Pateges Basa Dasanama

This page has been accessed 852 times.
From Palm Leaf Wiki
Revision as of 09:57, 29 October 2020 by Carmarustiana@gmail.com (talk | contribs) (Leaf 1)

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia
English

Front and Back Covers

pateges-basa-dasanama 0.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 1

pateges-basa-dasanama 1.jpeg

Image on Archive.org

᭑ [1B] ᭛᭐᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬵᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬵᬲᬶᬥ᭄ᬬᬀ᭛᭐᭛ᬇᬢᬶᬧᬢ᭄ᬕᭂᬲ᭄ᬩᬲᬵ᭞ᬭᬶᬂᬤᬲᬦᬫ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬓᬺᬢᬺᬩᬲᬵ᭞ᬬᬾᬦᬵᬦᬯᭀᬂᬗ᭄ᬳᬃᬱᬵᬳᬗᬶᬤᬸᬂ᭞ᬳᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬳ ᬗ᭄ᬕᭀᬲᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬾᬬᬦ᭄ᬢᬃᬲᬳᬧᬱᬶᬢ᭞ᬳᬗᬶᬤᬸᬂᬳᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬕᭀᬲᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓ᭄ᬯᬸᬳᬓ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦᬶᬭᬵ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬩᬲᬵᬦᬫᬵᬦ᭄ᬫᬸᬭᬶᬂᬤᬲᬦᬫᬵ᭞ᬩᬲᬭᬶᬦᬲᬦᬦ᭄᭞ ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬ᭝ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬧᬸᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬧᬺᬢᬶᬧᬤᬵ᭞ᬢᬺᬢ᭄ᬬ᭞ᬑ᭟ᬘᬢᬸᬃ᭞᭔᭟ᬧᬜ᭄ᬘᬫᬶ᭞᭕᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬶ᭞᭖᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬶᬫᬶ᭞᭗᭟ᬳᬲ᭄ᬢᬫᬶ᭞᭘᭟ᬩᬯᬫᬶ᭞᭙᭞ᬯᬾᬲᬓᬫᬶ᭞᭑᭐᭟ᬳᬾᬓ ᬤᬲᬶ᭞᭑᭑᭟ᬢ᭄ᬭᬶᬬᭀᬤ᭄ᬥᬲᬶ᭞᭑᭒᭟ᬭᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬳᬍᬧ᭄᭟ᬳᭀᬭᬓ᭄᭞ᬗ᭞ᬲᭂᬦ᭄ᬥᬸ᭟ᬩᬯ᭞ᬗ᭞ᬳᬤᭀᬄ᭟ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬳᬢᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭟ ᭒ ᭟ᬲᬸᬕ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬫᬦᬯ᭟᭜᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬳᬶᬓᬶ᭟᭜᭟ᬦᭀᬳᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬫᬵᬦᬗ᭄ᬓᬦᬵ᭞ᬩᬸᬓᬓᬾᬢᭀ᭟᭜᭟ᬢᬦ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬲᬫᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬗ᭄ᬮᬭᬵ᭞᭠
Auto-transliteration
1 [1B] /// 0 /// oṁawighnāmāstunamāsidhyaṃ /// 0 /// itipatgĕsbasā, ringdasanama, mwaḥringkr̥ĕtr̥ĕbasā, yenānawongnghar̀syāhangidung, hakakawin, mwaha nggosaddhi, neyantar̀sahapasyita, hangidunghakakawin, mwaḥhanggosaddhi, kwuhaknādenirā, hapanbasānamānmuringdasanamā, basarinasanan, lwir̀nya:kr̥ĕṣṇāpuksyā, pr̥ĕtipadā, tr̥ĕtya, o. catur̀ 4. pañcami 5. sapti 6. saptimi 7. hastami 8. bawami 9 wesakami 10. heka dasi 11. triyoddhasi 12. raspati, nga, hal̥ĕp. horak, nga, sĕndhu. bawa, nga, hadoḥ. halas, nga, halinggiḥ. hatatra, nga, mangke. 2 . sugya, nga, manawa \\•\\ nihan, nga, hiki \\•\\ nohan, nga, mānangkanā, bukaketo \\•\\ tankaton, nga, tankasaman \\•\\ hanglarā, ‐

Leaf 2

pateges-basa-dasanama 2.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 3

pateges-basa-dasanama 3.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 4

pateges-basa-dasanama 4.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 5

pateges-basa-dasanama 5.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 6

pateges-basa-dasanama 6.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 7

pateges-basa-dasanama 7.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 8

pateges-basa-dasanama 8.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 9

pateges-basa-dasanama 9.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 10

pateges-basa-dasanama 10.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 11

pateges-basa-dasanama 11.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 12

pateges-basa-dasanama 12.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 13

pateges-basa-dasanama 13.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 14

pateges-basa-dasanama 14.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 15

pateges-basa-dasanama 15.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 16

pateges-basa-dasanama 16.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 17

pateges-basa-dasanama 17.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 18

pateges-basa-dasanama 18.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 19

pateges-basa-dasanama 19.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 20

pateges-basa-dasanama 20.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 21

pateges-basa-dasanama 21.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 22

pateges-basa-dasanama 22.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 23

pateges-basa-dasanama 23.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 24

pateges-basa-dasanama 24.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 25

pateges-basa-dasanama 25.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 26

pateges-basa-dasanama 26.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 27

pateges-basa-dasanama 27.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 28

pateges-basa-dasanama 28.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 29

pateges-basa-dasanama 29.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 30

pateges-basa-dasanama 30.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 31

pateges-basa-dasanama 31.jpeg

Image on Archive.org

Leaf 32

pateges-basa-dasanama 32.jpeg

Image on Archive.org