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬩ ᬧᬲᬸᬩᬧᭂᬤᬲ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬳᭀᬃᬣᬦᬾᬬᬲᬸᬩᬧᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬫᭂᬦ᭄ᬤᬾᬕᬧᭂᬜ᭄ᬘᬃᬮᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬶᬂᬚᬭᬶᬂ᭞ᬢᬸ [᭖ 6A] ᬓᬂᬲᬸᬕ᭄ᬲᬸᬕ᭄ᬮᬦ᭄‌ᬲᬯᬸ᭞ᬮᬓᬃᬢᭂᬓᬵᬫᬗᬸᬩᭂᬓᬂ᭞ᬤᬶᬰᬰᬶᬄᬓᬧᬢᬾᬚᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬯᬸᬂ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂ ᬳᭀᬜᬓᬩᬓᬢᬂ᭟᭗᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬦᬾᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬫᬸᬮᬶᬲᬄᬳᬶᬘ ᬗᬓ᭄‌ᬬᬫᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬫᬭᬹᬧᬓᬵᬗᭂᬦ᭄ᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬲᬵᬳᬗᬫᬾᬗᬫᬾᬪᬝᬭ᭞ᬤᬸᬄᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ ᬢᭀᬤᬶᬚᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬢ᭄ᬯᬗᬸᬦ᭄ᬗᬸᬦ᭄᭞ᬦᬶᬃᬕᬸᬡᬵᬲᬦ᭄‌ᬬᬵᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭟
Auto-transliteration
[5 5B] 5 netusinghadar̥ĕngas, padhamĕl̥ĕr̀manĕsĕkin, hicangakmañambungin, prajaningĕsehi nsĕmu, mamuñingarodmĕgatmĕgat, huduḥpanakbapacĕning, twarabuwung, cĕninghe nggalkarusakan. 6. sĕdiḥbapatanpahingan, reḥl̥ĕkĕtetĕkencĕning, ba pasubapĕdaspĕsan, hor̀thaneyasubapaṣṭi, mĕndegapĕñcar̀lanpañcingjaring, tu [6 6A] kangsugsuglansawu, lakar̀tĕkāmangubĕkang, diśaśiḥkapatejani, twarabuwung, cĕning hoñakabakatang. 7. pupuḥpangkur̀. pĕgatmuñinnenuturang, lawutmamulisaḥhica ngakyamangĕling, marūpakāngĕnlulut, sāhangamengamebhaṭara, duḥpukulun, todijatityanghitwangunngun, nir̀guṇāsanyājñantityang, tansiddhahantuknulungin.

Leaf 6

gaguritan-cangak 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖ ᭑᭟ᬩᬾᬦᬾᬤᬶᬢᬸᬧᬥᬫᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄᭞ᬓᬢᬓᬸᬢᬦ᭄᭞ᬦᬶᬗᭂᬄᬯᬘᬦᬦ᭄ᬲᬂᬫᬳᬵᬃᬱᬶ᭞ᬳᬤᬗᬋ ᬧᬂᬫᬳᬢᬹᬃ᭞ᬅᬫ᭄ᬧᬹᬭᬧᬤᬸᬓᬧᬤᬵᬦ᭄ᬥ᭞ᬤᭀᬂᬢᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬉᬭᬶᬧᬂᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦᬶᬂ ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬳᬶᬯᬓ᭄᭞ᬮᬾᬤᬂᬭᬢᬸᬫᬧᬷᬘ᭄ᬙᬉᬭᬶᬧ᭄᭟᭒᭟ᬧᬤᬵᬦ᭄ᬤᬪᬓᬫᬘᭂᬗᭂᬳᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬶ᭞ ᬜᬸᬢ᭄ᬲᬸᬢ᭄‌ᬬᬾᬄᬘᬶᬗᬓᬾᬓ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬗᬋᬋᬲ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬫᭂᬘᬸᬓ᭄ᬳᬮᬶᬲ᭄ᬘᬭᬗᭂᬦᭂᬳᬂ᭞ᬳ [᭗ 7A] ᬤᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬩᬧᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬤᬢ᭄ᬮᬕᬫᭂᬮᬄᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬳᬧᬶᬢ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂᬮᬶᬯᬢ᭄ᬲᬶᬗᬶ ᬤ᭄᭟᭓᭟ᬩ᭄ᬯᬶᬦᬥᬦᬸᬦᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬬᬾᬄᬜᬳᭂᬦᬶᬂ᭞ᬤᬍᬫ᭄ᬜᬢᬦ᭄ᬓᬤᬶᬓᬤᬶ᭞ᬓᭂᬦᭂᬄᬩᬧᬦᬾᬬᬦ᭄ᬲᭂᬧ ᬯᬸᬢ᭄᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬓᭂᬫᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬧᬶᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬲᭂᬓᬵᬩᭂᬤᬶᬓ᭄᭞ᬩᬧᬜᬶᬥᬬᬂᬫᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬲᭂᬤᬶᬦᬩᬧᬗᭂ ᬩᭂᬭᬂ᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬶᬂᬓᬪᬬᬧᬢᬶ᭟᭔᭟ᬧ᭄ᬭᬕᬢ᭄‌ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄ᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬩᬾᬦᬾᬳᬧᬂ
Auto-transliteration
[6 6B] 6 1. beneditupadhamakĕsyab, katakutan, ningĕḥwacanansangmahār̀syi, hadangar̥ĕ pangmahatūr̀, ampūrapadukapadāndha, dongtulungin, uripangśiṣyanhiratu, sakañcaning watĕk'hiwak, ledangratumapīccha'urip. 2. padāndabhakamacĕngĕhan, tur̀sinambi, ñutsutyeḥcingakekring, muñinengar̥ĕr̥ĕshalus, mĕcuk'haliscarangĕnĕhang, ha [7 7A] duḥcĕning, bapahingĕtcĕningbagus, hadatlagamĕlaḥpĕsan, hapitgunungliwatsingi d. 3. bwinadhanunelinggaḥ, yeḥñahĕning, dal̥ĕmñatankadikadi, kĕnĕḥbapaneyansĕpa wut, jalankĕmacĕningmapindaḥ, sĕkābĕdik, bapañidhayangmanulung, sĕdinabapangĕ bĕrang, sinaḥsingkabhayapati. 4. pragat'hicangaknuturang, katinggalin, benehapang

Leaf 7

gaguritan-cangak 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬗᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬶᬲᭂᬫᭂᬂᬳᬧᬂᬘᬸᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬓᬾᬢᭀᬧᬩᭂᬲᭂᬦ᭄ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭞ᬤᬤᬶᬕᬢᬶ᭞ᬩᬾᬦᬾᬲᬗ᭄ᬓᭂ ᬧ᭄ᬲᬧᬯᬸᬢ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬢᬳᬸᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬦᬵᬬ᭞ᬳᬶᬮᬸᬩᬓ᭄ᬫᬩᬸᬮᬸᬓᭂᬤᬶᬲ᭄᭟᭔᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬳᬸᬓᬸᬤ᭄ᬳ ᬦᬾᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬳᬶᬓᬧᬶᬢᬶᬂᬲᬗᭂᬢ᭄‌ᬰᬶᬓ᭄ᬱᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬳᬓᭂᬢᭂᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬚᬗᬸᬕᬸ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᭀ ᬮᬄᬦᬾᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭞ᬤᬶᬚᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬬᬦᬾᬢᬸᬯᬭᬗᬫᬸ᭞ᬗᬓᬮ᭄ᬗᬳᬾᬧᬸᬍᬲ᭄ᬧᬸᬍᬲ [᭘ 8A] ᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬩᬦᬶᬫᬦᭂᬲᭂᬓᬶᬦ᭄᭟᭖᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬹᬮᬤᬲᬃᬘᭀᬭᬄ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬓᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬥᭂᬕ᭄ ᬩᬵᬦ᭄ᬓᬫᭂᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬧᬱ᭄ᬝᬶᬬᬮᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃᬚᬵᬢᬶᬯᬮᬸᬬᬫᬹᬮ᭞ᬳᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬬᬫ ᬧᬶᬫᬧᬶᬲᬵᬤ᭄ᬥᬸ᭞ᬫᬵᬩᭂᬢᬵᬩᭂᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗ᭄ᬲᬵ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬜᬓ᭄ᬫᬦᭂᬲᭂᬓᬶᬦ᭄᭟᭗᭟ᬮ᭄ᬬᬸᬬᬾ ᬦ᭄ᬳᬶᬫ᭄ᬩᬳᬶᬫ᭄ᬩᬬᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄‌ᬤᬲᬃᬫᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬬᬳᬶᬓᭂᬤᬶᬲ᭄ᬘᭂᬍᬧᬸ
Auto-transliteration
[7 7B] 7 ngitungin, manisĕmĕnghapangcumpu, ketopabĕsĕnhicangak, dadigati, benesangkĕ psapawut, tusingtahutĕkennāya, hilubakmabulukĕdis. 4. twaḥhahukud'ha netulak, hikapitingsangĕtśikṣadihati, hakĕtĕktwarajangugu, tĕkenso laḥnehicangak, dijahunduk, bwayanetuwarangamu, ngakalngahepul̥ĕspul̥ĕsa [8 8A] n, hapangbanimanĕsĕkin. 6. yeningmūladasar̀coraḥ, yadinkaput, sapradhĕg bānkamĕnputiḥ, kaswenpaṣṭiyaluntur̀jātiwaluyamūla, hanejani, twaḥyama pimapisāddhu, mābĕtābĕttwaramangsā, hapanghĕñakmanĕsĕkin. 7. lyuye nhimbahimbayang, hanggontiti, hanggondasar̀maminĕhin, bukayahikĕdiscĕl̥ĕpu

Leaf 8

gaguritan-cangak 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬓ᭄᭞ᬩᬸᬢᬬᬾᬦ᭄ᬓᬵᬮᬍᬫᬄ᭞ᬭᬾᬄᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬲᬶᬦᬃᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬫᬸᬭᬹᬩ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᭂᬢᭂᬗᬾ ᬬᬓᬾᬘᭂᬤᬂ᭞ᬓᬢ᭄ᬯᬗᬶᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᭂᬗᬶ᭟᭘᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬵᬤ᭚ᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬲ᭄ᬯᬭᬗᬮ ᬳᬂ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬬᬚᬦᬶᬦᭂᬗᬶᬮ᭄᭞ᬘ᭄ᬭᬶᬢᬫᬦᬶᬧᬲᭂᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄ᬲᬸᬩᬚᬸᬫᬸᬚᬸᬕ᭄᭞ ᬩᬾᬦᬾᬧᬥᬬᬫᭂᬦᬾᬓᬦ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬫᬵᬮ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭞ᬧᬂᬫᬮᬸᬦᬦ᭄ᬓᬧᬶᬡ᭄ᬥᬳᬂ᭟᭑᭟ᬳᬶᬘᬗ [᭙ 9A] ᬓ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬲᬸᬩᬓᬧᬘᬸᬓ᭄ᬩᬵᬦ᭄‌ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬘᬸᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬩᬧᬢᬸᬲᬶᬂᬫ ᬓ᭄ᬱᬩᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬳᭂᬜᬓ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬧᭂᬤᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬗ᭄ᬭᬲᬬᬂ᭟᭒᭟ᬲ᭄ᬯᬥᬃᬫ᭄ᬫ ᬦ᭄ᬩᬧᬗᬸᬤᬸᬳᬂ᭞ᬫᬧᬯᭂᬓᬲ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬩᬧᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄‌ᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄᭟᭓᭟ᬦᬾᬚ
Auto-transliteration
[8 8B] 8 k, butayenkālal̥ĕmaḥ, reḥhajriḥ, tĕkensinar̀sūr̀yyamurūb, yenpĕtĕnge yakecĕdang, katwangindeningwĕngi. 8. pupuḥgināda // wireḥpaswarangala hang, hiyuyuyajaninĕngil, critamanipasĕmĕngan, hicangaksubajumujug, benepadhayamĕnekan, salingmālwin, pangmalunankapiṇdhahang. 1. hicanga [9 9A] kmamuñibanban, subakapacukbāncĕning, yenpacuklanmajalan, bapatusingma kṣabĕngkung, lamuncĕningtwarahĕñak, tusingpĕdiḥ, wireḥcĕningngrasayang. 2. swadhar̀mma nbapanguduhang, mapawĕkastĕkencĕning, bayunbapakĕsyabkĕsyab. 3. neja

Leaf 9

gaguritan-cangak 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙ ᬦᬶᬩᬾᬦᬾᬫᬕᬭᬂ᭞ᬗᬢᬹᬭᬂᬳᬯᬓ᭄ᬲᬮᬶᬂᬫᬮᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬭᬢᬸᬚ᭄ᬯᬕᭂᬮᬶᬲᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫ ᬗ᭄ᬤᬓᬵᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬘᬗᬓ᭄ᬫᬜᬯᬶᬲᬂ᭞ᬦᬄᬫᬕᬶᬮᬶᬃ᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬩᬧᬳᬘᭂᬧᭀᬓᬦ᭄᭟᭔᭟ ᬲᬭᬵᬳᬶᬦᬓᬕᬶᬮᬶᬭᬂ᭞ᬲᬂᬘᬗᬓ᭄‌ᬓᭂᬡ᭄ᬥᭂᬮ᭄ᬫᬗᬶᬓ᭄ᬕᬶᬓ᭄᭞ᬫᭀᬓᭀᬄᬲᬤᬶᬦᬵᬫᬗᬫᬄ᭞ ᬓᬵᬳᭂᬚᭀᬳᬂᬫᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬤᬶᬤᬸᬯᬸᬃᬩᬢᬸᬦᬾᬳᬲᬄ᭞ᬗᬳᬾᬲᬶᬮᬶᬩ᭄᭞ᬳᬦᬾᬦᬸᬧᬂᬤᬵ [᭑᭐ 10A] ᬬᬦᬯᬂ᭟᭕᭟ᬫᬓᭂᬮᭀᬓᭂᬮᭀᬲᬸᬩᬲᬶᬦᬄ᭞ᬩᬾᬦᬾᬤᬶᬢᬸᬲᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬸᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸ ᬮᬦ᭄᭞ᬢᬸᬮᬂᬜᬦᬾᬮ᭄ᬬᬸᬫᬤᬸᬕ᭄ᬥᬸᬕ᭄᭞ᬤᬶᬩᬢᬸᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬦᬾᬗᬫᬄ᭞ᬦᬾᬲᬶᬤᬸᬭᬶ᭞ᬳᬶᬬᬸ ᬬᬸᬓᭂᬦᬕᬶᬮᬶᬭᬦ᭄᭟᭖᭟ᬤᬶᬕᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾᬬᬓᬧᬶᬡ᭄ᬥᬳᬂ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬲᬸᬩᬤᬶᬢᭂᬧᬶ᭞ᬲᬂᬘᬗᬓ᭄ ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᭂᬓ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬦᭂᬲᭂᬓ᭄ᬳᬸᬫᬵᬢᬹᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬵᬤᬸᬓᬧᬤᬵᬡ᭄ᬥ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵ
Auto-transliteration
[9 9B] 9 nibenemagarang, ngatūranghawaksalingmalunin, nunasratujwagĕlisang, bwattityangma ngdakāntun, sangcangakmañawisang, naḥmagilir̀, kudyangbapahacĕpokan. 4. sarāhinakagilirang, sangcangakkĕṇdhĕlmangikgik, mokoḥsadināmangamaḥ, kāhĕjohangmaringgunung, diduwur̀batunehasaḥ, ngahesilib, hanenupangdā [10 10A] yanawang. 5. makĕlokĕlosubasinaḥ, beneditusayantĕkis, twaranumagantu lan, tulangñanelyumadugdhug, dibatutongosnengamaḥ, nesiduri, hiyu yukĕnagiliran. 6. digantinneyakapiṇdhahang, hiyuyusubaditĕpi, sangcangak henggaltĕka, hiyuyunĕsĕk'humātūr̀, hinggiḥpādukapadāṇdha, nunasgĕlis, mangdā

Leaf 10

gaguritan-cangak 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐ ᬢᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬲᬾᬧᬦ᭄᭟᭗᭟ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄ᬲᬵᬤᬭᬸᬦ᭄ᬢᬕ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬾᬢ᭄ᬓᭂᬢᬭᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬲᬶᬂ ᬩᬸᬯᬸᬂᬮᬓᬃᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬗᬋᬧᬂᬤᬶᬢᬸ᭞ᬩᬯᭀᬂᬜᬦᬾᬓᬕᬶᬲᬶᬬᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬓᬵ ᬧᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬵᬢᬹᬃᬳᬧᬗᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭘᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬬᬢᬗ᭄ᬕᭂᬳᬂ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬳᬧᬂᬓᬳᬾᬗ᭄ᬕ ᬮᬶᬦ᭄᭞ᬳᬮᭀᬦ᭄‌ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄ᬗᭂᬩᭂᬭᬂ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬤᬶᬢᬸᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬤᬶᬩᬯᭀᬂᬜᬦᬾᬳᬶᬘᬗ [᭑᭑ 11A] ᬓ᭄᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᭂᬤ᭄‌ᬤᬶᬩᬢᬸᬦᬾᬳᬲᬄ᭟᭙᭟ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬤᬶᬢᬸᬫᬫᭂᬤᬲᬂ᭞ᬢᬸᬮᬂᬫ ᬤᬸᬕ᭄ᬥᬸᬕ᭄‌ᬫᬫᬸᬢᬶᬄ᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬲᬸᬩᬲᭂᬤ᭄ᬬ᭞ᬚᬦᬶᬪᬹᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬓᬢᭂᬫᬸ᭞ᬓᬧᬶᬢ᭄ᬜᬦᬾᬓᭂᬳᬓᭂ ᬲᬂ᭞ᬢᬸᬃᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᬶᬩᬘᬗᬓ᭄‌ᬦᬄᬳᭀᬭᬳᬂ᭟᭑᭐᭟ᬢᬸᬮᬂᬳᬧᬢᭀᬫᬓᬘᬓᬦ᭄᭞ ᬫᬶᬯᬄᬘᬾᬦ᭄‌ᬥᬦᬸᬦᬾᬰᬸᬘᬶ᭞ᬚᬦᬶᬓᬳᬶᬲᬸᬩᬧᭂᬤᬲ᭄᭞ᬳᬶᬩᬫᬧᬶᬫᬧᬶᬲᬵᬥᬸ᭞ᬜᬫ
Auto-transliteration
[10 10B] 10 tantityangkasepan. 7. hicangaksādaruntag, yenpetkĕtaranejani, sing buwunglakar̀sĕngkala, hiyuyungar̥ĕpangditu, bawongñanekagisiyang, hantukkā pit, tur̀mātūr̀hapangahenggal. 8. twaradadiyatanggĕhang, hiyuyuhapangkahengga lin, halonhicangakngĕbĕrang, hiyuyuditumagantung, dibawongñanehicanga [11 11A] k, kagetgĕlis, tĕkĕddibatunehasaḥ. 9. hiyuyuditumamĕdasang, tulangma dugdhugmamutiḥ, nānghingyasubasĕdya, janibhūktinekatĕmu, kapitñanekĕhakĕ sang, tur̀mamuñi, hibacangaknaḥhorahang. 10. tulanghapatomakacakan, miwaḥcendhanuneśuci, janikahisubapĕdas, hibamapimapisādhu, ñama

Leaf 11

gaguritan-cangak 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑ ᬦ᭄ᬓᬳᬶᬢᭂᬮᬄᬳᬫᬄ᭞ᬘᬳᬶᬤᬫᬸᬗ᭄ᬓᬶᬃ᭞ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶᬕᭂᬥᬾᬫᬜᬶᬳ᭄ᬦᬬᬂ᭟᭑᭑᭟ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄‌ᬓᬵᬧᬶ ᬧᬶᬢ᭄ᬜᬓᭂᬳᬓᭂᬲᬂ᭞ᬫᬫᬢ᭄ᬩᬢ᭄‌ᬫᬗᬜ᭄ᬘᬫ᭄‌ᬫᬢᬶ᭞ᬢᭂᬩᬸᬲ᭄ᬤᭀᬱᬦ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬘᬗᬓ᭄᭞ ᬉᬭᬶᬧ᭄ᬳᬶᬩᬦᬾᬩᬓᬮ᭄ᬩᬜ᭄ᬘᬸᬢ᭄᭞ᬤᭀᬱᬦ᭄ᬳᬶᬩᬦᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬚᬦᬶᬳᬲᬦᬶᬦ᭄᭞ᬩᬯᭀᬂ ᬳᬶᬩᬦᬾᬩᬓᬮ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄᭟᭑᭒᭟ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄‌ᬲᬼᬕᬓ᭄ᬲᭂᬍᬕᬓ᭄᭞ᬗᬘᬸᬄᬫᬸᬜᬶᬗᬶ [᭑᭒ 12A] ᬤᬶᬄᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᭂᬮᬶᬄᬳᬶᬘᬂᬲᬚᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬓᬾᬯᬮᬳᬶᬘᬂᬗᬶᬤᬶᬄᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬳᬧᬘᬳᬶ ᬓᬓᭂᬦᭂᬳᬂ᭞ᬓᬮ᭄‌ᬳᬤᬳᬶᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬲᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬫᬫᬜ᭄ᬚᬓ᭄᭟᭑᭓᭟ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬚᬦᬶ ᬫᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬤᬵᬘᬳᬶᬮᬶᬬᬸᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᬩᬓᬳᬶᬫᬮᬶᬧᭂᬢᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬓᬳᬶᬦᬾ ᬫᬮᬸ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬘᬳᬶᬦᭀᬭᬳᭂᬜᬓ᭄᭞ᬤᬶᬦᬶᬫᬢᬶ᭞ᬩᬲᬂᬓᬳᬶᬦᬾᬕ᭄ᬭᬕᭂᬢᬦ᭄᭟᭑᭔᭟
Auto-transliteration
[11 11B] 11 nkahitĕlaḥhamaḥ, cahidamungkir̀, bhuktigĕdhemañihnayang. 11. sambilkāpi pitñakĕhakĕsang, mamatbatmangañcammati, tĕbusdoṣancahinecangak, urip'hibanebakalbañcut, doṣanhibanekaliwat, janihasanin, bawong hibanebakalpĕgat. 12. hicangaksl̥ĕgaksĕl̥ĕgak, ngacuḥmuñingi [12 12A] diḥurip, pĕliḥhicangsajapĕsan, kewalahicangngidiḥhidup, hapacahi kakĕnĕhang, kalhadahin, bwinsahidupemamañjak. 13. hiyuyujani manimbal, dācahiliyumamuñi, habakahimalipĕtan, ditongoskahine malu, yeningcahinorahĕñak, dinimati, basangkahinegragĕtan. 14.

Leaf 12

gaguritan-cangak 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭑᭒ ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄‌ᬲᬶᬂᬜᬶᬥᬬᬂᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄ᬦᬾᬲᬸᬩᬫᬕᬶᬲᬶ᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬩᬵᬦ᭄‌ᬫᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬂ᭞ᬫ ᬮᬶᬧᭂᬢᬦ᭄ᬩᬬᬸᬦᬾᬲᬸᬯᬸᬂ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬢᭂᬢᭂᬧ᭄ᬲᭂᬤ᭄ᬬ᭞ᬲᬢᬢᬜᭂᬧᬶᬢ᭄᭞ᬩᬯᭀᬂᬳᬶᬧᬸᬦᬾ ᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭟᭑᭕᭟ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬚᬦᬶᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬬᬂ᭞ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬢᭂᬓᭂᬤ᭄‌ᬬᬚᬦᬶ᭞ᬤᬶᬢᭀᬗᭀ ᬲ᭄ᬦᬾᬦᬾᬳᬶᬧᬶᬤᬦ᭄᭞ᬤᬶᬫᬭᬦᬾᬫᭂᬜ᭄ᬘᭂᬕ᭄ᬢᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬓᬵᬧᬶᬢ᭄ᬜᬦᬾᬓᭂᬳᬓᭂᬲᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬫᬸ [᭑᭓ 13A] ᬜᬶ᭞ᬗᬸᬫᬦᬸᬫᬦ᭄‌ᬬᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭟᭑᭖᭟ᬚᬦᬶᬓᬳᬶᬫᬦᬸᬢᬸᬕᬂ᭞ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬓᬳᬶᬳᬦᬾ ᬢᬸᬦᬶ᭞ᬘᬳᬶᬢᬸᬯᬶᬫᬤᬲᬃᬘᭀᬭᬄ᭞ᬲᬢᬢᬫᬤᬵᬬᬳᬧᬸᬲ᭄᭞ᬲᬶᬂᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄‌ᬩᬳᬂ ᬳᬸᬓᬸᬫᬦ᭄᭞ᬩᬗ᭄ᬓᬵᬘᬳᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄‌ᬧᬫᬬᬳᬦ᭄ᬲᬮᬄ᭟᭑᭗᭟ᬤᬶᬲᬸᬩᬦᬾᬓ ᬳᬄᬓᬳᬄ᭞ᬦᬕᬶᬄᬩᬗ᭄ᬓᬵᬓᭂᬮᬶᬓ᭄‌ᬓᭂᬮᬶᬓ᭄᭞ᬳᭂᬦᬸᬫᬲᬶᬄᬘᬳᬶᬘᭀᬭᬄ᭞ᬦᬕᬶᬄᬦᭀ
Auto-transliteration
[12 12B] 12 hicangaksingñidhayangngudyang, uripnesubamagisi, kudyangbānmañĕlsĕlang, ma lipĕtanbayunesuwung, hiyuyutĕtĕpsĕdya, satatañĕpit, bawonghipune hicangak. 15. henggaljanikacritayang, hiyuyutĕkĕdyajani, ditongo snenehipidan, dimaranemĕñcĕgtuhun, kāpitñanekĕhakĕsang, sambilmamu [13 13A] ñi, ngumanumanyahicangak. 16. janikahimanutugang, muñinkahihane tuni, cahituwimadasar̀coraḥ, satatamadāyahapus, singpantĕsbahang hukuman, bangkācahi, hanggonpamayahansalaḥ. 17. disubaneka haḥkahaḥ, nagiḥbangkākĕlikkĕlik, hĕnumasiḥcahicoraḥ, nagiḥno

Leaf 13

gaguritan-cangak 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓ ᬫᭀᬓ᭄ᬳᬧᬂᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬘᬳᬶᬳᬾᬮᬄ᭞ᬧᬱ᭄ᬝᬶᬩᬸᬯᬶᬦ᭄᭞ᬗᬸᬮᬄᬳᬮᬸᬄᬧᬗ ᬫᭀᬢᬄ᭟᭑᭘᭟ᬲᬚᬩᬘᬳᬶᬩᬗ᭄ᬓᬳᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬡᬦᬸᬫᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬗ ᬳᬾᬘᬵᬭ᭞ᬦᬾᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾᬧᬸᬧᬸ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬫᬹᬮᬫᬩ᭄ᬯᬄ᭞ᬢᬸᬃᬓᬓᬧᬶᬢ᭄᭞ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬩ ᬯᭀᬂᬬᬳᬶᬘᬗᬓ᭄᭟᭑᭙᭟ᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬩᬧᬜᬢ᭄ᬯᬬᬂ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬶᬲᬫᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓ [᭑᭔ 14A] ᬭᬡᬘᭂᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬢᬢᬲ᭄᭞ᬰᬸᬪᬅᬰᬸᬪᬓᬃᬫ᭄ᬫᬢᬳᬸ᭞ᬩᬧᬢ᭄ᬯᬭᬚᬫᬗᬚᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬧ ᬓᬾᬮᬶᬂ᭞ᬲᬸᬢᬓᬾᬃᬣᬶᬦ᭄ᬩᬧᬵᬓᬾᬦ᭄ᬧᬦᬓ᭄᭟᭒᭐᭟᭜᭟ᬢ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬳᬫᬸᬦᬶᬓᬶᬤᬸᬫᬸ ᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬋ᭞ᬉ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬶᬃ᭞ᬘᬢᬹᬃᬤᬰᬶᬓᬺᬱ᭄ᬡᬧᬓ᭄ᬱ᭞ᬰ᭄ᬭᬯᬡᬫᬱ᭟ᬇᬰ ᬓ᭞᭑᭙᭑᭒᭟ᬓᬗᬦᬸᬭᬢ᭄᭞ᬫᬥᬾᬧᬲᭂᬓ᭄᭟ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬦᬵᬕᬭ᭞ᬚᭂᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬡ᭟᭜᭟
Auto-transliteration
[13 13B] 13 mok'hapanghidup, yeningsubacahihelaḥ, paṣṭibuwin, ngulaḥhaluḥpanga motaḥ. 18. sajabacahibangkahang, tanpaguṇanuma'urip, sahidupnga hecāra, nekar̀mmancahinepupu, halahayumūlamabwaḥ, tur̀kakapit, pĕgatba wongyahicangak. 19. hamontobapañatwayang, cĕningbisamaminĕhin, ka [14 14A] raṇacĕningsubatatas, śubha'aśubhakar̀mmatahu, bapatwarajamangajaḥ, twaḥpa keling, sutaker̀thinbapākenpanak. 20 \\•\\ tlashamunikidumu n \\•\\ puputkasurat, r̥ĕ, u, langkir̀, catūr̀daśikr̥ĕṣṇapakṣa, śrawaṇamaṣa. iśa ka 1912. kanganurat, madhepasĕk. bañjar̀satriya, nāgara, jĕmbraṇa \\•\\

Leaf 14

gaguritan-cangak 14.jpeg

Image on Archive.org

᭑᭔
Auto-transliteration
14

Leaf 15

gaguritan-cangak 15.jpeg

Image on Archive.org