Usadha

This page has been accessed 10,457 times.
From Palm Leaf Wiki

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Usada adalah teks mengenai pengobatan. Usada membahas mengenai ilmu pengobatan secara umum dengan beberapa rerajahan yang terkait dengan ilmu tersebut.

Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1910.

English

Usada is a text concerning medicine and healing. Usada discusses healing practices in general and several rerajahan or symbolic images relating to this practice.

This manuscript was completed on śaka year 1910.

Front and Back Covers

usadha 0.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1A] No: III D ᭚᭜᭚ ᬉᬲᬤ᭚ LP: 1 - 55
Auto-transliteration
[1 1A] No: III D // • // usada // LP: 1 - 55

Leaf 1

usadha 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭛᭜᭛ᬢ᭞ᬇᬮ᭞‌ᬰ᭞ᬳᬭᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬫᬤᬸ᭞ᬘᬸᬓ᭞ᬩᬺᬫ᭄᭞ᬧᬤᬫᬢᬓᭂᬄ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬭᬵᬚ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬓᭀᬜ᭄ᬘᬶ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬕᬶᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬧᭀᬄ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬳᬶᬋᬂ᭞ ᬢ᭄ᬫᬸᬕ᭄ᬭᭀᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬧᬤᬫᬢᬓᭂᬄ᭞ᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬗᬂ᭞ᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬮᬸᬦᬓ᭄ᬫᬧᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂᬳᬢᭀᬕᬓ᭄ᬦ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭜᭚ᬢ ᭞ᬇᬮ᭞ᬰ᭞ᬳᬓᬄᬩᬫ᭞ᬓᬲᬸᬦᬚᬗᬸ᭞ᬢᬫ᭄ᬧᭂᬮᬓ᭄ᬦ᭟ᬫᬮᬶᬄᬩᬩᬓᬦ᭄ᬓᬬᬸᬳᬧᬶ᭞ᬓᬲᬸᬦᬚᬗᬸᬢᬫ᭄ᬧᭂᬮᬓ᭄ᬦ᭟ᬇᬮᬤᬮᬸᬂ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ ᬘᬩᬾᬫᬓ᭄ᬭᬸᬲᬸᬓ᭞ᬤᬸᬳᬶᬦ᭄ᬫ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬇᬮ᭞ᬰ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬦᬾᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬤᬸᬳᬶᬂᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬮᬯᬳᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬢ [᭒ 2A] ᬓ᭄ᬤᬸᬉᬧᬲᬧᬥᬂ᭞ᬩ᭄ᬗᭂᬮ᭄ᬧᬘᬩᬾᬮ᭄ᬩᬮ᭞ᬰ᭞ᬩᬢ᭞ᬩᬂ᭞ᬕᬸᬮ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬧᭂᬡ᭄ᬤᭂᬫ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬰ᭞ᬤᬸᬫ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬤᬧ᭄ᬯᭀᬂ᭞ᬓᬸᬦᬶᬃᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬳᬧᬸᬄᬩᬸ ᬩᬸᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬤᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬤ᭄ᬬᬸᬲᬶᬂᬯᬾᬤᬂᬓᬸᬫᬸᬮᬸᬄ᭞ᬯᭀᬭᬶᬂᬓᬧ᭄ᬓᬧ᭄ᬱᬕᭂᬕᭂᬫ᭄᭟ᬢᬕᭂᬢᭂᬮ᭄ᬫ᭄ᬯᬂᬢᬸᬚᬸ᭞ᬰ᭞ᬫ᭄ᬬᬦᬳᬶᬋᬂ᭞ᬰᬸᬮᬲᬶᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬓᬧ᭄ᬓᬧ᭄ᬮᬚᬄ᭞ᬢᬳᬧ᭄ᬳ᭠ ᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄​ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬓᭀᬭᬾᬂ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬜ᭄ᬘᬶ᭞ᬳᬸᬬᬄᬳᬶᬋᬂ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭟ᬢ᭞ᬩ᭄ᬭᬸᬂᬕᬢᭂᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬢᬮᬸᬄᬲ᭄ᬬᬧ᭄᭞ᬕᭀᬭᬾᬂᬢᬫ᭄ᬧᭂᬮ ᬓ᭄ᬦᬳ᭄ᬦᭂᬗᬲᬯ᭄ᬗᬶ᭚ᬢ᭞ᬫᬢᬸᬢᬸ᭞ᬰ᭞ᬮᬚ᭞ᬧᬶᬦᬭᬸᬤ᭄​ᬓ᭄ᬘᬶᬭᬶᬂᬍᬗᬵ᭠ᬲᬶᬦᬗ᭞ᬳᬲᬦ᭄ᬚᬫ᭄ᬩᬾᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬳᬧᬸᬄᬩᬸᬩᬸᬓ᭄᭞ᬧᬶᬧᬲ᭄ᬢᬫ᭄ᬧᭂᬮ
Auto-transliteration
[1 1B] 1 /// • /// ta, ila, śa, harakputiḥ, madu, cuka, br̥ĕm, padamatakĕḥ, tmuhagung, tmurāja, tmukoñci, tmugiri, tmupoḥ, tmuhir̥ĕng, tmugrongsang, padamatakĕḥ, ktanngang, ktanhir̥ĕng, lunakmapanggang, sindrongjangkĕp, tahap, muwaḥjruklinglanghatogakna, tahap, // • // ta , ila, śa, hakaḥbama, kasunajangu, tampĕlakna. maliḥbabakankayuhapi, kasunajangutampĕlakna. iladalung, tambanya, śa, cabemakrusuka, duhinmrak, lepakna // ta, salwiringila, śa, hisindronejangkĕp, duhingwrak, lawahakna // • // ta [2 2A] kdu'upasapadhang, bngĕlpacabelbala, śa, bata, bang, gula, pipispĕṇdĕm, wdhakna // maliḥ, śa, dumlandapdapwong, kunir̀warangan, hapuḥbu buk, wdak'hakna, dyusingwedangkumuluḥ, woringkapkapṣagĕgĕm. tagĕtĕlmwangtuju, śa, myanahir̥ĕng, śulasimrik, kapkaplajaḥ, tahap'ha‐ mpashipun​wdhak'hakna // ta, koreng, śa, car̀mankrañci, huyaḥhir̥ĕng, tahap. ta, brunggatĕl, śa, taluḥsyap, gorengtampĕla knahnĕngasawngi // ta, matutu, śa, laja, pinarud​kciringl̥ĕngā‐sinanga, hasanjambehanom, hapuḥbubuk, pipastampĕla

Leaf 2

usadha 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬤᭀᬬᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦ᭄ᬓ᭄ᬯᬜ᭄ᬚᬶᬳᬸᬬᬄᬳᬶᬋᬂ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭚ᬢᬓᭀᬭᬾᬂ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦᬶᬂᬘ᭄ᬮᬕᬶ᭞ᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬫ᭞ᬯ᭄ᬤᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬕᬸᬕᬸᬢ᭄ᬮ ᬮᬶᬧᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬮᬸᬦᬓ᭄ᬢᬦᭂᬓ᭄᭞ᬳᬧᬸᬄᬩᬸᬩᬸᬓ᭄ᬳᬭᬧᬦ᭄᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬧᬘᭂᬓ᭄ ᬢ᭄ᬮᬤᬸ᭞ᬢᬳᬶᬦ᭄ᬲᭂᬧᬸᬄᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬂᬮᬂᬮᬾᬧ᭚ᬲᬶᬗᭂᬢᬩ᭄ᬭ ᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬲᭂᬧᬸᬄ᭞ᬯᭀᬭᬶᬂᬢ᭄ᬭᬶᬓ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭚ᬢ᭞ᬇᬫ᭞ᬰ᭞ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄᭞ᬑ᭞ᬳᬶᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬂᬧ᭄ᬝᬓ᭄᭞ᬑ᭞ᬲᬶᬬᬸᬂᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬮᬦ᭄ᬬᬓ᭄ᬭᬶ ᬓᬶᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬮᬮᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬳᬓ᭄ᬦ᭚ᬳ᭞ᬇᬮ᭞ᬰ᭞ᬮᬯᭀᬲ᭄᭞ᬢᬯᬲ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬂᬮᬂ᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬳᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ᭞ [ᬑ 3A] ᬳᬩᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬲᬶᬕᬸᬕᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬯᬭᬶᬭᬂᬯᬾᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬂᬮᬂ᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬇᬮᬓᬸᬦᬶᬂ ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬳᬢᬮ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬸᬦᬶ᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬮᬾᬲᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬧᬸᬚᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬋᬂᬭᬸᬧ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬲᬶᬕᬸᬕᬸᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭟ᬢ᭞ᬓᭀᬭᬾᬂᬢᬶᬮᬲ᭄ ᬰ᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬢᬦᬸᬲᬦ᭄᭞ᬩᬸᬄᬕᬤᬂ᭞ᬳᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬳᬶᬂ᭞ᬳᬋᬧᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃ᭚ᬢ᭞ᬓᭀᬋᬂ᭞ᬓᭀᬭᬾᬂ᭞ᬰ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬢᬶᬲ᭄᭞ᬓᭂᬜ᭄ᬚᬸᬃ᭞ᬨᬮ᭞ ᬩᬢᬩᬂ᭞ᬯᬾᬮᬶᬫᭀ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬕᬢᭂᬮ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬭᭀᬦᬶᬂᬕ᭄ᬤᬂᬲ᭄ᬧᭂᬢ᭄᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬧᬾᬧᬾ᭞ᬩᬯᬂᬳᬤᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬤᬓᬓ᭄ᬦ᭚ᬢ᭞ᬕᬢᭂ
Auto-transliteration
[2 2B] 2 kna // ta, doyanbrung, śa, car̀mankwañjihuyaḥhir̥ĕng, tahap // takoreng, śa, car̀maningclagi, hasĕmbama, wdak'hakna // ta, gugutla lipan, śa, lunaktanĕk, hapuḥbubuk'harapan // • // ta, pacĕk tladu, tahinsĕpuḥpipiswehingjruklinglanglepa // singĕtabra n, śa, sĕpuḥ, woringtrika, sĕmbar̀ // ta, ima, śa, hatinhisen, o, hiris, brangpṭak, o, siyungpipis, hilanyakri kindeninglalang, wuskinrik, tambahakna // ha, ila, śa, lawos, tawas, jruklinglang, wewrak, hurapakna // ta, ilabrahma, [o 3A] habangrupanya, śa, sigugucmĕngwewrak, wdhak'hakna // ta, ilalungsir̀, putiḥrupanya, śa, warirangwejruklinglang, lepakna // • // ilakuning rupanya, śa, hatal, sruni, wewrak, lesakna // ta, ilapujut, hir̥ĕngrupya, śa, sigugucmĕng, wewrak. ta, korengtilas śa, l̥ĕngistanusan, buḥgadang, habungkul, timbangdeningtihing, har̥ĕpingsanggar̀ // ta, kor̥ĕng, koreng, śa, tmutis, kĕñjur̀, phala, batabang, welimo, wdhak'hakna // ta, gatĕlbintul, śa, roninggdangspĕt, rwaningpepe, bawanghadas, wdakakna // ta, gatĕ

Leaf 3

usadha 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬮ᭄ᬩᬸᬄᬦᬦᬳᭂᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬚᬚᬗ᭄ᬕᬸᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬩᬂ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬧᬗᭂᬫ᭄ᬧᭂᬢ᭄ᬧ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬰ᭞ᬓᬧ᭄ᬓᬧ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬶᬓᬦ᭄ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞᭚ᬢ᭞ᬧᬗᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬧ᭄ᬮᬸᬄ᭞ ᬰ᭞ᬓ᭄ᬭᬶᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞᭚ᬢ᭞ᬧ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬶᬓᬤᬾᬦ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬳᬮᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬘᬶᬭᬶᬦ᭄‌ᬍᬗᬢᬦᬸᬲᬦ᭄᭞ᬳᬸᬭᬸᬢ᭄ᬳᬓ᭄ᬦᬳ᭠ ᬯᬓ᭄ᬳᬩᭀᬄ᭟ᬢ᭞ᬗᭂᬤ᭄᭞ᬰ᭞ᬯ᭄ᬭᬤᬶᬂᬯᬗᬸᬤᬸᬂ᭞ᬘᬩᬾᬩᬩᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬲᬶ᭠ᬩᬂ᭞ᬳᬸᬬᬄ᭞ᬯᬾᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬧᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭐᭚ᬬᬦ᭄ᬩᬋ᭠ ᬕᭂᬲ᭄ᬕᬸᬫᬶᬕᬶᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂᬲᬓᬯᬶᬢ᭄᭞ᬧᬸᬮᬾᬲᬓᬯᬶᬢ᭄᭞ᬜᬸᬄᬢᬸᬦᬸ᭞ᬧᬸᬮᬲᬳᬶ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭐᭚ᬓ᭄ᬯᬬᬕᬸᬫᬶᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬲᬸᬭᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓ [᭔ 4A] ᬯᬶᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬢᬶᬲ᭄᭞ᬭ᭞ᬩᬰᬲᬢᭀ᭞ᬓ᭄ᬘᬶᬭᬶᬦ᭄ᬳᬭᬓ᭄ᬢᬳᬧ᭄᭞ᬲ᭄ᬤᭂᬂᬦ᭄ᬬᬯᬭᬂ᭠᭚ᬫᬦᬶᬄ᭞ᬰ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬶᬲᬓᬯᬶᬢ᭄᭞ᬰ᭞ᬘᬩᬾᬓ᭄ᬭᬸᬲᬸᬓ᭄᭞᭓᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄ᬳᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ ᬬᬦᬯᬭᬂ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬩᬸᬭᬸᬄ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬᬓᬸᬦᬶᬂᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬂᬢ᭄ᬮᬧᬓᬦ᭄ᬲᬸᬓᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬭᭀᬦᬶᬂᬢ᭄ᬫᬓᭀ᭞ᬳᬩᬶᬤᬂ᭞ᬮᬚᬢ᭄ᬮᬸᬂᬭᬶᬲ᭄‌ ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂᬤᬾᬦᬲᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬬᬳᬭᬓ᭄᭞ᬫᬸᬤ᭞ᬓ᭄ᬮᬤᬾᬦᬶᬂᬭᬢᭂᬂ᭞ᬇᬦᬸᬫ᭄᭞᭚᭐᭚ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬢᬩ᭄ᬬᬩᬸᬦ᭄᭞ᬓᬢᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬭᬶᬳᬸᬮᬸ ᬦ᭄ᬦᬢᭂᬢ᭄ᬓᬾᬂᬫᬸᬓ᭞᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬩᬸᬭᬄ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦ᭄ᬧᬸᬮᬾ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬃᬲᭀᬦ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬢᬶᬲ᭄᭞ᬳᬲᭂᬫ᭄᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂ᭞ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬮ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭟᭐᭟
Auto-transliteration
[3 3B] 3 lbuḥnanahĕn, śa, jajanggutan, hidubang, wdhak'hakna // 0 // ta, pangĕmpĕtpluḥ, śa, kapkap, krikancandana, sĕmbar̀, // ta, pangĕmppluḥ, śa, krikañcandana, // ta, pluḥ, śa, rwaningjruklinglang, tkaningwdhak'hikadenpipishalambat, kcirinl̥ĕngatanusan, hurut'haknaha‐ wak'haboḥ. ta, ngĕd, śa, wradingwangudung, cabebabak, trasi‐bang, huyaḥ, wejruklinglang, jrukpurut, tahap, // 0 // yanbar̥ĕ‐ gĕsgumigil, śa, sĕmbungsakawit, pulesakawit, ñuḥtunu, pulasahi, tahap, // 0 // kwayagumil, śa, suron, saka [4 4A] wit, tmutis, ra, baśasato, kcirinharaktahap, sdĕngnyawarang‐ // maniḥ, śa, hantisakawit, śa, cabekrusuk 3 wewrak'hinum, yanawarang // 0 // ta, buruḥ, gringnyakuningsocanya, mwanghawaknya, tkengtlapakansukunya, śa, roningtmako, habidang, lajatlungris sindrongdenasangkĕpwenyaharak, muda, kladeningratĕng, inum, // 0 // sĕmbar̀nya, rwaningtabyabun, katumbaḥ, sĕmbar̀rihulu nnatĕtkengmuka, // 0 // ta, buraḥ, śa, car̀manpule, pañcar̀sona, tmutis, hasĕm, sindrong, patinya, kinla, tahap. 0.

Leaf 4

usadha 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔4B] ᭔ ᬮᬭᬩᬸᬭᬸᬄ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬧᬜᬮᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬄᬓ᭄ᬦᬳᬶᬭᬸᬂ᭟ᬫ᭄ᬯᬂᬤᭀᬦᬶᬂᬓᬸᬦᬶᬃ᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬮ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬭᬢᭂᬂ᭞ᬲᬶᬧᬢᬶᬂᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬩᬭᬄ᭞ᬲᬸᬩᬓᭂ ᬜ᭄ᬘᬄ᭞ᬰ᭞ᬩᬩᬓᬦ᭄ᬓᬸᬲᬫ᭄ᬩᬶ᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬕᬸᬮ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬩᬭᬄᬩᬓ᭄ᬭᬾᬧᬢᬦ᭄᭞ᬩᬯᬂᬳᬤᬲ᭄‌ᬲᬾᬓᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭚᭐᭚ ᬢ᭞ᬯᬭᬂᬰ᭞ᬕᬮᬸᬕ᭞ᬳᬢᬮ᭄᭞ᬳᬤᭂᬂᬓᬯᬸ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬧᬜ᭄ᬳᭂᬩ᭄ᬱᬃᬯ᭄ᬯᬦᬢᭀᬦᬶᬂ᭞ᬰ᭞ᬓᬧᬰ᭄ᬘᭂᬍᬩᬦ᭄ᬭᬶᬂᬍᬗᬶᬲ᭄ᬢᬦᬸᬲᬦ᭄᭞ᬤ ᬤᬂᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬱ᭄ᬩ᭞ᬢᬍᬲᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬢᬸᬦᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬓᬧᬸᬗ᭄ᬕᭂᬮᬦ᭄ᬳᬦᬢᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬓᬘᬭᬸᬫ᭄ᬢᬦᬄ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬤᬾᬦᬍᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬳᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬤᬾ [᭕5A] ᬦ᭄ᬬ᭚ᬇᬢᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬲᬬᭂᬂᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬲᬬᭂᬂᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬲᬬᭂᬂᬤᬾᬯᬫᬳᬶᬰ᭄ᬯᬭᬀ᭞ᬦᬶᬯᬾᬤ᭄ᬬᬀ᭞ᬲᬬᭂᬂᬩᭀᬓ᭄ᬢᬄᬫᬳᬶᬰ᭄ᬯᬭ᭚ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬸ ᬢ᭄ᬣᬤᬸᬲ᭄ᬢᬢᬀ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬲᬯᬶᬦᬲᬦ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬤ᭄ᬭᬯᬯᬶᬦᬲᬦᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᭀᬱᬳᬭᭀᬳᬭᬀ᭚ᬑᬁᬩᬮᬤᬸᬃᬖ᭄ᬕᬵᬯᬶᬦᬲᬦᬀ᭞ᬲᬬᬀᬳᬦᬾᬩᬭᬸᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬢ᭞ᬩ ᬢᬦ᭄ᬢᬲᬃᬯ᭄ᬯᬪᬸᬢᬤᬦᬀ᭞ᬲᬬᬀᬕᬬᬢ᭄ᬭᬶᬩᬚ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᭀ᭚᭐᭚ᬓᬳᬋᬀᬧ᭄ᬭᬢᬫᬾᬯᬶᬡ᭄ᬤᬸ᭞ᬲᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬦᬶᬲᬢ᭄ᬭᬤᬾᬯᬢ᭞ᬘᬤᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬫᬩ᭄ᬬᬢᬾ᭞ᬧᬲᬸᬧᬢ ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬢᬾ᭚ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬕ᭄ᬦᬶᬧᬭᬫᬾᬲᬦᬄ᭞ᬇᬱᬕ᭄ᬦᬶᬧᬭᬵᬄᬫᬾᬲᬦᬄ᭞ᬭᬸᬤ᭄ᬭᬕ᭄ᬦᬶᬧᬭᬫᬾᬲᬦᬄ᭞ᬰᬶᬯᬕ᭄ᬦᬶᬧᬭᬫᬾᬲᬦᬄ᭚ᬑᬁᬉᬁ᭙ᬤᬭᬁ
Auto-transliteration
[44B] 4 laraburuḥ, śa, yeḥpañalin, puḥknahirung. mwangdoningkunir̀, kinla, deningratĕng, sipatingknaringhasocanya // 0 // ta, baraḥ, subakĕ ñcaḥ, śa, babakankusambi, candana, santĕn, gula, wdhak'hakna // 0 // ta, baraḥbakrepatan, bawanghadassekahasĕmbar̀ // 0 // ta, warangśa, galuga, hatal, hadĕngkawu, pipishar̥ĕp'hakna // 0 // ta, pañhĕbṣar̀wwanatoning, śa, kapaścĕl̥ĕbanringl̥ĕngistanusan, da dangdentikṣba, tal̥ĕsanringtatune, yankatonkapunggĕlanhanatonin, śa, kacarumtanaḥ, pipisdenal̥ĕmbat, harapakna, mtude [55A] nya // itihanggenanglukat, sayĕngbrahmasayĕngwiṣṇu, sayĕngdewamahiśwaraṃ, niwedyaṃ, sayĕngboktaḥmahiśwara // sar̀wwabu tthadustataṃ, tanpurusawinasana, sar̀wwapadrawawinasanaṃ, sar̀wwadoṣaharoharaṃ // oṅġbaladur̀ghgāwinasanaṃ, sayaṃhanebaruñcanta, ba tantasar̀wwabhutadanaṃ, sayaṃgayatribajranto // 0 // kahar̥ĕṃpratamewiṇdu, satraknisatradewata, caduśaktinamabyate, pasupata strasiddhyate // brahmagniparamesanaḥ, iṣagniparāḥmesanaḥ, rudragniparamesanaḥ, śiwagniparamesanaḥ // oṅġuṅġ9daraṅġ

Leaf 5

usadha 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕5B] ᭕ ᬳᬸᬁ᭘ᬕᬸᬢ᭄᭚ᬇᬢᬶᬅᬲ᭄ᬝᬫ᭄ᬩᬦᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬉᬜ᭄ᬘᬭᬓ᭄ᬦᬲᬭᬶᬲᬭᬶ᭞ᬭᬶᬓᬮᬦᬶᬂᬓᬾᬯᭂᬄᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕᬬᬸᬱᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞᭚ᬑᬁᬲᬸᬤ᭄ᬥᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬬᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬲ᭄ᬯ ᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬸ᭞᭓᭟ᬇᬢᬶᬧᬦᬸᬮᬓ᭄‌ᬮᬾᬬᬓ᭄᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬧᬦ᭄ᬤᬾᬯᬰ᭄ᬭᬬᬭᬶᬂᬤᬾᬯ᭞ᬰ᭞ᬲᭂᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬘᬦᬂᬤ᭄ᬯᬂᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬭᬓᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶ᭞ᬍᬗ ᬯᬗᬶ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬘᬫ᭄ᬧᬓᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬇᬓᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬫᬰᬶᬢᬬ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᬾᬯᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬲᬸᬤ᭄ᬥᬦᬶᬃᬫᬮᬳᬶᬦᬂᬳᬯᬤᬂ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬦᬶᬂᬮᬸ ᬫᬂᬮᬂᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬦᬸᬲᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬪᬝᬭᬦᬸᬦᬲ᭄ᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬯᬘᬦᬦ᭄ᬯᬶᬤᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁᬒᬁᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬭᬶ [᭖6A] ᬳᬢᬶ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬭᬶᬗᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬇᬲ᭄ᬯᬭᬭᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬶᬃᬩᬡᬰᬶᬯᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬰᬶᬯᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬤ᭄ᬯᬭ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬶᬃᬩᬡᬰᬶ ᬯᬭᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬢᬸᬂᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬪᬝᬭᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬥᬮ᭄ᬳᬧᬤᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬯᬭᬄᬯᬭᬄᬓᬲᬶᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬥ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬲᬶᬂ ᬳᬶᬦᬘᭂᬧ᭄‌ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬑᬁᬰ᭄ᬭᬶᬬᬯᬾᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭚᭐᭚ᬦ᭄ᬬᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬣᬲᬜ᭄ᬚᬶᬯᬦᬶ᭞ᬭᬾᬳᬫ᭄ᬕᭂᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬑᬁᬬᬁᬬᬁᬓᬁᬦᬫᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬯᭂᬢ᭄ᬯᬢᭂ ᬦ᭄ᬲᬓᬾᬂᬢᬸᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᬸᬲᬧᬓ᭄ᬦᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬭᬶᬂᬭᬭᬾᬓᬸᬦᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬑᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬤᬸᬃᬖ᭄ᬳᬑᬁᬅᬁᬅᬫ᭄ᬭᬢ᭄ᬣᬲᬜ᭄ᬚᬶᬯᬦᬶᬦᬾᬯᬲᬢ᭄᭞ᬯᭀᬲᬢ᭄᭞ᬑ᭚᭐᭚
Auto-transliteration
[55B] 5 huṅġ8gut // iti'asṭambanamantrā, uñcaraknasarisari, rikalaningkewĕḥdir̀ghgayuṣaphalanya, // oṅġsuddhaparipur̀ṇayanamaḥswahā, swa swastu 3. itipanulakleyak // 0 // itipandewaśrayaringdewa, śa, sĕkar̀tuñjungputiḥ, canangdwangtanding, rakaburatwangi, l̥ĕnga wangi, skar̀campakaputiḥ, skar̀tuñjungikahanggenbakti, ma, oṅġmaśitaya, sar̀wwadewasukṣmasuddhanir̀malahinanghawadang, pukulunhyangninglu manglangbhuwanakabeḥ, manusanpadukabhaṭaranunasnugraha, wacananwidi, ringhyanghyangningjagat, maśiwaya, aṅġuṅġmaṅġoṁbrahmari [66A] hati, wiṣṇuringampru, iswararingpupusuḥ, sanghyangśiwaringśiwadwarasanghyangnir̀baṇaśiwaringtungtungrambut, śiwaringśiwadwara, sanghyangnir̀baṇaśi waringtungtungrambut, pukulunbhaṭararingsariranhulun, mdhalhapadang, ringhawakṣariranhulun, nugrahawaraḥwaraḥkasidyantamandhyan, hasing hinacĕpsiddhi'oṅġśriyawenamaswahatlas // 0 // nyanāmr̥ĕtthasañjiwani, rehamgĕngbayu, mantra, oṅġyaṅġyaṅġkaṅġnamaḥ, wusmangkana, wĕtwatĕ nsakengtutuk, husapaknahawakta, mwangringrarekunang, mantra, oṅġaṅġmaṅġ, dur̀ghha'oṅġaṅġamratthasañjiwaninewasat, wosat, o // 0 //

Leaf 6

usadha 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖6B] ᭖ ᬇᬢᬶᬲᬸᬢ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬤᬢᬸ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬦ᭞ᬭᬶᬂᬲ᭄ᬮᬓ᭞ᬫ᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬫᬕ᭞ᬰ᭞ᬭᬶᬂᬢᬶᬫᬄ᭞ᬯ᭞ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬲᬶ᭞ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬫᬲ᭄᭚᭐᭚ᬧᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬲᬯ᭞ᬲᬸᬭᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬦᬾ᭞ᬭᬚᬄᬧᬤ᭄ᬫ ᭞ᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬓ᭄᭞ᬭᬚᬄᬘᬓ᭄ᬭ᭞ᬭᬶᬂᬘᬭᬢᬦ᭄᭞ᬭᬚᬄᬢ᭄ᬭᬶᬲᬸᬮ᭟ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬦᬯᬶᬕ᭄ᬦ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬑᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬸᬓᬫᭀᬂ᭞ᬓᬶᬢᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦᬾ ᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬬᬦᬦᬢᬸᬚᬸᬢ᭄ᬮᬸᬄᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶᬧ᭄ᬭᬓᬱ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬧᬧᬲᬗᬦᬶᬂᬯᭀᬂ᭞ᬳᬓᬶᬃᬬᬳᬸᬧᬬ᭞ᬧᬸᬧᬸᬕ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬓᬶᬢᬭᬸᬫᬓ᭄ᬱᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ ᬭᬳᬶᬦᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬑᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬸᬓᬯᭀᬂ᭞᭓᭟ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬯᭀᬂᬓ᭄ᬦᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬇᬮ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬤᬶᬤᬯᬓ᭄ᬱᬸᬫᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬳ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬸᬫᬸ [᭗7A] ᬭᬸᬧᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬋᬋᬧᭂᬢ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬤᭂᬤᭂᬢ᭄ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬦᬳᬶᬗᬸᬘᬧ᭄‌ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬫᬮᬶᬓ᭄ᬱᬸᬫ᭄ᬧᬄᬭᬶᬂᬯᭀᬗ᭄ᬳᬮ᭞ᬰ᭞ᬳᬬᬫ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂ᭞ ᬧᭂᬦᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬳᬸᬢᬫᬦ᭄ᬬᬳᬬᬫ᭄ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬭᬶᬦᬗᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲ᭄ᬕᬫᬯᬤᬄᬳᬜ᭄ᬘᬓ᭄ᬳᬜ᭄ᬘᬓ᭄᭞᭑᭞ᬮᬫᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬕᭀᬤᭀᬂᬲᬦ᭄ᬢᬾ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬭᬸ ᬭᬤᬧ᭄ᬤᬧ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬯᬮᬶᬓ᭄ᬱᬸᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬯᬮᬶᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬕᬯᬾᬳᬮᬵ᭞ᬳᬮᬭᬓᬶᬭᬦᬾᬯᬮᬶᬓᬓ᭄ᬦᬵ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬦᬸᬚᬸᬳᬦ᭄ᬮᬸᬄᬳᬦ᭄ᬭᬜ᭄ᬚ ᬦ᭞ᬳᬗᬸᬧᬲ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬘᬸᬦ᭄᭞ᬳᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬚᬤ᭄ᬫ᭞ᬲᬶᬮᬶᬢᬾᬧᬶᬦᬓᬢᭂᬦ᭄ᬤᬲᬾᬦᬲᬸᬓᬸᬦᬾᬧᬶᬦᬓᬢᬗᬦᬾᬧᬶᬦᬓᬲᬸᬓᬸᬦᬾᬓᬢᭂᬦ᭄ᬤ
Auto-transliteration
[66B] 6 itisutpañcadatu, lwir̀nya, na, ringslaka, ma, ringtmaga, śa, ringtimaḥ, wa, ringwsi, ya, ringmas // 0 // palukatansawa, suratringpane, rajaḥpadma , ringpayuk, rajaḥcakra, ringcaratan, rajaḥtrisula. mantrapangunduranawigna, mantra, oṅġsanghyangmukamong, kitarumakṣaringhawakṣarirane syanu, yananatujutluḥdeṣṭiprakaṣa, sakwehingpapasanganingwong, hakir̀yahupaya, pupugdenta, kitarumakṣaringhawakṣariranesyanu, rahinawngi, osanghyangmukawong 3. itimantrasalwiringtambanwongknanggringila, ma, oṅġsanghyanghadidawaksyumurupingsanghyahyangptĕng, sanghyangsumu [77A] rupingsanghyangr̥ĕr̥ĕpĕt, sanghyangdĕdĕtsumurupingsanghyangtanknahingucaptlas. 0. nyanpamaliksyumpaḥringwonghala, śa, hayamwiring, pĕnawnang, hutamanyahayamhir̥ĕng, rinangandeningwonghagring, maliḥsgamawadaḥhañcak'hañcak 1 lamaknyagodongsante, skar̀ru radapdaptis, ma, oṅġwaliksyumpaḥ, waliknaringsanghagawehalā, halarakiranewalikaknā, ringsanghanujuhanluḥhanrañja na, hangupashangracun, hamatimatijadma, silitepinakatĕndasenasukunepinakatanganepinakasukunekatĕnda

Leaf 7

usadha 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗7B] ᭗ ᬲᬾᬦ᭞ᬮᬸᬫᬓᬸᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬲᬸᬂ᭞ᬍᬂᬍᬂᬩᬸᬗᭂᬂ᭞᭓᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬯᬤᬳᬶᬓᬲᬶᬦᬶᬤ᭄ᬥᬓ᭄ᬦᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬲ᭄ᬧᬳᬾ᭞ᬢᬶᬦ᭄ᬓᬳᬫᬗᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬓᬤᬶᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬢᭂ ᬤ᭄ᬥᬲ᭄ᬳᬬᬫᬾᬧᬗᬦ᭄ᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᬗᬦ᭄᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬧᬗᬮᬄᬩᬩᬳᬶ᭞ᬰ᭞ᬫ᭄ᬜᬦ᭄᭞ᬫᬚᬕᬯᬸᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬫᬢᬾ ᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬤᬾᬯᬢ᭞ᬫᬸᬃᬢᬶᬰᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬭᬓ᭄ᬱᬲᬭᬶᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬢ᭄ᬭᬸᬯᬶᬦᬲᬬ᭚ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᬸᬃᬖ᭄ᬕᬫᭀᬓ᭄ᬱᬦᬀ᭞ᬪᬸᬝᬧᬶᬲᬘᬭᬓ᭄ᬱ ᬲ᭄ᬬᬀ᭞ᬓᬮᬤᬸᬃᬕᬪᬦᬲ᭄ᬧᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬳᬕ᭄ᬦᬶᬧ᭄ᬭᬮᬦᬲ᭄ᬫᬶᬲ᭄ᬬᬀ᭚ᬑᬁᬲᬩᬢᬳᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬧᬗᬸᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬶᬄ᭞ᬩᬩ [᭘8A] ᬳᬶ᭞ᬰ᭞ᬫ᭄ᬜᬦᬤᬸ᭞ᬳᬱ᭄ᬝᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬘᭂᬧᬂᬯ᭄ᬯᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫ᭞ᬏᬭᬾᬓᬾᬬᭀᬓᬶᬭᬾᬕᬾᬮ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬰᬓ᭄ᬢᬶᬓᬶᬫᬲ᭄ᬢᬭᬸᬂ᭞ᬓᬶᬕ᭄ᬦᬶᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬳᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬂᬢᬸᬓᬶ᭞ᬳᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭞ ᬳᬶᬬᬸᬬᬸᬧ᭄᭞ᬕ᭄ᬢᬶᬄ᭞ᬳᬚᬓᬶᬢᬳᬫᬗᬦ᭄ᬭᬶᬂᬤᬕᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬕ᭄ᬢᬶᬳᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬫᬦᬶᬄᬓᬶᬢᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬲᬶᬲᬶᬧ᭄‌ᬕ᭄ᬢᬶᬳᬾᬤᬶᬬᬯᬓ᭄ᬦᬦᬂᬢ᭞ᬲᭂᬧ᭄ᬲᭂᬧ᭄ᬕᭂ ᬢᬶᬳᬾᬤᬶᬬᬯᬓ᭄ᬩᬩᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬳᬚᬓᬶᬢᬯᬦᬶᬭᬶᬗ᭄ᬳᬓᬸ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬳ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬃᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬧᭀᬫᬓᬶᬢᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃ᭚᭐᭚ᬧᬫᬜ᭄ᬘᬸᬢ᭄‌ᬢᭀᬂ ᬓ᭄ᬦᬓᬧᬲᬸᬓᬦᬶᬂᬩᬩᬳᬶ᭞ᬰ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬕᬶᬭᬶᬲᬓᬫᬸᬮᬦ᭄᭞ᬩᬢᬫ᭄ᬯᬭᬓ᭄᭞ᬕ᭄ᬢᬶᬄᬯᬭᬓ᭄᭞ᬓᬍᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬭ᭞ᬓᬢᬶᬓ᭄ᬘᭂᬗ᭄ᬓᬾᬄ᭞ᬬᬾᬄᬚᬕ
Auto-transliteration
[77B] 7 sena, lumakusumungsung, l̥ĕngl̥ĕngbungĕng 3 tlas, wadahikasiniddhaknatkaningspahe, tinkahamangan, denkaditingkahinghagring, tĕ ddhashayamepanganrumuhun, hanggenhamangan // 0 // itipangalaḥbabahi, śa, mñan, majagawucandana, ma, oṅġbrahmawiṣṇumate śwara, tridewata, mur̀tiśaktyaṃ, hatmarakṣasariranya, sar̀wwasatruwinasaya // sar̀wwadur̀ghgamokṣanaṃ, bhuṭapisacarakṣa syaṃ, kaladur̀gabhanaspatyaṃ, hagnipralanasmisyaṃ // oṅġsabataha'inamaśiwaya, aṅġuṅġmaṅġ // 0 // itipanguliḥhuliḥ, baba [88A] hi, śa, mñanadu, haṣṭanggi, hacĕpangwwanghagring, ma, erekeyokiregel, gniśaktikimastarung, kignimurub, higringsingtuki, higni, hiyuyup, gtiḥ, hajakitahamanganringdagingkulit, gtihesyanu, maniḥkitamuliḥ, sisipgtihediyawaknanangta, sĕpsĕpgĕ tihediyawakbabunta, hajakitawaniringhaku, hapanhakuhyangprajapati, mur̀tthi, pomakitamundur̀ // 0 // pamañcuttong knakapasukaningbabahi, śa, tmugirisakamulan, batamwarak, gtiḥwarak, kal̥ĕmbak, ra, katikcĕngkeḥ, yeḥjaga

Leaf 8

usadha 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘8B] ᭘ ᬫᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬯᬶ᭞᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬓ᭄ᬦᬩᬩᬳᬶ᭞ᬮᬭᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬯ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬓᬤᬶᬮᬫᬓᬸᬫᬗ᭄ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬲᬸᬓᬸ᭞ᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬄᬫᭂᬤᭂᬗᬶᬂᬳᬯᬓ᭄‌ᬲᬂ ᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫᬮ᭄ᬯᬂᬘ᭄ᬫᬸᬢᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬤᬶᬯᭀᬂᬲᬲ᭄ᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬓᬤᬾᬯᬦ᭄‌ᬤᬾᬯᬦ᭄᭞ᬧᬗᬸᬘᬧ᭄ᬦ᭄ᬬᬫᬲᬾ ᬭᬫᬲᬾᬭᭀ᭞ᬧᬢᬶᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬸᬩᬩᬳᬶᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᬗ᭄ᬕᬯᬾᬦ᭄‌ᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬢᬸᬚᬸᬢ᭄ᬮᬸᬄᬢ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬩᬶᬦ ᬩᬶᬦ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬳᬾᬫ᭄ᬩᭂᬂᬯᭀᬂᬗᬾᬥᬸᬲᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗᬭᬦ᭄ᬬᬩᬩᬳᬶᬇᬓ᭞ᬳᬶᬫᬲ᭄‌ᬋᬚᭂᬓ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬢᬶᬕᬂᬳᬢᬸᬲ᭄‌ᬢᬶᬕᬂᬓᬫ᭄ᬧᬸᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶ [᭙9A] ᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶᬫᬦᬭᬦᬶᬂ᭞ᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦ᭄ᬧᬗᬶᬓ᭄ᬥᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬩᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬸᬃᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬫᬓᬳᬸᬓᬸᬤ᭄᭞ᬩᬶᬮᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬩᬬ᭄ᬫᬳᬶᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬯᬭᬶᬩᬂ᭞ᬳᬶ ᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬓᬲᬸᬦᬚᬗᬸ᭞ᬢᬦᬄᬳᬯᭀᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬸᬩᬂ᭞ᬫ᭞ᬳᬶᬤᭂᬧ᭄ᬓᬸᬳ᭄ᬬᬂᬲᬧᬸᬚᬕᬢ᭄᭞ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬦᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬳᬓᬸᬫᬯᬓ᭄‌ᬤᬸᬃᬖ᭄ᬕᬫᬸᬃᬢᬶ᭞ᬯᬶ ᬰᬾᬱᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬩᬩᬳᬶᬲᬓᬸᬢᬸᬦ᭄ᬓᬸᬢᬸᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬫᬕᬯᬾᬯᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬓᬶᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬳ᭄ᬬᬂᬲᬧᬸᬄᬚᬕᬢ᭄᭞ᬫᬦᬶᬓᬶᬬᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ ᬜᭂᬲᭂᬧ᭄ᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬚᭂᬂ᭞᭓᭞᭚᭐᭚ᬇᬓᬶᬧᬗᬸᬮᬶᬄᬯᭀᬂᬓ᭄ᬦᬩᬩᬳᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬦᬶᬂᬲᬗᬕᬯᬾᬓᬶᬃᬬ᭄ᬬᬳᬮ᭞ᬰ᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬸᬯᬭᬶᬭᬂ
Auto-transliteration
[88B] 8 madyus, dwidwi, // 0 // ta, knababahi, laranyaringwtĕng, ringsar̀wwasandi, kadilamakumanglaranya, ringsuku, ringsiraḥmĕdĕnginghawaksang hagring, malwangcmutan, yanringsiraḥringnetraringcangkĕm, panglaranya, kadiwongsasrungan, kadewandewan, pangucapnyamase ramasero, patisambatsambatin, hikubabahipapasangan, nga, panggawendeṣṭi, tujutluḥtrañjana, laranya, mabina bina, ma, oṅġhembĕngwongngedhusadanin, ngaranyababahi'ika, himasr̥ĕjĕkgumi, tiganghatustigangkampungnya, magĕnti [99A] gĕntimanaraning, wonghagring, śa, car̀manpangikdhi, brasbang, trikatuka, sĕmbur̀hawaknyamakahukud, bilangsandinya, baymahinringwaribang, hi nggu, kasunajangu, tanaḥhawon, hidubang, ma, hidĕpkuhyangsapujagat, ngadĕgringmadyaningjagat, hakumawakdur̀ghgamur̀ti, wi śeṣaduḥkitababahisakutunkutunhakusamagawewadwanku, mundur̀kitakabeḥ, hapanhakuhyangsapuḥjagat, manikiyamuliḥ, ñĕsĕpgĕtiḥ, poma 3 jĕng 3 // 0 // ikipanguliḥwongknababahi, trustikaningsangagawekir̀yyahala, śa, ingguwarirang

Leaf 9

usadha 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙9B] ᭙ ᬩᬂ᭞ᬳᭀᬭᬢ᭄ᬲᬓᬾᬢᬂ᭞ᬕᬮᬸᬕᬳᭀᬭᬢ᭄ᬓᬾᬢᬾᬂ᭞ᬘᬮᬶᬂᬫᬘᬦ᭄᭞ᬘᬮᬶᬂᬩ᭄ᬭᬬ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬤᬸᬲ᭄ᬤᬸᬲᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬮᬬᬸᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬓ᭄ᬦᬩ ᬩᬳᬶ᭞ᬰ᭞ᬩᬯᬂ᭞᭑᭞ᬭᬚᬄ᭞ᬉᬁ᭞ᬯᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬮᬯᬂᬲᬕᭀᬦᭀᬂ᭞ᬳᬸᬧᬶᬦ᭄ᬳᬶᬭᬸᬗᬾᬯᭀᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫ᭞ᬅᬢ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬸᬧᬲ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬘ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬫᬢᬶ᭞ ᬳᬚᬗ᭄ᬮᬭᬦᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬢᬯᬃ᭞ᬫ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞᭚᭐᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬢᬾᬓᬦᬶᬂᬢᬶᬯᬶ᭞ᬓᬾᬗᭂᬢ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬶᬯᬂᬢᭀᬚᭀᬄ᭞ᬓᭂᬓᭂᬄᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ ᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓᬥ᭄ᬤᬶ᭞ᬩᬯᬂᬳᬤᬲ᭄᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬓ᭄ᬦ᭟᭐᭟ᬢᬶᬯᬂ᭞ᬚᬯᬸᬄ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬᬓᭂᬓᭂᬄ᭞ᬲᬾᬗᬾᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬓᬲᬸᬦᬚᬗᬸ᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬤᬸᬩᬂ᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚ [᭑᭐10A] ᬢᬶᬯᬂᬓᬓᬸ᭞ᬰ᭞ᬓᬸᬦᬶᬃᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬮ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬳᬧᬸᬄᬩᬸ᭠ᬩᬸᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢᬶᬯᬂᬓ᭄ᬚᭂᬂᬓ᭄ᬚᭂᬂ᭞ᬰ᭞ᬚᬳᬸᬢᬶ᭞ᬧᬤᬂᬍᬧᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭞ ᭚᭐᭚ᬢᬶᬯᬂᬧ᭄ᬜᬸ᭞ᬧᬓᬚᬸᬢ᭄ᬚᬸᬢ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬚᭂᬩᬸᬕᬭᬸᬫ᭄᭞ᬮᬸᬗᬶᬤ᭄᭞ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬤᭀᬂ᭞ᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬫᬓᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬯᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬤᬮᬶᬓ᭞ᬘᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬧᬗᬶ᭞ ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬩᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞᭚᭐᭚ᬫᬗ᭄ᬮᭀᬦ᭄ᬤᭀᬄᬗ᭄ᬮᭀᬦ᭄ᬤᭀᬄ᭞ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬶᬯᬂᬩᬾᬚᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬤ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬓ᭄ᬜᬶᬂᬜᬶᬂ᭞ ᬩ᭄ᬭᬲᬤᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬳᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢᬶᬯᬂᬚᬭᬦ᭄᭞ᬩᬾᬗᭀᬃᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬯᬤᬶᬂᬤᬮᬸᬗ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬫᬗᬓᭂᬲ
Auto-transliteration
[99B] 9 bang, horatsaketang, galugahoratketeng, calingmacan, calingbraya, trikatuka, dusdusakna // 0 // panguriplayuningwongknaba bahi, śa, bawang 1 rajaḥ, uṅġ, wañjingaknaringlawangsagonong, hupinhirungewonghagring, ma, atmahurip, hupasmati, ctikmati, hajanglaraning, tkapatuḥ, tawar̀, ma, ping 3 // 0 // nyanpratekaningtiwi, kengĕt'hakna, lwir̀nya, tiwangtojoḥ, kĕkĕḥhawaknya , śa, rwaningkadhdi, bawanghadas, sĕmbar̀kna. 0. tiwang, jawuḥ, gringnyakĕkĕḥ, sengel, śa, kasunajangu, dwidubang, lepakna // [1010A] tiwangkaku, śa, kunir̀warangan, kañcil, trikatuka, hapuḥbu‐buk, wdhakna // 0 // tiwangkjĕngkjĕng, śa, jahuti, padangl̥ĕpas, wdhakna, // 0 // tiwangpñu, pakajutjut'hawaknya, śa, jĕbugarum, lungid, hisindong, jangkĕp, makawdhaknya, śa, waddhimandalika, car̀mmanpangi, hisindrongjangkĕp, brasbang, trikatuka, // 0 // manglondoḥnglondoḥ, laranya, tiwangbejulit, nga, śa, rwadbungkakñingñing, brasadidik, hurapakna // 0 // tiwangjaran, bengor̀cangkĕmnya, śa, wadingdalungdung, trikatuka, wdhakna // 0 // ta, mangakĕsa

Leaf 10

usadha 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10 B] ᭑᭐ ᬓᭂᬲ᭄ᬢᬶᬯᬗᬲᬸ᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬢᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬦᬯᭀᬦᬯᭀᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬫᬦᬶᬄ᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬡ᭄ᬥᬮᬶᬓᬵ᭞ᬧᬗᬶ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬬᬦᬶᬂᬫ ᬗᬸᬋᬓ᭄ᬫᬗᬓᭂᬲ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬶᬯᬫᭀᬂ᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬗᬦ᭄ᬤᬜᬸᬄ᭞ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬩᬶᬮ᭞ᬕ᭄ᬲᭂᬂ᭞ᬇᬤᬸᬩᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬬᬗ᭄ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬕᬘᭂ ᬧᬓ᭄ᬘᭂᬧᬓ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬩᬕᭀᬃ᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬧᬤᬂᬮ᭄ᬧᬲ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬦᬾ᭞ᬇᬦᬸᬫ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬕᬓᬶᬢᬓ᭄ᬦᬶᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬧ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬩᬂ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄ᬓ ᬧᬸᬃ᭞ᬫᬶᬲᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬢᬳᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬢᬺᬡ᭞ᬮᬾᬩ᭄᭞ᬩᬯᬂᬧ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬦᬸᬗ᭄ᬕ᭞ᬳᬤᬲ᭄᭞᭒᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬮᬸᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬦᬸᬫ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬢᭀᬚᭀ [᭑᭑ 11 A] ᬲ᭄ᬫᬓᬸᬬᬗ᭄ᬓᬬᬶᬗᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬧ᭄ᬥᭂᬫ᭄ᬩᬗᬸᬦᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓᬫ᭄ᬧᬶᬦᬶᬲ᭄᭞ᬩᬯᬂᬩᬢᬸᬢ᭄ᬳᬓᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬸᬄᬳᬶᬭᬸᬂᬦ᭄ᬬ᭞᭚ᬫ᭄ᬯᬄ᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬶᬫ᭄ᬩᬵ᭞ᬘᬃᬫᬦ᭄ᬓᬫᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ ᬯᬾᬦ᭄ᬬᬳᬭᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄ᬮᬫ᭞ᬓᬩᬂᬓᬓᬯ᭞ᬤᬶᬢᬾᬫ᭄ᬩᭀᬓᬾ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬓ᭄ᬦᬫᭀᬭᭀ᭞ᬫᬦ᭄ᬮᬶᬓ᭄‌ᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬃᬧ᭄ᬥᭂᬫ᭄ᬩᬗᬸᬦᬂ᭞ᬢᬶᬯᬂᬳᬸᬢᬭ᭞ᬗ᭞ ᬢᬳᬶᬦ᭄ᬲᬾᬓ᭄ᬱᬓ᭄᭞ᬳᬢᬶᬗᬫᭀᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞᭚᭜᭚ᬢᬶ᭠ᬯᬂᬩᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬫᬮᬸᬯᬂᬮᬸᬯᬂᬳᬯᬓᬾ᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬮᬶᬓ᭄᭞ᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬓᬧ᭄ᬓ᭠ ᬧ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭞᭚᭜᭚ᬢᬶᬯᬂᬫᬗᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦᬢᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬬ᭠ᬓᬶᬋᬓ᭄ᬓᬶᬋᬓ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬳᬶᬋᬢ᭄᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬢᭀᬂᬓᬶᬮᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞
Auto-transliteration
[10 10 B] 10 kĕstiwangasu, nga, śa, titis, nawonawon, trikatuka, wdhakna // • // maniḥ, śa, rwaningmaṇdhalikā, pangi, wdhakna // • // yaningma ngur̥ĕkmangakĕs, makbĕtlaranya, tiwamong, nga, śa, sungsungandañuḥ, kulitbila, gsĕng, idubang, trikatuka, wdhakna // • // yangringbgacĕ pakcĕpak, tiwangbagor̀, nga, śa, padanglpas, santĕnkane, inum, gringbgakitaknituk, tiwangprak, nga, śa, brasbang, hisenka pur̀, misisĕmbar̀, tahapanya, śa, tr̥ĕṇa, leb, bawangptak, nungga, hadas 2 l̥ĕngislurungan, hinum, tiwangtojo [11 11 A] smakuyangkayingan, tur̀pdhĕmbangunan, śa, rwaningkampinis, bawangbatut'hakaḥ, trikatuka, puḥhirungnya, // mwaḥ, śa, rwaningmimbā, car̀mankamanduḥ, wenyaharak, wraklama, kabangkakawa, ditemboke, tahap, tiwangknamoro, manliksocanya, tur̀pdhĕmbangunang, tiwanghutara, nga, tahinsekṣak, hatingamongan, trikatuka, // • // ti‐wangbangke, maluwangluwanghawake, mandalik, socanya, śa, kapka‐ p, trikatuka, wdhakna, // • // tiwangmanganringhulunati, hantunya‐kir̥ĕkkir̥ĕk, tiwanghir̥ĕt, nga, śa, tongkilat, trikatuka,

Leaf 11

usadha 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑11B] ᭑᭑ ᬯᬾᬄᬯ᭄ᬭᬓ᭄ᬢᬳᬸᬦ᭄᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬢᬦᬸᬲᬦ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬸᬲ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬧᭂᬮᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞᭚ᬬᬦ᭄ᬮᬭᬫᬗᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬗᬧᬶᬢ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬤᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬢᬶᬯᬂᬯ᭄ᬥᬸᬲ᭄᭞ᬗ᭞ ᬰᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬤᬾᬯ᭞ᬤᬭᬜ᭄ᬘᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬩᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬯᬾᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭐᭚ᬮᬭᬭᬶᬂᬯ᭄ᬢᭂᬂᬫᬮᬸᬮᬸᬦᬦ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬕᬸᬭᬶᬢ᭞ᬗ᭞ᬰ᭞ᬤᬧ᭄ᬤᬧ᭄ᬯᭀᬂ᭞ᬲ ᬓᬫᬸᬮᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬓᬾᬮᭀᬃᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬾᬢ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭐᭚ᬢᬶᬯᬂᬳᬫᬗᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬤᭂᬮ᭄᭞ᬢᬶᬯᬂᬢᬶᬓᬸᬲ᭄᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᬫᬦ᭄ᬚᬳᬶ᭞ᬫᬶ᭠ ᬘ᭞᭒᭑᭞ᬓᬲᬸᬦᬚᬗᬸ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢᬶᬯᬂᬗᬤᬸᬓᬜ᭄ᬘᬸᬢ᭄‌ᬭᬶᬂᬦᬩᬶ᭞ᬰ᭞ᬳᬓᬄᬢᬸᬯᬸᬂᬩᭀᬮᭀ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬢᬫ᭄ᬧᭂᬮᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂ᭠ [᭑᭒12 A] ᬧᬸᬲᭂᬃ᭚᭐᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬳᬲᬸᬘᬶᬮᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬇᬮᬂᬧᬵᬧᬓ᭄ᬮᬾᬲᬯᬶᬕ᭄ᬦᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬢ᭄ᬫᬳᬶᬂᬭᬵᬫᬭᬾᬦ᭞ᬢ᭄ᬫᬳᬶᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬫᬓᬤᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂᬮᬭᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬫᬭᬶ ᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬓᭀᬲᭀᬓ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬲ᭄ᬭᬶᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄᭞ᬕᬸᬭᬸᬯᬗᬤᭂᬕ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬧᬸᬧᬸᬃ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬦᬫᭀᬩᬕᬯᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬓᬫᬶᬢᬾᬱ᭄ᬩᬯᬶᬰ᭄ᬭᬶᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫ᭠ ᬘᭂᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬅᬯ᭄ᬭᬲᬶᬬᬦᬫᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬓ᭄ᬭᬫᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬑᬁᬇᬁᬫᬸᬃᬤ᭄ᬥᬤᬾᬯᬬᬦᬫᬄᬰ᭄ᬭᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬰᬭᬶᬭᬲᬸᬤ᭄ᬥ ᬚᬮᬾᬦᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬲᬸᬲᬸᬃ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬰ᭄ᬭᬶᬤᬾᬯᬷᬪᬝᬭᬶᬲᬬᭀᬕᬶᬦ᭄ᬬᬾᬦᬫᬄ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧ᭄ᬭᬬᭀᬚᬦᬀ᭞ᬲᬸᬤ᭄ᬥᬬᬾᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬭᬳᬸ
Auto-transliteration
[1111B] 11 weḥwraktahun, l̥ĕngistanusan, pipistambus, tampĕlaknaringhulunatinya, // yanlaramanganringpangapit, makdutringwtĕng, tiwangwdhus, nga, śabujanggadewa, darañcang, brasbang, trikatuka, wejruklinglang, tahap, // 0 // lararingwtĕngmalulunan, tiwanggurita, nga, śa, dapdapwong, sa kamulan, wdhingkelor̀trikatuka, petpatinya, tahap, // 0 // tiwanghamanganringhudĕl, tiwangtikus, śa, rwaningsamanjahi, mi‐ ca 21 kasunajangu, pipisakna // 0 // tiwangngadukañcutringnabi, śa, hakaḥtuwungbolo, trikatuka, tampĕlaknaring‐ [1212 A] pusĕr̀ // 0 // nyankramaninghasucilakṣaṇa, ilangpāpaklesawignaningśarira, mwangtmahingrāmarena, tmahingguru, makadigringlarawiṣya, mari denya. yanmakosok, ma, oṅġsrisumurup, guruwangadĕg. yanmapupur̀, ma, oṅġnamobagawatthi, kamiteṣbawiśrihā. yanma‐ cĕnkramas, ma, oṅġawrasiyanamaḥ, yanmakramas, ma, oṅġoṅġiṅġmur̀ddhadewayanamaḥśrahā. yanmadyus, ma, oṅġśarirasuddha jalenaswahā. yanmasusur̀, ma, oṅġśridewībhaṭarisayoginyenamaḥ, sar̀wwaprayojanaṃ, suddhayeswahā. yanmarahu

Leaf 12

usadha 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒12 B] ᭑᭒ ᬧ᭄ᬫᬓ᭄ᬫᬸᬄ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬑᬁᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬭᬶᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬾᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬲᬩᬲᬩ᭄‌ᬢ᭄ᬩᬸ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬧᬸᬓ᭄ᬯᬰᬶᬰ᭄ᬯᬭᬀᬬᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬧᬸᬦ᭄ᬫᬧᬸᬦ᭄‌ᬍᬗᬯᬗᬷ᭞ᬫ᭞ ᬑᬁᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬸᬤ᭄ᬥᬫᬺᬢ᭄ᬣᬬᬦᬫᬄ᭞ᬯᬶᬫ᭄ᬘᬢᬸᬱ᭄ᬝᬶᬦᬫᭀᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄ᬳᬲᬸᬭᬶ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬑᬁᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᬾᬯᬾᬪ᭄ᬬᭀᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫ ᬧᬸᬲᬸᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬑᬁᬑᬁᬧᬭᬫᬰᬶᬯᬯᬵᬳᬶᬗ᭄ᬕᬬᬦᬫᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬳ᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭠ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬢᬶᬃᬢᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬲ᭄ᬓᬃ᭟ᬫ᭞ᬑᬁᬧᬸᬲ᭄ᬧᬤᬾᬯᬧᬸᬲ᭄ᬧ ᬤᬾᬯᬷ᭞ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬬᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬗᬸᬭᬢ᭄ᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬲᬶ᭠ᬩᬸᬭᬢ᭄ᬲᬭᬷ᭞ᬰᬸᬫᬸᬲᬸᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬲ᭄ᬭᬶᬲᬧᭀᬮ [᭑᭓13 A] ᬓ᭄ᬓᬸᬓᬢᭀᬦ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬳᬲᬶᬄᬳᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾᬯᭀᬗ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬸᬫᭀᬦᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬤᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᭂᬓᬫᬓᬳᬲᬸᬮᬸᬄ᭞ᬫ᭞ᬅᬳᬵᬮ᭄ᬬᬤ᭄ᬭᭀ ᬨᬥᬶᬥᬶᬰᬶᬯ᭞ᬢᬭᬫᬵᬦ᭄ᬥᭀᬦ᭄ᬤᬭᬶᬢᬢᬺᬧᬜ᭄ᬘᬓᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬫᬭᬦᬶᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬫᬳᬨᬢᬓᬦᬲᬦᬫ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬗᬶᬦᬂᬲ᭄ᬤᬄ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬓᬸᬫᬶᬦᬓᬓᭂᬦ᭄‌ᬘ᭄ᬝᬶᬓ᭄᭞ ᬳᬶᬮᬢ᭄ᬓᬸᬫᬶᬦᬓᬓᭂᬦ᭄‌ᬳᬸᬧᬲ᭄᭞ᬲᬶᬂᬓ᭄ᬘᬧ᭄ᬓᬸᬢ᭄ᬓᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬮᬸᬫ᭄ᬓᬲ᭄ᬢᬲᬶᬭᬵ᭞ᬳᬗᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬫᬾᬭᬸ᭞ᬧ᭄ᬭ ᬲᬤ᭄ᬥ᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬢᬧᬓᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬑᬁᬲᬦᬦ᭄ᬢᬲᬍᬬᬦᬫᬄ᭞ᬧ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬢᬶᬓᬂᬲ᭄ᬓᬃ᭞ᬑᬀᬑᬁᬧᬤ᭄ᬫᬲᬦᬬᬦᬫᬄ᭞ᬧ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬢᬶᬓᬂᬲ᭄ᬓᬃ᭞ᬑᬁᬑᬁᬤᬾᬯᬧᬺ
Auto-transliteration
[1212 B] 12 pmakmuḥ, ma, oṅġoṅġwaktrapariśuddhayeswahā. yanmasabasabtbu, ma, oṅġpukwaśiśwaraṃyanamaḥswahā, yanmapunmapunl̥ĕngawangī, ma, oṅġsar̀wwabuddhamr̥ĕtthayanamaḥ, wimcatuṣṭinamonamaḥswahā. yanmatungkashasuri, ma, oṅġoṅġsar̀wwadewebhyonamaḥswahā. yanma pusungmantra, oṅġoṅġparamaśiwawāhinggayanamaḥ, swaha. wusmangkana‐rarismatir̀ttha, wusmatir̀tararismaskar̀. ma, oṅġpuspadewapuspa dewī, puspayanamaḥswahā. yanmanguratmrik, ma, oṅġsi‐buratsarī, śumusuringhawakṣariranku, hasrisapola [1313 A] kkukatonhayu, hasiḥhawlashatinewongkabeḥ, tumoninghawakṣariranku, siddhimandimantranku. yanmĕkamakahasuluḥ, ma, ahālyadro phadhidhiśiwa, taramāndhondaritatr̥ĕpañcakanyasmaranityaṃ, mahaphatakanasanam. yanmanginangsdaḥ, ma, oṅġhuntunkuminakakĕncṭik, hilatkuminakakĕnhupas, singkcapkutkamandi, mantranku, tlas. wusmangkana, lumkastasirā, hangabakti, ringsanggar̀, ringhyangringmeru, pra saddha, candi, salwiringtapakinghyang, ma, oṅġoṅġsanantasal̥ĕyanamaḥ, ptiktikangskar̀, oṃoṅġpadmasanayanamaḥ, ptiktikangskar̀, oṅġoṅġdewapr̥ĕ

Leaf 13

usadha 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓13 B] ᭑᭓ ᬢᬶᬲ᭄ᬢᬬᬦᬫᬄ᭞ᬧ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬳᬶᬓᬂᬲ᭄ᬓᬃ᭞ᬮᬚᬳᬗᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬇᬤᭂᬧ᭄ᬪᬝᬭᬳᬃᬤ᭄ᬥᬦᬭᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬧᬤ᭄ᬫᬲᬡᬵ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬅᬁᬫᬁᬉᬁᬦᬫᬄ᭞ ᬑᬁᬕᬸᬭᬸᬤ᭄ᬬᭀᬰᬶᬯᬾᬪ᭄ᬬᭀᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁᬦᬫᬄ᭞ᬒᬁᬦᬫᭀᬰᬶᬯᬵᬦᬫᭀᬭᬸᬤ᭄ᬭᬬ᭞ᬇᬰᬦᬤ᭄ᬥᬶᬧᬢᬬᬾ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬧᬰᬸᬧᬢᬶᬬᬾ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟ ᬇᬢᬶᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬯ᭄ᬦᬂᬳᬫᬗ᭄ᬕᭂᬳᬓ᭄ᬦᬮᬶᬗᬶᬂᬳᬚᬶ᭞ᬢᬶᬢᬶᬓᬓ᭄ᬦᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬶᬂ᭠ᬯᭀᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬦᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬓᬚᭂᬂᬓ᭄ᬮᬶᬬᭀᬦ᭄᭞ᬧᬸᬃᬡᬫᬢᬶᬍᬫ᭄᭞ᬫᬯ᭄ᬢᭀᬧᭀᬤᬮ᭠ ᬦ᭄ᬤᬾᬯᬪᬝᬭᬵ᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬧᬤ᭄ᬥᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬬᬦ᭄‌ᬳᬾᬓᬮᬦᬶᬂᬯ᭄ᬗᬶᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢ᭄ᬗᬄᬯ᭄ᬗᬸᬯ᭄ᬦᬂᬫᬤᬸᬮᬦ᭄ᬘᬦᬂᬍᬗᬯᬗᬶ᭞ᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭒᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬲ [᭑᭔14 B] ᬲᬭᬶᬚᬶᬦᬄᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬦᬗᬶᬂᬧᬶᬗᬶᬢᬓ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᬲᬶᬂᬯᭀᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬳᬲᬶᬂᬯᭀᬂᬯᬶᬦᬾᬄ᭞᭠ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬵ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬶᬤ᭄ᬥᬧᬮᬦ᭄ᬬ᭞᭚᭐᭚ᬦᬶᬬᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬵᬤᬰᬫᬸᬓᬵ᭞ᬗ᭞ ᬰ᭞ᬧᬲᭂᬧᬦ᭄ᬳᬜᬃ᭞᭕᭞ᬫᬓᬕ᭄ᬦᬳᬶᬂᬧᬲᭂᬧᬦ᭄ᬳᬫᬜ᭄ᬘᬤᬾᬰᬵ᭞ᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬦᬋᬱᬓᭂᬦ᭄᭞᭑᭞ᬭᬶᬂᬳᭀᬭᬶ᭞᭑᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞᭑᭞ᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞᭑᭞ᬭᬶᬂ᭠ ᬳᬋᬧ᭄᭞᭑᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬦ᭄ᬳᬗᬼᬓᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬦᬂᬬᬦ᭄ᬢᬦᬧᬸᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬧᬸᬃ᭞ᬤ᭞ᬧ᭞ᬉ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬯ᭄ᬗᬶᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬦᬗᬯᭂᬯ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬦᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬳᬋᬧ᭄ᬧᬸᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬳᬗ ᬋᬧᬶᬂᬧᬃᬬ᭄ᬬᬗᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬓᬫᬸᬮᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬯᬢᭂᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞᭕᭞ᬧᬸᬃᬡᬫ᭞ᬗᬯ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬦᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬮᬦ᭄ᬬᬤᬢᭂᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬤᬰᬓᬮᬫᬸᬓ᭞ᬳᬋ
Auto-transliteration
[1313 B] 13 tistayanamaḥ, ptik'hikangskar̀, lajahangabakti, idĕpbhaṭarahar̀ddhanareśwarī, halunggwingpadmasaṇā, rarishanĕmbaḥping 3 ma, oṅġaṅġmaṅġuṅġnamaḥ, oṅġgurudyośiwebhyonamaḥ, oṅġaṅġuṅġmaṅġnamaḥ, oṁnamośiwānamorudraya, iśanaddhipataye, śripaśupatiye, tlas. itipanganggewnanghamanggĕhaknalinginghaji, titikaknakramanya, sing‐wongwruḥnangkĕnkajĕngkliyon, pur̀ṇamatil̥ĕm, mawtopodala‐ ndewabhaṭarā, hanĕmbaḥ, paddhawnang, yanhekalaningwngihanĕmbaḥ, tngaḥwnguwnangmadulancanangl̥ĕngawangi, buratwangi 2 tanding, sa [1414 B] sarijinaḥwnang, nangingpingitaknā, hasingwongwruḥ, haywahasingwongwineḥ, ‐wruhā, siddhasiddhapalanya, // 0 // niyansanghyangkalādaśamukā, nga, śa, pasĕpanhañar̀ 5 makagnahingpasĕpanhamañcadeśā, ringmadya, hinar̥ĕṣakĕn 1 ringhori 1 ringtngĕn 1 ringkiwa 1 ring‐ har̥ĕp 1 nanghingyanhangl̥ĕkas, tanwnangyantanapur̀ṇna, pur̀, da, pa, u, nanghingwnginyawnangawĕwtoknasanghyangmantra, mahar̥ĕppur̀wwa, hanga r̥ĕpingpar̀yyangan, ringsanggakamulan, wnang, watĕsnya 5 pur̀ṇama, ngawtoknasanghyangmantra, palanyadatĕngsanghyangsadaśakalamuka, har̥ĕ

Leaf 14

usadha 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔14 B] ᭑᭔ ᬧ᭄ᬳᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬮᬯᬦ᭄‌ᬲᬶᬭ᭞ᬧᬤᬳᬲᬶᬄᬲᬶᬮ᭄ᬬᬲᬶᬄ᭞ᬲᬮᬫ᭄ᬧᬄᬲᬮᬓᬸ᭞ᬲᬾᬮ᭄ᬯᬦ᭄ᬧᬤᬮᬸᬮᬸᬢ᭄ᬓᬶᬦᬮᬸᬮᬸᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬬ᭞ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬩᬓ᭄ᬢᬶᬚᬕᬢ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬪᬸᬢᬓᬮ ᬦ᭄ᬗᭂᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬥᬶ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬲ᭄ᬬᬤᭀᬄ᭞ᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬲᬭᬶᬭᬦ᭄ᬢᬤᬶᬃᬕ᭄ᬕᬬᬸᬱ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬫᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬮᬸᬗᬵ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬳᬶᬦᬢᭂᬂ᭞ᬧᬶᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄‌ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᬮᬤᬰ ᬫᬸᬓ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬇᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬢᬓᬶᬢᬵᬓᬫᬸᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬤᬰᬫᬸᬓ᭞ᬓᬶᬢᬯᬾ᭠ᬢᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬧᬮᬓᬸᬓᬰᬓ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢᬓᬲᬶᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬬᬦᬲᬢ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬓᬲᬓᬯᬾ᭠ ᬢᬦ᭄᭞ᬓᬶᬢᬳᬜ᭄ᬚᬕᬳᬲᬓᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬳᬲᬓᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞᭠ᬬᬦᬦᬲᬢ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬓᬲᬓᬮᭀᬃ᭞ᬓᬶᬢᬳᬜ᭄ᬚᬕᬳᬃᬱᬲᬓᬮᭀᬃ᭞ᬬᬦ [᭑᭕15 A] ᬦᬲᬢ᭄ᬭᬸᬲᬓᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄ᭞ᬓᬶᬢᬳᬜ᭄ᬚᬕᬳᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬂᬤᬾᬦᬤᬤᬮᬦᬾ᭞ᬋᬩᬸᬢ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬲᬜ᭄ᬚᬢᬦᬾ᭞ᬲᬸᬤᬸᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᭀᬤᬾ᭞ᬳᬢᬶᬦᬾᬯ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬦ᭞ ᬳᬤᬸᬓ᭄‌ᬯᬾᬭᬵᬦᬾ᭞ᬩᬸᬂᬫ᭄ᬩᬂᬢᭂᬧᭂᬗᬦ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬮᬯᬾᬬᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬲᬓᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬲᬸᬓᬸᬦᬾ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬶᬗᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬯᬢᬸᬧᬭᬂᬭᬾ ᬚᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬮᬯᬾᬬᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬲᬓᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬮ᭄‌ᬢᬗᬦᬾᬢᬦ᭄ᬮᬸᬫᬾᬫ᭄ᬩᬬ᭞ᬲᬸᬓᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬢᬸᬫᬶᬦ᭄ᬤᬓ᭞ᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫᬾᬢᬦ᭄ᬧᬗᬸᬘᬧ᭞ᬳᬶᬭᬸᬗᬾᬢᬦ᭄ᬧ ᬗᭂᬫ᭄ᬩᬸᬗ᭞ᬲᭀᬘᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬓᬼᬗ᭞ᬓᬃᬡᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸᬳᬵ᭞ᬳᬢᬶᬦᬾᬢᬦ᭄ᬧᬗᬗᭂᬦᬗᭂᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄ᬩᬶᬦᬸᬭᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬢᬸᬭᬸᬢ᭠
Auto-transliteration
[1414 B] 14 p'hasawitralawansira, padahasiḥsilyasiḥ, salampaḥsalaku, selwanpadalulutkinaluluttanya, śatrubaktijagat'hasiḥ, bhutakala nngĕnwdhi, gringwisyadoḥ, paripur̀ṇasarirantadir̀ggayuṣa, yansiramahyunlungā, sakṣaṇahinatĕng, pinundutdeningsanghyangbaladaśa muka, ma, oṅġindaḥ, takitākamunghyangkaladaśamuka, kitawe‐tandakpalakukaśaktiyantakasidyanta, yanasatrutkasakawe‐ tan, kitahañjagahasakawetan, hasakakulon, ‐yananasatrutkasakalor̀, kitahañjagahar̀ṣasakalor̀, yana [1515 A] nasatrusakingtngaḥ, kitahañjagaharingtngaḥ, handangdenadadalane, r̥ĕbutdentasañjatane, suduknaringhode, hatinewtokna, hadukwerāne, bungmbangtĕpĕnganhatine, tanpalaweyan, tkasakawetan, sambutdentasukune, bantingaknaringwatuparangre jang, tanpalaweyan, tkasakingkidultanganetanlumembaya, sukunetantumindaka, cangkĕmetanpangucapa, hirungetanpa ngĕmbunga, socanetanpakl̥ĕnga, kar̀ṇanetanpangrunguhā, hatinetanpangangĕnangĕn, hapaningulunbinuru, tankaturuta‐

Leaf 15

usadha 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭕15 B] ᭑᭕ ᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬶᬓᭂᬧ᭄ᬧᬓᬸᬢᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬢᬳᬸᬫᬶᬩᭂᬃᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬳ᭄ᬮᬭ᭄᭞᭠ᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄᬳᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬧᬭᭀᬯᬂᬢᬦ᭄ᬧᬭᬷᬭᬶᬕᬷ᭞ᬮᬸᬫᬲ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬓᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬖ᭄ᬕ᭞ ᬭᬶᬂᬦᬭᬯᬣᬷ᭞ᬧᬸᬘᬓ᭄ᬱᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬫᬾᬭᬸᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬤᬮᬕᬶᬭᬶ᭞ᬫᬸᬃᬫᬼᬲᬢ᭄ᬳᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄‌ᬳᬫᭀᬃᬭᬶᬢᬬ᭞ᬳᬢᬧᬓᬦ᭄‌ᬫᬾᬕᬯ᭄ᬭᬸ ᬳᬗ᭄ᬕᬫ᭄ᬩᬮᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕᬕᬦᬵ᭞ᬳᬧ᭄ᬭᬮᬯᬳᬕ᭄ᬮᬧ᭄᭞ᬕᬾᬕᬾᬃᬓᬂᬧ᭄ᬭᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬗᬺᬡ᭄ᬕᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬗᬄᬢᬗ᭄ᬓᭀᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ ᬤᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᭀᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫ᭄ᬭᬚᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬢᬸᬭᬢᬸᬦᬶᬓᬂᬧᬜ᭄ᬘᬩᭀᬕ᭞ᬪᬸᬢᬲᬓᬸᬲ᭄ᬤ᭄ᬯᬮᬧᬦ᭄ᬫᬶᬦᬓᬳᬃᬱᬦᬶᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ [᭑᭖16 A] ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄‌ᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬧᬦᬶᬬᬸᬗᬦ᭄ᬓᬮᬘᬓ᭄ᬭᬵ᭟ᬧᬶᬦᬕᭂᬭᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬲᬦᬓ᭄᭞ᬭᬶᬦᬓ᭄ᬱᬵᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬤᬾᬯᬯ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬓᭀ ᬭᬶᬓᬚᬤ᭄ᬫᬫᬦᬸᬱᬵᬢᬦ᭄ᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬓᭀᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬋᬧ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᭀᬬᭀᬡᬶ᭞ᬳᬓᬸᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬬᭀᬡᬶ᭞ᬫᬢ᭄ᬬᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬇᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬢᬶᬲ᭄ᬬᬓᬸᬤᬾ ᬦᬶᬂᬫᬦᬸᬱ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬸᬲ᭄ᬢᬓᬵᬓᬮᬶᬫᭀᬰᬤ᭄ᬥ᭞ᬩᬶᬦᬶᬩᬶᬤ᭄ᬲᬶᬦᬸᬡ᭄ᬝᬕᬶᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬯᬶᬦᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬯ᭄ᬗᬶᬦᬵᬳᬓᬸᬯᬶᬤᭂᬧ᭄ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬯᬦ᭞ᬒᬁᬰ᭄ᬭᬶ᭠ ᬳᬯᬾᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬵᬤᬰᬫᬸ᭠ᬓ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬧᭀᬘᬧᬦ᭄᭞ᬧᬸᬃᬡᬫ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬤᬰ
Auto-transliteration
[1515 B] 15 n, sinikĕppakutankaton, tahumibĕr̀ringhuluntanpahlar, ‐lumampaḥhinguluntanparowangtanparīrigī, lumastutkaringswar̀ghga, ringnarawathī, pucakṣanghyangmahāmeruwaranya, hakusanghyangmandalagiri, mur̀ml̥ĕsat'hingulunhamor̀ritaya, hatapakanmegawru hanggambalinghanggaganā, hapralawahaglap, geger̀kangprawatĕkdewatakabeḥ, hangr̥ĕṇgaswaraninghulun, tngaḥtangkoringhakaṣa, dungkultangkoringpratiwi, hakusanghyangmrajaśakti, raturatunikangpañcaboga, bhutasakusdwalapanminakahar̀ṣaninghulun, [1616 A] haninghulunluhuringlangit, paniyungankalacakrā. pinagĕrandngĕnsanak, rinaksyāringdewasukṣmadewawlasringhulun, ko rikajadmamanusyātanpanĕmbaḥkoringaku, r̥ĕptangkoyoṇi, hakuhyangdewayoṇi, matyabrahmawiṣṇu'iśwara, tanmatisyakude ningmanuṣa, hapanhakusanghyangpustakākalimośaddha, binibidsinuṇṭagimaṇik, winasantankawngināhakuwidĕpringbwana, oṁśri‐ hawenamaśiwaya, tlas // 0 // itisanghyangkalādaśamu‐ka, nga, yantansiddhasapocapan, pur̀ṇama, ringsanghyangkaladaśa

Leaf 16

usadha 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖16 B] ᭑᭖ ᬫᬸᬓ᭞᭗᭞ᬧᬸᬃᬡᬫ᭞ᬓᬶᬢᬗᬼᬓᬲ᭄᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬓᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬤᬰᬫᬸᬓ᭞᭠ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯᬸᬲ᭄ᬰᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬳᬗᬧᬓᬋᬧ᭄ᬢᬵ ᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬋᬧ᭄ᬮᬸᬗᬵ᭞ᬭᬶᬂᬢᭀᬮᬗ᭄ᬓᬶᬃ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬰ᭄ᬭᬗ᭄ᬕᬦᬶᬂᬉᬓᬶᬃ᭞ᬓᭂᬮᬸᬯᬸᬭᬶᬂᬤᬾᬱ᭞ᬓ᭄ᬥᬭᬸᬓᬳᬸ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬤᬾᬦ᭄ᬢᬳᬶᬓᬢᬃ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶ᭠ ᬦᬸᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄‌ᬤᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬤᬰᬫᬸᬓ᭞ᬲᬓᬋᬧ᭄ᬢᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬸᬗᬵᬓᬧᬬᬸᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭄ᬓᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬤᬰᬫᬸᬓ᭞ᬫᬰᬭᬶᬭᬫ᭠ ᬦᬸᬱᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬢᬶᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬓ᭄ᬦ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬯᬾᬭ᭞ᬳ᭠ᬬ᭄ᬯᬯᭀᬂᬳᬲᬶᬄᬯᭀᬂᬯᬶᬦᬾᬄᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬳᬶᬮᬳᬶᬮᬤᬳᬢ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬳᬸᬧ᭠ [᭑᭗17 A] ᬤ᭄ᬭᬯᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬯᬾᬧ᭄ᬚᬄᬧ᭄ᬭᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬶᬦᬗᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬤᬰᬫᬸᬓ᭞ᬓᬚᬭᬶᬂᬲᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬶᬕᬫᬬ᭞ᬗ᭞ᬧᬗ᭄ᬤᭀᬄᬪᬸᬝ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬜ᭄ᬘ ᬦᬵ᭞ᬫᬓᬤᬶᬧᬗ᭄ᬤᭀᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬁᬲᬁᬲᬁ᭞ᬒᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬫᬺᬢ᭄ᬣᬬᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬢᬁᬢᬁᬢᬁ᭞ᬑᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃ ᬡᬫ᭄ᬭᬢ᭄ᬣᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬯ᭄ᬓᬲᬶᬂᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬬᬁᬬᬁᬬᬁ᭞ᬒᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬬᬫᬺᬢ᭄ᬣᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭞᭚᭐᭚ᬬᬦ᭄ᬓᬃᬱᬡᬵᬭᬶᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁ ᬉᬁᬫᬁ᭞ᬯᬰᬢ᭄᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬬᬲ᭄ᬘᬶᬢ᭞ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬗᬶᬫᬗ᭄ᬤᭀᬲᬃᬯ᭄ᬯ᭠ᬕᬮᬓ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬵᬧᬓ᭄ᬮᬾᬱᬵ᭞ᬭᬶᬂᬲᬭᬶᬭᬵ᭞ᬇᬮᬂᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁ
Auto-transliteration
[1616 B] 16 muka 7 pur̀ṇama, kitangl̥ĕkas, siddhatkasanghyangkaladaśamuka, ‐har̥ĕp'hasawitra, lawansira, yansirawusśiddha, hangapakar̥ĕptā katkandenta, yansirahar̥ĕplungā, ringtolangkir̀, mwaḥringśrangganingukir̀, kĕluwuringdeṣa, kdharukahu, siddhadentahikatar̀, hapansi‐ nundutdesanghyangkaladaśamuka, sakar̥ĕptawnang, mwaḥyansiralungākapayuddhan, mangketkasanghyangkaladaśamuka, maśarirama‐ nusyā, tanmatideningsar̀wwayuddha, nanghingtakna, haywawera, ha‐ywawonghasiḥwongwineḥwruha, hilahiladahat, brat'hupa‐ [1717 A] drawā, tanpwepjaḥpraranya, pinangandeningsanghyangkaladaśamuka, kajaringsastra // 0 // itisanghyangtigamaya, nga, pangdoḥbhuṭa, mwangsar̀wwabañca nā, makadipangdosar̀wwasañjata, ma, oṁsaṅġsaṅġsaṅġ, oṁparipur̀ṇamr̥ĕtthayanamaswaha // 0 // itisariningśakti, ma, oṁtaṅġtaṅġtaṅġ, oṅġparipur̀ ṇamratthanamaswahā // 0 // itiwkasingsakti, ma, oṅġyaṅġyaṅġyaṅġ, oṁparipur̀ṇayamr̥ĕtthayanamaśwaha, // 0 // yankar̀ṣaṇāringrāt, ma, oṁaṅġ uṅġmaṅġ, waśat // 0 // itimantraprayascita, ringwngimangdosar̀wwa‐galak, sar̀wwapāpaklesyā, ringsarirā, ilangdenya, ma, oṁ

Leaf 17

usadha 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗17 B] ᭑᭗ ᬦᬫᬜ᭄ᬘᬭᬡᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬒᬁᬘᬶᬘᬶᬓᬮᬶᬘᬶᬢ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬒᬁᬰ᭄ᬭᬶᬢᬷᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬳᬸᬁᬳᬸᬁᬤ᭄ᬬᬄᬚᬧᬭᬸᬤ᭄ᬭᬬᬦᬫᬄᬭᬄᬳᬸᬁ᭙ᬢ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬳ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ ᬧᬗᬮᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬳᬗ᭄ᬓᭂᬃ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬭᬁᬭᬁᬭᬁᬳᬸᬁᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬡᬓᬮᬾᬓᬦᬵ᭞ᬳᬸᬁᬭᬁᬭᬁᬭᬁᬒᬁ᭟᭐᭟ᬧᬦᬸᬮᬓ᭄ᬱᬃᬯ᭄ᬯᬩᬬᬫᬤᭀᬄ᭞ᬓᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ ᬫ᭞ᬑᬁᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬭᬵᬲ᭄ᬯᬢᬷᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭚᭐᭚ᬳᬢ᭄ᬫᬭᬓ᭄ᬱᬢᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬦᬵᬩᬶᬦᬜ᭄ᬘᬦ᭞᭙ᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬳ᭄ᬭᭀᬁᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬭᬚᬯᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳ᭚᭐᭞ ᭚ᬇᬢᬶᬯ᭄ᬓᬲᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬫᬰᬶᬯᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬗ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬤᬰᬶᬯᬕ᭄ᬦᬶᬬᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁᬩᬁᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬩᬬᬸᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬵᬬᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁᬧᬤ᭄ᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ [᭑᭘18 A] ᬤᬾᬯᬶᬬᬢ᭄ᬫᬢᬢ᭄ᬯᬢ᭄ᬫᬢ᭄ᬭ᭄ᬬᬀᬲᬦ᭄ᬬᬀ᭞ᬓ᭄ᬭᬥ᭄ᬥᬦᬀᬘᬓ᭄ᬭᬲᬗ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬀ᭞ᬩᬚ᭄ᬭᬓᬮᬵᬤᬗᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬬᬦᬫᬄ᭚ᬑᬁᬩᬁᬩᬵᬬᬸᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬬᬫ᭄ᬩᬶ᭒ᬤᬀᬳᬢ᭄ᬫᬵᬑᬁ᭙ᬢ᭄᭞ᬑᬁᬲ᭠ ᬢ᭄ᬭᬷᬧᬤ᭄ᬫᬬᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬑᬁᬅᬁᬩᬁᬬᬁᬩᬬᬸᬧᬸᬭᬸᬱᬬ᭘ᬢ᭄᭞ᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁᬅᬁᬫᬁᬉᬁᬒᬁᬢᬁᬩᬁᬬᬁᬉᬁ᭘ᬢ᭄᭞ᬦᬫᭀᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳ᭞ᬰ᭞ᬳᬲᭂᬧ᭄‌ᬫ᭄ᬜᬦ᭄ᬳᬲ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬶ᭞ ᬫᭂᬢ᭄ᬯᬶᬂᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬶᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬓᬸᬧ᭄ᬢᬸᬓᬸᬧᬓ᭄ᬦᬶᬂᬳᬕ᭄ᬦᬶᬭᬭᬢᬗᬦ᭄ᬢᬓᬭᭀ᭞ᬗ᭄ᬕᬾᬦᬩᬸᬱ᭄ᬰᬶᬯᬵᬤ᭄ᬯᬭᬦᬶᬂᬓᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬫ᭄ᬯᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬗ᭄ᬕᬦ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭟ᬇᬢᬶᬩ᭠ ᬩᬬᭀᬦ᭄ᬳᬢ᭄ᬫᬭᬓ᭄ᬱ᭞ᬧᬶᬗᬶᬢᬓ᭄ᬦᬵᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬳᬸᬧᬤ᭄ᬭᬯᬵ᭞ᬬᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬯᬾᬭᬵ᭚ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕᬬᬸᬱᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬲ᭄ᬕᬲᬓ᭄ᬧᭂᬮ᭄᭞ᬧᬗᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧ᭄ᬭ
Auto-transliteration
[1717 B] 17 namañcaraṇaswahā, oṁcicikalicitswahā, oṁśritīswahā, huṅġhuṅġdyaḥjaparudrayanamaḥraḥhuṅġ9tswaha // 0 // itimantra pangalaḥsar̀wwahangkĕr̀, ma, oṁraṅġraṅġraṅġhuṅġkṣyaṇakalekanā, huṅġraṅġraṅġraṅġoṁ. 0. panulakṣar̀wwabayamadoḥ, kanggringwiṣya, mandi, ma, oṅġsiddhirāswatīswahā // 0 // hatmarakṣatanknābinañcana 9lanya, ma, oṅġhroṅġsar̀wwastrarajawanamaḥswaha // 0 // itiwkasingmantrapadmaśiwagni, nga, ma, oṁpadaśiwagniyanamaḥ, oṅġbaṅġsumurupingbayusukṣmāyanamaḥ, oṅġpadmaśiwaya, [1818 A] dewiyatmatatwatmatryaṃsanyaṃ, kradhdhanaṃcakrasangkar̀yyaṃ, bajrakalādangastrayanamaḥ // oṅġbaṅġbāyusukṣmayambi2daṃhatmā'oṅġ9t, oṅġsa‐ trīpadmayanamaḥswahā, oṅġaṅġbaṅġyaṅġbayupuruṣaya8t, namaḥ, oṅġaṅġmaṅġuṅġoṁtaṅġbaṅġyaṅġuṅġ8t, namonamaḥswaha, śa, hasĕpmñanhastanggi, mĕtwingmatra, wusminantran, tukuptukupakninghagniraratangantakaro, nggenabuṣśiwādwaraningkanghagrimwaḥsar̀wwangganyakabeḥ. itiba‐ bayonhatmarakṣa, pingitaknābrat'hupadrawā, yawwanwerā // itimantrakadir̀ghgayuṣan, śa, sgasakpĕl, pangan, ma, oṁpra

Leaf 18

usadha 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘18 B] ᭑᭘ ᬩᬚᬶᬯᬵ᭞ᬑᬁᬚᬶᬯᬵ᭞᭓᭞ᬒᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬚᬶᬯᬵ᭞᭓᭞᭚᭐᭚ᬳᬶᬦᬸᬫᬶᬦ᭄ᬢᭀᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬄ᭞ᬳᬸᬁ᭚ᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬮᬂ᭞ᬫᬮᬦᬶᬂᬢᭀᬬ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭠ ᬓᬮᬦᬶᬂᬳᬢᬸᬭᬸ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬮᬸᬗᬵᬭᬶᬂᬧᬗᬶᬦᭂᬧᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬦᬵᬳᬬᬸᬮᬸᬧᬵ᭞ᬫ᭞ᬢ᭄ᬗ᭞ᬲ᭄ᬫᬭᬵ᭟ᬜᬢ᭄ᬫᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬢᬶᬯᬶᬅᬓᬱ᭞ᬧ᭄ᬭᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢ᭄ᬣᬫᬥᭂᬫ᭄᭞ᬲᬂ ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬳᬢᬗᬶᬳᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬓᬸ᭞ᬰ᭞ᬦ᭄ᬩᬄᬧᬢᬸᬭᭀᬦ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬯᭀᬂ᭞ᬓ᭄ᬦᬮᬭᬵᬢᬸᬚᬸ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬲᬸᬤ᭄ᬥᬧᬮᬫ᭞ ᬭᬶᬧᬧᬵᬧᬸᬃᬡᬚᬢᬶᬳᬯᬓᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬒᬁᬓᬮᬵᬮᬸᬗ᭄ᬳᬵᬫᬭᬶᬳᬲ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬧᬭᬵᬧᭂᬄ᭞᭓᭞ᬧᬶᬂᬢ᭄ᬮᬸᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭞ᬧ [᭑᭙19 A] ᬜ᭄ᬘᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄‌ᬲᬂᬘᬢᬸ᭞ᬰ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬸᬲᬸᬤ᭄ᬥᬫᬮ᭞ᬲᭂᬓᬃᬫᬯᬃᬡ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬓᬸᬡ᭄ᬥᬚᬕᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬀᬮᭀᬓᬲᬡᬀ᭞ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵ ᬓᬸᬡ᭄ᬥᬕ᭄ᬦᬶᬫᬸᬃᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬫᬸᬃᬢᬶᬲᬭᬶᬭ᭞ᬅᬕ᭄ᬦᬶᬲᬸᬯᬾᬢᬫᬸᬃᬢ᭄ᬣᬶᬤᬾᬯᬀ᭞ᬳᬶᬰ᭄ᬯᬭᬤᬾᬯᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬝᬀᬲᬃᬯ᭄ᬯᬯᬶᬕ᭄ᬦᬯᬶᬦᬲᬡᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬢ᭄ᬭᬸᬯᬶᬦᬲᬡᬀ᭞᭚ᬅ ᬕ᭄ᬦᬶᬭᬓ᭄ᬢᬫᬸᬃᬢ᭄ᬣᬶᬲᬾᬯᬀ᭞ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬝᬀᬲᬭᬶᬭᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬤᬸᬃᬕ᭄ᬕᬯᬶᬦᬲᬡᬀ᭞᭠ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬪᬸᬣᬫᬶᬯᬾᬓ᭄ᬱᬡᬀ᭞ᬯᬶᬫᭀᬓ᭄ᬱᬡᬀ᭞᭚ᬅᬕ᭄ᬦᬶᬧᬶᬢ᭄ᬢᬫᬸᬃᬢ᭄ᬣᬶᬤᬾᬯᬀ᭞ ᬫᬤᬾᬯᬲᬸᬤ᭄ᬥᬲᬮᬶᬗ᭄ᬕᭂᬫ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬓᬮᬸᬲᬜ᭄ᬘ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬧᬵᬳᬄᬳᭀᬳᬭ᭚ᬅᬕᬶᬓᬺᬱ᭄ᬡᬀᬫᬸᬃᬢ᭄ᬣᬶᬤᬾᬯᬀ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬤᬾᬯᬫᬲᬭᬶᬭᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬓ᭄ᬮᬾ
Auto-transliteration
[1818 B] 18 bajiwā, oṅġjiwā 3 oṁparipur̀ṇajiwā 3 // 0 // hinumintoya, ma, oṁaḥ, huṅġ // phalanya, ilang, malaningtoya // 0 // itimantra‐ kalaninghaturu, yadyanlungāringpanginĕpan, mantraknāhayulupā, ma, tnga, smarā. ñatmaringpratiwi'akaṣa, prawatĕkdewatthamadhĕm, sang hyanghayahatangihatkenhaku, śa, nbaḥpaturonping 3 // 0 // itimantrantambasalwiringtambanwong, knalarātuju, ma, oṅġsuddhapalama, ripapāpur̀ṇajatihawakahning, oṁkalālunghāmarihasdhahanparāpĕḥ 3 pingtlutĕkaninghawaknya // 0 // itipanglukatan, pa [1919 A] ñcagni, wnanghanggenhanglukatsangcatu, śa, sangkusuddhamala, sĕkar̀mawar̀ṇa, ma, oṅġbrahmākuṇdhajagatpatyaṃ, brahmaṇaṃlokasaṇaṃ, brahmā kuṇdhagnimur̀tyaṃ, brahmamur̀tisarira, agnisuwetamur̀tthidewaṃ, hiśwaradewapratiṣṭaṃsar̀wwawignawinasaṇaṃ, sar̀wwasatruwinasaṇaṃ, // a gniraktamur̀tthisewaṃ, brahmāpratiṣṭaṃsariraṃ, sar̀wwadur̀ggawinasaṇaṃ, ‐sar̀wwabhuthamiwekṣaṇaṃ, wimokṣaṇaṃ, // agnipittamur̀tthidewaṃ, madewasuddhasalinggĕm, sar̀wwakalusañca, sar̀wwapapāhaḥhohara // agikr̥ĕṣṇaṃmur̀tthidewaṃ, wiṣṇudewamasariraṃ, sar̀wwakle

Leaf 19

usadha 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙19 B] ᭑᭙ ᬱᬯᬶᬦᬲᬡᬀ᭞ᬲᬂᬯ᭄ᬯᬧᬧᬵᬯᬶᬦᬲᬡᬀ᭚ᬅᬕ᭄ᬦᬶᬧᬜ᭄ᬘᬭᬸᬧᬀᬤᬾᬯᬀ᭞ᬘᬢᬸᬃᬯᬢ᭄ᬭᬀ᭚ᬲᬸᬃᬬ᭄ᬯᬓᭀᬢᬶᬧ᭄ᬭᬪᬲ᭄ᬯᬭᬀ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬬᬩᬬᬸᬧ᭄ᬭᬘᬘᬡ᭄ᬤᬀ᭞ᬅᬢ᭄ᬫᬭ ᬓ᭄ᬱᬫᬲᬭᬶᬭᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬢ᭄ᬭᬸᬩᬲ᭄ᬫᬲᬸᬤᬀ᭚ᬑᬁᬲᬃᬯ᭄ᬯᬭᭀᬕ᭄ᬕᬯᬶᬲᬡᬀ᭞ᬭᭀᬕ᭄ᬕᬤᭀᬲᬯᬶᬫᬸᬃᬘᬢᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬧᬯᬶᬦᬲᬦᬀ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬓ᭄ᬮᬾᬱᬯᬶᬫᭀ᭠ ᬓ᭄ᬱᬡᬀ᭚ᬪᬸᬢᬧᬶᬲᬘᬭᬓ᭄ᬱᬲᬀ᭞ᬕᬦᬪᬸᬢᬾᬧ᭄ᬭᬾᬢᬧᬢ᭄ᬬᬀ᭞ᬳᬶ᭠ᬮᬶᬳᬶᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬸᬢᬀ᭞ᬲᬗᬋᬀᬩᬸᬧᬶᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬝᬀ᭚ᬑᬁᬲᬃᬯ᭄ᬯᬪᬸᬢᬾᬪ᭄ᬬᭀᬬᬸᬭ᭠ ᬢᬤᬸᬱ᭄ᬝ᭚᭐᭚ᬇᬢᬶᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭞ᬳᬸᬳᬫᬤᬳᬢ᭄᭞ᬰ᭞ᬢᭀᬬᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬲᬗ᭄ᬓᬸᬲᬸᬤ᭄ᬥᬫᬮᬵ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬲᬓᬯ᭄ [᭒᭐20 A] ᬘᬦᬂᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬳ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬚᬶᬦᬄ᭞᭗᭗᭗᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬗᬸᬭᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬪᬝᬢᬭᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂᬦ᭄‌ᬢᭀᬬᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂ ᬦ᭄ᬩᬸᬫᬶ᭞ᬩᬸᬫᬶᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂᬦ᭄ᬩᬬᬸ᭞ᬩᬬᬸᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂᬦ᭄ᬭᬤᬶᬢ᭄ᬬ᭞ᬭᬤᬶᬢᬶᬬᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬓᭂᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬭᬗ᭄ᬕᬡ᭞ᬚᬢ᭄ᬫᬳᬫᬮᬓᬸᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬩᬳᬯᬦᬵ᭠ ᬫᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬢᬶᬯᬶᬬᬓᬱ᭞ᬓᬲᬓ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬤᬸᬓᬪᬝᬭᬵ᭞ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭠ᬮᬓᬸᬯ᭄ᬯᬂᬕᬯᬾᬧᬫᬸᬧᬸᬕ᭄᭞ᬧᬫᬸᬦᬄ᭞ᬳᬶᬗᬭᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬧᬢᬮᬵ᭞ ᬳ᭄ᬬᬂᬇᬤ᭄ᬥᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬍᬩᭀᬓᬓ᭄ᬦᬾᬂᬓᬢᬄ᭞ᬳᬶᬤ᭄ᬥᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬗᭂᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂ᭠ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬸᬃᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬤᬶᬃᬕ᭄ᬕᬬᬸᬱ᭞ᬳᬦᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬢ᭄ᬓᬯᬶᬲᬾᬲᬦᬶᬭ᭞ᬳᬫᬺᬢ᭄ᬣ᭠
Auto-transliteration
[1919 B] 19 ṣawinasaṇaṃ, sangwwapapāwinasaṇaṃ // agnipañcarupaṃdewaṃ, catur̀watraṃ // sur̀ywakotiprabhaswaraṃ, prajayabayupracacaṇdaṃ, atmara kṣamasariraṃ, sar̀wwasatrubasmasudaṃ // oṅġsar̀wwaroggawisaṇaṃ, roggadosawimur̀cataṃ, sar̀wwapapawinasanaṃ, sar̀wwakleṣawimo‐ kṣaṇaṃ // bhutapisacarakṣasaṃ, ganabhutepretapatyaṃ, hi‐lihisar̀wwabutaṃ, sangar̥ĕṃbupipratiṣṭaṃ // oṅġsar̀wwabhutebhyoyura‐ taduṣṭa // 0 // itipanglukatan, huhamadahat, śa, toyahañar̀mawadaḥsangkusuddhamalā, skar̀tuñjung, skar̀sakaw [2020 A] canangdaksyiṇāhnĕp, jinaḥ 777 haywangurangin, tansiddhaphalanya, ma, oṅġbhaṭatarabrahmā, hamijilakĕntoyahamijilakĕ nbumi, bumihamijilakĕnbayu, bayuhamijilakĕnraditya, raditiyahamijilakĕntranggaṇa, jatmahamalakutulak, bahawanā‐ maringpratiwiyakaṣa, kasaktenya, padukabhaṭarā, hulunhama‐lakuwwanggawepamupug, pamunaḥ, hingaransanghyangtruspatalā, hyangiddhasiddhil̥ĕbokaknengkataḥ, hiddhasiddhahunggwannangĕnmaring‐śwar̀gga, tur̀mantukadir̀ggayuṣa, hanungkuratkawisesanira, hamr̥ĕttha‐

Leaf 20

usadha 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20 B] ᭒᭐ ᬪᬝᬭ᭞ᬳᬦᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬦᬦᬵᬳᬸᬤᬸᬗᬕ᭄ᬳᬤᬦ᭄᭞ᬳᬸᬤᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬢᬸᬚᬸᬕᬸ᭠ᬤᬶᬕ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬢᬶᬯᬂ᭞ᬢᬸᬚᬸᬫᭀᬓᬦ᭄᭞ᬚᬸᬢᬸᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬮᬭᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬮᬭ᭠ ᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬢᬸᬚᬸᬮᬫᬸᬃ᭞ᬲᬧᬸᬢᭂᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᭂᬢᭂᬦ᭄᭞ᬓᬸᬢᬶᬓᭂᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬜ᭄ᬘᬓᭂᬦ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬕᬸᬤᬶᬕ᭄ᬫᬶᬮᬶ᭞ᬢᬳᬗᭂᬦ᭄᭞ᬲᬾᬓ᭄‌ᬲᬾᬓᭂᬦ᭄᭞ᬓᬍ ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬓᬍᬩᬸᬃᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵ᭞ᬓᬲᬫᬸᬳᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬸ᭞ᬓᬳ᭄ᬦᬶᬗᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᭂᬧ᭄᭞ᬑᬁᬦᬶᬃᬫᬮ᭞ᬦᬶᬃᬳᬸᬧᬤ᭄ᬭᬯ᭞᭠ ᬦᬶᬃᬧᬢᬓ᭞ᬳᬯᬾᬢ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬾᬯᬸᬢᬯᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬫᬸᬢᬸᬯᬧᬢᬶ᭞ᬳᬾᬯᬦᬓᬤᬶᬲᬂᬩᬶᬫ᭞ᬑᬁᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭚ᬯᬸᬲᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬶᬭᬢ᭄ᬣᬓ᭄ᬦ᭞ [᭒᭑ 21 A] ᬧᬶᬂ᭞᭕᭞ᬳᬶᬦᬸᬫ᭄‌ᬧᬶᬂ᭞᭕᭞ᬲᬾᬲᬦ᭄ᬬᬫᬓᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭚᭐᭚ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬳᬸᬢᬫᬤᬳᬢ᭄᭞ᬰ᭞ᬢᭀᬬᬳᬜᬃ᭞ᬯᬤᬄᬲᬗ᭄ᬓᬸᬲᬸᬤ᭄ᬥᬫᬮ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂ᭚᭐᭚ᬓᬤᬶ ᬳᬋᬧ᭄᭚᭚᭓᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬓᬦ᭄ᬤᬳᭂᬫ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬮᬦᬶᬂ᭠ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬸᬩᬸᬕ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫ᭄ᬭᬡ᭞ᬦᬜ᭄ᬘᭂᬩᬂᬢᬸᬗ᭄ᬓᭂᬓᬬᬸᬢᬗᬶᬦᬾᬫᬳᬫ᭄ᬩᬤ᭄ᬓᬲ᭄ᬰᬶᬫᬲ᭄ᬢᬸᬮᬶ ᬲ᭄᭞ᬇᬓᬶᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬑᬁᬧᭀᬫ᭞ᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬭᬾᬢᬲᬶᬭᬓᬢ᭄ᬫᬸᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬦᬕᬭ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬭᬶᬂᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬶᬂᬲᬸ᭝ ᬦ᭄ᬓᬢ᭄ᬭᬧᬦ᭄‌ᬕᬸᬫᬶᬫᬦ᭄ᬤᬮ᭞ᬕᬸᬫᬶᬫᬦ᭄ᬤᬮ᭞ᬕᬸᬂᬕ᭄ᬭᬸᬩᬸᬕ᭄᭞ᬯᬶᬲ᭄ᬬᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬓᬤᬤᬓ᭄᭞ᬧᬶᬢᬭ᭞ᬩᬸᬢᬧᬫᬮᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬓᭀᬦ᭄ᬢᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚ
Auto-transliteration
[20 20 B] 20 bhaṭara, hanambanhananāhudungag'hadan, hudukĕmbang, tujugu‐dig, tujutiwang, tujumokan, jutubrahmālaratanwĕnang, lara‐ busung, tujulamur̀, saputĕn, sampĕtĕn, kutikĕn, prañcakĕn, pĕpĕt'hati, gudigmili, tahangĕn, seksekĕn, kal̥ĕ kalukatkal̥ĕbur̀denirāsanghyangbrahmā, kasamuhadenirasanghyanghayu, kahningandenirasanghyanghidĕp, oṅġnir̀mala, nir̀hupadrawa, ‐ nir̀pataka, hawetṣariranku, sewutawuntanpanmutuwapati, hewanakadisangbima, oṅġnamaswahā // wusamantra, siratthakna, [21 21 A] ping 5 hinumping 5 sesanyamakadyus // 0 // panglukatanhutamadahat, śa, toyahañar̀, wadaḥsangkusuddhamala, skar̀tuñjung // 0 // kadi har̥ĕp // // 3 // nyantingkahingkandahĕmpat, lwir̀nya, yanringkalaning‐gringgrubug, gringmraṇa, nañcĕbangtungkĕkayutanginemahambadkasśimastuli s, ikitulisnya, oṅġpoma, anggapati, mrajapati, banaspatirāja, maretasirakatmuringswanagara, mwangringsanaktakabeḥ, hingsu: nkatrapan'gumimandala, gumimandala, gunggrubug, wisyamandi, gringkadadak, pitara, butapamali, mangkesirakontisun, haja

Leaf 21

usadha 21.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭑ 21 B] ᭒᭑ ᬲᬶᬭᬓᬮᬸᬗᬂᬮᬸᬗᬂ᭞ᬳᬚᬲᬶᬭᬳᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬳᬚᬲᬶᬭᬳᬸᬭᬶᬓ᭄ᬱᭂᬮᬶᬄᬕᬯᬾ᭞ᬢᬲᬶᬭᬗᭂᬫ᭄ᬧᬸᬳᬸᬭᬶᬧ᭄‌ᬲᬦᬓ᭄ᬢ᭞ᬓᬩᬾᬄᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦᬶᬂᬗᬯᬾᬮᬭ᭞ᬫ᭄ᬯᬂ᭠ ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬓᬢᬸᬮᬓ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬤᬸᬂᬳᬫᬳᬢ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬫᬄ᭠ᬢᬦᬶᬂ᭞ᬳᬾᬮᬶᬲᬶᬭᬳᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬦᬲᬚᬶᬲᬓᭂ ᬧᭂᬮ᭄᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭚᭐᭚ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦᬾᬦᬲᬶᬦᬾᬲᬓᭂᬧᭂᬮ᭄᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬬᬩᬯᬂ᭠ᬚᬳᬾᬬᬸᬬᬄᬳᬋᬂ᭞᭔᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬓᭂᬤ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬤᬸᬲ᭄ᬤᬸᬲ᭄᭞ᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬶᬜᬓ᭄‌ᬳᬢᬳᬶᬮ᭄᭞ᬢᬜ᭄ᬘᭂᬩᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬮᬸ᭠ᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬯᭀᬂᬳᬶᬓᬲᬶᬦᬮᬶᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬬᬓᬧᬬᬸᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬳ᭠ [᭒᭒ 22 A] ᬦᬫ᭄ᬬ᭞ᬳᬦᬫ᭄ᬯᬄᬲᬧᬭᬮᬓᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬯᬾᬄᬲᬦᬓ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬓᬧᬗᬯᬾᬄ᭠ᬦ᭄ᬬ᭟ᬳᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬚ᭞ᬳᬾ ᬮᬶᬂᬲᬶᬭᬳᬲᬦᬓ᭄‌ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶᬳᬲᬦᬓ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬭ᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬬᬦᬦᬲᬢ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬓ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬫᭂᬜ᭄ᬘᬦᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓᬶᬢᬗᬋᬧᬂ᭞ᬳᬚᬮᬮᬶ᭞ᬮᬄᬧᭀᬫᬧᭀᬫᬧᭀᬫ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬚᬚᭂᬩᬶᬦ᭄‌ᬳ᭠ ᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬭᬸᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬮᬸᬓᬦ᭄‌ᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬓᬾᬩᭀᬢ᭄᭞ᬲᬸᬮᬸ᭠ᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬓᬾᬩᭀᬢ᭄᭞ᬮᬸᬫᬓᬸᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬲᬸ᭠
Auto-transliteration
[21 21 B] 21 sirakalunganglungang, hajasirahagingsir̀, hajasirahuriksyĕliḥgawe, tasirangĕmpuhuripsanakta, kabeḥsalwir̀ningngawelara, mwang‐ gringtkaningpati, katulakdenyakabeḥ, pandunghamahat, mwanghamaḥ‐taning, helisirahanulus, ringsanaktakabeḥ, hanasajisakĕ pĕl, tlas // 0 // bantĕnenasinesakĕpĕl, hisyabawang‐jaheyuyaḥhar̥ĕng 4 tanding, tungkĕd'hika, dusdus, rumuhun, hantukmiñak'hatahil, tañcĕbakna // 0 // yansirahalu‐lungan, wonghikasinaliḥtunggil, yanyakapayuddhan, ha‐ [22 22 A] namya, hanamwaḥsaparalakunya, haweḥsanakta, hikapangaweḥ‐nya. hiḥhanggapati, mrajapati, banaspati, banaspatiraja, he lingsirahasanaklawanhingsun, hingsuntanlalihasanaklawansara, rakṣahingsun, hapangmlaḥ, yananasatrutka, mwaḥsar̀wwasañjata, mwangsalwiringpamĕñcanaringhawakṣariranhingsun, kitangar̥ĕpang, hajalali, laḥpomapomapoma, tlas, rarisjajĕbinha‐ ngkyanhirungnya, yansulukanhangkyanyaringkebot, sulu‐knyaringkebot, lumakurumuhun, yansungkanringtngĕn, su‐

Leaf 22

usadha 22.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭒22 B] ᭒᭒ ᬓᬸᬦᬾᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂᬦ᭄‌ᬮᬸᬫᬓᬸᬭᬸᬫᬳᬸᬦ᭄᭚᭐᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬫᬲᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬸᬩᬸᬕ᭄᭞ᬳᬯᬾᬳᬦᬓ᭄ᬢᬭᬳᬶᬦᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬇᬢᬶᬧᬗᬯᬾᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬚ᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬲᬶᬭᬳᬲᬦᬓ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶᬳᬲᬦᬓ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬭᬓ᭄ᬱᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬧᬂᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬬᬦ᭠ ᬦᬕ᭄ᬭᬶᬂᬯᬶᬱ᭄ᬬᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬸᬩᬸᬕ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬓᬤᬤᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬓᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬱᬭᬶᬭᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓᬶᬢᬗᬫ᭄ᬧᭂᬳᬂᬳᬚᬮᬮᬶᬮᬄᬧᭀ ᬫ᭞᭓᭞ᬳᬯᬾᬄᬳᬓ᭄ᬦᬭᬳᬶᬦᬯ᭄ᬗᬶ᭞᭚᭐᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬫᬓᬸᬳᬦ᭄᭞ᬧᬫᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬸᬘᬶᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬲᬳᬤᬦ᭄ᬤᬦᬦ᭄᭞ᬘᬭᬸᬭᬶᬂᬲᭀᬭᬶᬂᬦ᭠ [᭒᭓ 23 A] ᬢᬃ᭞ᬲ᭄ᬕ᭞᭑᭑᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂᬕ᭄ᬮᬃᬲᬗᬵ᭞ᬚᬗᬦ᭄ᬲᬓᬯᬮᬶ᭞ᬭᬸᬫ᭄ᬩᬄᬕᬶᬮᬾ᭞ᬲᬲᬓ᭄ᬫᭂᬓ᭄ᬢᬄ᭞ᬲ᭄ᬕᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬢᬦ᭄᭞ᬇᬯᬓ᭄ᬧᬚᬕᬮᬦ᭄᭞ᬯᬶᬯᬶᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬦᬸᬢ᭄ᬱ᭠ ᬰᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬕᬲᬫ᭄ᬩᬸᬭᬦ᭄᭞ᬦᬲᬶᬲᬲᬄ᭞ᬯᬶᬯᬶᬤᬾᬦ᭄ᬬᬇᬓ᭞ᬇᬗᭀᬮᬄᬤᬾᬦ᭄ᬬᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬚᬚᬄᬘᬮᭀᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬸᬭᬸᬩᬂ᭞ᬳᬸᬭᬩᬂ᭞ᬳᬸᬭᬩ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳ᭠ ᬫ᭄ᬩᭂᬮᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬧᬧ᭄ᬘᭂᬮ᭄ᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬲ᭄᭞ᬮᬗ᭄ᬲᬩᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬭᬩ᭄ᬜᬸᬄᬢᬸᬦᬸ᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬓᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬚᬶᬂᬲᬕᬸᬘᬶ᭞ᬲ᭄ᬕ᭞᭕᭞ᬧᬸᬮᬸᬂ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬮᬶᬄᬢ ᬢ᭄ᬮᬲᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬦᬢᬃ᭞ᬘ᭞ᬗᬧᬶᬂᬢᬭᬢᬶᬧᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬰ᭄ᬘᬶᬢ᭞ᬲᬢᬩ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬕᬲᬓᬸᬮᬓ᭄‌ᬧᬜ᭄ᬤᬶ᭞ᬧᬸᬚᬓᬤᬶᬗᬸᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬫᬕ᭞ᬯ᭄ᬲᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬸᬫᬍ
Auto-transliteration
[2222 B] 22 kuneringtngĕnlumakurumahun // 0 // mwaḥyanmasan'grubug, hawehanaktarahinawngi, itipangaweḥnya, hiḥhanggapati, mrajapati, banaspati, banaspatiraja, helingsirahasanaklawanhingsun, hingsuntanlalihasanaklawansira, rakṣanĕnhingsunhapangmlaḥ, yana‐ nagringwiṣyamandi, gringgrubug, gringkadadak, mwangsakalwiringpamañcana, ringhawakṣarirahingsun, kitangampĕhanghajalalilaḥpo ma 3 haweḥhaknarahinawngi, // 0 // nyanpamakuhan, pamayyanya, sucignĕp, sahadandanan, caruringsoringna‐ [23 23 A] tar̀, sga 11 tandingglar̀sangā, jangansakawali, rumbaḥgile, sasakmĕktaḥ, sgahĕnditan, iwakpajagalan, wiwidenya, hanutṣa‐ śiḥ, sgasamburan, nasisasaḥ, wiwidenya'ika, ingolaḥdenyagnĕp, jajaḥcalonya, hurubang, hurabang, hurabputiḥ, ha‐ mbĕlambal, papcĕlkukuhis, langsabin, hurabñuḥtunu, saprakaranya, sajingsaguci, sga 5 pulung, skulanggi, maliḥmaliḥta tlasan, ringnatar̀, ca, ngapingtaratipan, prayaścita, satabrumbun, sgasakulakpañdi, pujakadinguni, tmaga, wsi, tkumal̥ĕ

Leaf 23

usadha 23.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭓ 23 B] ᭒᭓ ᬫ᭄᭞ᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶ᭞ᬍᬗᬯᬗᬶ᭞ᬧᬸᬲ᭄ᬧᬯᬗᬶ᭞ᬩᬲᬾᬲᬸᬮᬲᬶ᭞ᬳᬓᭀᬚᭀᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬱᬶᬯ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬰᬶᬯ᭞ᬇᬓᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭞ᬫᬳᬾᬰ᭄ᬯᬭ᭞ᬫᬲ᭄‌ᬢᬫ᭄ᬩᬕ᭞ᬲ᭄ᬮ ᬓ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬸᬧᬓᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬦᭂᬫ᭄‌ᬭᬶᬂᬩᬢᬦ᭄ᬳᬸᬫᬄ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬢᭂᬩᬾᬦ᭠ᬦ᭄᭞᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃ᭞ᬲᬸᬩᬩ᭄ᬭᬸᬂ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬸᬲ᭄ᬢᬲᬸᬩᬩ᭄ᬭᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬲ᭄ᬤᬄᬢ᭄ᬫᬸ᭠ ᬭᭀᬲᬾ᭞ᬩ᭄ᬯᬄᬚᭂᬩᬸᬕ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬓᬘᬸᬩᬸᬂᬓᬲ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬚ᭄ᬮᬯᬾ᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬢᬦᬸᬲᬦ᭄᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬮᬭᬶᬂᬓ᭄ᬯᬮᬶᬯᬚ᭞ᬳᬚᬄᬓ᭄ᬯᬮᬶ᭞ᬓᬤᬶᬳᬶᬓᬶ᭞ [image] ᬯᬸᬲ᭄ᬭᬢᭂᬂ᭞ᬯᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭞ᬢᬳᬸ᭠ᬦ᭄ᬬ᭞᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬰ᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬩᬫᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ [᭒᭔ 24 A] ᬲᬓᬯᬶᬢ᭄᭞ᬤᬸᬄᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬦᬂᬢᬳᬧ᭄᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬰ᭞ᬢᬯᬲ᭄᭞ᬮᬚ᭞ᬯᬾᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬯᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞᭠ ᬰ᭞ᬳᬢᬮ᭄᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᬭᬸᬦᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄‌ᬤᬸᬄᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭠ᬯᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦᬇᬮᬕᬢᭂᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᭀ᭞ ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓᬮᬫ᭄ᬧ᭄ᬯᬓ᭄᭞ᬧᬸᬢᬶᬚ᭄᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓᬫ᭄ᬩᭀᬓᬫ᭄ᬩᭀ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂ᭞ᬧᬾᬢ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄ᬬᬢᬳᬧ᭄᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬲᬾᬳᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ ᭚᭐᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬕᬢᭂᬮ᭄᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓ᭄ᬯᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬳᬧᬸᬄ᭞᭠ᬦᬾ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬢᬩ᭄ᬬᬤᬓᭂᬧ᭄᭞ᬢᬢᬲ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬶ᭠
Auto-transliteration
[23 23 B] 23 m, buratwangi, l̥ĕngawangi, puspawangi, basesulasi, hakojong, sambatsyiwa, pramaśiwa, ikawiṣṇu, maheśwara, mastambaga, sla ka, mwaḥhupakaranya, tanĕmringbatanhumaḥ, neringtĕbena‐n, // 0 // ta, lungsur̀, subabrung, yadyankustasubabrung, śa, sdaḥtmu‐ rose, bwaḥjĕbug, wdhingkacubungkasyan, trikatuka, jlawe, l̥ĕngistanusan, kinlaringkwaliwaja, hajaḥkwali, kadihiki, [image] wusratĕng, wurapakna, tahu‐nya, // 0 // ta, ilalungsir̀, śa, wdhingbamaputiḥ, pipis, jruklinglang, [24 24 A] sakawit, duḥnyawnangtahap // 0 // ta, ilalungsir̀, śa, tawas, laja, wejruklinglang, wurapakna // 0 // ta, ilalungsir̀, kuningrupanya, ‐ śa, hatal, rwaningsaruni, trikatuka, pipisduḥnyawrak, ‐wurapakna // 0 // ta, lungsir̀mwaḥyana'ilagatĕl, śa, rwaningmo, rwaningjruklinglang, rwaningkalampwak, putij, rwaningkambokambo, pipis, sindrong, petpatinyatahap, gampasehurapakna // 0 // ta, ilagatĕl, śa, rwaningkwañji, rwaningkayuhapuḥ, ‐ne, dontabyadakĕp, tatas, pipis, trikatuka, maswi‐

Leaf 24

usadha 24.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭔ 24 B] ᭒᭔ ᬬᬾᬄᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬧᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬳᬸᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬫᬕᬯᬾᬍᬗ᭞ᬧᬗᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬳᬸᬢᬸᬢᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭚ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬇᬮ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬰ᭞ᬧᬮ᭞ᬫᬸᬲᬶ᭞ᬲᬯᬢᬭ᭞ᬚ ᬳᬾᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬮᬚ᭞ᬘ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬓᭀᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬕᬫᭀᬗᬦ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞᭕᭞ᬮᬶᬫᭀ᭞᭙᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄‌ᬲᬫᬶ᭞ᬍᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬍᬗᬦᬶᬂᬜᬸᬄ᭞ᬧᬸᬯᬸᬄ᭞ᬜᬸᬄ᭠ ᬯᬸᬤᬂ᭞ᬜᬸᬄᬕᬤᬶᬂ᭞ᬜᬸᬄᬩᬾᬚᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬦᬦᬸᬲᬶᬦ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦᬦ᭄ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬫᬜᬸᬗ᭄ᬲᬸᬗᬶᬭᬵᬢ᭄᭞ᬲᬸᬩᬤᬤᬶᬍᬗᬵᬕᭀᬭᬾᬂᬭᬶᬂᬓᬯᬮᬶ ᬭᬚᬓ᭄ᬯᬮᬶᬦᬾᬓᬤᬶᬇᬓᬶ᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬮᬗᬋᬧᬶᬦ᭄᭠ᬤ᭄ᬓᭂᬦ᭄‌ᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦᬂᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭞[image] [᭒᭕ 25 A] ᬳᬃᬣᬦ᭄ᬬ᭞᭒᭒᭕᭞ᬘᬦᬂ᭞᭖᭖᭞ᬲᬳᬦ᭄᭞ᬇᬢᬶᬚᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬤᬸᬃᬖ᭄ᬕᬤᬾᬯᬶᬬᬦᬫᬄ᭞ᬒᬁᬓᬮᬤᬾᬯᬶᬬᬦᬫᬄ᭞ᬒᬁᬭᬸᬝᬤᬾᬯᬶᬬᬦᬫᬄ᭞ᬒᬁ᭠ ᬅᬁᬅᬁᬕ᭄ᬦᬶᬧ᭄ᬭᬓᬱᬬᬦᬫᬄ᭞ᬅᬁᬅᬁᬕ᭄ᬦᬶᬧ᭄ᬯᬤᬶᬧ᭄ᬝᬬᬦᬫᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬲᭂᬂᬳᬓ᭄ᬦ᭠ᬮᬭᬇᬮᬕ᭄ᬱᭂᬂ᭞᭓᭞ᬒᬁᬅᬕ᭄ᬦᬶᬩᬸᬃᬩ᭄ᬯᬄᬬᬦᬫᬄ᭚ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭟ ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬗᭀᬭᬾᬂᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬇᬓᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬕᬯᬾᬍᬗᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬇᬮ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭞ᬮᬫᬸᬭᬸᬤᬓ᭄ᬦᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬢᬶᬬᭀᬢᬵ ᬢ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬯᬮᬸᬂᬫᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬕ᭄ᬢᬶᬄᬫᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦᬶᬂᬮᬭᬯ᭄ᬦᬶᬯ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬫ᭄ᬢᬸᬭᬶᬂᬕᬫᭀᬗᬦ᭄᭞ᬚᬳᬾᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬘ᭄ᬓᬸᬄᬢ᭄ᬫᬸᬕᬶᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬯᬶᬦᭂᬫ᭄᭞
Auto-transliteration
[24 24 B] 24 yeḥjrukpurut, hurapakna, // • // ta, magawel̥ĕnga, pangurut, hututawaknya // gringila, mwanglungsir̀, śa, pala, musi, sawatara, ja hepahit, laja, ckuḥ, tmukonti, gamongan, jruklinglang 5 limo 9 pipissami, l̥ĕnanya, l̥ĕnganingñuḥ, puwuḥ, ñuḥ‐ wudang, ñuḥgading, ñuḥbejulit, mananusinringrahinandewaningmañungsungirāt, subadadil̥ĕngāgorengringkawali rajakwalinekadi'iki, kinlangar̥ĕpin‐dkĕnmakar̀yyacanangdaksyiṇa, [image] [25 25 A] har̀thanya 225 canang 66 sahan, itijapanya, ma, oṁdur̀ghgadewiyanamaḥ, oṁkaladewiyanamaḥ, oṁruṭadewiyanamaḥ, oṁ‐ aṅġaṅġgniprakaṣayanamaḥ, aṅġaṅġgnipwadipṭayanamaḥ, hangsĕnghakna‐lara'ilagsyĕng 3 oṁagnibur̀bwaḥyanamaḥ // sampuntlas. salwiringmangorengwnang, ikihanggenikṣakna // • // gawel̥ĕngasalwiringila, wnang, lamurudaknagringnya, yadyansar̀wwapatiyotā tmati, walungmati, mwaḥgtiḥmati, mwaḥyaninglarawniwtĕng, mwaḥmturinggamongan, jahepahit, ckuḥtmugiri, tmuwinĕm,

Leaf 25

usadha 25.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭕ 25 B] ᭒᭕ ᬇᬲᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬧᬶᬦᬭᬸᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬮᬶᬫᭀ᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬜᬸᬄᬳᬶᬚᭀ᭞᭕᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬧᬾᬢ᭄ᬭᬶᬂᬮᬶᬫᬂᬧᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬚᭂᬗᬦ᭄ᬬᬕ᭄ᬲᬮ᭄᭞ᬧᬶᬦᬭᬸᬦ᭄᭞ ᬯᬸᬮᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬗ᭄ᬕᬯᬾᬍᬗᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬢ᭄ᬗᬩ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬮᬾᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬾ᭒ᬗᬳᬩᬺᬱᬶᬄᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬫᬕᭀᬯᬶᬸᬗᬋᬧᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃᬓ᭠ ᬫᬸᬮᬦ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬬᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬳᬶᬯᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬸᬦᬶᬫᬧᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬭᬓᬯᭀᬄᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬘᬦᬂ᭒ᬗᬯᬗᬶ᭞ᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶ᭞ᬕ᭄ᬢᬶᬕ᭄ᬢᬶ᭞ ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭞ᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬳᬃᬣᬵᬦ᭄ᬬ᭞᭒᭐᭐᭚ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃᬓᬫᬸᬮᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬸᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄᭞᭚ᬧᬸᬫᬸᬭᬸᬤ᭄ᬳᬓ᭄ᬦᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬᬭ᭠ [᭒᭖ 26 A] ᬕᬲᬫᬶ᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞᭚᭜᭚ᬇᬢᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬦᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬯᬸᬲᬤ᭄ᬥ᭞ᬫᬓᬲᬯᬦᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬇᬮ᭞ᬓᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬂᬲᬬᬚᬢᬶᬲ᭄ᬕᭂᬂᬤᬾ ᬦ᭄ᬬ᭞᭚᭜᭚ᬇᬓᬶᬧᬫᬸᬃᬡᬦᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬓᬶᬦᬃᬬ᭄ᬬᬦᬦ᭄ᬳᬭᬓ᭄᭞ᬧᬶᬦᬓᬤᬃᬱ᭞᭠ᬬᬦᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬮᬫᬸᬃ᭞ᬩ᭄ᬢᭂᬕ᭄᭞ᬢᬸᬮᬶ᭞ᬩᬾᬲᬾᬄ᭞ᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬩᬤ᭞ᬩᬦᬂ᭞ ᬫᬜ᭄ᬘᬸᬄ᭞ᬓᬸᬫᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬧᬭᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᭀᬓ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᭀᬕ᭄᭞ᬓᭀᬭᬾᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬓᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬭᬓ᭄ᬧᬶᬭᬲ᭄ᬢᬶᬓ᭞ᬰ᭞ᬮᬯᬲ᭄᭞ ᬩᬓᭂᬢ᭄ᬦ᭄ᬬᬧᬶᬦᬓᬤᬲᬃ᭞ᬇᬲᬾᬦ᭄ᬓᬧᬸᬃ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬧᭀᬄ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬯᬶᬋᬂ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬕᬶᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬢᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬓᭀᬜ᭄ᬘᬶ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬲ
Auto-transliteration
[25 25 B] 25 isan, samipinarun, dwijruklinglang, limo, l̥ĕngisñuḥhijo 5 bungkul, petringlimangpuwun, hijĕnganyagsal, pinarun, wulatsami, tingkahemanggawel̥ĕngā, tankatngabdeningwonglen, hanggawe2ngahabr̥ĕsyiḥrumuhun, magow̶ngar̥ĕpingsanggar̀ka‐ mulan, bantĕnyatumpĕngputiḥ, hiwak'hayamputiḥ, kunimapanggang, rakawoḥwohan, canang2ngawangi, buratwangi, gtigti, daksyiṇa, gnĕp, har̀thānya 200 // hunggahaknaringsanggar̀kamulan, ringsampun̶nwuskar̀yyanin, // pumurud'haknagringnyara‐ [26 26 A] gasami, warasdenya, // • // itituturaningtamba, wusaddha, makasawaningtamba, salwiringila, kapur̀ṇadenya, tansangsayajatisgĕngde nya, // • // ikipamur̀ṇaninggring, kinar̀yyananharak, pinakadar̀ṣa, ‐yaninggringlamur̀, btĕg, tuli, beseḥ, busung, hambal, bada, banang, mañcuḥ, kumingkuṣṭa, lungsir̀, parang, sangkok, dyog, korengsalwiringgring, kapur̀ṇadenya, harakpirastika, śa, lawas, bakĕtnyapinakadasar̀, isenkapur̀, tmupoḥ, tmuwir̥ĕng, tmugiri, tmupĕpĕt, tmutis, tmukoñci, tmuputiḥ, tmuwarangan, sa

Leaf 26

usadha 26.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭖ 26 B] ᭒᭖ ᬚᬚᬢᭀᬦ᭄ᬚᬳᬾᬧᬳᬶᬢ᭄‌ᬗᬭᬦ᭄᭞ᬕᬫᭀᬗᬦᬭᬸᬫ᭄᭞ᬘ᭄ᬓᬸᬄᬮᬦᬂ᭞ᬓᬫᬮ᭄ᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬧᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬮᬶᬫᭀ᭞ᬫᬶᬰ᭄ᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬶᬦᬭᬲ᭄ᬢᬶᬓ᭞ᬧᬾᬢ᭄ᬯᬾᬄ ᬦ᭄ᬬᬲᬫᬶ᭞ᬳᬸᬍᬢ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬧᭂᬦᭂᬤ᭄᭞ᬭᬢᬶᬂᬧ᭄ᬭᬲᬭᬶᬂ᭞ᬯᭀᬭᬶᬂᬳᬭᬓ᭄‌ᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬘᬶᬦᭀᬮᬓ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬢ᭄ᬩᬸᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬂ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬗᬮᬸᬯ ᬳᬦ᭄᭞ᬭᬢᭂᬂᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬧᬶᬦᬓᬕᬕᬸᬢᬸᬢ᭄᭞ᬚᭂᬩᬸᬕᬭᬸᬫ᭄᭞ᬫᬚᬓᬦᬾ᭞ᬫᬚᬓ᭄ᬮᬶᬂᬲᬶᬤᬕᬸᬭᬶ᭞ᬘᭂᬗ᭄ᬓᬾᬄ᭞ᬫᬲ᭄ᬯᬶ᭞ᬕ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬩᭂᬢ᭄᭞ᬕᬦ᭄ᬤ ᬭᬸᬱ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬍᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬳᬸᬮᭂᬢ᭄ᬤᬾᬦᬧ᭄ᬦᭂᬤ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬭᬓ᭄ᬱᬭᬶ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕᬬᬸᬱ᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬢ [᭒᭗ 27 A] ᬫ᭄ᬩᬳᬶᬓᬶ᭞ᬰ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬓᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬢᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬮ᭞ᬧᬭᬂᬓᬶᬢᬶᬂ᭞ᬓ᭠ᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬰ᭞ᬘᬩᬾ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭑᭞ᬓᬬᬸᬫᬦᬶᬲ᭄ᬚᬯ᭞ ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭞ᬧᬮ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭒᭞ᬓᬧᬸᬃᬮᬕ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭞ᬚ᭄ᬮᬯᬾ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭑᭐᭞ᬫᬚᬓ᭄ᬮᬶᬂᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭒᭞ᬯᭀᬄᬓᬫᬮ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭕᭞ᬳᬶᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬓᬸᬮᬶ ᬢᬾ᭞ᬤᬕᬶᬂᬧᬶᬦᬾᬢ᭄᭞ᬧᬾᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬓᬶᬂ᭞ᬯᬲ᭄ᬱᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬮᬶᬫ᭞ᬕᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭒᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭒᭐᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬜ᭄ᬚᭀᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭞ᬰᬶ ᬓᬧ᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭑᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬓᬭᬸᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭐᭞ᬲ᭄ᬕᬳᬶᬋᬂᬲᬢᬸᬕᭂᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬲ᭄ᬕᬳᬩᬂ᭞ᬲᬢᬸᬓᭂᬮ᭄᭞ᬧᬤᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭕᭞ᬍᬗᬯᬶᬚᬾᬦ᭄‌ᬲᬧ᭄ᬭᬧ᭠
Auto-transliteration
[26 26 B] 26 jajatonjahepahitngaran, gamonganarum, ckuḥlanang, kamalgantung, jrukpurut, limo, miśrakabeḥ, pinarastika, petweḥ nyasami, hul̥ĕt, deningpĕnĕd, ratingprasaring, woringharaksanebĕcik, cinolakdeningtbucĕmĕng, punpuning, haywangaluwa han, ratĕnghakna, pinakagagutut, jĕbugarum, majakane, majaklingsidaguri, cĕngkeḥ, maswi, glam, klabĕt, ganda ruṣa, pipis, haywal̥ĕmbat, hulĕtdenapnĕd, nga, harakṣari, tambasalwiringgring, pur̀ṇadenya, dir̀ghgayuṣa, warasdeningta [27 27 A] mbahiki, śa, salwir̀ninggringkapur̀ṇadentayadyanhila, parangkiting, ka‐pur̀ṇadenta, salwiringtamba, śa, cabe, wrak 1 kayumanisjawa, wrak 3 pala, wrak 2 kapur̀laga, wrak 3 jlawe, wrak 10 majaklingwrak 32 woḥkamala, wrak 5 hingambilkuli te, dagingpinet, petdeninghaking, wasṣawdhaklima, gintĕnhir̥ĕng, wrak 32 hisen, wrak 20 rwaninggĕñjowrak 3 śi kapa, wrak 1 wdhikaruk, wrak 30 sgahir̥ĕngsatugĕlanya, sgahabang, satukĕl, padawrak 5 l̥ĕngawijensaprapa‐

Leaf 27

usadha 27.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭗ 27 B] ᭒᭗ ᬧᬢᬦᬶᬂᬲᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬲᬶᬦᬸᬗᬦ᭄ᬫᬤᬸ᭞ᬲᬯᬸᬧᬓᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬓᬶᬦᬃᬬᬦ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦᬍᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬮᬭᬶᬂᬓ᭄ᬯᬮᬶᬯᬚ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬢᬄᬯᭀᬃᬦ ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬶᬦᬳᬧ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭓᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬩ᭄ᬭᬶᬳᬬ᭄ᬯᬧ᭄ᬕᬢ᭄᭞ᬳᬯᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗᬶᬮᬗᬓ᭄ᬦᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬮᬭ᭞ᬓᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬫ ᬧᬸᬦᬶᬓᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬱᬫ᭄᭞ᬢᬶᬦᬳᬧ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄ᬱᬢᬯᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬧ᭄ᬕᬢ᭄᭞ᬲᬩ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬶᬦ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬢᬶᬦᬳᬧ᭄᭞ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬫᬦᬶᬄ᭞ᬢᬸᬃᬳᬦᬲ ᬧᬸᬄᬯᬶᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬶᬦᬶᬭᬦ᭄ᬓᬶᬭᬤᬾᬦᬶᬂᬯᭀᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬶᬦᬳᬧ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬮᬭ᭞ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂᬤᬤᬶᬭᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬘᬬᬯᬸᬋ [᭒᭘ 28 A] ᬫ᭄᭞ᬬᬦᬳᬧ᭄‌ᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬲᬯᬯᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬧ᭄ᬕᬢ᭄᭞ᬲᬩ᭄ᬭᬤᬶᬦ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬳᬧ᭄᭞ᬳᬓᬃᬬ᭄ᬬᬫᬦᬶᬄ᭞ᬢᬸᬃᬳᬦᬲᬯᬸᬮᬸᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬶᬭᬦᬶᬭᬦᬾᬦᬶᬂ᭠ ᬯᭀᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬮᬭ᭞ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬤᬤᬶᬭᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬘ᭠ᬬᬳᬸᬋᬫ᭄᭞ᬬᬦᬳᬧ᭄᭞ᬤᬤᬶᬕᬮᬂ᭞ᬳᬢᬶᬳᬧ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬤᬤᬶᬧᬤᬂ᭞ᬓᬸ᭠ ᬮᬶᬢ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬩᭂᬮ᭄᭞ᬤᬤᬶᬮᬶᬫᬶᬲ᭄᭞ᬯᭀᬂᬢᬸᬮᬶ᭞ᬤᬤᬶᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬩᬾᬲᬾᬄᬤᬤᬶᬯᬭᬲ᭄᭞ᬫᬢᬮᬫᬸᬃᬤᬤᬶᬧᬤᬂ᭞ᬯᭀᬗ᭄ᬦᭀᬭᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬧᬸᬭᬸᬱ᭠ ᬢᬦ᭄ᬧᬦᬓ᭄‌ᬤᬤᬶᬧᬦᬓ᭄᭞ᬯᬦᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬧᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬢ᭄᭞ᬤ᭠ᬤᬶᬩ᭄ᬦᭂᬂ᭞ᬯᬩᭀᬢ᭄᭞ᬤᬤᬶᬤᬗᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬧᬸᬃᬡ᭞ᬯᬂᬇᬮ᭞ᬤᬤᬶ᭠
Auto-transliteration
[27 27 B] 27 pataningsakulak, sinunganmadu, sawupakaranya, denkinar̀yan, pipis, denal̥ĕmbat, kinlaringkwaliwaja, sampunkataḥwor̀na pun, yentinahap, wrak 3 sadurunghabrihaywapgat, hawanhipun, hangilangaknasalwiringlara, kaparipur̀ṇadenya, sama punikadaginginsamṣam, tinahap, gnĕpṣatawun, hajapgat, sabraddhina, yanwusantinahap, kar̀yyamaniḥ, tur̀hanasa puḥwindu, puputkinirankiradeningwong, mangkanapangrakṣanya, yentinahap, salwiringlara, wtĕngkĕmbungdadiramping, cayawur̥ĕ [28 28 A] m, yanahapgnĕp, sawawun, hajapgat, sabradina, yanwustinahap, hakar̀yyamaniḥ, tur̀hanasawuluḥ, wuspuputkiraniranening‐ wongmangkanapangrakṣanya, salwiringlara, wtĕngkĕmbung, dadiramping, ca‐yahur̥ĕm, yanahap, dadigalang, hatihaptĕng, dadipadang, ku‐ litkumbĕl, dadilimis, wongtuli, dadingrungu, gringbeseḥdadiwaras, matalamur̀dadipadang, wongnoramangkatpuruṣa‐ tanpanakdadipanak, wanan, dadicmĕng, pangungkut, da‐dibnĕng, wabot, dadidangan, dadipur̀ṇa, wangila, dadi‐

Leaf 28

usadha 28.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭘ 28 B] ᭒᭘ ᬧᬭᬂ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬯᬂᬳᬾᬤᬦ᭄ᬤᬤᬶᬧᬸᬃᬡ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬤᬤᬶᬧᬸᬃᬡ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬩ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬦᬶᬂᬇᬓᬶ᭞ᬦᭀᬭᬮᬶᬜ᭄ᬚᭀᬓ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬳᬚᭂᬂ᭞ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬸᬲᬤ᭄ᬥᬲᬭᬶᬦᬶᬂ ᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬰᬳᬶᬓᬶ᭞ᬧᬸᬃᬡᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬧᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬸ᭠ᬓᬸ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬᬓ᭄ᬩᬸᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬓᬲᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬰ᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬳᬶᬋᬂ᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬢᬸᬯᬸᬂ᭞ᬩᭀ ᬮᭀ᭞ᬩᬸᬓᬸᬦ᭄‌ᬧᬫᬄᬓᬓᬸᬜᬸᬄ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯᬮᬶᬮᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬩᬂ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬄᬯ᭄ᬭᬓ᭄ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬶᬧᬶᬳᬶᬧᬶ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬯ᭠ ᬭᬲ᭄᭞᭓᭞᭚ᬇᬓᬶᬘᬭᬸᬦ᭄ᬯᬂᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂᬇᬮᬓ᭄ᬦᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬘ᭞ᬲᬢᬳᬶᬋᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬕᬂᬲᬩᬶᬸᬫ᭄ᬩᭂᬮ᭄ᬫᬶᬘ᭞᭒᭑᭞ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳᭂᬜ᭄ᬚᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂ᭠ [᭒᭙ 29 A] ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬲᬗ᭄ᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬢᭂᬂᬗᬬᬫ᭄ᬧᬗᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬸᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬲᬸᬓᬸᬦᬶᬂᬳᬬᬫ᭄ᬧᬲᬸᬗᬦ᭄᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬓᬂᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬦᬶᬂᬳᬬᬀᬧᬲᬸᬗᬦ᭄᭞ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬕ᭄ᬤᬾ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬳ ᬘᬢᬸ᭞ᬩᬶᬚ᭞ᬭᬢᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬳᬃᬣᬦ᭄ᬬ᭞᭒᭕᭐᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬳᬓᭀᬦ᭄ᬓᬶᬢᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃ᭞ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬫᭀᬭᭀᬫᭀᬓᬦ᭄ᬢᬶᬯᬂᬩᬩ ᬢᬶ᭞ᬇᬮᬳᬸᬧᬤ᭄ᬭᬯ᭞ᬳᬸᬯᬢ᭄ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬕ᭄ᬧᬸᬦᬄᬓᬶᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬢ᭄ᬓᬧᬸᬧᬸᬕ᭄ᬧᬸᬦᬄ᭞᭓᭞ᬒᬁᬧᬸᬧᬸᬕ᭄‌ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬗᬸᬫᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬕ᭄ᬱᬃ᭠ ᬯᬦᬶᬂᬢ᭄ᬮᬸᬄᬧᬸᬧᬸᬕ᭄‌ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬕ᭄ᬢᬸᬚᬸᬭᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬤᬶᬤᬕᬶᬂᬭᬶᬂᬳᭀᬢᭀᬢ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬫᬫᬦᬄ᭞ᬢᬸᬚᬸᬓᬸᬫᬶᬂ᭞ᬢᬸᬚᬸᬧ
Auto-transliteration
[28 28 B] 28 parang, lungsir̀, wanghedandadipur̀ṇa, kuṣṭadadipur̀ṇa, mangkanapabrakṣaningiki, noraliñjok, munggwinghajĕng, wuwustrusaddhasarining tamba, yankatkandentaśahiki, pur̀ṇadenta // • // ta, parang, ringsu‐ku, gringnyakbus, klakasan, tur̀gni, śa, tmuhir̥ĕng, wdhingtuwung, bo lo, bukunpamaḥkakuñuḥ, rwaningwalilang, brasbang, trikatuka, pipis, duḥwrakwdhaknagringnya, ma, oṁhipihipi, siddhimantranku, wa‐ ras 3 // ikicarunwanghagringilaknapapasangan, ca, satahir̥ĕng, panggangsab̶mbĕlmica 21 bĕsik, hĕñjĕkin, ring‐ [29 29 A] wtĕngsanghagring, ringwtĕngngayampangan, sukuhagring, sukuninghayampasungan, hawakkangngagring, hawakninghayaṃpasungan, daksyiṇagde, brasha catu, bija, ratusnyagnĕp, har̀thanya 250 ma, oṁsanghyanghurip'hakonkitamundur̀, hakĕnpapasangan, moromokantiwangbaba ti, ilahupadrawa, huwatdesti, pupugpunaḥkitakabeḥ, denta, tkapupugpunaḥ 3 oṁpupugsar̀wwangumik, pupugṣar̀‐ waningtluḥpupugsar̀wwaningdesti, pupugtujuringkulit, tujudidagingringhotot, tujumamanaḥ, tujukuming, tujupa

Leaf 29

usadha 29.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭙ 29 b] ᭒᭙ ᬜ᭄ᬘᭂᬓ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬭᬕ᭞ᬢᬸᬚᬸᬭᬱ᭞ᬢᬸᬚᬸᬫᭀᬓᬦ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬢᬸ᭠ᬚᬸᬯᬸᬘᬧ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬯᬭᬂ᭞ᬢᬸᬚᬸᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬢᬸᬚᬸᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬧᬫᬮᬶ᭞ᬳᬓᬸ ᬳᬦᬓᬶᬂ᭞ᬪᬝᬭᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬫᬸᬧᬸᬕ᭄ᬳᬫᬸᬦᬄ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬇᬲᬸᬄᬧᬲ᭄ᬧᬲᬦ᭄ᬓᬫᬸᬭᬸᬕᬦ᭄᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬕᬸᬕᬸᬄ᭞ᬩ᭄ᬱᭂᬄ᭞ᬚ᭄ᬭᬶᬭᬶᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬄ᭠ ᬲᬸᬓᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬚ᭄ᬮᬯᬾᬧᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬫ᭄ᬜᬦ᭄ᬫᬤᬸ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬬᬾᬄᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬯᬸ᭠ᬭᬧᬓ᭄ᬦ᭞᭚ᬯᬦᬄ᭞ᬰ᭞ᬩᬸᬳᬄᬧᬸᬃᬡᬚᬶᬯ᭞ᬓᬧᬸᬃᬩᬭᬸᬲ᭄᭞ᬢᬲᬶ ᬳᬸᬓᬸ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬄᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞᭚ᬯᬦᬾᬄ᭞ᬰ᭞ᬓ᭠ᬳᬂᬳᬧᬶ᭞ᬲᭂᬓᬃᬯᬸᬓᬸᬯᬸᬓᬸ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬓᬘᬭᬸᬫ᭄᭞ᬲᭂᬓᬃᬮᬲᬶᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ [᭓᭐ 30 A] ᬩ᭄ᬯᬄᬧᬤᬂ᭞ᬗᬮ᭄ᬬ᭞ᬚᬳᬾᬧᬳᬶᬢ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭚ᬯᬦᬾᬄ᭞ᬰ᭞ᬩ᭄ᬯᬄ᭞ᬧᬮᬭᬚ᭞ᬩ᭄ᬯᬄᬧᬮᬲᬭᬶ᭞ᬚᭂᬩᬸᬕ᭄ᬳᬭᬸᬫ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬂᬳᬾ ᬋᬫ᭄᭞ᬕ᭄ᬱᭂᬂ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦᬕ᭄ᬭᬶᬂᬦ᭄ᬬ᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬩᬂᬲᬤᬲᭂᬩᬸᬄ᭞ᬢᬸᬃᬩ᭄ᬗᭂᬮ᭄᭞ᬇᬓ᭞ᬗ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬰ᭞᭠ ᬓᬬᬸᬫᬦᬶᬲ᭄ᬚᬯ᭞ᬓᬬᬸᬫᬦᬶᬲ᭄ᬩᬮᬶ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬳᬤᬲ᭄᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬩᬯᬂ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬓ᭠ᬲᬸᬦ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬓᬢᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬦᭀᬭ᭞ᬫ᭄ᬜᬦ᭄ᬫᬤᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬶᬓᬦ᭄ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬩ᭄ᬯᬄ᭞ᬦᬾᬩᬸ ᬮᬾᬦ᭄ᬩᬸᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄‌ᬤᬸᬄᬦ᭄ᬬᬯᬾᬤᬂ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦᬲᬧᬶ᭞᭚ᬧᭂᬧᭂᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬲᬲᬯᬶᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬓᬲᬶᬲᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞
Auto-transliteration
[29 29 b] 29 ñcĕk, tujuraga, tujuraṣa, tujumokan, tujulungguḥ, tu‐juwucap, tujuwarang, tujulungsir̀, tujumrik, tujupamali, haku hanaking, bhaṭaraguru, hamupug'hamunaḥ, tlas, isuḥpaspasankamurugan, // • // ta, lungsir̀guguḥ, bsyĕḥ, jririntanganya, mwaḥ‐ sukunya, śa, jlawepanggang, mñanmadu, pipis, yeḥcandana, wu‐rapakna, // wanaḥ, śa, buhaḥpur̀ṇajiwa, kapur̀barus, tasi huku, pipis, duḥwrak, wdhaknalaranya, // waneḥ, śa, ka‐hanghapi, sĕkar̀wukuwuku, skar̀kacarum, sĕkar̀lasiḥmrik [30 30 A] bwaḥpadang, ngalya, jahepahitpipis, jruklinglang, lepaknalaranya // waneḥ, śa, bwaḥ, palaraja, bwaḥpalasari, jĕbug'harum, kranghe r̥ĕm, gsyĕng, sindrojangkĕp, pipis, wewrak, lepaknagringnya, // • // ta, gringhagung, habangsadasĕbuḥ, tur̀bngĕl, ika, nga, gringhagung, śa, ‐ kayumanisjawa, kayumanisbali, donhadas, donbawang, donka‐suna, donkatumbaḥ, sanora, mñanmadu, krikanpuñanbwaḥ, nebu lenbulenan, sindronghanom, pipisduḥnyawedang, wdhaknasapi, // pĕpĕḥnya, śa, wdhingsasawiputiḥ, wdhingkasisatputiḥ,

Leaf 30

usadha 30.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭐ 30 B] ᭓᭐ ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬲᬫ᭄ᬩᬸᬂᬢᬸᬮᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬧᭂᬳᬓ᭄ᬦ᭚ᬫᬓᬮᭀᬮᭀᬄ᭞ᬰ᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬚᬸᬯᬸ᭠ᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬶᬂᬮᬶᬫᭀ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬬᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᭂᬦ᭄᭞ᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ ᬕᬸᬤᬶᬕ᭄᭞ᬓᬤᬶᬩᬸᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯᬶᬤᬭ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬕ᭄ᬱᬮ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭠ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬵ᭞ᬭ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬯᬾᬳᬶᬤᬸ᭠ ᬩᬂᬭᬚᬄᬯᬢᬸᬦᬾᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬗᬸᬮᬶᬕ᭄᭞ᬇᬓᬶᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬ᭟ [Image] ᬯᬸᬲ᭄ᬭᬢᭂᬂᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞᭚᭜᭚ᬫᬓᬮᬶᬸᬮᭀᬮᭀᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬢ᭄ᬫ ᬓᭀ᭞ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬃ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄ᬯᬾᬄᬦ᭄ᬬᬬᬾᬄᬜᬸᬄᬜᬫᬸᬮᬸᬂ᭞ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬭᬗ᭄ᬕ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢᬳᬧ᭄᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ [᭓᭑ 31 A] ᬰ᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬤᬮᬸᬃ᭞ᬰ᭞ᬢᬩ᭄ᬬ᭠ᬩᬸᬦ᭄ᬫᬓ᭄ᬭᬸᬲᬸᬓ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄‌ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬓ ᬓᬤᬶᬩᬸᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬘᭀᬂᬘᭀᬂᬤᬾᬦᬶᬂᬧᬳ᭠ᬢ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬫᬮᬶᬂᬳᬩᬸᬗᭀᬜ᭄ᬚᬸᬫᬄ᭞ᬯᬂᬩᬮᬸ᭞ᬚᬸᬫ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬳᬬ᭠ ᬫ᭄ᬩᬓᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭟ᬮᬭᬦᬾᬲᬸᬢ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬮᬮᬂᬫᬢᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬩᭀᬓ᭄᭞ᬲᬸᬩᬧᬤᬄ᭞ᬯᬸᬭᬧᬶᬦ᭄ᬩᬩᭀᬭᬾᬄ᭞᭚ᬯᬦᬾᬄ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫ᭠ ᬦᬶᬂᬧᬓᬾᬮ᭄᭞ᬘᬃᬫᬦ᭄ᬧᬸᬮᬾ᭞ᬳᬶᬦᬦ᭄ᬓᬸᬦᬶᬃᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬇᬲᬦ᭄ᬓᬧᬸᬃ᭞᭠ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄ᬧᬫᭀᬃᬩᬸᬩᬸᬓ᭄᭞ᬬᬾᬄᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬂᬮᬂ᭞ᬮᬭᬦᬾᬮᬾᬧ᭄᭞
Auto-transliteration
[30 30 B] 30 wdhingsambungtulangputiḥ, pipispĕhakna // makaloloḥ, śa, wdhingjuwu‐k, wdhinglimo, hisen, wenyaputranĕn, tahap, // • // ta, gudig, kadibulenan, śa, rwaningwidara, sakwehinggṣal, wnang‐hanggen, tambā, ra, trikatuk, trikatuka, pipis, wehidu‐ bangrajaḥwatunenggenmangulig, ikirajaḥnya. [Image] wusratĕnglepaknalaranya, // • // makal̶lolonya, śa, tma ko, hatinkunir̀, pipisweḥnyayeḥñuḥñamulung, wecandana, wdhakrangga, mwaḥtahap, // • // ta, ilalungsir̀, [31 31 A] śa, candana, wewrak, lepakna // • // ta, iladalur̀, śa, tabya‐bunmakrusuk, pipis, wewraklepakna // • // ta, ilalungsir̀, ka kadibulenan, śa, hisenholiḥmamaling, congcongdeningpaha‐t, maliḥmamalinghabungoñjumaḥ, wangbalu, jumputping 3 haya‐ mbakan, trikatuka. laranesutsutdumun, deninglalangmataḥ, mwangbok, subapadaḥ, wurapinbaboreḥ, // waneḥ, śa, car̀ma‐ ningpakel, car̀manpule, hinankunir̀warangan, isankapur̀, ‐pipis, daginginpamor̀bubuk, yeḥjruklinglang, laranelep,

Leaf 31

usadha 31.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭑ 31 B] ᭓᭑ ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬓ᭄ᬩᭀ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦᬶᬂᬓᬸᬲᬫ᭄ᬩᬶ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄ᬓᬧᬸᬃ᭞ᬓᬢᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞᭠ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬓᬳᬂᬳᬧᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲᬶ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭚᭐ ᭚ᬢ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬓᬤᬶᬩᬸᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬮᬓ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄ᬓᬧᬸᬃ᭞ᬚᬳᬾᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬲᬳᬂ᭞᭑᭑᭞ᬓᬢᬶᬓ᭄ᬘᭂᬗ᭄ᬓᬾᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬳᬲᬶᬓ᭄ᬳ᭠ ᬘᬾᬂᬘᬾᬂᬢᬸᬢᬸᬧ᭄᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬸᬓ᭄᭞ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬓ᭄ᬩᭀ᭞ᬰ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬭᬓᬦ᭄ᬩᬂ᭞ᬓᬸᬦᬶᬃᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬯᬵ᭞ᬢᬳᬶᬦ᭄ᬯᬲᬶ᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬳᬶᬤᬸᬩᬂ᭞ ᬮᬾᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬇᬮᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦᬶᬂᬧᬗᬶᬤᬳ᭞ᬘᬃᬫ᭠ᬦᬶᬂᬢᬭᬸᬫᬲᬾ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬯᬾᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ [᭓᭒ 32 A] ᬧᬗᬸᬭᬸᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞᭒ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬕᬦ᭄᭞ᬫᬓᬲᬃ᭞᭒ᬗᬘᭂᬗ᭄ᬓᬾᬄ᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶᬢᬶᬳᬶᬄ᭞ᬍᬗᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬜᬸᬲᬶᬓ᭄ᬱᬶᬓ᭄᭞ᬯᭀᬭᬶᬂᬳᬭᬓ᭄ᬳ᭄ᬧᬶ᭞ᬬᬾᬄᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬮᬂ᭞ᬮᬶᬲ᭠ ᬓ᭄ᬦᬲᬩ᭄ᬭᬤᬶᬦ᭞᭚ᬫᬮᬶᬄᬍᬗᬶᬲ᭄‌ᬓ᭄ᬦ᭚ᬫᬓᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬦ᭄ᬭᬕ᭄ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞᭠ᬰ᭞ᬓᬘᬂᬳᬶᬚᭀ᭞ᬩᬯᬂ᭞᭗᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦᬗᬭᭀᬭᭀᬓᬂ ᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬ᭞᭚ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬲᬶᬋᬧᬦ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬮᬫᬸᬭᬸᬤᬶᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬳᬶᬲᬾᬦ᭄ᬓᬧᬸᬃ᭞᭠ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬯᬾᬄᬯ᭄ᬭᬓ᭄᭞᭚᭜᭚ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬱ᭄ᬝᬸᬬᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳ᭚ ᬇᬢᬶᬧ᭄ᬭᬢᬶᬢᬾᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞᭚᭜᭚ᬇᬓᬶᬧᬗᭀᬮᬶᬄᬳᭀᬮᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬓ᭄ᬦᬦ᭄ᬕᬸᬦ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬳᬦᬫᬳᬋᬧ᭄ᬳᬫᬄᬢᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬧᬲᬂᬕᬸᬡ᭞ᬰ᭞ᬩ
Auto-transliteration
[31 31 B] 31 // • // ta, lungsir̀kbo, śa, car̀maningkusambi, hisenkapur̀, katumbaḥ, ‐trikatuka, kahanghapi, trusi, pipis, wewrak, lepaknagring // 0 // ta, lungsir̀kadibulenan, śa, rwaninglaka, hisenkapur̀, jahepahit, sahang 11 katikcĕngkeḥ, trikatuka, pipis, hasik'ha‐ cengcengtutup, wewruk, lepakna // • // ta, lungsir̀kbo, śa, donkamrakanbang, kunir̀warangan, sandawā, tahinwasi, dwihidubang, lepakna // • // ta, ilalungsir̀, śa, car̀maningpangidaha, car̀ma‐ningtarumase, sindrongjangkĕp, pipis, wewrak, wdhakna // • // [32 32 A] pangurutnya, śa 2ngadĕgdagan, makasar̀ 2ngacĕngkeḥ, l̥ĕngislalipitihiḥ, l̥ĕngispñusiksyik, woringharak'hpi, yeḥjruklinglang, lisa‐ knasabradina, // maliḥl̥ĕngiskna // makawdhaknya, panragdumun, ‐śa, kacanghijo, bawang 7 pipis, dwiwrak, wdhaknangarorokang sur̀yya, // sampunhasir̥ĕpanrare, lamurudinringhisenkapur̀, ‐trikatuka, weḥwrak, // • // oṁawighnamaṣṭuyanamaḥswaha // itipratitenggringhagung, // • // ikipangoliḥholiḥ, yankaknan'guna, mwaḥyanhanamahar̥ĕp'hamaḥtaningwonghapasangguṇa, śa, ba

Leaf 32

usadha 32.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭒ 32 B] ᭓᭒ ᬤᬸᬤᬦᬾᬭᬶᬂᬫᬃᬕᬶ᭞ᬗᬶᬂᬦᬾᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬯᬸᬦᬶᬂᬕ᭄ᬮᬕᬄ᭞ᬫ᭄ᬜᬦ᭄ᬳᬚᬶᬓᬾᬢᬾᬂ᭞ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬫᬯᬤᬄᬧᬶᬭᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬲ᭄᭞᭒᭞ᬳᬩᬂᬧᬶᬭᬶᬗᬾᬲᬸᬘᬶ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄᭞᭒᭞ᬓᬸ ᬮᬓ᭄᭞᭓᭞ᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬍᬂᬢᭂᬮᬸᬂᬢᬸᬓᭂᬮ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬂᬓᬧᬶᬢᬶᬂ᭞ᬲᬲᬭᬶᬚᬶᬦᬄ᭞᭑᭔᭒᭕᭞ᬲᬲᬭᬶᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬗᬸᬭᬗᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬚᬭᬢᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬢᬶ᭠ ᬧᬦ᭄ᬤᭂᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬮᬸᬤᬱ᭄ᬬᬫᬢᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬄᬫᬢᬶ᭞ᬯᬓᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬾᬩᭀᬓᭀᬓᭀᬲᬸᬤᬫᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬯᬸᬲ᭄ᬬᬫᬢᬶ᭞ᬢᬲ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬓᬢ ᬮᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬘᬢᬸᬃᬯᬃᬡ᭞ᬧᬜ᭄ᬚᬂᬦ᭄ᬬᬧ᭄ᬢᬶᬇᬍᬳ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬳᬓ᭄ᬦᬰ᭄ᬭᬡᬳᬶᬓ᭞ᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬳᬦᬶᬂᬮᬯᬂᬓᬶᬯ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬘᬶᬃᬬᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬯᬗ᭠ [᭓᭓ 33 A] ᬓᬶᬭᬓᬶᬭᬳᬮ᭞ᬳᬦᭀᬭᬓᬘᬶᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬢᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗᬓᬶᬭᬓᬶᬭᬫᬢᬶᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬶᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬯᭀᬂᬫᬓ᭄ᬦᬧᬗᭀᬮᬶᬄᬳᭀᬮᬶᬄ᭞᭒ᬓ᭠ ᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬢᭀᬬᬫᬯᬤᬄᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬲᬸᬤ᭄ᬥᬫᬮᬵ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬸᬘᬶ᭞ᬲ᭠ᬲᬭᬶᬚᬶᬦᬄ᭞᭑᭗᭗᭗᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬱᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬲᬲᬭᬶᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬩᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬶᬓ᭠ ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬗᬓ᭄ᬦ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬾᬫᬗᬼᬓᬲ᭄᭞ᬢᭀᬬᬳᬶᬓᬵᬓ᭄ᬢᬶᬲᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰᬭᬦ᭞ᬳᬬᬩᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭗᭞᭚ᬫᬮᬶᬄᬧᬗᭀᬮᬶᬄᬳᭀᬮᬶᬄ᭞ᬰ᭞ ᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬋᬂ᭞ᬮᬸᬫ᭄ᬩᬂᬦ᭄ᬬᬘᭂᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬳᬮᬗ᭄ᬓᬢ᭄᭞ᬧᬜ᭄ᬚᬂᬦ᭄ᬬᬳᬤ᭄ᬧ᭞᭠ᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬳᬲᬶᬕᬃ᭞ᬓᬯᬗᬾᬦ᭄᭞᭑᭞ᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬓᬳᬗ᭄ᬕᬦ᭄‌ᬫᬗᬼᬓᬲ᭄᭞
Auto-transliteration
[32 32 B] 32 dudaneringmar̀gi, ngingnehurip, hawuningglagaḥ, mñanhajiketeng, gĕndismawadaḥpiringhanggris 2 habangpiringesuci, bras 2 ku lak 3 kulak, l̥ĕngtĕlungtukĕl, grangkapiting, sasarijinaḥ 1425 sasarignĕp, haywangurangin, wijaratusnya, iti‐ pandĕmanya, ludaṣyamati, pupusuḥmati, wakatitisnya, rebokokosudamati, yanmawusyamati, tasdeningmantra, makata lenin, wnangcatur̀war̀ṇa, pañjangnyapti'il̥ĕh, wusmangkanapĕndĕmhaknaśraṇahika, ringsanggahaninglawangkiwa, yankacir̀yandenyawwanga‐ [33 33 A] kirakirahala, hanorakacir̀yyan, pĕndĕmringpapatan, singakirakiramatidenya, ikitingkahingwongmaknapangoliḥholiḥ 2ka‐ snya, śa, toyamawadaḥcmĕng, kĕmbangsuddhamalā, bantĕnsar̀wwasuci, sa‐sarijinaḥ 1777 brasṣakulak, sasarignĕp, babantĕnhika‐ sandingakna, ringhunggwanemangl̥ĕkas, toyahikāktisaknaringbantĕnringśarana, hayabang, ping 7 // maliḥpangoliḥholiḥ, śa, wastrahir̥ĕng, lumbangnyacĕngkang, tkaninghalangkat, pañjangnyahadpa, ‐tkaninghasigar̀, kawangen 1 wastrahikahangganmangl̥ĕkas,

Leaf 33

usadha 33.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭓ 33 B] ᭓᭓ ᬓᬯᬗᬾᬦᬾᬳᬶᬓ᭞ᬕᬂᬫᭂᬮ᭄ᬳᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬭᬳᬚᬳᬓᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬲᬩᬸᬓ᭄᭞ᬳᬚᬗ᭄ᬮᬾᬲᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬵ᭞ᬲᬲᬭᬶᬚᬶᬦᬄ᭞᭒᭒᭕᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬱᬓᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬯ ᬤᬄᬢᬫᬲ᭄᭞ᬍᬂᬳᬢᬸᬓᭂᬮ᭄᭞ᬯ᭄ᬗᬶᬫᬗᬼᬓᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬧᬢᬦ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬬᬫ᭄ᬩᭂᬓᬦ᭄᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᬸᬕᬢ᭄ᬗᬄᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬧᬗᬼᬓᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬗᬦ᭄ᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬯᬶᬕᬃᬩ ᬦᬾᬲ᭄ᬬᬦᬸ᭞ᬦᬾᬦᬾᬳᬦ᭄ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬩ᭄ᬮᬄᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬢᬸᬃᬬᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞ᬤᬤᬶᬲᬸᬓᬸ᭞ᬓᬯᬤ᭄ᬥᬫᬢᬶᬤᬤᬶᬗᬯᬸᬓ᭄᭞ᬯᬶᬓ᭄ᬯᬕᭂᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬭᬶᬂ ᬫᬗ᭄ᬮᬓᬲᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄᭞ᬫᬮᬗ᭄ᬓᬄᬓᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬫᬗᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬧᬮᬦ᭄ᬬᬲᬢᬳᬸᬦ᭄‌ᬯᬂᬳᬦ᭄ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬳᬗᬸᬦᬶᬗᬦ᭄᭠ [᭓᭔ 34] ᬓ᭄ᬮᬱ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬚᬄᬇᬓ᭞ᬇᬓᬶ᭞ᬗ᭞ᬯᬂᬩᬸᬤᬸᬄᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭚᭜᭚ᬦᬶᬳᬦ᭄᭞ᬦᬫᬦᬶᬂᬮᬭ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸᬭᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬦᭀᬭᬮᬯ᭞ ᬢᬸᬚᬸᬩ᭄ᬗᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᬗᬶᬲᬶᬂᬭᬄᬦᬦᬄ᭞ᬢᬸᬃᬫᬲ᭄ᬤᭂᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬚᭂᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬗᬶᬲᬶᬂ᭠ᬦᬦᬄᬚᬸᬕ᭞ᬍᬍᬗᭂᬤᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬲᬶᬂᬭᬄᬓᬤᬶᬕᬸᬮᬕᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬢᬸᬚᬸᬭ᭠ ᬫᬢ᭄᭞ᬗ᭞᭚ᬗᬶᬲᬶᬂᬭᬄᬘᭂᬧᭀᬮ᭄ᬘᭂᬧᭀᬮ᭄᭞ᬮᬸᬮᬸᬂ᭞ᬗ᭟ᬗᬶᬲᬶᬂᬕ᭄ᬢᬶᬄ᭠ᬯᭀᬃᬦᬦᬄ᭞ᬳᬮᬶᬤ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬦᬾ᭞ᬓᬤᬶᬢᬳᬶᬢᭂᬓ᭄ᬢᭂᬓ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᬫ᭄ᬩᬸᬯᬸᬓ᭄ᬫᬸ ᬤ᭄᭞ᬫᭀᬓᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬗ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬦᬦᬄᬕ᭄ᬢᬶᬄᬲᬓᬶᬂᬧᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬭᬱ᭞᭚ᬗᬸᬬᬸᬄᬓᬤᬶᬩᬜᬸᬦᬶᬂᬩ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢᬶᬳᭂᬦ᭄᭞ᬗ᭞᭚᭠
Auto-transliteration
[33 33 B] 33 kawangenehika, gangmĕlhawusti, sirahajahakampuḥ, tanpasabuk, hajanglesangsanghyangkalā, sasarijinaḥ 225 brasṣakulak, mawa daḥtamas, l̥ĕnghatukĕl, wngimangl̥ĕkas, ringprapatan, hayyambĕkan, tunggaltugatngaḥwngi, pangl̥ĕkasnya, ma, oṁsangandeṣṭisyanu, wigar̀ba nesyanu, nenehandesti, blaḥpapusuḥ, tur̀yatlas, dadisuku, kawaddhamatidadingawuk, wikwagĕmpur̀, tlasmantra, hirikapĕndĕmring manglakasan, wusanmĕndĕm, malangkaḥkawetan, mangidul, haywanoliḥ, palanyasatahunwanghandestipjaḥ, hanguningan‐ [34 34] klaṣa, rarispjaḥika, iki, nga, wangbuduḥtlas // • // nihan, namaninglara, kawruhakna, lwir̀nya, yanmĕturaḥ, sakingsilit, noralawa, tujubngang, nga, hangisingraḥnanaḥ, tur̀masdĕn, pjĕn, nga, hangising‐nanaḥjuga, l̥ĕl̥ĕngĕdan, nga, hasingraḥkadigulaganting, tujura‐ mat, nga, // ngisingraḥcĕpolcĕpol, lulung, nga. ngisinggtiḥ‐wor̀nanaḥ, halid'hambune, kaditahitĕktĕk, kadisambuwukmu d, mokanringjro, nga, mtunanaḥgtiḥsakingpurus, tujuraṣa, // nguyuḥkadibañuningbras, puputihĕn, nga, // ‐

Leaf 34

usadha 34.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭔ 34 B] ᭓᭔ ᬬᬦᬗᬸᬬᬸᬄᬓ᭄ᬘᭂᬃᬓ᭄ᬘᭂᬃ᭞ᬮᬭᬳᬜᭂᬓᬸᬓ᭄ᬧᬱ᭄ᬝ᭞ᬓᬳᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞᭚᭜᭚ᬳᬗᬸᬬᬸᬄᬤᬺᬱ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬼᬲ᭄᭞ᬩᬾᬲᬾᬄ᭞ᬗ᭞᭚ᬗᬸᬢᬄᬳᬓᭂᬦ᭄ᬭᬄ᭞ᬤᬺᬲ᭄ᬫ᭠ ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬄ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬓ᭞ᬗ᭞᭚ᬗᬸᬢᬄᬭᬄᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬦᭀᬭᬮᬭ᭞ᬓ᭄ᬦᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬳᬸᬧᬰ᭄ᬘᭂᬢᬶᬓ᭄᭞ᬗ᭚ᬬᬦ᭄ᬭᬄᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬓᬢᬸᬫᬶᬲᬶ᭞ ᬗ᭟ᬬᬦᬶᬂᬤᬺᬲ᭄‌ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬫᭀᬓᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬸ᭞ᬗ᭞ᬬᬦᬩᬘᬶᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬦᬾᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬩ᭄ᬗᬶ᭞ᬗ᭟ᬫ᭄ᬢᬸᬦᬦᬄᬓᬃᬡ᭞ᬘᬸᬋᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬦ ᬦᬄ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬫᬢᬧ᭄ᬘᬾᬄ᭞ᬗ᭞ᬫᬢᬧ᭄ᬱᬸᬬᬾᬄᬫᬬᭀᬦ᭄᭞ᬗ᭟ᬫ᭠ᬢᬦ᭄ᬤᭂᬮᬶᬓ᭄᭞ᬦᭀᬭᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬯᬸᬢᬯᬶᬮᬮ᭞ᬗᬜ᭄ᬘᬸᬓᬜ᭄ᬘᬸ᭠ [᭓᭕ 35 A] ᬓ᭄‌ᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬭᬱᬭᬶᬂᬧᭀᬧᭀ᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬂᬮᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᭀᬓᬦ᭄ᬩᭂᬮᬢᬸᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬃᬡᬗᬘᬸᬓ᭄ᬗᬘᬸᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬕ᭄ᬢᬶᬄᬦᬦᬄ᭞ᬫᭀᬓᬦ᭄ᬧᬶᬭᬢ᭞ᬗ᭞ᬮᬭᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭠ ᬯ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬮᬶᬢ᭄ᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬲᬸᬮ᭞ᬗ᭟ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬳᬗ᭄ᬮᬶᬮᬶᬢ᭄ᬳᬗᬘᬸᬓ᭄ᬳᬘᬸᬓ᭄᭞ᬓᬢᬸᬮᬂᬕᬶᬬᬶᬂ᭞ᬢᬶᬯᬂᬧᬫᬮᬶᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬮᬭᬫᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭠ ᬲᬸᬮ᭞ᬤᬸᬤᬸᬲᬸᬮ᭞ᬧᬸᬭᬸᬄ᭞ᬳᬸᬲᬸᬲ᭄᭞ᬗ᭟ᬗ᭄ᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫ᭄ᬦᬾᬓ᭄ᬢᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬮᬮᬶᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬗ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬾᬓ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬓᬦ᭄᭞ᬗ᭟ᬧᬓᬧᬸᬓ᭄ᬧᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬮᬫ᭄ᬩᬾ᭞ ᬯ᭄ᬯᬶᬂ᭞ᬗ᭟ᬳ᭄ᬯᬫ᭄‌ᬬᬦᬶᬂᬮᬭᬾ᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬫᬸᬩᬂᬮᬫᬶᬸᬫ᭄ᬩᬾ᭞ᬯ᭄ᬯᬶᬂ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬫᬸᬩᬂᬮᬫ᭄ᬩᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬗ᭄ᬮᬬᬸᬭᬦ᭄᭞ᬗ᭟ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬓᬓᬸᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬯᬭᬂᬳᬦᬶ
Auto-transliteration
[34 34 B] 34 yananguyuḥkcĕr̀kcĕr̀, larahañĕkukpaṣṭa, kahangan, nga, // • // hanguyuḥdr̥ĕṣ, tur̀ml̥ĕs, beseḥ, nga, // ngutaḥhakĕnraḥ, dr̥ĕsma‐ tambĕḥ, tinggawka, nga, // ngutaḥraḥhidup'hidup, noralara, knawiṣya, hupaścĕtik, nga // yanraḥmtusakinghihirung, nkankatumisi, nga. yaningdr̥ĕsmtusakinghirung, mokansambu, nga, yanabacinhambunesakinghirung, bngi, nga. mtunanaḥkar̀ṇa, cur̥ĕk, nga, na naḥ, mtusakingmatapceḥ, nga, matapsyuyeḥmayon, nga. ma‐tandĕlik, norangatonang, wutawilala, ngañcukañcu‐ [35 35 A] klaranya, maraṣaringpopo, sringlaranya, mokanbĕlatuk, nga, kar̀ṇangacukngacuk, mtugtiḥnanaḥ, mokanpirata, nga, lararingjro‐ wtĕng, hanglilitlilit, tkaluwas, sula, nga. wtĕnghanglilit'hangacuk'hacuk, katulanggiying, tiwangpamalipapasangan, nga, wtĕnglaramasinda‐ sula, dudusula, puruḥ, husus, nga. nglilit, mnektuwun, sulalindung, nga. yanmanunggektunggakan, nga. pakapukpukringlambe, wwing, nga. hwamyaninglare. yanmasmubanglam̶mbe, wwing, nga, yanmasmubanglambenya, nglayuran, nga. wtĕngkakuringkiwa, waranghani

Leaf 35

usadha 35.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭕ 35 B] ᭓᭕ ᬓᬂᬤᬶᬦ᭞ᬭᭀᬂᬤᬶᬦ᭞ᬓᬸᬯ᭄ᬯ᭞ᬗ᭞ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬓᬓᬸᬢᬸᬃᬗᬋᬕᭂᬲ᭄᭞ᬯᭀᬂᬓᬶᬮᬢᬂ᭞ᬗ᭞ᬬᬦ᭄ᬱᬳᬶᬲᬶᬓᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬗᭂᬜ᭄ᬘᬶᬂ᭞ᬳᬶᬓᬩ᭄ᬱᭂᬄᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬕᬺᬳ᭄᭞ᬩᬤ᭠ ᬰ᭞ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬗ᭞ᬮᬭᬢᬶᬩᬄᬦᭀᬭᬫᬢᬢᬄᬢᬢᬄ᭞ᬢᬶᬯᬂᬩᬦ᭄ᬢ᭞ᬗ᭟ᬩᬸᬄᬲᬕ᭄ᬦᬳᬾᬦᭀᬭᬮᬭ᭞ᬩᬾᬭᭀᬓ᭄᭞ᬗ᭟ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬮᬶᬢ᭄ᬓᬸᬄ ᬦ᭄ᬬ᭞ᬩᬸᬲᬸᬮ᭄᭞ᬗ᭞᭚᭜᭚ᬫ᭄ᬯᬄᬮᬭᬢᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬱᬓᬶᬂᬚᬩ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬦ᭄ᬬᬮᬭ᭞ᬓᬤᬶᬳᬦ᭄ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬚᬸᬳᬸᬘᬶᬳᬸᬘᬶ᭞ᬮᬭᬭᬶᬂᬧᬕ᭄ᬮ᭠ ᬗᬦ᭄ᬩᭂᬢᬶᬲ᭄᭞ᬧᬓᬜᭀᬃᬜᭀᬃ᭞ᬗᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄ᬳᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄‌ᬢᬸᬃᬳᬗᬤᬸᬄᬳᬤᬸᬄ᭞ᬲᬗ᭄ᬳᬃ᭞ᬗ᭟ᬦᭀᬭᬓᬧᬸᬭᬸᬲᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬗᬤᭂ᭞ᬗ᭞ᬲᬮᬄ᭠ [᭓᭖ 36 A] ᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬩ᭄ᬤᬲᬮᬄᬢᬶᬩ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭀᬃᬓᬸᬃ᭞ᬳᬾᬤᬦ᭄᭞ᬗ᭞᭚᭜᭚ᬧᬫᬸᬧᬸᬕ᭄‌ᬓ᭄ᬦᬢ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶ [Image] ᬢ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬰ᭠ ᬢᬶᬫᬄᬫᬕᭀᬭᬾᬂᬫ᭄ᬯᬂᬫᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬘᬾᬮᬾᬂ᭞ᬭᬚᬧᬗᭀᬭᬾᬗᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬬᬶᬓᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄᭒ᬩᬸᬳᬶ[Image]ᬓᬂᬢᬶᬫᬄ᭞᭒᭠ ᬩᭀᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬚᬸᬦ᭄ᬳᬜᬃ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬂᬢᭀᬬᬳᬜᬃ᭞ᬧᬶᬦᬓᬤ᭄ᬬᬸᬲᬦᬶᬂᬯᭀᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬲ᭄ᬕᬭᬶᬯᬓᬸᬮ᭄᭠[Image]ᬲᬚᭂᬂᬲᬓᬸᬘᬶᬦ᭄ ᬳᬧᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬋᬧ᭄‌ᬕ᭄ᬦᬾᬬᬦ᭄᭞ᬢᬶᬫᬄᬇᬓᬬᬦᬭᬸᬧᬘ᭄ᬮ᭞ᬬᬦᬭᬸ᭠ᬲᬯᭀᬂ᭞ᬭᬳᬬᬸᬢᬦ᭠[Image]ᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬯᭀᬂᬗ᭠
Auto-transliteration
[35 35 B] 35 kangdina, rongdina, kuwwa, nga, wtĕngkakutur̀ngar̥ĕgĕs, wongkilatang, nga, yanṣahisikanya, hangĕñcing, hikabsyĕḥhawaknyagr̥ĕh, bada‐ śa, ringjro, nga, laratibaḥnoramatataḥtataḥ, tiwangbanta, nga. buḥsagnahenoralara, berok, nga. yanringhalitkuḥ nya, busul, nga, // • // mwaḥlaratankatonṣakingjaba, sandinyalara, kadihanlik, tujuhucihuci, lararingpagla‐ nganbĕtis, pakañor̀ñor̀, ngañcuk'hañcuktur̀hangaduḥhaduḥ, sanghar̀, nga. norakapurusan, gringhangadĕ, nga, salaḥ‐ [36 36 A] ton, sabdasalaḥtiba, tanpor̀kur̀, hedan, nga, // • // pamupugknatluḥ, deṣṭi [Image] trañjana, śa‐ timaḥmagorengmwangmuluk, celeng, rajapangorengan, kadiyiki, yanwus2buhi[Image]kangtimaḥ 2‐ boknaringjunhañar̀, hisiningtoyahañar̀, pinakadyusaningwongagring, sgariwakul‐[Image]sajĕngsakucin hapantramar̥ĕpgneyan, timaḥikayanarupacla, yanaru‐sawong, rahayutana‐[Image]pjaḥ, wongnga‐

Leaf 36

usadha 36.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭖ 36 B] ᭓᭖ ᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬓᬸᬦᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬑᬁᬢᬁᬢᬁ᭞ᬑᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬳᬫᬺᬢᬬᬦᬫᬄᬲ᭄ᬯᬳ᭞ᬑᬁᬬᬁᬬᬁᬬᬁᬑᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬳᬫᬺᬢ᭄ᬣᬬᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬑᬁᬲᬁᬲᬁᬲᬁᬑᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬬ ᬳᬫᬺᬢ᭄ᬣᬬᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬑᬁᬳᬁᬳᬁᬳᬁᬑᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬳᬫᬺᬣᬬᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬑᬁᬯᬁᬯᬁᬯᬁᬑᬁᬧᬭᬶᬧᬸᬃᬡᬳᬫᬺᬢ᭄ᬣᬬᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞᭚᭜᭚ ᬳᬍᬩᬸᬭᬦ᭄ᬳᬋᬧᬶᬂᬳᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬳᬯᬓ᭄ᬮᬭᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬳᬶᬮᬂᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬲᬶᬭᬲᬂᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬧᬤᬧᬤᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄᭞ᬤᬲᬫᬮᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬗᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬾᬂᬲᬸᬗᬸᬃᬢ᭄ᬩᭂᬦ᭄᭞ᬲᬭᬶᬲᬂᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬤᬧᬤᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬵᬯᬲᬦᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬗᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬗᬸᬃᬓᬶᬯ᭞ᬲᬶᬭᬲᬗᬶᬰ᭄ᬬᬭᬧᬤᬧᬤ᭠ [᭓᭗ 37 A] ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬵᬯᬘᬦᬦᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬲᬸᬗᬸᬃᬓᬮᬶᬄ᭞᭚᭜᭚ᬬᬦ᭄ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬗᬶᬤᭂᬓᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬗᬶᬮᬗᬓᭂᬦ᭄ᬮᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬯᬶᬸᬫᬶᬘᭂᬓ᭄᭞ ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬫᬗᬶᬤᭂᬓ᭄᭞ᬩᬬᬸᬫᬗᬶᬩᬸᬓ᭄᭞᭚᭜᭚ᬇᬢᬶᬢᬾᬓᬦᬶᬂᬮᬭᬫᬢ᭞ᬇᬢᬶᬳᬾᬢᬗᬓ᭄ᬦ᭞ᬮᬫᬓᬦᬾᬓᬸᬫᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬳᬦᬭᬄᬮᬢᬶᬓᬧᬦᭂᬲ᭄ᬫ ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬳᬸᬫᬶᬲ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬯᬶᬢᬶᬂᬓᬯᬢ᭄᭞ᬫᬦᬶᬄᬳᬦᬢᭀᬬᬯᬶ᭠ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬧᬤᬫᬭᬦ᭄ᬢᬶᬕ᭞ᬬᬫᬦ᭄ᬤᬤᬶᬗᬯᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵ᭞ ᬲ᭄ᬥᭂᬗᬾᬗᬯ᭄ᬢᬸᬓᬲᬼᬓ᭄᭞ᬯᬢᬸᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬫᬃᬕᬦᬾᬫᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬭᬄᬳᬶᬓᬦᬾᬮᬢᭂᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬦᬾᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬢᭀᬬᬇᬓ᭞ᬦᬾᬮ
Auto-transliteration
[36 36 B] 36 gring, kunang, mantra, oṅġtaṅġtaṅġ, oṅġparipur̀ṇahamr̥ĕtayanamaḥswaha, oṅġyaṅġyaṅġyaṅġoṅġparipur̀ṇahamr̥ĕtthayanamaswahā, oṅġsaṅġsaṅġsaṅġoṅġparipur̀ṇaya hamr̥ĕtthayanamaswahā, oṅġhaṅġhaṅġhaṅġoṅġparipur̀ṇahamr̥ĕthayanamaswahā, oṅġwaṅġwaṅġwaṅġoṅġparipur̀ṇahamr̥ĕtthayanamaswahā, tlas, // • // hal̥ĕburanhar̥ĕpinghagni, yanhanahawaklararinghawak'hilangdenya, ma, sirasangbrahmāpadapadahanglukat, dasamalaniraringngampru mtusakengsungur̀tbĕn, sarisangwiṣṇupadapadahanglukatāwasananiraringngampru, mtusakingsungur̀kiwa, sirasangiśyarapadapada‐ [37 37 A] hanglukatāwacananira, ringhungsilan, mtusakingsungur̀kaliḥ, // • // yanhar̥ĕp'hangidĕkagni, hangilangakĕnlara, ma, oṁbrahmāw̶micĕk, wiṣṇumangidĕk, bayumangibuk, // • // ititekaninglaramata, itihetangakna, lamakanekumawruha, hanaraḥlatikapanĕsma hambuhumis, magnaḥringwitingkawat, maniḥhanatoyawi‐lis, magnaḥpadamarantiga, yamandadingawatuk, mangkanā, sdhĕngengawtukasl̥ĕk, watuknya, ikamar̀ganemacampur̀, raḥhikanelatĕk, mwaḥneputiḥ, kalawantoya'ika, nela

Leaf 37

usadha 37.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭗ 37 B] ᭓᭗ ᬢᭂᬓ᭄ᬧᬦᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬯᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬫᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃᬤᬶᬚᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬓᬭᬗ᭠ᬢᬶᬬᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬳᬸᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬗᬧᬬᬲ᭄ᬥᭂᬂᬗᬾᬯᭀᬗ᭄ᬳᬦᬫ᭄ᬢᬸᬕᬯᬾ᭞ᬲ ᬤᬓᬾᬯ᭄ᬭᬦ᭞ᬭᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬩᬲᬄᬭᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄ᭞ᬭᬶᬂᬩᭀᬓᭀ᭞ᬳᬶᬓᬸᬳᭀᬢᭀᬢᬾᬓᬲ᭄ᬤᭂᬓ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬭᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᭀᬢᭀ᭠ ᬢᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬓ᭄ᬮᬸᬓ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬧ᭄ᬮᬸᬓ᭄᭞ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬘᬕ᭄ᬱᭂᬂ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬢ᭄ᬫ᭠ᬳᬦ᭄ᬫᬗᭂᬜ᭄ᬘᬶᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬫᬢᬓᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬓᬤᬮᬶᬄᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬮᬭᬫᬢ᭞᭠ ᬳᬶᬓᬸᬭᬳᬾᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄᬇᬭᬶᬓᬢᬚᬸᬕᬫᬕ᭄ᬦᬄ᭞ᬭᬶᬂᬤ᭒ᬫ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬧ᭠ᬦ᭄ᬳᬶᬭᬶᬓᬯᬢᬾᬫᬧᬸᬧᬸᬮ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬯᬢ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬳᬗᬤᬓᭂᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓ᭠ [᭓᭘ 38 A] ᬦ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᬦᬧᬢᬶ᭞ᬳᬗᬤᬓᭂᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬓ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬕᬡᬧᬢᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬳᬸᬚᬭᬾ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬕᬡᬧᬢᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬓᬯᬗ᭄ᬰᭀᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬧ ᬧ᭄ᬭᬗᬦ᭄‌ᬧᬍᬫᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬘᬓ᭄ᬱᬂᬗᬲ᭄ᬢᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬢᬶᬧᭀᬚᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬦᬶᬦᬶᬧᬜ᭄ᬘᬮᬸᬤ᭄ᬭᬬᬾ᭞ᬑᬁᬦᬫᬯᬾᬓᬭᬦ᭄ᬭᬾᬩ᭄ᬭᭀᬦᬫᬄ᭞ᬧ᭄ᬭᬦᬢᬮᬬ ᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁᬑᬁᬑᬁ᭞ᬫᬸᬤ᭄ᬭᬯᬾᬓ᭄᭞ᬫᬧᬜ᭄ᬘᬯᬾᬲᬭᬯᬾᬫᬸᬤ᭄ᬭᬯᬾᬲᬸᬦᭀ᭞ᬬᬦᬫᬄ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭚᭜᭚ᬇᬢᬶᬭᬸᬧᬦᬾᬳ᭄ᬬᬂᬕᬡᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬮ ᬫᬓᬦᬾᬯᬭᬲ᭄‌ᬯᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫᬢ᭞ᬳᬦᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳ᭄ᬬᬂᬧᬭᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬫᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥᬧᬬᭀᬕᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᬡᬧᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬬᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬳ᭄ᬬᬂᬧᬭᬶ
Auto-transliteration
[37 37 B] 37 tĕkpanas, ringwusnyamacampur̀dijahunggunya, ringdal̥ĕmingkaranga‐tiyunggwanya, tuhumangkana, hangapayasdhĕngngewonghanamtugawe, sa dakewrana, raḥpunikamacampur̀, basaḥraḥpunikaringtngaḥ, ringboko, hikuhototekasdĕkdeningraḥnya, hoto‐ teringpuri, klukdenya, kapluk, matmahancagsyĕng, maliḥmatma‐hanmangĕñcing, tkaningmatakaliḥ, hikadaliḥmatmahanlaramata, ‐ hikuraheditngaḥirikatajugamagnaḥ, ringda2mhati, hapa‐nhirikawatemapupul, yaningwat, sanghangadakĕn'gringmangka‐ [38 38 A] na, sanghyangganapati, hangadakĕn'gringhika, ndihunggwanyagaṇapati, kadyangahujare, hyanggaṇapati, kadyangapakawangśonyaringdal̥ĕmpa pranganpal̥ĕmahanya, pucakṣangngastananya, itipojar̀nya, ma, oṁninipañcaludraye, oṅġnamawekaranrebronamaḥ, pranatalaya namaḥ, oṅġoṅġoṅġ, mudrawek, mapañcawesarawemudrawesuno, yanamaḥ, tlas // • // itirupanehyanggaṇapati, nga, la makanewaraswangagring, mata, hanawruḥhyangparigni, wruhamarisuddhapayoganesanghyanggaṇapati, ndiyunggwanyahyangpari

Leaf 38

usadha 38.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭘ 38 B] ᭓᭘ ᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬓᬯᬗ᭄ᬧᭀᬦ᭄ᬬ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬭᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬧᭀᬃᬚᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬸᬦᬂᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬯᭂᬗ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬬᬧᬸᬘᬓᬶᬂᬑᬁᬓᬭ᭞ᬇᬢᬶᬉᬚᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ ᬑᬁᬫᬬᬫᬬᬉᬮᬦ᭄ᬬᬷᬦ᭄ᬳᬧᬤᬂᬲᬗᬾᬗᬾ᭞ᬳᬧᬤᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬰ᭞ᬘ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬩ᭄ᬯᬄᬗᬸᬤ᭞ᬳᬸᬮᬶᬕ᭄᭞ᬧᭂᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬦᬶᬄ᭞ᬰ᭞ᬳᬲᭂᬫ᭄ᬓᬯᬓ᭄᭞ ᬕ᭄ᬲᭂᬂ᭞ᬳᬤᬲ᭄᭞ᬧᬸᬮᬲᬳᬶ᭞ᬩᬯᬂᬢᬫ᭄ᬩᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬮᬶᬕ᭄᭞ᬭᬚᬄᬧᬾ᭠ᬫᬶᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬇᬓᬶ᭞ᬳᬸᬚᬭᬾᬳ᭄ᬬᬂᬧᬭᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬳ ᬗᬕᭂᬫ᭄‌ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬦ᭄‌ᬢᬫ᭄ᬩᬳᬶᬓ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬓ᭄ᬭᬲᬮᬫᬸᬃ᭞ᬰ᭞ᬓᬸᬦᬶᬃᬢᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬲᬸᬮᬲᬶᬄ᭞ᬳᬸᬬᬄᬮᬦᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬭᬢᬶᬂᬧᬸᬳ [᭓᭙ 39 A] ᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬇᬢᬶᬢ᭄ᬩᭂᬭᬦᬶᬂᬯᭀᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬬᬦᬦᬯ᭄ᬯᬂᬧ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬓᬓᭀᬮᭀᬗ᭠ᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬾᬯᬾᬓ᭄᭞ᬬᬦᬮᬓᬸᬲᬂᬤᬲᬶᬭ᭞ᬢᬫ᭄ᬧᬓᬦᬾᬲᬸᬓᬸᬦ᭄ᬬᬦᬾᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᭂ ᬦ᭄᭞ᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬᬓᬮᬶᬄ᭞ᬫᬲᬯᬗ᭄ᬫᬸᬯᬲ᭄ᬧ᭞ᬢᬸᬃᬫᬲᬯᬂᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬧ᭄ᬚᬄᬓᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᬗ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬓᬭᬶᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢ᭄ᬳᭂᬃᬫᬗᬦᬗᬶ᭠ ᬦᬸᬫ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬦᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬕᬯᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄ᬯᬂᬳᬗᬸᬲᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬫᬭᬾᬓᬗᬸᬲᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬫᬭᬾᬓᬗᬸᬲᬤᬦᬶ᭠ ᬦ᭄ᬢᬍᬃᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭚ᬓ᭄ᬬᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄᬯ᭄ᬯᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬲ᭄ᬧᬶᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬲᬭᬶᬭ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬳᬾᬯᭂᬄᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞
Auto-transliteration
[38 38 B] 38 gni, kadyangapakawangponya, hyangparigni, kadyangapapor̀jar̀nya, kunangsocanya, kawĕngkonyapucakingoṅġkara, iti'ujanya, ma, oṅġmayamaya'ulanyīnhapadangsangenge, hapadangsiddhimantra, śa, ckuḥ, bwaḥnguda, hulig, pĕhaknaringnetra, maniḥ, śa, hasĕmkawak, gsĕng, hadas, pulasahi, bawangtambus, hulig, rajaḥpe‐mipisan, kadi'iki, hujarehyangparigni, ha ngagĕmhanggenhamantĕnintambahika, mwaḥkrasalamur̀, śa, kunir̀tingkiḥ, sulasiḥ, huyaḥlanang, wusratingpuha [39 39 A] kna // • // ititbĕraningwongagring, yananawwangpluḥ, kakolonga‐nya, dewek, yanalakusangdasira, tampakanesukunyaneringtngĕ n, socanyakaliḥ, masawangmuwaspa, tur̀masawangkuning, pjaḥkaranya, wangmangkana, sawulan, yaningkarimahurip, t'hĕr̀manganangi‐ num, mwanghanambatgawe, yantanwikanwanghangusadanin, tanlyasanghyangkamarekangusadanin, yantansanghyangkamarekangusadani‐ ntal̥ĕr̀pjaḥ, wwangmangkana, puniki // kyanpjaḥwwangmangkana, hapansanghyangtunggalwushaspiringdal̥ĕmingsarira, dahat'hewĕḥgringmangkana,

Leaf 39

usadha 39.jpeg

Image on Archive.org

[᭓᭙ 39 B] ᭓᭙ ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬲ᭄ᬧᬶᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬲᬭᬶᬭ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬤᬤᬾᬓᭂᬗ᭄ᬭᬶᬂᬫ᭠ᬗ᭄ᬓᬦᬵ᭞ᬳᬦᬩᬬᬸᬓᬸᬫ᭄ᬩᭂᬮ᭄ᬓᬲᬸᬲᬸᬧᬦ᭄ᬩᬜᬸᬯᬾᬤ᭄ᬥᬂ᭞ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬳᬶᬓᬂᬮᬯᭂᬓ᭄᭞ ᬢᬶᬩᬬᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬤᬍᬫ᭄᭞ᬇᬓᬸᬬᬓᬧᬸᬮᬗᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬩᬜᬸᬳᬶᬓ᭞ᬭᬸᬲᬓᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬕ᭄ᬲᭂᬂᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬩᬜᬸᬳᬶᬓᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬳᬧ᭄ᬯ᭞ᬳᬗᬸᬍ ᬲᬦ᭄ᬤᬾᬳᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬶᬓᬸᬩ᭄ᬦᭂᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬦᬶᬂᬧᬭᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬩᭀᬓᬫᬭᬦᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬲᬧᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ ᬳᬗᬤᬓᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬇᬓᬤᬤ᭄ᬬᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬗ᭄ᬓᬮ᭠ᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬲᬮᬄᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬫᬯᬶᬭᬸᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬶᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄᭠ [᭔᭐ 40 A] ᬍᬫᬄᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬍᬫᬶᬂᬮᬶᬫ᭄ᬧ᭞ᬳᬶᬓᬸᬗᬭᬦ᭄‌ᬍᬫᬄᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬩ᭄ᬦᭂᬂᬧᬍᬫᬳᬦ᭄ᬬᬫ᭠ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬫᬸᬦᬶᬦ᭄ᬬᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬲᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬶᬯᭀᬃᬚᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬫᬳᬭ᭠ ᬦ᭄ᬳᬲ᭄ᬢᬦᬶ᭞ᬬᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬉᬁᬅᬧ᭄᭞ᬳᬶᬓᬸᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬗ᭄ᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞᭒᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲ᭄ᬬᬧᬯ᭄ᬭᬸᬳᬗ᭄ᬮᬩᬦᬦᬵᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬲᬂᬓ ᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬮᬫᬓᬦᬾᬧᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬓᬂᬧᬦᬸᬱ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄᬯ᭄ᬯᬂᬇᬓᬕ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬦᬦᬳᬦᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬬᬫᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬧᬬᭀ ᬕᬦᬾᬲᬂᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬧᬶᬢᬭ᭞ᬫᬦᬸᬱ᭞ᬧᬶᬲᬘ᭄ᬘ᭞ᬢᬦᬦᬳᬯ᭄ᬭᬸᬳᬗ᭄ᬮᬩᬦᬦᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕ᭄ᬕᬦᬾᬲᬗ᭄ᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬᬇᬓ᭚᭜᭚ᬇ
Auto-transliteration
[39 39 B] 39 hapansanghyangtunggalwushaspiringdal̥ĕmingsarira, parandadekĕngringma‐ngkanā, hanabayukumbĕlkasusupanbañuweddhang, matmahanhikanglawĕk, tibayaringjrodal̥ĕm, ikuyakapulangandeningbañuhika, rusakatmahanya, magsĕngtmahanya, hapanbañuhikamatmahanhapwa, hangul̥ĕ sandehagni, hikubnĕng, yanmangkana, hastaningparan'gringmangkana, gringkbokamaranan, nga, sapahandadihakĕn'gringmangkana, sangkalasunya, hangadakakĕn'gringmangkana, ikadadyakadyangaparupanesangkala‐sunya, hasalaḥhawaknyamawirusocanyandinemaharan‐ [40 40 A] l̥ĕmaḥprang, ringl̥ĕminglimpa, hikungaranl̥ĕmaḥprang, bnĕngpal̥ĕmahanyama‐mangkana, muninyakadyangapasakalasunya, ikiwor̀jar̀nya, yamahara‐ nhastani, yatunggalwijiltunggal, uṅġap, hikurupanesangkalasunya 2 sanghyangkatunggalmangkesyapawruhanglabananānringsirasangka lasunya, lamakaneparisuddhagringhikangpanuṣya, mangdetanpjaḥwwangikagringpunika, nanghingtananahanawruha, yamarisuddha, payo ganesangkalasunya, yadinpitara, manuṣa, pisacca, tananahawruhanglabananaprayogganesangkalasunya'ika // • // i

Leaf 40

usadha 40.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭐ 40 B] ᭔᭐ ᬓᬶᬲᬂᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬯᬂᬳᬗᬯᬸᬓ᭄ᬳᬯᬸᬓ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬢ᭠ ᬦ᭄ᬧᬢᬗ᭄ᬕᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬭᬸ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬃᬕᬾᬕᬾᬂ᭞ᬧᬢᬶᬓ᭠ ᬚᬃᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬯᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵ᭞ᬇᬓᬸᬗᬭᬦ᭄ᬯᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫ ᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬦᬩᬬᬸᬫᭂᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬰᬭᬶᬭ᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬦᬓᬸᬦᬶᬂᬫᬕ᭄ᬦᬄ [Image] ᬓᬮᬲᬸᬦ᭄ᬬ᭟ [᭔᭑41 A] ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬰᬭᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬳᬸᬲᬸᬲ᭄ᬫᬮᬶᬂ᭞ᬳᬶᬓᬸᬬᬲᬶᬗ᭄ᬲᬮ᭄᭞ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬬᬲᬓ᭄ᬥᬧ᭄᭞ᬳᬶᬓᬸᬫᬢ᭄ᬫᬢᬦ᭄ᬫᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬕ᭄ᬢᬶᬳᬶᬓ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬢᭀᬬᬇᬓ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ ᬫᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬫᬮᬶᬳ᭄ᬫᬲᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬲᬮᬶᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬧᬲᬭᬾᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯᭂᬗᬶᬓᬮᬦᬾᬯᭀᬂᬳᬢᬸᬭᬸᬲᬶᬋᬧ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬤ ᬍᬫᬶᬂᬤᬕ᭄‌ᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬗᬧᬳᬦᬫᬮᬶᬄ᭞ᬩᬬᬸᬫᬮᬶᬂᬳᬶᬓᬢᬳᬗᬗᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬓᬮᬯᬦ᭄ᬩᬜᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬤᬤᬶᬢᬢᬶᬩᬭᬶᬂ ᬲᬶᬭᬄᬬᬢᬶᬩ᭞ᬤᬤᬶᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬢᬶᬯᬂ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬳᬭᬦᬾᬢᬶᬯᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓ᭠ᬦ᭞ᬢᬶᬯᬂᬩᬜᬸᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬗ᭞ᬲᬧᬗᬤᬓ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬂᬤᬃᬫᬫ
Auto-transliteration
[40 40 B] 40 kisangkalasunya // • // maliḥyanwanghangawuk'hawukswaranyata‐ npatangguran, tur̀tanpaguru, swaranya, tur̀gegeng, patika‐ jar̀nyawwangmangkanā, ikungaranwangmangkana, paranhandadihakĕn'gringma ngkana, hanabayumĕntaḥ, ringdal̥ĕmśarira, maliḥhanakuningmagnaḥ [Image] kalasunya. [4141 A] ringdal̥ĕmśarira, ringdal̥ĕminghususmaling, hikuyasingsal, bayunyasakdhap, hikumatmatanmacampur̀, gtihika, lawantoya'ika, yanwusnya macampur̀, malihmasalin, maliḥmasalintunggwan, ringrahina, magnaḥyaringdal̥ĕmingpasaren, yanringwĕngikalanewonghaturusir̥ĕp, magnaḥyaringda l̥ĕmingdagtlu, yanwusmangkana, hangapahanamaliḥ, bayumalinghikatahanganginin, reḥhikalawanbañunhika, daditatibaring siraḥyatiba, dadimatmahantiwang, paranharanetiwang, mangka‐na, tiwangbañupraṇa, nga, sapangadak'hakĕn'gringmangkana, sangdar̀mama

Leaf 41

usadha 41.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭑ 41 B] ᭔᭑ ᬮᬶᬂᬳᬗᬤᬓ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬲᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬮᬶᬂᬳᬗᬤᬓ᭄ᬳᬓᭂᬗ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬓ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬲᬂᬤᬃᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬧᬫ᭄ᬘᬳᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬯᬶᬮᬶᬲ᭄ᬤᬤᬦ᭄ᬬ᭞ ᬫᬓᬸᬦᬶᬂᬕᬶᬕᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬩᬂᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬳᬸᬚᬭᬾᬲᬂᬤᬃᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬇᬓᬶᬧᭀᬚᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬒᬁᬩ᭄ᬮᬄᬫᭀᬭᬚᬓᬮᬵ᭞᭠ ᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬜ᭄ᬘᬳᬸᬤ᭄ᬭᬡ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬗ᭄ᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬥᬃᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬯ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬜ᭄ᬘᬳᬸᬤ᭄ᬭᬡ᭞ᬑᬁᬪᬸᬝᬬ᭞ᬒᬁᬧᬜ᭄ᬘᬫᬬ᭞ᬉᬤ᭄ᬭᬡ᭞ᬒᬁᬲᬸᬤ᭄ᬥ ᬫᬰᬶᬯᬬ᭟ᬇᬓᬶᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬤᬃᬫᬓᬾᬮᬗᬦ᭄᭚᭜᭚ [᭔᭒ 42 A] [Image] ᭚ᬫᬮᬶᬄᬧ᭄ᬭᬢᬾᬦᬶᬂ᭠ᬯᭀᬂᬳᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬇᬓᬭᬸᬗᬸᬢᬗᬶᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬃᬳᬕᬸᬂᬲᬤᬮᬢᭂᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬓ ᬓᬮᬫᬸᬦ᭄ᬬᬳᬶᬓᬶ᭞ᬬ᭠ᬢᬗᬦ᭄ᬢᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬓᬮᬶᬄᬧᬸᬮᬄᬤᬶᬦ᭞ᬳᬶᬓᬸᬯ᭄ᬯᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬦᬉᬧᬲ᭄ᬯᬮᬓᬂ᭞ᬗ᭞ᬳᬶ ᬓᬸᬧᬭᬦ᭄ᬤᬤ᭄ᬬᬳᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬦᬧᬸᬭᬶᬲ᭄ᬬᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲᬤᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬤᬍᬫᬶᬂᬳᭀᬢᭀ ᬢ᭄ᬫᬮᬶᬂᬳᬦᬩᬜᬸᬫᬫᬢᬸ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬳᭀᬳᭀᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬸᬓᬮᬦᬶᬂᬯᭀᬂ
Auto-transliteration
[41 41 B] 41 linghangadak'hakĕn'gringmangkana, sangdar̀mmalinghangadak'hakĕngringhika, ndihunggwanyasangdar̀mamaling, ringdal̥ĕmingpamcahanhunggwanya, hawilisdadanya, makuninggigir̀nya, putiḥsocanya, habangrambutnya, kadyangapahujaresangdar̀mamaling, ikipojar̀nya, oṁblaḥmorajakalā, ‐ waktrapañcahudraṇa, hastangkusanghyadhar̀mamaling, hapanhakuwruḥringpañcahudraṇa, oṅġbhuṭaya, oṁpañcamaya, udraṇa, oṁsuddha maśiwaya. ikirupanesanghyangdar̀makelangan // • // [42 42 A] [Image] // maliḥpratening‐wonghanangis, ikarungutangisnya, tur̀hagungsadalatĕk, tanpaka kalamunyahiki, ya‐tangantihuripkaliḥpulaḥdina, hikuwwanggringkna'upaswalakang, nga, hi kuparandadyahakĕn'gringmangkana, hanapurisyaputiḥ, sadidik, magnaḥdal̥ĕminghoto tmalinghanabañumamatu, magnaḥyaringdal̥ĕminghohohan, hikukalaningwong

Leaf 42

usadha 42.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭒ 42 B] ᭔᭒ ᬳᬤᬸᬲᬶᬓ᭞ᬇᬓᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬧᬸᬭᬶᬱ᭄ᬬᬳᬶᬓᬵ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲᬾᬫᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬫᬮᬶᬄᬬᬫᬲᬶᬮᬶᬦ᭄‌ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬧᬭᬦᬾ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬄᬢ᭠ ᬓᭂᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭞ [Image] ᬅᬁ[Image]ᬉᬁ[Image]ᬅᬄ[Image]ᬫᬁ[Image]ᬑᬄ᭞ᬫᬮᬶᬄᬬᬦᬶᬂᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭞ᬳᬗᬧ᭞ᬓᬮᬦᬾᬫᬢᬸᬭᬸᬭᬶᬂᬯ᭄ᬗᬶᬯᭀᬗᬶᬓᬵ᭞ᬫᬲᬮᬶᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄ ᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬲᬸᬓᬸᬓᬮᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬱᬦᬾᬫᬢᬗᬶᬬᬶᬓ᭞ᬲᬗᬕ᭄ᬭᬗᬶᬦ᭄ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬢᬶᬯᬂ᭞ᬢᬶᬯᬂᬧᬭᬦ᭄ᬳᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬓᬸᬢᬶᬯᬂᬩ᭄ᬭᬂ᭞ᬗ᭞ᬲᬧ᭠ ᬗᬤᭂᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬇᬓ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬦ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞ᬗ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬳᬮᬕᬢᬶᬕᬵᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧ᭞ [᭔᭓ 43 A] ᬳᬶᬋᬂᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬸᬦᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬧᬯ᭄ᬭᬸᬳᬗ᭄ᬮᬩᬦᬦᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞ᬲᬧᬳᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦᬯ᭞ᬩᭀᬤ᭄ᬥ᭞ᬗ᭞ᬯ᭄ᬭᬸ ᬳᬗ᭄ᬮᬩᬦᬦᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭟ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬯᬃᬡᬲᬂᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦᬯᬩᭀᬤ᭄ᬥ᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬯᬃᬡᬦᬾ᭞ᬓᬤᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞ᬧᬢᬸᬄᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂ ᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬗ᭄ᬕᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦᬯᬩᭀᬤ᭄ᬥ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬳᬶᬦᭂᬩᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬦᬾ᭞ᬳᬶᬦᭂᬩᬦᬶᬂᬧᬫ᭄ᬭᬚᬸ᭞ᬇᬢᬶᬲᭀᬚᬭᬾᬲᬂᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦ᭠ ᬦᬩᭀᬤ᭄ᬥᬵ᭞ᬒᬁᬒᬁᬫᬸᬤ᭄ᬭᬯᬮᬶᬓ᭄ᬦ᭞ᬧᭀᬫᬢ᭄ᬓᬓ᭄ᬦᬫᬸᬤ᭄ᬭᬬ᭞ᬇᬓᬶ᭞ᬰ᭞ᬫᬓᬮᬩᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞ᬯᭀᬄᬩ᭄ᬮᬶᬫ᭄ᬩᬶᬂᬩᬸᬮᬸᬄ
Auto-transliteration
[42 42 B] 42 hadusika, ikamar̀gganemanggalanpuriṣyahikā, mangkeyanwusemacampur̀, maliḥyamasilinhunggwan, ndiparane, ringdal̥ĕminghunduḥta‐ kĕnmanaḥ, [Image] aṅġ[Image]uṅġ[Image]aḥ[Image]maṅġ[Image]oḥ, maliḥyaningwusmangkina, hangapa, kalanematururingwngiwongikā, masalinhunggwan, magnaḥ yaringdal̥ĕmingsukukaliḥ, yanringmaṣanematangiyika, sangagranginmatmahandaditiwang, tiwangparanharanya, hikutiwangbrang, nga, sapa‐ ngadĕkĕn'gringika, sanghyangbondhatwa, nga, ndihunggranesanghyangboddhatwa, ringdal̥ĕminghalagatigāhunggranya, rupanyakadyangapa, [43 43 A] hir̥ĕnghawaknya, kuningnetranyamangkesapawruhanglabananaprayoganesanghyangboddhatwa, sapaharanya, spuḥdanawa, boddha, nga, wru hanglabananasanghyangboddhatwa. kadyangapawar̀ṇasangspuḥdanawaboddha, tunggalwar̀ṇane, kadisanghyangboddhatwa, patuḥtkaning socanya, ndihungganyaspuḥdanawaboddha, ringdal̥ĕmhinĕbanhunggane, hinĕbaningpamraju, itisojaresangspuḥdana‐ naboddhā, oṁoṁmudrawalikna, pomatkaknamudraya, iki, śa, makalabansanghyangboddhatwa, woḥblimbingbuluḥ

Leaf 43

usadha 43.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭓ 43 B] ᭔᭓ ᬢᬶᬲᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬂ᭞ᬢᬾᬳᬶᬦ᭄ᬫᬤᬸ᭞ᬳᬶᬓᬸᬄᬯᬾᬳᬓ᭄ᬦᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬦ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬓᬚᬧᬢᬫ᭄ᬩᬳᬶᬓ᭞ᬳᬸᬚᬭᬾᬲᬂᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦᬯᬩᭀᬦ᭄ᬥ᭞ᬳᬶᬓᬸᬦ᭠ ᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬓ᭞ᬇᬓᬶᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬂᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦᬯᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯᬶ᭟ᬇᬓᬭᬭᬚᬳᬦ᭄ᬬ᭠ [᭓᭓ 44 A] [Image] ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬢ᭄ᬯ᭞[Image] ᬇᬢᬶᬲ᭄ᬧᬸᬄᬤᬦᬯᬩᭀᬦ᭄ᬥ᭞
Auto-transliteration
[43 43 B] 43 tisindrong, tehinmadu, hikuḥwehaknasanghyangbondhatwa, nghingmakajapatambahika, hujaresangspuḥdanawabondha, hikuna‐ nggenhamantrahika, ikirupanesangspuḥdanawaboddhatwi. ikararajahanya‐ [33 44 A] [Image] sanghyangboddhatwa, [Image] itispuḥdanawabondha,

Leaf 44

usadha 44.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭔ 44 B] ᭔᭔ ᭚᭜᭚ᬇᬢᬶᬓᬾᬗᭂᬢ᭄ᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬳᭀᬢᭀᬢᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬯᬂᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂᬓᬧᬭᬦᬦ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬓᬢᭀᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬳᬶᬂᬦᬾᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬳᭀᬢᭀᬢ᭄ᬢᭂᬗᬄ᭞ᬩᬬᬸᬫᭂᬢᬸ ᬳᬗᬮᬶᬦᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬫᬢᬕᬶᬮᬶᬂ᭞ᬓᬾᬲᬄᬬᬭᬶᬂᬯᬸᬭᬸᬂᬗᬦᬶᬂᬧᬯᬦ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬓᬶᬂᬳᬸᬭᬸᬗᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬩᬬᬸᬫᬮᬶᬂ᭞ᬫᬲᬮᬶᬦ᭄ ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦ᭄ᬤᭂᬓᬄ᭞ᬤ᭄ᬓᬧᬭᬦ᭄ᬳᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬤ᭄ᬓᬄᬩᬩᬮᬸᬦᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬧᬧᬦᬸᬤᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬘᬃᬫᬦᬶᬂᬧᬸ ᬮᬾ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬂᬳᬶᬲᬾᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᬚᬶᬄ᭞ᬲᬸᬮᬲᬶᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬭᬶ᭞ᬧᬸᬮ᭠ᬲᬳᬶ᭞ᬳᬸᬬᬄᬳᬸᬓᬸ᭞ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲᬭᬶ᭞ᬮᬸᬦᬓ᭄ᬢᬦᭂᬓ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬦᬾ᭞ [᭓᭕ 45 A] ᬬᬦ᭄ᬭᬢᭂᬂᬢᬳᬧᬓ᭄ᬦ᭚ᬫᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬓᬭᬶᬤ᭄ᬓᬄ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬩᬜᬸᬫ᭄ᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬢᬸᬃᬬᬦᬶᬂᬘᬃᬫ᭄ᬫᬧᬤᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬳᬲᬯᬂᬘᬭᬫ᭄ᬘᬫ᭄᭞ ᬳᭀᬲᬄᬲᬓᬶᬂᬳᭀᬢᭀᬢ᭄ᬫᬮᬶᬂᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬯᬶᬯᬶᬢᬶᬂᬳᬢᬸ᭞ᬳᬢᬸ᭠ᬭᬸᬦ᭄ᬬᬓᬤᬶᬳᬗᭂᬦ᭄ᬤᬸᬲᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬋᬧ᭄ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬯᬸᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬧᬯᬦ᭞ ᬫᬦᬶᬄᬓᬮᬦᬾᬬᬳᬢᬗᬶ᭞ᬩᬦᬾᬬᬢᬸᬃᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬳᬸᬬᬸᬄᬓᬮᬶᬄ᭞ᬇᬓᬸᬗᬧᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬭᬫ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬭᬶᬓᬮᬦᬶᬂᬩ ᬬᬸᬳᬶᬓ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬯᬶᬤᬸᬤᬼᬧ᭄᭞ᬓᬭᬓᭂ᭠ᬢᬬᬚ᭄ᬦᭂᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬯᬶᬢᬶᬧᬲᬭᬾᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬧᬘᬫ᭄ᬧᬸ
Auto-transliteration
[44 44 B] 44 // • // itikengĕt'hakna, hototingnetranyawangngagringkaparanan, yaningkatonputihingnetranya, mahotottĕngaḥ, bayumĕtu hangalinuḥ, yanringbulunmatagiling, kesaḥyaringwurungnganingpawana, mwaḥsakinghurunganingbayu, magnaḥyaringbayumaling, masalin rupanya, ikamatmahandadigringmandĕkaḥ, dkaparanharanya, nga, dkaḥbabalunan, nga, mangkehapapanudanya, śa, car̀maningpu le, huntĕnghisen, ktan'gajiḥ, sulasiḥmrik, sari, pula‐sahi, huyaḥhuku, gĕndisari, lunaktanĕk, dwisantĕnkane, [35 45 A] yanratĕngtahapakna // maliḥyankaridkaḥ, hambanganya, yanringbañumdalsakinghirung, tur̀yaningcar̀mmapadapanya, katonhasawangcaramcam, hosaḥsakinghototmalingmagnaḥringdal̥ĕmwiwitinghatu, hatu‐runyakadihangĕndusin, yanringsir̥ĕpmagnaḥringwurungan, pawana, maniḥkalaneyahatangi, baneyatur̀lumaku, magnaḥringdal̥ĕminghuyuḥkaliḥ, ikungapawar̀ṇnanya, maramhika, rikalaningba yuhika, mwanghunggwanya, kangrumuhun, widudl̥ĕp, karakĕ‐tayajnĕngnya, ringdal̥ĕmwitipasarenhunggwanya, mangkesapacampu

Leaf 45

usadha 45.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭕ 45 B] ᭔᭕ ᬭᬾᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬯᬶᬓ᭞ᬧᬭᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬮᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬃᬡᬦ᭄ᬬᬧᬳ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬢ᭞ᬳᬩᬶᬭᬸ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬮᬢᭂᬓ᭄ᬤᬸᬫᬾᬮᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧ᭄ᬭ ᬢᬾᬓᬦᬶᬂᬯᬃᬡ᭄ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬗᬧᬓᬦ᭄ᬬᬳᬗ᭄ᬮᬭᬦᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᭀᬮᬄᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬤᬍᬫ᭄ᬰᬭᬶᬭ᭞ᬢᬶᬩᭂᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶ ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬳᬗᬧ[Strike]ᬦ᭄ᬬᬫᬭᬡᬳᬶᬓ᭞ᬭᬶᬓᬮᬯᭀᬗᬾᬳᬢᬸᬭᬸᬲᬶᬋᬧ᭄ᬓᬤᬮᭀᬦ᭄᭞ᬇᬓᬸᬫᬃᬕᬦᬾᬩᬬᬸᬓᬫᬭᬫᬦᬳᬶᬓ᭞ ᬓ᭄ᬦᬓᬧᬸᬮᬗᬦ᭄ᬫᬭᬦᬳᬶᬓ᭞ᬤᬤᬶᬬᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬩᬜᬸᬯᬾᬤ᭄ᬥᬂ᭞ᬳᬶ᭠ᬓᬬᬓᬮᬄᬦᬳᬢᬸᬭᬸ᭞ᬧᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬬᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬮᬾ [᭔᭖ 46 A] ᬬᬾᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬳᬢᬗᬶ᭞ᬳᬶᬓᬸᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬓᬄ᭞ᬤ᭄ᬓᬄᬧᬭᬦ᭄ᬳᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬗᬭᬦ᭄ᬤᭂᬓᬄᬓᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬧᬭᬦ᭄ᬳᬦᬳᬭᬦ᭄ᬬᬇᬓ᭞᭠ ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬓᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬭᬸᬦᬶᬂᬓᬫᬾᬭᬶ᭞ᬭ᭄ᬯᬦ᭄ᬓᬾᬮᭀᬃ᭞ᬭ᭄ᬯᬦ᭄ᬩᬮᬸᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᬚᬶᬄ᭞ᬲᬸᬮᬲᬶᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬫᬸᬢᬶᬲ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓ ᬦᬾ᭞ᬭ᭞ᬩᬩᭀᬮᭀᬂ᭞ᬓᬢᬶᬓ᭄ᬮᬦᬂ᭞ᬕᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬲᬭᬶᬓᬸᬦᬶᬂ᭞᭠ᬫᬸᬮᬸᬢᬲᬶᬓ᭄ᬳᬸᬓᬸ᭞ᬮᬸᬦᬓ᭄ᬢᬦᭂᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬢᭂᬂᬢᬳᬧᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄ ᬬᬦ᭄ᬓᬢᭀᬫᬢᬦ᭄ᬬᬗ᭄ᬥᬧ᭄ᬤᬧ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬬᬲᬺᬢ᭄ᬳᬕᭀᬭᬾ᭞ᬓᬾᬲᬄᬬᬤᬍᬫ᭄ᬯᬢᬶᬂᬢᬸᬭᬸ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬓᬸᬢᬫ᭄ᬭᬡᬵ᭞ᬤᬤᬶᬬᬫ
Auto-transliteration
[45 45 B] 45 rehinduwika, parantlahanya, mangkewar̀ṇanyapahmahantri, kadyangapata, habiru, putiḥ, latĕkdumelat, mangkanapra tekaningwar̀ṇnadyanya, mwanghunggwanyahiku, hangapakanyahanglarani, hapanmolaḥhunggwanya, ringjrodal̥ĕmśarira, tibĕhĕndi hunggwanyaringjro, hangapa[Strike]nyamaraṇahika, rikalawongehaturusir̥ĕpkadalon, ikumar̀ganebayukamaramanahika, knakapulanganmaranahika, dadiyamatmahanbañuweddhang, hi‐kayakalaḥnahaturu, paturunyakadyangapa, tansaḥmale [46 46 A] yek, tanhanggahatangi, hikumatmahandkaḥ, dkaḥparanharanya, ikangarandĕkaḥkawiṣyan, nga, wiṣyaparanhanaharanya'ika, ‐ wiṣyakawarangan, nga, parantambanya, śa, runingkameri, rwankelor̀, rwanbaluntas, ktan'gajiḥ, sulasiḥmrik, tmutis, santĕnka ne, ra, babolong, katiklanang, gintĕncĕmĕng, sarikuning, ‐mulutasik'huku, lunaktanĕk, yanratĕngtahapakna // • // maliḥ yankatomatanyangdhapdap, tur̀muñinyasr̥ĕt'hagore, kesaḥyadal̥ĕmwatingturu, magnaḥyaringdal̥ĕmkutamraṇā, dadiyama

Leaf 46

usadha 46.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭖ 46 B] ᭔᭖ ᬫᬦ᭄ᬤᭂᬓᬄ᭞ᬗ᭄ᬭᬢᬸᬓ᭄ᬧᭂᬢᭂᬂᬧᭂᬢᭂᬂ᭞ᬓᬮᬦᬶᬂᬓᬲᬼᬓ᭄ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬓ᭄ᬯᬶᬓ᭄ᬫᬸᬦᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬬᬓᬍᬗᭂᬃ᭞ᬤ᭄ᬓᬄᬧᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬓᬸᬗᬭᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬓᬄᬓᬯᬶᬱ᭄ᬬ ᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬓᬸᬧᬭᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬤᬤᬾᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬓ᭞ᬬᬚᬸᬕᬓᬂᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬭᬸᬧᬦᬾᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬤ ᬍᬫᬶᬂᬓᬸᬢᬫᬭᬦ᭞ᬯᬶᬭᬸᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬮᬢᭂᬓ᭄ᬳᬕᬢᭂᬮ᭄᭞ᬲᬧᬳᬗ᭠ᬤᭂᬕᬓᭂᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬓᬄᬳᬶᬓᬸᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬂᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾᬳᬗᬤᬓ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬓᬄ ᬇᬓ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬤᬾᬱᬦ᭄ᬬ᭞ᬤᬍᬫ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬧᬍᬫᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬧᬳ᭠ᬧᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥᬧᬬᭀᬕᬦᬾᬲᬂᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶᬳᬩᬂ᭞ᬑᬁ [᭔᭗ 47 A] ᬑᬁ᭞ᬭᬁ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬓᬮᬲᬂᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬭᬶᬂᬳᬲ᭄ᬢᬶᬧᬶᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬲᬂᬓᬮᬫᬗ᭄ᬰᬭᬶᬂᬯ᭄ᬢᭀᬦᬾᬲᬂᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬓᬤᭂᬦ᭄ᬤᬢᬸᬳᬸᬲᬂᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬓᬮ ᬫᬗ᭄ᬰᬳᬲᬸᬂᬕᬸᬭᬸᬬ᭞ᬳᬕᬸᬭᬸᬭᬶᬂᬳᬦᬶᬸᬓᬸ᭞ᬑᬁᬩᬫᬤᬾᬯᬬ᭞ᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳ᭞ᬓᬮᬤᬾᬯᬮᬸᬤ᭄ᬭᬬᬦᬫ᭞ᬩᬮᬧ᭄ᬭᬦᬢᬬᬦᬫᬄ᭞ᬓᬮᬫᬗ᭄ᬰᬶᬫᬗ᭄ᬰ ᬬᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁ᭞ᬑᬁ᭞ᬮᬸᬤ᭄ᬭᬬ᭞ᬇᬓᬶᬢᬫ᭄ᬩᬦᬾ᭞ᬫᬓᬲᬸᬤ᭄ᬥᬦᬾᬲᬃᬯᬶ᭠ᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬰ᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄᭞ᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬭ᭄ᬯᬦ᭄ᬤᬾᬓᭀᬂ᭞ᬭ᭄ᬯᬦ᭄ᬩᬮᬸ᭠ ᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᬚᬶᬄ᭞ᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬦᬾ᭞ᬭ᭞ᬫᬸᬲᬶ᭞ᬩ᭄ᬯᬂ᭞ᬘᭂᬗ᭄ᬓᬾᬄᬕᬶ᭠ᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬯᬶᬤᬭᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬦᬚᭂᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬍᬫ᭄ᬩᬓᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬢᭂᬂ
Auto-transliteration
[46 46 B] 46 mandĕkaḥ, ngratukpĕtĕngpĕtĕng, kalaningkasl̥ĕkbayunya, makwikmuninya, matmahanyakal̥ĕngĕr̀, dkaḥparanya, ikungarandkaḥkawiṣya ntinggalaputra, nga, hikuparanhandadekĕn'gringhika, yajugakangsocanyakocapringhar̥ĕp, paranrupanegringmangkana, yanmagnaḥyanringda l̥ĕmingkutamarana, wirurupanya, latĕk'hagatĕl, sapahanga‐dĕgakĕndkaḥhikukabeḥ, sangwijilrarehangadak'hakĕndkaḥ ika, ndideṣanya, dal̥ĕmhalit, pal̥ĕmahanya, mangkesapaha‐parisuddhapayoganesangwijilrare, hamantrahamuṣṭihabang, oṅġ [47 47 A] oṅġ, raṅġ, pañcakalasangmijilrare, ringhastipiwiṣya, wruḥsangkalamangśaringwtonesangwijilrare, kadĕndatuhusangwijilrare, deningsangkala mangśahasungguruya, hagururinghan̶ku, oṅġbamadewaya, namaswaha, kaladewaludrayanama, balapranatayanamaḥ, kalamangśimangśa yanamaḥ, oṅġ, oṅġ, ludraya, ikitambane, makasuddhanesar̀wi‐jilrare, śa, rwaningjruk, rwaningtingkiḥ, rwandekong, rwanbalu‐ ntas, ktan'gajiḥ, santĕnkane, ra, musi, bwang, cĕngkeḥgi‐ntĕn, widaragunung, candanajĕnggi, kal̥ĕmbakasturi, yanratĕng

Leaf 47

usadha 47.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭗ 47 B] ᭔᭗ ᬢᬳᬧᬓ᭄ᬦ᭚ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᬳᬶᬓ᭞ᬉᬚᬭᬾᬲᬂᬓᬮᬫᬗ᭄ᬰ᭞ᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬇᬓᬶᬲᬂᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬳᬗᬤᬓᭂᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬲᬳᬦᬦᬶᬂ᭠ ᬤ᭄ᬓᬄ᭚᭜᭚ᬇᬢᬶᬲᬂᬓᬮᬫᬗ᭄ᬰ᭞ᬗ᭞ᬗᬸᬲᬤᬦᬶᬂ᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬲᬂᬯᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬭᬾ᭞᭚᭜᭚ [Image] [᭔᭘ 48 A] ᭚᭜᭚ᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬢᬾᬓᬦᬶᬂᬮᬭᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀ᭞ᬤᬼᬗᭂᬦ᭄ᬱᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄‌ᬚ᭄ᬦᬃ᭞ᬧᬸᬢᭀᬄᬳᬶᬂᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬃᬬᬓᬓᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬶᬓᬸᬢᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬲᬯᬂ ᬗᬮᬾᬢᬾᬕ᭄᭞ᬢᬸᬃᬧ᭄ᬭᬶᬗᭂᬢ᭄ᬦ᭄ᬬᬤᬺᬲ᭄ᬢᬸᬫᬶᬩ᭞ᬳᬶᬓᬳᬦ᭄ᬢᬶᬦᭂᬦ᭄᭞ᬲᬧᬳᬭᬦ᭄ᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭠ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬶᬓᬧᬦᭂᬲ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦᬶᬂᬧᬦᬲ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬢᬸᬫ᭄ᬧᬸ ᬓᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬯᬶᬰ᭄ᬬᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬚᬚᬭᬶᬗᬦ᭄᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬢᬕᬯᬾᬕ᭄ᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬶᬓᬧᬦᭂᬲ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬭᬄᬫᬾᬢᬶᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄᭞ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬤᬤ᭄ᬬᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬓᬸᬓᬸᬲ᭄ᬫ ᬭᬸᬢ᭄ᬣ᭞ᬗ᭞ᬫᬢᬶᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬩᬜᬸᬮᬢᭂᬓ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬬᬫ᭠ᬲᬮᬶᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬳᬶᬭᬶᬓᬫᬕ᭄ᬦᬄᬧᬭᬦ᭄ᬳ
Auto-transliteration
[47 47 B] 47 tahapakna // yansirahamantraningtambahika, ujaresangkalamangśa, nggenhamantranin, ikisangwijilrare, hangadakĕn'gringsahananing‐ dkaḥ // • // itisangkalamangśa, nga, ngusadaning. 0. ikisangwijilrare, // • // [Image] [48 48 A] // • // nyanpratekaninglararingjro, dl̥ĕngĕnsyocanya, yankatonjnar̀, putoḥhingsocanya, tur̀yakaku, maliḥsikutĕnringhangganya, masawang ngaleteg, tur̀pringĕtnyadr̥ĕstumiba, hikahantinĕn, sapaharan'gring‐mangkana, hikapanĕstis, nga, ndihunggwaningpanastis, magnaḥyaringtumpu kinghati, wiśyamagnaḥringjajaringan, parantagawegringmangkana, hikapanĕstis, raḥmetiringdal̥ĕm, matmahandadyakukus, kukusma ruttha, nga, matiringdal̥ĕm, hatmahanbañulatĕk, maliḥyama‐salinhunggwan, magnaḥyaringdal̥ĕmhati, yanrushirikamagnaḥparanha

Leaf 48

usadha 48.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭘ 48 B] ᭔᭘ ᬭᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬓ᭞ᬲᬂᬓᬮᬩᬦᬸᬫᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬤᬾᬱᬦ᭄ᬬᬲᬂᬓᬮᬩᬦᬸᬄᬫᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬭᬶᬢᬶᬂᬧᬯᬃᬡᬤᬾᬱᬦ᭄ᬬ᭞ᬇᬢᬶᬲᭀᬚᬃᬦ᭄ᬬ᭞ᬑᬁᬢᬸᬳᬲ᭄ᬢᬸᬳᬢ᭄ᬫᬑᬁᬢᬸᬳ ᬲ᭄ᬢᬸᬮᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬑᬁᬢᬸᬳᬲ᭄ᬢᬸᬭᬁᬢᬸᬳᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬬᬾᬮᬸᬤ᭄ᬭᬫ᭄᭞ᬑᬁᬮᬸᬤ᭄ᬭᬬᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭚ᬇᬓᬶᬲᬂᬓᬮᬩᬦᬸᬫᬢᬶ᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲ᭄ᬬᬧᬳᬫᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬧᬬᭀᬕ ᬦᬾᬲᬂᬓᬮᬩᬦᬸᬫᬢᬶ᭞ᬮᬫᬓᬦᬾᬯᬭᬲ᭄ᬯᬂᬗᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬲᬂᬓᬮᬧᬸᬭᬸᬱ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬫᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬥᬦᬾᬲᬂᬓᬮᬩᬦᬸᬫᬢᬶ᭞ᬦ᭄ᬤᬤᬾᬱᬦ᭄ᬬᬲᬂᬓᬮᬧᬸ ᬭᬸᬱ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄ᬧᬍᬫᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬫᬓᬮᬩᬦᬾᬲᬂ᭠ᬓᬮᬩᬦᬸᬫᬢᬶ᭞ᬰ᭞ᬚ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬧᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬘᬶᬦᭀᬘᭀᬂ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶ᭠ [᭔᭙ 49 A] ᬲᬾᬦ᭄ᬓᬧᬸᬃ᭞ᬲᬸᬮᬲᬶᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬬᬦᬳᬶᬋᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬱᬶᬦᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄᭞ᬓᬸᬓᬸᬲ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬍᬢ᭄‌ᬤᬾᬦᬍᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬲᬭᬶᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬲᬭᬶᬲᬶᬓᬭ᭞᭒ ᬗᬮᬸᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬢᭂᬂᬢᬳᬧ᭄᭞᭚ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬘ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬯᬗ᭄ᬓᬾᬭᬶ᭞ᬯᬾᬳᬶᬤᬸᬩᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬜ᭄ᬚᬳᭂᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬯᬾᬭᬳᬶᬤᬸᬩᬂ᭞ᬲᭀᬚ᭠ ᬭᬾᬲᬂᬩᬦᬸᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬶᬦ᭄᭞᭚᭜᭚ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬳᬶᬂᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬᬫᬲ᭄ᬫᬸᬩᬂ᭞ᬢᬸᬃᬳᬗ᭄ᬕᬦ᭄ᬬᬫᬕ᭄ᬭᬄ᭞ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬬᬳᬗᬧ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬤᬸᬫᬶᬮᬄᬲ᭠ ᬕᬾᬢ᭄ᬳᬫᬤ᭄ᬬᬦᬶ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬᬳᬗᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬳᬦᬕᬶᬄᬢᭀᬬ᭞ᬯᬸᬲᬦᬶᬂᬢᬸᬃᬯᬶᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄ᬬᬫᬲ᭄ᬫᬸᬤ᭄ᬥᬶᬓ᭄᭞ᬫᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬧᬸ᭠
Auto-transliteration
[48 48 B] 48 ranringhika, sangkalabanumati, ndideṣanyasangkalabanuḥmati, ringdal̥ĕmritingpawar̀ṇadeṣanya, itisojar̀nya, oṅġtuhastuhatma'oṅġtuha stuludra, oṅġtuhasturaṅġtuhastu, yeludram, oṅġludrayanamaśiwaya // ikisangkalabanumati. mangkesyapahamarisuddha, payoga nesangkalabanumati, lamakanewaraswangngagring, sangkalapuruṣa, wruhamarisuddhanesangkalabanumati, ndadeṣanyasangkalapu ruṣa, ringdal̥ĕmhungsilanpal̥ĕmahanya, paranmakalabanesang‐kalabanumati, śa, jrukpurut, cinocong, hisininhi‐ [49 49 A] senkapur̀, sulasiḥmrik, myanahir̥ĕng, wussyinimpĕn, kukuswusmakukus, hul̥ĕtdenal̥ĕmbat, saring, wusmasarisikara 2 ngalurungan, pucuk, yanratĕngtahap, // wdhaknyackuḥ, wangkeri, wehidubang, yanwushañjahĕnhawaknya, haywawerahidubang, soja‐ resangbanumatingkenhamantranin, // • // yanputihingsocanyamasmubang, tur̀hangganyamagraḥ, bayunyahangapa, sagetdumilaḥsa‐ get'hamadyani, swaranyahangapa, tansaḥhanagiḥtoya, wusaningtur̀windunyamasmuddhik, mahanom, magnaḥyaringdal̥ĕmtumpu‐

Leaf 49

usadha 49.jpeg

Image on Archive.org

[᭔᭙ 49 B] ᭔᭙ ᬓᬦᬶᬂᬲᬸᬫ᭄ᬱᬸᬫ᭄᭞ᬲᬧᬳᬦ᭄ᬤᬤᬾᬦᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬓ᭞ᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ᬲᬗᬮᬶᬢ᭄ᬳ᭠ᬗᬤᬓ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬦᬶᬭᬢ᭄ᬫᬢᬢ᭄ᬯᬰᬶ ᬯᬦᬫ᭞ᬑᬁᬲᬸᬤ᭄ᬥᬬᬧᬜ᭄ᬘᬭᬸᬤ᭄ᬭᬬ᭞ᬇᬓᬶᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲ᭄ᬬᬧᬧᬯ᭄ᬭᬸᬳᬳᬗ᭄ᬮᬩᬦᬦᬧᬬᭀᬕᬦᬾᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬤᬾᬱᬦ᭄ᬬᬲ ᬗ᭄ᬓᬮᬧ᭄ᬭᬬᭀᬤ᭄ᬥ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬗᬧᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬳᬶᬋᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬩᬂᬲᭀᬘᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬤᬍᬫᬶᬂᬮᬶᬫ᭄ᬧ᭞ᬧᬍᬫᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬮᬩᬦᬾᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ ᬰ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬃᬲᭀᬦ᭞ᬤᬧ᭄ᬤᬧ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬭ᭞ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬢᭂᬂᬢᬳᬧ᭄᭟ᬳᬸᬚᬭᬾᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓᬾ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬤ᭠ [᭕᭐ 50 A] ᬧᬾᬩ᭄ᬭᬓ᭄ᬩ᭄ᬭᬓ᭄᭞ᬕᬫᭀᬗᬦ᭄᭞ᬭ᭞ᬧᬸᬮᬲᬳᬶ᭞ᬓᬢᬸᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬤ᭄ᬯᭂᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞᭠ᬳᬶᬦᬲᬩ᭄᭞ᬯ᭄ᬥᬓ᭄ᬦ᭟ᬫᬤᬸᬮᬮᬯᬓ᭄᭞ᬫᬓᬳᬶᬮ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬓᬸᬦᬶᬃᬯᬭᬗ ᬤ᭄‌ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬜᬸᬄᬢᬸᬦᬸ᭞ᬍᬗᬮᬸᬭᬗᬦ᭄᭞ᬳᬤᬲ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬤᬯᬸᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬤᬾᬯ᭞ᬢᭀᬬᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬚᬮᬯᬾ᭞ᬳᬶᬦᬲᬩ᭄ ᬇᬓᬶᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬂᬓᬮᬧᬾᬧ᭄ᬭᬬᭀᬤ᭄ᬥ᭞ᬇᬢᬶᬭᬸᬧᬦᬾᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭟ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓ᭄ᬦᬳᬶᬢᬶ᭞ᬳᬭᬦᬾᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬭᬸᬧᬦᬾ᭞ᬫᬓᬭᭀᬭᭀ᭞ᬳᬶᬢᬶ ᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬᬲᬗᬮᬶᬢ᭄᭞ᬓᬮᬧ᭄ᬭᬬᭀᬤ᭄ᬥ᭚ᬇᬓᬶᬭᬭᬚᬳ᭠ᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬚᬯᬾᬭᬧᬶᬗᬶᬢᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚
Auto-transliteration
[49 49 B] 49 kaningsumsyum, sapahandadeninggringhika, sangalit, sangalit'ha‐ngadak'hakĕn, kadyangaparupanesangalit, ma, oṅġniratmatatwaśi wanama, oṅġsuddhayapañcarudraya, ikirupanesangalit, mangkesyapapawruhahanglabananapayoganesangalit, ndideṣanyasa ngkalaprayoddha, kadyangaparupanya, mahir̥ĕngrupanya, habangsocanyaringdal̥ĕminglimpa, pal̥ĕmahanya, paranlabanesangalit, śa, pañcar̀sona, dapdaptis, ra, gĕndis, yanratĕngtahap. hujaresangalit, hanggenhamantranin, wdhake, dondapda‐ [50 50 A] pebrakbrak, gamongan, ra, pulasahi, katumbar̀, dwĕcandana, ‐hinasab, wdhakna. madulalawak, makahilnya, sĕmbung, kunir̀waranga dtingkiḥ, ñuḥtunu, l̥ĕngalurangan, hadas, pandawutnya, bujanggadewa, toyanbraspinge, candana, hisinjalawe, hinasab ikirupanesangkalapeprayoddha, itirupanesangalit. kawruhaknahiti, haranetkaningrupane, makaroro, hiti rajaḥnyasangalit, kalaprayoddha // ikirarajaha‐nya, hajawerapingitakna // • //

Leaf 50

usadha 50.jpeg

Image on Archive.org

[᭕᭐ 50 B] ᭕᭐ [Image] ᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄᬬᬦ᭄ᬳᬦᬯᬸᬃ᭞ᬧᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬰ᭞ᬫᬤᬄᬮᬶᬜᭀ᭠ ᭚ᬲᬂᬓᬮᬧ᭄ᬭᬤᬋᬧ᭄᭞ᬭᬚᬳᬓ᭄ᬦᬓᬬᬇᬓᬶ᭞ᬤ᭄ᬥ [Image] ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬭᬾᬄᬦ᭄ᬬᬳᬦ᭠ ᬬᭀᬤ᭄ᬥ᭚ᬯᬃ᭞ᬳᬸᬧᬲ᭄ᬢᬶᬓ᭞ᬳᬶᬤᭂᬧᬓ᭄ᬦᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬫᬳᬭ ᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬳᬦᬸ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬢᬸᬓ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬶᬤᬄ᭞ᬧᭂᬧᭂᬢᬓ᭄ᬦᬮᬫᬾᬦ᭄ᬬ᭞ [᭕᭑ 51 A] ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬓᬸ᭞ᬫ᭞ᬳᬸᬄᬘᬳᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬓᬘᬾᬯᬧᬢᬮ᭞ᬓᬢ᭄ᬫᬸᬘᬳᬶᬭᬶᬂᬩᬜᬸᬩᭀᬦ᭄ᬥ᭞ᬳᬫᬮᬓᬸᬳᬦᭂᬩ᭄ᬥᬳᬸᬧᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ ᬯᬬᬄ᭞ᬳᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢ᭄ᬓᬢᬯᬃ᭞᭓᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬗ᭠ᬦᬓ᭄ᬦ᭞᭒᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄᬳᬦᬯᬸᬃᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬰ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬲᬯᬶᬚᬶ᭞᭠ ᬭᬶᬂᬢᭀᬬᬫᬯᬤᬄᬲᬶᬩᬸᬄᬘ᭄ᬫᭂᬂ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬳᬶᬓᬤᭀᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬢᭀᬬᬳᬶᬓ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬳᬦᬯᬃ᭞ᬳᬶᬤ᭄ᬧᬓ᭄ᬦᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬ᭠ ᬭᬶᬂᬢᬸᬂᬕᬸᬂᬗᬶᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬩᬝᬭᬩᬬᬸ᭞ᬳᬶᬤᭂᬧᬓ᭄ᬦ᭞ᬇ᭠ᬓᬶᬓᬾᬤ᭄ᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬬᬄᬘᬳᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬓᬶᬓ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬢᬸᬭᬸᬜ᭄ᬘᬳᬶᬓ
Auto-transliteration
[50 50 B] 50 [Image] // • // maliḥyanhanawur̀, panawar̀hupasputiḥ, śa, madaḥliño‐ // sangkalapradar̥ĕp, rajahaknakaya'iki, ddha [Image] , nghingreḥnyahana‐ yoddha // war̀, hupastika, hidĕpaknawiṣyanesanghyanghacintya, nemahara nsanghyangtanhanu, magnaḥyaringtuktuklidaḥ, pĕpĕtaknalamenya, [51 51 A] itimantrakahidhĕpku, ma, huḥcahilinggaputiḥ, kacewapatala, katmucahiringbañubondha, hamalakuhanĕbdhahupasputiḥ, tulung wayaḥ, hanawar̀hupasputiḥkabeḥ, tkatawar̀ 3 wusmantrapanga‐nakna 2 // • // maliḥhanawur̀war̀hupaskuning, śa, skulsawiji, ‐ ringtoyamawadaḥsibuḥcmĕng, skulhikadoknaringtoyahika, nghingtingkahinghanawar̀, hidpaknawiṣyanesanghyangcintya, magnaḥya‐ ringtunggungnginglidaḥ, nemaharanbaṭarabayu, hidĕpakna, i‐kikedpanya, ma, yaḥcahisanghyangwikikputiḥ, turuñcahika

Leaf 51

usadha 51.jpeg

Image on Archive.org

[᭕᭑ 51 B] ᭕᭑ ᬩᬮᬶ᭞ᬓᬧᬢᬮ᭞ᬫ᭄ᬤᬮ᭄ᬘᬳᬶᬓᬩᬸᬭᬸᬓᬢᬫᬮᬓᬸᬘᬳᬶᬳᬦᬯᬃ᭞ᬳᬸᬧᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬬᬾᬄᬦᬶᬦᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬭᬸᬓᬶᬢ᭄ᬯᬬᬳᬾ᭞ᬳᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ ᬮᬄᬢ᭄ᬓᬢᬯᬃ᭞᭓᭞ᬢ᭄ᬓᬕ᭄ᬦᬶᬯᬯᬬᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬓ᭄ᬢᬶᬲᬓ᭄ᬦᬯᬯᬬᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬮᬶᬄᬩᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦᬦ᭄ᬬ᭞᭓᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬦᬸᬫᬓ᭄ᬦᬲᬧᬶᬲᬦ᭄᭞᭚᭜᭚ᬫ ᬮᬶᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬳᬦᬯᬃ᭞ᬳᬸᬧᬲ᭄ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬰ᭞ᬢᭀᬬᬫᬯᬤᬄᬮᬶᬫᬲᬾ᭠ᬦ᭄ᬤᭀᬂ᭞ᬭᬾᬄᬦ᭄ᬬᬭᬚᬄᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬑᬁᬓᬭᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬢᬦᬯᬃ᭞ ᬳᬶᬤᭂᬧᬓ᭄ᬦᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬪᬝᬭᬩᬦᬸᬄ᭞ᬕ᭄ᬦᬄᬦ᭄ᬬᬯᬶᬢᬶᬂᬮᬶᬤᬄ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬚᬳᭀᬩᬄ᭞ᬳᬶᬓᬶᬯᬭᬄᬓᬳᬶᬤᭂᬧ᭠ [᭕᭒ 52 A] ᬓ᭄ᬦ᭞ᬫ᭞ᬳᬸᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶᬓᬸᬳᬶᬋᬂ᭞ᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬘᬳᬶᬓᬲᬧ᭄ᬝᬩᬸᬓ᭄᭞ᬳᬜ᭄ᬚᬮᬸᬓᬳᬶᬳᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬳᬶᬋᬂ᭞ᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬶᬯᬶᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬶᬳᬸᬮ᭄ᬳᬲᬸᬤ᭄ᬥᬲ᭄ᬯᬶᬫᭂᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬢ ᬓᬦᬶᬂᬯᬯᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᬸᬲᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬦᬸᬫᬓ᭄ᬦ᭞ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄᭞᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄᬳᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬱᬶᬃᬕᬫ᭄ᬲᬶ᭞ᬰ᭞ᬳᬶᬜ᭄ᬚᬶᬦ᭄ᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬲᬦᬾᬢᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬩ᭠ ᬜᬸᬢᬸᬮᬶ᭞ᬫᬯᬤᬄᬲᬶᬩᬸᬄᬘᭂᬫᭂᬂ᭞ᬳᬶᬜ᭄ᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬓᬤᭀᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬢᭀᬬ᭞᭠ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬦᬯᬃ᭞ᬳᬶᬤ᭄ᬧᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬪᬝᬭ ᬳᬾᬃᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬕ᭄ᬦᬄᬦ᭄ᬬᬲᬂᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬦᬶᬂᬮᬓ᭄ᬮᬓᬦ᭄᭞ᬇᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬃᬓ᭄ᬳᭂᬓ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬸᬧᬲᬮᬶᬬ᭞ᬢᬸᬳᬸᬜ᭄ᬘᬳᬶᬓᬲᬧ᭄ᬝᬧᬢᬮᬵ᭞ᬳ
Auto-transliteration
[51 51 B] 51 bali, kapatala, mdalcahikaburukatamalakucahihanawar̀, hupaskuning, yeḥninisanghyangwulan, harukitwayahe, hanawar̀hupaskuning, laḥtkatawar̀ 3 tkagniwawayanganya, wusmantra, ktisaknawawayanganya, maliḥbunbunanya 3 mwaḥhinumaknasapisan, // • // ma liḥtingkahinghanawar̀, hupashir̥ĕng, śa, toyamawadaḥlimase‐ndong, reḥnyarajaḥhakna, oṅġkaratunggal, tingkahetanawar̀, hidĕpaknawiṣyanesanghyangcintya, nemaharanbhaṭarabanuḥ, gnaḥnyawitinglidaḥ, nghinghajahobaḥ, hikiwaraḥkahidĕpa‐ [52 52 A] kna, ma, huḥsanghyanghikuhir̥ĕng, turuncahikasapṭabuk, hañjalukahihanawar̀hupashir̥ĕng, ringbhaṭariwin, swihulhasuddhaswimĕk, trusta kaningwawanganya, wusamantrahinumakna, sapisan, // • // maliḥhanawar̀hupassyir̀gamsi, śa, hiñjinsawiji, sanetuḥ, tkaningba‐ ñutuli, mawadaḥsibuḥcĕmĕng, hiñjinhikadoknaringtoya, ‐tingkahenawar̀, hidpawiṣyanesanghyangcintyanemaharanbhaṭara her̀putiḥ, gnaḥnyasangringmadyaninglaklakan, itimantranya, kar̀k'hĕk, sanghyanghupasaliya, tuhuñcahikasapṭapatalā, ha

Leaf 52

usadha 52.jpeg

Image on Archive.org

[᭕᭒ 52 B] ᭕᭒ ᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬲᬶᬕᬃᬫᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬤᭀᬭᬓᬮᬫᬳᬮ᭄᭞᭒᭞ᬳᬸᬭᬸᬂᬲ᭄ᬬᬳᬸᬧᬲ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬭᬦᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬥᭂᬤᭂᬕᬺᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬳᬸᬭᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬢᬯᬃ᭞᭓᭞ᬯᬸᬲᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ ᬜ᭄ᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬓᬳᬸᬢᬮᬓ᭄ᬦ᭞ᬭᬶᬂᬍᬤᬦ᭄᭚᭜᭚ᬫᬦᬶᬄᬳᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬲᬶᬕᬃᬫᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬦᬾᬓᬘᬶᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬰ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬲᬯᬸᬂ᭞ᬦᬾᬫᬤᬕᬶᬂᬳᬶᬢᬶᬓ᭄ ᬧᬾᬢ᭄ᬳᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬢᭂᬓ᭄ᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬦᬮᭂᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬢᭂᬓ᭄ᬢᭂᬓ᭄᭞ᬤ᭄ᬯᬶᬲᬶᬓᬲᬭᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬬᬲᬤᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬭ᭞ᬫᬚᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬘᭂᬗ᭄ᬓᬾᬄᬫᬢᬸᬢᬸᬧ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭ᭞ ᬢᭂᬂᬢᬳᬧᬓ᭄ᬦ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬦᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬤᭂᬧᬓ᭄ᬦ᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬫᬳᬘᬦ᭄ᬪᬝᬭᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬧᬤᬫᬭᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬑᬁᬳᬓ᭄ᬳᬓ᭄᭞ᬇ [᭕᭓ 53] ᬇᬓᬓ᭄‌ᬚᬄᬢᬯᬃ᭞ᬧᬄᬅᬄ᭞ᬅᬄ᭞᭓᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬳᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬯᬃᬡ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬬᬳᬦᬯᬃ᭞ᬳᬶᬤᭂᬧᬓ᭄ᬦᬯᬶᬱ᭄ᬬ᭠ ᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬦᬾᬫᬳᬭᬦ᭄ᬪᬝᬭᬓᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬬᬭᬶᬂᬘᬜ᭄ᬘᬢ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬧᬢᭂᬫᬸᬦᬶᬂᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬮᬯᬦ᭄ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬫ᭞ᬢᬓ᭄ᬱᬯᬧᬸᬬᬶᬄ᭞ᬧᬍᬫᬳᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶ ᬫᬄᬭᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬗᬾᬩᬦ᭄ᬯᬾᬢᬦ᭄ᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬮᭀᬃ᭞ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄᬳ᭠ᬤᬸᬫ᭄ᬢᬯᬃ᭞ᬢ᭄ᬓᬯᬭᬲ᭄᭟ᬇᬓᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬭᬸᬢ᭄ᬣᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬗᬤᬓᬓᭂᬦ᭄ᬳᬸᬧ᭠ ᬘ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬇᬢᬶᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬦᬯᬃᬳᬸᬧᬲ᭄᭞ᬇᬓᬶᬭᬭᬚᬳᬦ᭄ᬬᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬫᬦᬶᬓᬮᬯᬦ᭄‌ᬲᬂᬫᬭᬸᬢ᭄ᬣᬶᬕ᭄ᬦᬶ᭚᭜᭚
Auto-transliteration
[52 52 B] 52 nawar̀hupassigar̀mangsi, ringsanghyangdorakalamahal 2 hurungsyahupas, hamrananin, tdhĕdĕgr̥ĕmokṣyahurung, tkatawar̀ 3 wusamantra, ñjinhikahutalakna, ringl̥ĕdan // • // maniḥhanawar̀hupassigar̀mangsi, nekacitikuslumaku, śa, hantiningsawung, nemadaginghitik pet'hatinya, tĕkeningtĕktĕkdenalĕmbat, wusmatĕktĕk, dwisikasari, mwaḥsantĕnyasadidik, ra, majakling, cĕngkeḥmatutup, yanra, tĕngtahapakna, nghingyanamantrahidĕpakna, wiṣyanesanghyangcintya, nemahacanbhaṭaratri, magnaḥyaringpadamaran, ma, oṅġhak'hak, i [53 53] ikakjaḥtawar̀, paḥaḥ, aḥ 3 tlas, // • // maliḥtingkahehanawar̀hupaspañcawar̀ṇa, nghingtingkanyahanawar̀, hidĕpaknawiṣya‐ nesanghyangcintya, nemaharanbhaṭarakambul, magnaḥyaringcañcattik, patĕmuningsur̀yyalawancandra, ma, takṣawapuyiḥ, pal̥ĕmahanmuli maḥringtunggangebanwetankidul, kulon, lor̀, ringtngaḥha‐dumtawar̀, tkawaras. ikisanghyangmarutthigni, hangadakakĕnhupa‐ ckabeḥ, itisanghyangcintyamanik, nawar̀hupas, ikirarajahanyacintyamanikalawansangmarutthigni // • //

Leaf 53

usadha 53.jpeg

Image on Archive.org

[᭕᭓ 53 B] [Image] ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬫᬦᬶᬓ᭄᭟ [Image] ᬲᬂᬫᬭᬸᬢ᭄ᬣᬶᬕ᭄ᬦᬶ
Auto-transliteration
[53 53 B] [Image] sanghyangcintyamanik. [Image] sangmarutthigni

Leaf 54

usadha 54.jpeg

Image on Archive.org

[᭕᭔ 54 B] ᭕᭔ ᬋᬩ᭄᭞ᬭ᭞ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄ᭞ᬳᬤᬲ᭄᭞ᬓᬢᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬩᬳᬂ᭞ᬰ᭞ᬤᬳᬸᬱᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬧᬢᬶᬦᬶᬂᬮᬸᬦᬓ᭄᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞᭚᭜᭚ ᬢ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬋᬧ᭄ᬳᬢᬸᬭᬸ᭞ᬰ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄ᬲᬓᬯᬶᬢ᭄‌ᬫᬲᬸᬯᬶ᭞ᬓᬢᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬓ᭄ᬮᬸᬤᬾᬦ᭄ᬭᬢᭂᬂ᭞ᬢᬳᬧ᭄᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬕᬼᬫ᭄᭞ᬗᬧ᭄ᬯᬦ᭄ᬱᬫᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ ᬲ᭄ᬧᬄ᭞ᬫᬯᭀᬃᬢᬩ᭄ᬬᬩᬸᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬧᬳᬾᬢᬓ᭄ᬢᬓᬶᬦ᭄ᬓᬓᬲᬂ᭞ᬤᬕᬶᬗᬶᬜ᭄ᬚᬶ᭠ᬦᬄ᭞᭙᭞ᬩᬲ᭄ᬫᬳᬶᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬯᬗᬶᬦᬾ᭞ᬢᬸᬢᬸᬱᬜ᭄ᬚ᭞ᬢ᭄ᬗᬄᬍᬫᭂᬂ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭠ ᬳᬳᬩᬲ᭄ᬫ᭞ᬭᬶᬂᬕᬶᬤᬢ᭄ᬫᬳᭂᬫ᭄ᬧᭂᬢ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬦᬢᬶ᭞ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭠ᬲᬾᬳᬤᬫ᭄᭞ᬲᭂᬲᬳᬾ᭞ᬲᬾᬄᬤᬸᬮ᭄ᬓᬤᬶ᭟ᬫᬮᬶᬄᬯ᭄ᬥᬓᬾᬳᬓᬄ [᭕᭕ 55 A] ᬤ᭄ᬓᬲᬶᬫ᭄ᬩᬸᬓᬦ᭄᭞᭓᭞ᬳᬤᬲ᭄᭞ᬧᬸᬄᬳᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬧᬫᬮᬶᬳᬫᬘᭂᬓ᭄᭞ᬰ᭞ᬳᬶᬲᬾᬦ᭄᭞ᬘᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬩᬯᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬳᬓ᭄ᬦ᭚᭜᭚ ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄‌ᬳᬶᬂᬳᬜᬸᬭᬢ᭄‌ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬩᬮ᭞ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬧᬓ᭄ᬱᬧᬶᬂ᭞᭔ᬁ᭞᭑᭓᭞ᬰᬲᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭔᭞ᬭᬄ᭞ᬨᬹ᭞᭐᭞ᬢᭂᬂ᭞᭑᭞ᬇᬰᬓᬬᬸᬲᬦᬶᬂ ᬮᭀᬓ᭞᭑᭙᭑᭐᭞ᬓᬲᬸᬭᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭝ᬳᬶᬫᬤᬾᬲᬸᬓᬦᬭᬲᬓᬶᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬦ᭄‌ᬲᬶᬗ᭄ᬳᬭᬵᬚ᭟
Auto-transliteration
[54 54 B] 54 r̥ĕb, ra, hisintingkiḥ, hadas, katumbaḥ, sĕmbar̀hulunhati // • // ta, hawakbahang, śa, dahuṣakling, patininglunak, sĕmbar̀, // • // ta, tanhar̥ĕp'haturu, śa, hisensakawitmasuwi, katumbaḥ, kludenratĕng, tahap // • // ta, gl̥ĕm, ngapwanṣamayanya, śa, spaḥ, mawor̀tabyabun, spahetaktakinkakasang, dagingiñji‐naḥ 9 basmahintunggalwangine, tutuṣañja, tngaḥl̥ĕmĕng, tingkaḥ‐ hahabasma, ringgidatmahĕmpĕt, hulunati, tundun, ma‐sehadam, sĕsahe, seḥdulkadi. maliḥwdhakehakaḥ [55 55 A] dkasimbukan 3 hadas, puḥhakna // • // ta, pamalihamacĕk, śa, hisen, candana, bawang, brasputiḥ, sĕmbar̀hakna // • // puput'hinghañuratringdina, ra, ka, warabala, kr̥ĕṣṇapakṣaping 4ṅġ 13 śasiḥ, ka 4 raḥ, phū 0 tĕng 1 iśakayusaning loka 1910 kasurat'hantuk:himadesukanarasakingbungkulansingharāja.

Leaf 55

usadha 55.jpeg

Image on Archive.org

[᭕᭕ 55 B] ᬩᬓᬂ᭞ᬘ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬳᬤᬲ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬩᬂᬕᬮᬸᬄ᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬯ᭄ᬢᭂᬂ᭞ᬰ᭞ᬯᬤ᭄ᬲᬶᬤᬕᬸᬭᬶᬄ᭞ᬯ᭄ᬯᬤᬮᬶᬫᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬯᭀᬭᬶᬦ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲᬭᬶ᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬮᬢᬳᬧ᭄᭚᭜᭚ ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬡ᭄ᬥᬯ᭞ᬰ᭞ᬘ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬕᬫᭀᬗᬦ᭄᭞᭓᭞ᬳᬶᬭᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬢᬸᬓ᭞ᬫ᭞ᬬᬸᬤᬶᬱ᭄ᬝᬶᬭ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬶᬂᬩᬗ᭄ᬮᬾ᭞ᬲᬂᬩᬶᬫᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬓᭂᬜ᭄ᬘᬸᬃ᭞ᬲᬂᬤᬦᬦ᭄ᬚᬬ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬮ᭠ ᬫ᭄ᬧᬸᬬᬂ᭞ᬲᬂᬦᬓᬸᬮᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬤᬭᬶᬗᭀᬂ᭞ᬲᬂᬲᬳᬤᬾᬯ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬩᬯᬂ᭠ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬪᬝᬭᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬓᬋᬡ᭄ᬕᬳᬕ᭄ᬭᬶᬂᬳᬦᬫ᭄ᬩᬦᬦᬗᭂᬋᬱ᭄ᬯᬭᬲ᭄᭚ [Image] ᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞᭓᭞᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬓᬃᬡᬧᭂᬧᭂᬗᬦ᭄᭞ᬰ᭞ᬯᬤ᭄ᬕᬮᬕᬄ᭞ᬳᬤᬲ᭄ᬧᬸᬄ᭝ᬓᬃᬡᬦ᭄ᬬ᭚᭜᭚ᬢ᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬫᬘᭂᬓ᭄ᬫᬘᭂᬓ᭄᭞ᬰ᭞ᬯ
Auto-transliteration
[55 55 B] bakang, ckuḥ, hadas, brasbanggaluḥ, // • // ta, wtĕng, śa, wadsidaguriḥ, wwadalimaputiḥ, pipis, worin'gĕndisari, kinlatahap // • // pupuḥpaṇdhawa, śa, ckuḥ, gamongan 3 hiris, trikatuka, ma, yudiṣṭira, munggingbangle, sangbimamunggwingkĕñcur̀, sangdananjaya, munggwingla‐ mpuyang, sangnakulamunggwingdaringong, sangsahadewa, munggwingbawang‐putiḥ, bhaṭara'indrakar̥ĕṇgahagringhanambananangĕr̥ĕṣwaras // [Image] hning 3 // • // ta, kar̀ṇapĕpĕngan, śa, wadgalagaḥ, hadaspuḥ:kar̀ṇanya // • // ta, hawakmacĕkmacĕk, śa, wa

Leaf 56

usadha 56.jpeg

Image on Archive.org