Siwa Budha

This page has been accessed 1,041 times.
From Palm Leaf Wiki
Revision as of 23:47, 10 August 2020 by Kamholz@panlex.org (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia
English

Front and Back Covers

siwa-budha 0.jpeg

Image on Archive.org

᭑ ᭚᭜᭚ ᬧᭂᬗᭂᬢ᭄ᬯᬲᬶᬯᬩᬸᬤ᭟ᬲᬗᬢ᭄ᬮᬄᬫᬤᬭᬶᬓ᭄‌ᬧᭂᬃᬳᬢ᭄ᬬᬓᬶᬢᬵᬳᬸᬤ᭄ᬢᬸ ᬓ᭄ᬫᭂᬗᬢᬳᬶᬸᬳ᭄ᬯᬶᬧᭂᬃᬓᭂᬫ᭄ᬗᬦ᭄‌ᬳᬕᬫᬬᬳᬶᬢᬸᬲᬶᬯᬤᬦ᭄‌ᬩᬸᬤ᭞ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬲ᭄ᬬᬵ᭞ᬤᬮᬫ᭄ᬱᬚᬭᬄᬜᬤᬶᬚᬯᬢᬶᬫᬸᬃ᭟ᬧᭂᬃᬢᬸᬫ᭄ᬗᬸᬳᬦ᭄‌ᬳᬸᬩᬸᬗᬦ᭄‌ᬓᭂᬤ᭄ᬯ

Leaf 1

siwa-budha 1.jpeg

Image on Archive.org

᭑ ᬧᬶᬸᬕᬶᬸᬢ᭄ᬬᬰᬶᬸᬯᬶᬸᬩᬶᬸᬤᬶᬸ᭟ᬳᬶᬦᬶᬮᬮᬸᬫᬜ᭄ᬢᬤᬶᬲᬢᬸᬬᬳᬶᬢᬸᬰᬶᬯᬩᬸᬤ᭟ᬫᬸᬮ ᬳᬶᬤᬭᬶᬧᭂᬃᬫᬸᬮᬳᬤ᭄‌ᬲᭂᬚᬭᬄᬜᬧᬤᬯᬓ᭄ᬢᬸᬩᬸᬥᬶᬲ᭄ᬫᭂᬤᬢᬂᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬾᬦᬦᬶᬸ ᬲ᭄ᬬᬳᬤᬮᬄᬭᬧᬢ᭄ᬱᬓᬮᬶᬳᬸᬩᬸᬗᬦ᭄ᬜᬤᬶᬸᬚᬶᬸᬯᬶᬸᬢᬶᬸᬫᬶᬸᬓᬶᬸᬤ᭄ᬯᬶᬸᬳᬶᬸᬕᬶᬸᬫᬶᬸᬢᭂᬃᬲᭂᬩᬶᬸᬢ᭄ᬮᬶ ᭒ ᬮᬶᬸᬫᬸᬜ᭄ᬢᬶᬸᬤᬶᬸᬤᭂᬗᬦ᭄ᬲᬶᬯᬳᬶᬲ᭄ᬫᭂᬬᬂᬲᬸᬦᬄᬤᬢᬂᬕ᭄ᬦᬩᬶᬄᬤᬸᬮᬸᬳᬓ᭄ᬳᬶᬃᬜᬤᬫ᭄ᬱ ᬚᬭᬄᬜᬤᬶᬚᬯᬢᬶᬫᬸᬃᬓᭂᬤ᭄ᬯᬳᬕᬫᬵᬢᭂᬃᬲᭂᬩᬸᬢ᭄‌ᬮᬮᬸᬫᬜ᭄ᬢᬤᬶᬢᬸᬂᬕᬮ᭄᭞ᬢᬧᬶ ᬲᭂᬩᭂᬮᬸᬫ᭄‌ᬫᭂᬗᭂᬃᬢᬶᬦᬦ᭄‌ᬓᭂᬚᬤ᭄ᬬᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬲ᭄ᬬ᭞ᬩᬳᬶᬓ᭄ᬮᬄᬓᬶᬢᬢᭂᬃᬩ᭄ᬦᬫᬶᬄᬤ᭠

Leaf 2

siwa-budha 2.jpeg

Image on Archive.org

᭒ ᬳᬸᬮᬸ ᬓᭂᬫ᭄ᬗᬮᬶᬧᬤᬢᭂᬫ᭄ᬧᬢ᭄‌ᬳᬲᬮ᭄ᬜ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄‌ᬤᬶᬚᬤᬶᬓᬦ᭄ᬤᬲᬃᬧᭂᬗᭂᬃᬢ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬂ ᬧᬢᬸᬫ᭄ᬗᬸᬳᬦ᭄‌ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬲ᭄ᬬ᭟ᬲᬶᬯᬳᬶᬲ᭄ᬫᭂᬬᬂᬩᭂᬃᬧᬗᬭᬸᬄᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬦᬶᬸᬲ᭄ᬬ᭞ᬬᬂ ᬩᭂᬮᬓᬗᬦ᭄‌ᬳᬤᬮᬄ ᬲᬶᬯᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬢᬤᬮᬫ᭄‌ᬳᬚᬭᬦ᭄ᬜᬳᬤᬮᬄᬢᬶᬕᬢ ᭓ ᬢ᭄ᬯᬲ᭄‌ᬓᭂᬩᭂᬦᬭᬦ᭄᭞ᬬᬳᬶᬢᬸ ᭝ ᬲᬶᬯᬢᬢ᭄ᬯᬤ᭄‌ᬫᬳᬾᬲᬢᬢ᭄ᬯ᭟ᬢᬢ᭄ᬯᬳᬶᬦᬶ ᬳᬮᬫ᭄ᬜ ᬳᬤᬮᬄ ᬫᬲᬶᬂ ᬫᬲᬶᬂ ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬲᬓᬍ ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬍᬤᬦ᭄ ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭟ᬓᬮ ᬤᬶᬲᬶᬦᬶ ᬩ᭄ᬭᬃᬢᬶᬩᭂᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭟ᬤᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬳᬃᬢᬶᬜᬬᬂᬮᬳᬶᬦ᭄᭟ᬚᬤᬶᬦᬶᬲ᭄ᬓᬕ᭄ᬦ ᬳᬃᬢᬶᬜ᭠

Leaf 3

siwa-budha 3.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 4

siwa-budha 4.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 5

siwa-budha 5.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 6

siwa-budha 6.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 7

siwa-budha 7.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 8

siwa-budha 8.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 9

siwa-budha 9.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 10

siwa-budha 10.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 11

siwa-budha 11.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 12

siwa-budha 12.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 13

siwa-budha 13.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 14

siwa-budha 14.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 15

siwa-budha 15.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 16

siwa-budha 16.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 17

siwa-budha 17.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 18

siwa-budha 18.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 19

siwa-budha 19.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 20

siwa-budha 20.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 21

siwa-budha 21.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 22

siwa-budha 22.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 23

siwa-budha 23.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 24

siwa-budha 24.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 25

siwa-budha 25.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 26

siwa-budha 26.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 27

siwa-budha 27.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 28

siwa-budha 28.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 29

siwa-budha 29.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 30

siwa-budha 30.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 31

siwa-budha 31.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 32

siwa-budha 32.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 33

siwa-budha 33.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 34

siwa-budha 34.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 35

siwa-budha 35.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 36

siwa-budha 36.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 37

siwa-budha 37.jpeg

Image on Archive.org