Difference between revisions of "aji-pangasih"

This page has been accessed 8,468 times.
From Palm Leaf Wiki
(Leaf 1)
(Leaf 1)
Line 72: Line 72:
 
ᬫᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄ᬲᬥᬳᬰᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬲᬯᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯ᭠
 
ᬫᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄ᬲᬥᬳᬰᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬲᬯᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯ᭠
 
ᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬳᬩᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄrᬳᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸ
 
ᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬳᬩᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄrᬳᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸ
</transcription><transliteration></transliteration>
+
</transcription><transliteration>[1 1B]
 +
1
 +
///  0  /// oṁawighnamāstunamaśiwaya ///  0  /// ikipangaśiḥsan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅hagun̅g̅, reḥmar̥ĕppūr̀wwa, wusmabr̥ĕ‐
 +
śiḥcanan̅g̅tubungan, yenanggonmatatulun̅g̅, śa, yeḥhañar̀mawadaḥpayukkĕdas, samsamkayuśakti, bijaku
 +
nin̅g̅, sĕkar̀bikas 11 wusminantrasiratan̅g̅hi‐dĕr̀kiwarin̅g̅karang, ma, oṁaṅġaṅġoṁ, tumurunsan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅ha
 +
gun̅g̅, rin̅g̅śiwagamburanglayan̅g̅manglan̅g̅langinrin̅g̅bhuwana, ‐humurunrin̅g̅pritiwi, hangr̥ĕgĕpanggraṇasyika, hamijilan̅g̅‐
 +
[2 2A]
 +
kawiśeṣan, nga, kiguṇapangaśiḥ, leyak, ‐leyak'haśiḥrin̅g̅haku, deṣtihasiḥrin̅g̅haku, tarañcana
 +
hasiḥrin̅g̅haku, tĕkahasiḥ, haśiḥrin̅g̅haku, tujuhaśiḥ, hasiḥrin̅g̅haku, papasanganhaśiḥrin̅g̅haku, papĕndhĕ
 +
manhaśiḥrin̅g̅hawakśarīranku, hacĕpacĕpansadhahaśiḥmarin̅g̅hawakśariranku, sasawanganhaśiḥrin̅g̅hawa‐
 +
kśariranku, bhutahaban̅g̅padhahaśiḥrhin̅g̅hawakśariranku, bhutakunin̅g̅padhahasiḥrin̅g̅hawakśariranku, bhu</transliteration>
  
 
==== Leaf 2 ====
 
==== Leaf 2 ====

Revision as of 22:23, 20 September 2019

Original on Archive.org

Description

Bahasa Indonesia

Aji Pangasih membahas tentang ilmu niskala, atau alam yang tidak kasat mata.

Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1913.

English

Aji Pangasih contains discussion on the niskala or the unseen, paranormal world.

This lontar was completed on śaka year 1913.

Front and Back Covers

aji-pangasih 0.jpeg

Image on Archive.org

[PERPUSTAKAAN KTR.DOKBUD BALI PROP. BALI K/I/7/DOKBUD Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar. Krp. S.] [᭑ 1A] [Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar.]
Auto-transliteration
[PERPUSTAKAAN KTR.DOKBUD BALI PROP. BALI K/I/7/DOKBUD Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar. Krp. S.] [1 1A] [Judul : AJI PANGASIH Pj. 30 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 20 lb. Asal : Petak, Gianyar.]

Leaf 1

aji-pangasih 1.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 1B] ᭑ ᭛ ᭐ ᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭛ ᭐ ᭛ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬾᬄᬫᬋᬧ᭄ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬩᬺ᭠ ᬰᬶᬄᬘᬦᬂᬢᬸᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬫᬢᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬧᬬᬸᬓ᭄ᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬶᬚᬓᬸ ᬦᬶᬂ᭞ᬲᭂᬓᬃᬩᬶᬓᬲ᭄᭞᭑᭑᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬶᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬶᬭᬢᬂᬳᬶ᭠ᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬭᬶᬂᬓᬭᬗ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬅᬁᬒᬁ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ ᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬕᬫ᭄ᬩᬸᬭᬗ᭄ᬮᬬᬂᬫᬗ᭄ᬮᬂᬮᬗᬶᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦ᭞᭠ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬗᬺᬕᭂᬧᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬡᬱᬶᬓ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬂ᭠ [᭒ 2A] ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬓᬶᬕᬸᬡᬧᬗᬰᬶᬄ᭞ᬮᬾᬬᬓ᭄᭞᭠ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬤᬾᬱ᭄ᬢᬶᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᬸᬚᬸᬳᬰᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬥᭂ ᬫᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄ᬲᬥᬳᬰᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬲᬯᬗᬦ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯ᭠ ᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬳᬩᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄrᬳᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬢᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸ
Auto-transliteration
[1 1B] 1 /// 0 /// oṁawighnamāstunamaśiwaya /// 0 /// ikipangaśiḥsan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅hagun̅g̅, reḥmar̥ĕppūr̀wwa, wusmabr̥ĕ‐ śiḥcanan̅g̅tubungan, yenanggonmatatulun̅g̅, śa, yeḥhañar̀mawadaḥpayukkĕdas, samsamkayuśakti, bijaku nin̅g̅, sĕkar̀bikas 11 wusminantrasiratan̅g̅hi‐dĕr̀kiwarin̅g̅karang, ma, oṁaṅġaṅġoṁ, tumurunsan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅ha gun̅g̅, rin̅g̅śiwagamburanglayan̅g̅manglan̅g̅langinrin̅g̅bhuwana, ‐humurunrin̅g̅pritiwi, hangr̥ĕgĕpanggraṇasyika, hamijilan̅g̅‐ [2 2A] kawiśeṣan, nga, kiguṇapangaśiḥ, leyak, ‐leyak'haśiḥrin̅g̅haku, deṣtihasiḥrin̅g̅haku, tarañcana hasiḥrin̅g̅haku, tĕkahasiḥ, haśiḥrin̅g̅haku, tujuhaśiḥ, hasiḥrin̅g̅haku, papasanganhaśiḥrin̅g̅haku, papĕndhĕ manhaśiḥrin̅g̅hawakśarīranku, hacĕpacĕpansadhahaśiḥmarin̅g̅hawakśariranku, sasawanganhaśiḥrin̅g̅hawa‐ kśariranku, bhutahaban̅g̅padhahaśiḥrhin̅g̅hawakśariranku, bhutakunin̅g̅padhahasiḥrin̅g̅hawakśariranku, bhu

Leaf 2

aji-pangasih 2.jpeg

Image on Archive.org

[᭒ 2B] ᭒ ᬣᬇᬋᬂᬧᬥᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬳᬫᬜ᭄ᬘᬯᬃᬡ᭄ᬦᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬪᬸᬣᬬᬓ᭄ᬱᬶ ᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬶᬲᬘᬧᬶᬲᬘᬶᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬿᬢ᭄ᬬᬤᬿᬢ᭄ᬬᬬᬦᬯᬧᬥᬳᬰᬶᬄ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬶᬪᬸᬢ᭄ᬣᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬚᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸᬭᬭᬾᬕᬾᬓ᭄ᬮᬯᬾᬬᬦ᭄ᬧᬥᬳᬰᬶᬄ ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬓᬵᬮᬶᬓᬓᬵᬮᬶᬓᬶᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭟ᬑᬁᬅᬁᬫᬁ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳ᭠ [᭓ 3A] ᬕᬸᬂ᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬓᬸᬳᬗᬰᬶᬄᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬲᬩᬢᬦᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬕᬸᬦᬚᬯᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬭᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬸᬦ᭄ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬕᬢ᭄ᬭᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬫᬓᬲᬃᬳ ᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬶᬬᭂᬫ᭄ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬯ᭄ᬮᬦ᭄ᬥᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬳᬗ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬧ ᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬲᬲᬓ᭄ᬧᬥ᭠ᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬩᬮᬶᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰ
Auto-transliteration
[2 2B] 2 tha'ir̥ĕn̅g̅padhahasiḥrin̅g̅hawakśariranku, bhuthahamañcawar̀ṇnapadhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, bhuthayakṣabhuthayaksyi padhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, pisacapisacipadha‐haśiḥrin̅g̅hawakśariranku, daityadaityayanawapadhahaśiḥ rin̅g̅hawakśariranku, kibhutthabanaspatirajapadhahaśiḥrin̅g̅hawakśarirankuraregeklaweyanpadhahaśiḥ rin̅g̅hawakśariranku, kālikakālikipadhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku. oṅġaṅġmaṅġ, hapanhakusan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅ha‐ [3 3A] gun̅g̅, wĕnan̅g̅hakuhangaśiḥsaduhurin̅g̅pr̥ĕtiwisabatanin̅g̅hakaṣa, gunajawahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunarembon̅g̅ haśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunasundhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunajagatrahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunamakasar̀ha śiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunasiyĕmhaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunawlandhihaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunahangrispa dhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunasasakpadha‐haśiḥrin̅g̅hawakśariranku, gunabalihaśiḥrin̅g̅hawakśa

Leaf 3

aji-pangasih 3.jpeg

Image on Archive.org

[᭓ 3B] ᭓ ᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬕᬸᬦᬚᬭᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬘᬢᬸᬃᬯᬶᬦᬰᬧᬥᬳᬰᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬒᬁ᭞ᬑ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳ ᬯᬂᬳᬕᬸᬂᬗᬯᬾᬢᬸᬯᬂᬧᬗᬰᬶᬄᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬕᬾᬕᬾᬃᬧ᭄ᬭᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬸᬫᭀᬦᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬾᬦᬾᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬫᭂᬢᬸ ᬦᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬧᬩᬚᬗᬦ᭄᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬂ᭠ᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄᭞᭓᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞ᬑᬁ ᬑᬁ ᬑᬁ᭞ᬫᭂᬢᬸᬓᬶᬘᬮᭀ ᬦᬭᬂᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬥᬫᬬᬸ᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬰᬶᬄ᭞᭓᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬅᬁ ᬉᬁ ᬉᬁ᭞ᬫᭂᬤᬮ᭄ᬧ᭄ᬭ [᭔ 4A] ᬦᬓᬦᬾᬓᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬯᬾᬢᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬮᭀᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂᬢᭂᬗᬄ᭞ᬲᬫᬶᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬭᬶᬗ ᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬦᬗᬶᬲ᭄ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬒᬁᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂ᭠ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬗᬕᬸᬂ᭞ᬧᬗᬰᬶᬄᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬪᬝᬵᬭᬕᬸᬭᬸᬳ᭠ ᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩᬬᬸᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬳᬰᬶᬬᬸᬄᬭᬶᬗᬓᬸ ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬗᬰᬶᬄᬤᬾᬯᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬳᬗᬶᬤᭂᬭᬶ
Auto-transliteration
[3 3B] 3 riranku, gunajaran'guyan̅g̅padhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, mwan̅g̅catur̀winaśapadhahaśiḥrin̅g̅hawakśariranku, oṁ, o, san̅g̅hyan̅g̅ha wan̅g̅hagun̅g̅ngawetuwan̅g̅pangaśiḥhagung, geger̀prawatĕkdewatakabeḥ, humonin̅g̅kaśaktenesan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅hagun̅g̅, mĕtu nirangdhen̅g̅jiraḥrin̅g̅setrapabajangan, hanĕmbaḥrin̅g̅‐haku, tĕkanangis 3 tĕkahasiḥ, oṅġ oṅġ oṅġ, mĕtukicalo naran̅g̅rin̅g̅setragandhamayu, hanĕmbaḥrin̅g̅haku, tĕkanangis, tĕkahaśiḥ 3 rin̅g̅hawakśariranku, aṅġ uṅġ uṅġ, mĕdalpra [4 4A] nakanekirangdhen̅g̅jiraḥ, sakin̅g̅wetan, sakin̅g̅kidul, sakin̅g̅kulon, sakin̅g̅lor̀, sakin̅g̅tĕngaḥ, samiyanĕmbaḥringa ku, tĕkanangistĕkahasiḥrin̅g̅haku, oṁtumurunsan̅g̅‐hyan̅g̅tawangagun̅g̅, pangaśiḥbhuwanakabeḥ, bhaṭāraguruha‐ śiḥringaku, bhaṭāra'indrahasiḥrin̅g̅haku, bhaṭārabayuhasiḥrin̅g̅haku, sakwehin̅g̅bhaṭārahaśiyuḥringaku hapanhakusan̅g̅hyan̅g̅san̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅hagun̅g̅, hangaśiḥdewakabeḥ, tumurunsan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅hagung, hangidĕri

Leaf 4

aji-pangasih 4.jpeg

Image on Archive.org

[᭔ 4B] ᭔ ᬦ᭄ᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᭂᬓᬳᬰᬶᬄᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬸᬫᬢᬧᬫᬶᬢᬶᬧ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬅᬁ ᬑᬁᬫᬶᬩᭂᬃᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂ ᬳᬓᬱ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬰᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬳᬲᬶᬄ᭞᭓᭞ᬓᬾᬥᭂᬧ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ ᬇᬢᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄᭞ᬑᬁᬅᬁᬫᬁᬬᬁᬉᬁ᭞ᬇᬄᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬩᬬᬸᬲᬩ᭄ᬥᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬢᬶᬃᬣᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞᭓᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯᬲᬶᬭᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬑᬁᬇᬩᬸᬧᬺ [᭕ 5A] ᬢᬶᬯᬶᬩᬧᬅᬓᬱᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬭᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬖᬡᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬸ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬾᬯᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶ ᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬑᬁᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓᬸᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬤᬭᬳ᭄ᬬᬂᬤᬤᬭᬶᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬭᬣ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬭᬣᬶᬧᬢᬸᬄᬳᬶ ᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵᬮᬓᬵᬮᬶᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞ᬳᬧᬦᬓᬸᬳᬶᬭᬭᬾᬳᬗᭀᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩᭀ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬚᬭᬦ᭄ᬧᬥᬧ ᬢᬸᬄᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬬᬓᬸ᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞ᬕᬚᬄᬯᬭᬓ᭄ᬫᬘ᭠ᬦ᭄ᬲᬶᬗᬩᬭᭀᬂ᭞ᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬥᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵ
Auto-transliteration
[4 4B] 4 nbhuwanakabeḥ, tĕkahaśiḥsakwehin̅g̅kumatapamitip, rin̅g̅haku, aṅġ oṅġmibĕr̀san̅g̅hyan̅g̅hagun̅g̅luhurin̅g̅ hakaṣa, sakwehin̅g̅bhaṭāraśaśiḥringaku, tĕkahasiḥ 3 kedhĕpsiddhimandhimantranku, tĕlas. 0. itipamatuḥhirarehangon, oṅġaṅġmaṅġyaṅġuṅġ, iḥhirarehangon tumurunsirarin̅g̅gunun̅g̅hagung, hanggawasirabayusabdha'idĕp, hanggawasiratir̀thāmr̥ĕtta 3 hanggawasirapamatuḥhagun̅g̅, oṅġibupr̥ĕ [5 5A] tiwibapa'akaṣapatuḥhingkup, radityahulanlantan̅g̅tarangghaṇapadhapatuḥmarin̅g̅haku, hyan̅g̅dewapadhapatuḥhi ngkup, oṅġhapanhakuhirarehangonśakti, hyan̅g̅dadarahyan̅g̅dadaripatuḥhingkup, hyan̅g̅piratha, hyan̅g̅pirathipatuḥhi ngkup, hyan̅g̅kālakālikapadhapatuḥhingkup, hapanakuhirarehangon, kĕbo, sampi, jaranpadhapa tuḥmarin̅g̅syaku, tĕkapatuḥ, o, gajaḥwarakmaca‐nsingabaron̅g̅, padhapatuḥhingkup. 0. nihandhandrā

Leaf 5

aji-pangasih 5.jpeg

Image on Archive.org

[᭕ 5B] ᭕ ᬕᭂᬦᬶᬪᬿᬭᬯ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵᬕᭂᬦᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬁᬕᭂᬦᬶᬚᬬᬾᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬫᬁᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓ᭞ᬇᬄᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓᬫᬹᬃᬢ᭄ᬣᬶᬚᬢᬶ᭞ᬒᬁᬕᭂᬦᬶᬭᬵ ᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬫᬁᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬦᬚ᭄ᬭᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬸᬓᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬺᬢ᭄ᬢᬭᬶᬂᬢᬸᬗ᭄ᬢᬸᬗᬶᬂᬮᬶ ᬥᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬲᬾᬯᬓᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂ᭠ᬕᭂᬦᬶᬭᬵᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓᬭᬶᬂᬧᬸᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬚᬢᬶᬭᬶᬂ ᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬮᬬᬂᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶ [᭖ 6A] ᬫᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬫᬦᬶᬮᬭᬶᬂᬳᬶᬦᬦ᭄ᬮᬶᬫ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬚᬬᬾᬂᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂ ᬦᬶᬲᬢᬶᬗ᭄ᬓᭂᬩᬶᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬜ᭄ᬘᭂᬭᬶᬂᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬚᬢᬶ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬮᭀᬤ᭄ᬭᬲ᭄ᬭᬲᬄᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬫᬸᬭᬸᬩᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶ ᬯᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬂᬤᬤᬸ᭞ᬇᬄᬕᭂᬲᭂᬂᬳᬶᬓᬂᬮᬭᬭᭀᬖᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬲᭂᬤᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦ᭄ᬭᬓ ᬦᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦᬶᬂᬧᬵ
Auto-transliteration
[5 5B] 5 gĕnibhairawa, ma, oṁcandrāgĕniśeṣa, maṅġgĕnijayen̅g̅rāt, maṅġgĕnimuka, iḥgĕnimukamūr̀tthijati, oṁgĕnirā ṣyamuka, maṅġmurubikan̅g̅gĕninajrarin̅g̅tinghal, murubikan̅g̅gĕnimukarin̅g̅cangkĕm, murubikan̅g̅gĕnimr̥ĕttarin̅g̅tungtungin̅g̅li dhaḥ, murubikan̅g̅gĕnisewakarin̅g̅hirun̅g̅, murubikan̅g̅‐gĕnirāṣyamukarin̅g̅pupusuḥ, murubikan̅g̅gĕnipuṣpajatirin̅g̅ tĕngahin̅g̅papusuḥ, murubikan̅g̅gĕnilayan̅g̅rin̅g̅tĕngahin̅g̅tinggal, murubikan̅g̅gĕniśeṣarin̅g̅gĕtiḥ, murubikan̅g̅gĕni [6 6A] miraḥrin̅g̅hati, murubikan̅g̅gĕnimanilarin̅g̅hinanlima, murubikan̅g̅gĕnijayen̅g̅rātrin̅g̅dasarin̅g̅pr̥ĕtiwi, murubikan̅g̅gĕ nisatingkĕbin̅g̅rāt, rin̅g̅pañcĕrin̅g̅pr̥ĕtiwijati, murubikan̅g̅gĕnilodrasrasaḥrin̅g̅dasarin̅g̅sāgara, murubikan̅g̅gĕni wiśeṣarin̅g̅dasarin̅g̅dadu, iḥgĕsĕn̅g̅hikan̅g̅lararoghagĕnaḥrin̅g̅pungsĕdin̅g̅śarira, gĕsĕn̅g̅saluwirin̅g̅pāpanraka nirarin̅g̅kaśaktinin̅g̅śarira, gĕsĕn̅g̅saluwirin̅g̅gĕrin̅g̅hagun̅g̅, rin̅g̅sandhinin̅g̅śarira, gĕsĕn̅g̅saluwirin̅g̅pāpanin̅g̅pā

Leaf 6

aji-pangasih 6.jpeg

Image on Archive.org

[᭖ 6B] ᭖ ᬧ᭞ᬧᬵᬧᬦᬶᬗᬗᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸᬫᬶᬦᬶᬂᬰᬭᬶᬭ᭞ᬒᬁᬕᭂᬲᭂᬗᬶᬓᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬵᬭᬶᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬅᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬭᬭᬦᬶᬂᬭᬭᬭᬶᬂᬗᬯᭂᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ ᭞ᬇᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬦᬵᬭᬓᬦᬶᬂᬦᬵᬭᬓᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬤᬕᬶᬂ᭞ᬅᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬉᬭᬶᬧ᭄ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬕᬚᬶᬄᬘᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬒᬁ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬕᭂ ᬭᬶᬂᬳᬳᬸᬂᬭᬶᬂᬓᬯᭂᬢ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯᬢ᭄᭞ᬒᬁᬫᬁ᭞ᬓᬭᬯᬦ᭄ᬢᬸ᭞ᬫᬁᬓᬭᬯᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬼᬓᬲᬓᭂᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓᬶᬓᬂᬕᭂᬦᬶᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬫᬁ᭞᭠ ᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬤᬕᬶᬂᬕᭂᬢᬶᬄ᭞ᬳᬸᬯᬢ᭄ᬕᬚᬶᬄᬘᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬰᬭᬷᬭᬪ᭠ᬝᬵᬭᬩᬬᬸᬫᬶᬯᬄᬪᬝᬵᬭᬬᬫ᭞ᬑᬁᬫᬁᬕᭂᬲᭂᬂᬭᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬰᬯᬵᬧ [᭗ 7A] ᬦᬶᬂᬧᬵᬧ᭞ᬫᬵᬦᬸᬰᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬸᬋᬓ᭄ᬳᬜᬸᬤ᭄ᬧᬢᬮᬤ᭄ᬢᬤ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᭂᬜᬸᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬩᬶ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬜᬸᬄᬓᬸᬱ᭄ᬝᬕᭂᬢᬶᬄ ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬳᬧᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᭂᬲᭂᬕ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬕ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬲᬶᬂ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬩᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬳᬶᬢᬶᬫ᭄ᬩᬕ᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬧᬲᬗᬦ᭄᭞ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬧᬮᬸ ᬓᬸᬱ᭄ᬝᬚᬗᬢ᭄᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬱ᭄ᬝᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬫᬫᬳᬶᬂ᭠ᬫᬵᬦᬸᬰᭀᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬤᬾᬯᭀᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬯᬭᬲ᭄ᬲᬮᬸ᭠ ᬯᬶᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬧᬫᬲ᭄ᬢᬸᬦᬶᬂᬘᭀᬂ᭞ᬢᭂᬫᬄᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬍᬯᬶᬄ᭞ᬢᭂᬫᬄᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭞ᬓᬜ᭄ᬘᬤᬾᬰᬲᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬓᬢᭀᬦᬶᬂᬮ
Auto-transliteration
[6 6B] 6 pa, pāpaningangucaprin̅g̅guminin̅g̅śarira, oṁgĕsĕngikan̅g̅gĕrin̅g̅rin̅g̅sārinin̅g̅kulit, aṅġgĕsĕn̅g̅raranin̅g̅rararin̅g̅ngawĕtwanin̅g̅gĕtiḥ , iṅġgĕsĕn̅g̅nārakanin̅g̅nārakarin̅g̅sūkṣmanin̅g̅dagin̅g̅, aṅġgĕsĕn̅g̅saluwirin̅g̅uripsūkṣmanin̅g̅gajiḥcar̀mma, oṁ, gĕsĕn̅g̅saluwirin̅g̅gĕ rin̅g̅hahun̅g̅rin̅g̅kawĕtwanin̅g̅wat, oṁmaṅġ, karawantu, maṅġkarawastu, hakuhangl̥ĕkasakĕnwatĕkikan̅g̅gĕniwiśeṣa, maṅġ, ‐ nguripkulitdagin̅g̅gĕtiḥ, huwatgajiḥcar̀mma, śarīrabha‐ṭārabayumiwaḥbhaṭārayama, oṅġmaṅġgĕsĕn̅g̅rin̅g̅mānuśawāpa [7 7A] nin̅g̅pāpa, mānuśagĕrin̅g̅hur̥ĕk'hañudpataladtad, kuṣṭahimpaskuṣṭapĕñukuṣṭababi, kuṣṭabañuḥkuṣṭagĕtiḥ kuṣṭahapi, sakwehin̅g̅kuṣṭabĕsĕg, kuṣṭagringsin̅g̅, kuṣṭabintan̅g̅, kuṣṭapahitimbaga, kuṣṭapapasangan, kuṣṭapalu kuṣṭajangat, saluwirin̅g̅kuṣṭalumba, tantumamahin̅g̅‐mānuśopadar̀wwanin̅g̅dewopadar̀wwanin̅g̅mānuśa, warassalu‐ wirin̅g̅sor̀pamastunin̅g̅con̅g̅, tĕmaḥbhujanggal̥ĕwiḥ, tĕmaḥbrāhmaṇa, kañcadeśasakaton, sakatonin̅g̅la

Leaf 7

aji-pangasih 7.jpeg

Image on Archive.org

[᭗ 7B] ᭗ ᬭᬭᭀᬖᬯᬶᬖ᭄ᬦ᭞ᬳᬮᬄᬧᬸᬦᬄᬚᬗ᭄ᬓᬃᬋᬩᬄ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬜᬸᬤ᭄ᬓᬸᬭᬶᬂᬢᬶᬲ᭄ᬤᬦᬶᬯᬭᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬳᬗᬮᬳᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ ᬅᬁ᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬕᭂᬭᬶᬂᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬮᬭ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬧᬵᬧᬦᬶᬂᬧᬵᬧ᭞ᬲᬦᬵᬭᬓᬦᬾᬯᭀᬂᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬢᭂᬓᬕᭂᬲᭂᬗᬜᬸᬤ᭄ᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸ ᬧᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬮᬄᬢᭂᬓᬩᬸᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬢᭂᬓᬓᭂᬤᬲ᭄᭓᭞ᬳᬶᬓᬂᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬯᬮᬸᬬᬚᬢᬷᬓᬂᬰᬭᬷᬭ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬰᬭᬷᬭᬰᬩ᭄ᬥ ᬩᬬᬸᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬰᬭᬷᬭᬫᬫᬶᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬅᬁᬅᬁᬅᬁ [᭘ 8A] ᬉᬁᬫᬁᬉᬁ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬚᬢᬶᬭᬶᬂᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬰᬹᬭᬧᬢᬶ᭞ᬇᬓᬲᬹ ᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬦᬶᬂᬇᬤᭂᬧ᭄᭞ᬇᬓᬂᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬕᭂᬦᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬮᬭᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬇᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬫᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬳᬶᬩᬧᬳᬶᬫᬾᬫᬾ᭞ᬇ ᬓᬫᬓᬕᭂᬦᬄᬳᬶᬓᬓᬶᬳᬶᬤᬤᭀᬂ᭞ᬳᬶᬓᬫᬓᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬩᬬᬸ᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬶᬂᬳᬚ᭄ᬜᬦᬫᬸ᭠ ᬮᬶᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬤᬶᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬇᬓᬇᬗᬭᬦᬦ᭄ ᬲᬸᬭᬫᬥᬸ᭞ᬇᬓᬫᬯᬓ᭄ᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬭᬸᬫᬯᬓ᭄ᬳᬓᬱᬢᭂᬮᬲ᭄ᬦᬶᬂᬳᬶᬫᬦᬶᬦᬢᬸᬮᬸ
Auto-transliteration
[7 7B] 7 raroghawighna, halaḥpunaḥjangkar̀r̥ĕbaḥ, gĕsĕn̅g̅ñudkurin̅g̅tisdaniwaringit, hapandewanin̅g̅gĕnihangalahagĕrin̅g̅hagung, aṅġ, gĕsĕn̅g̅gĕrin̅g̅saluwirin̅g̅lara, saluwirin̅g̅pāpanin̅g̅pāpa, sanārakanewon̅g̅mānuśa, tĕkagĕsĕngañudluhurin̅g̅hulu puwun, tĕkahalaḥtĕkabungkaḥ, tĕkakĕdas3 hikan̅g̅gĕrin̅g̅, waluyajatīkan̅g̅śarīra, sūkṣmanin̅g̅śarīraśabdha bayu'idhĕp, muliḥśarīramamirin̅g̅sūkṣma, muliḥmarin̅g̅śabdha, muliḥmarin̅g̅bayu, muliḥmarin̅g̅idĕp, aṅġaṅġaṅġ [8 8A] uṅġmaṅġuṅġ, muliḥmarin̅g̅sūkṣma, hnin̅g̅san̅g̅hyan̅g̅gĕnipuṣpajatirin̅g̅mūr̀ttinin̅g̅idĕp, muliḥmarin̅g̅śwar̀gganin̅g̅gĕniśūrapati, ikasū kṣmanin̅g̅idĕp, ikan̅g̅putusin̅g̅gĕniputusin̅g̅laraputusin̅g̅tamba, ikaśwar̀gganin̅g̅bayu, makaśwar̀gganin̅g̅hibapahimeme, i kamakagĕnaḥhikakihidadon̅g̅, hikamakaśwar̀gganin̅g̅śabdha, śwar̀gganin̅g̅bayu, śwar̀gganin̅g̅idhĕp, śwar̀gganin̅g̅hajñanamu‐ liḥtunggaldadisawiji, ika'ingaranan suramadhu, ikamawakpr̥ĕtiwi, rumawak'hakaṣatĕlasnin̅g̅himaninatulu

Leaf 8

aji-pangasih 8.jpeg

Image on Archive.org

[᭘ 8B] ᭘ ᬤᬤᬶᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬓᬵᬫᬦᬶᬂᬓᬦᬶᬮᬭ᭞ᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬳᬶᬓᬦᬤᬶᬢᬂᬤᬫᬸᬄ᭞ᬓᬯᭂᬭᬸᬳᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬭᬵᬕᬦ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭛ ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬫᬯᬤᬄᬚᬸᬦ᭄ᬧᬾᬭᬾ᭞ᬲᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬕᭀᬂᬩᬵᬂ᭞ᬩᭂᬭᬲ᭄ᬩᬭᬓ᭄᭞ᬲᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬕᭂᬧ᭄᭞ᬕᬸᬂ ᬅᬃᬣ᭞᭑᭗᭐᭐᭟ ᭐ ᭟ᬇᬓᬶᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬮᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬁᬇᬁᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬰ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬳᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭀᬂᬧ᭠ ᬤ᭞ᬕᭂᬲᬄᬳᬗ᭄ᬕᬯᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬥᬫᬬᬸ᭞ᬧᬶᬦᬧᬕ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬮᬳᬧ᭄ᬭ [᭙ 9A] ᬦ᭄ᬥᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬮᬶᬗᬦᬾᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬳᬗᭂᬲᭂᬂᬯᭀᬂᬧᬤᬤᬵᬦ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭ ᬕᬫ᭄ᬩᭀᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂᬧᬕᬸᬢᬓ᭄ᬦᬫᬧᭂᬭᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄ᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄᬳᬫᬶᬚᬶᬮᬕ᭄ᬦᬶ ᭞ᬲᬶᬫᬮᬬᬹᬧᬥᬕᭂᬲᭂᬂᬫᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬲᬢᬸᬲ᭄ᬯᬢᬸ᭞ᬧdᬳᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬩᭂᬭᬕ᭄ᬤᬤᬶᬲᬭᭀᬢᬳ ᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬕᭂᬫ᭄ᬩᭀᬂᬤᬤᬶᬯᬃᬱᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬳᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬧᬚᭂᬂᬧᬧ᭄ᬭᬗᬶᬭ᭞ᬋᬩᬄᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭠
Auto-transliteration
[8 8B] 8 dadisūr̀yya, bungkahin̅g̅kāmanin̅g̅kanilara, titishikanaditan̅g̅damuḥ, kawĕruhakĕnarin̅g̅rāganta, tĕlas. 0 /// , śa, yeḥhañar̀mawadaḥjunpere, samsampucuklambatĕmĕn'gen'gon̅g̅bān̅g̅, bĕrasbarak, sasantun'gĕp, gun̅g̅ ar̀tha 1700. 0 . ikiputusancambhralembon̅g̅, ma, oṁsaṅġiṅġtunggal, tumurunrin̅g̅śwar̀gganhanguripwon̅g̅pa‐ da, gĕsaḥhanggawatir̀tthakamandhalu, humurunrin̅g̅setragandhamayu, pinapagdenirangdhen̅g̅jiraḥ, swalahapra [9 9A] ndhalingirasan̅g̅hyan̅g̅tunggal, kalinganehirangdhen̅g̅jiraḥ, hangĕsĕn̅g̅won̅g̅padadānlingirasan̅g̅hyan̅g̅tunggal, rin̅g̅cambhra gambon̅g̅rin̅g̅hicambhrakunin̅g̅pagutaknamapĕran̅g̅rin̅g̅hirangden̅g̅jiraḥrin̅g̅halastaruhagun̅g̅, hirangdhen̅g̅jiraḥhamijilagni , simalayūpadhagĕsĕn̅g̅mahiringansatuswatu, padharākṣasakabeḥ, hicambhrabĕragdadisarotaha gun̅g̅, hicambhragĕmbon̅g̅dadiwar̀ṣahagung, hicambhrakunin̅g̅dadipr̥ĕtiwi, pajĕn̅g̅paprangira, r̥ĕbaḥtaruhagun̅g̅‐

Leaf 9

aji-pangasih 9.jpeg

Image on Archive.org

[᭙ 9B] ᭙ ᬯᬃᬱᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬤᬤᬶᬲᬵᬕᬭ᭞ᬧᭂᬚᬄᬳᬶᬭᬗ᭄ᬥᬾᬂᬚᬶᬭᬄ᭞ᬩᬮᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬓᬩᬾᬄᬲᬫᬶᬧᬥᬧᭂᬚᬄ᭞ᬳᬶ ᬘᬮᭀᬦᬭᬂᬤᬫᬭᬸᬢᬳᬕᬸᬗ᭄᭞ᬕᭂᬲᭂᬂᬓᬂᬯᭀᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬸᬯᬄᬢᬭᬸᬲᬃᬯ᭄ᬯᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬚᬦᬓᬧᭂᬲ᭄ᬓᬮᬶᬗ᭄ᬓᬸᬳᬦ᭄᭞ᬓ ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶᬓᬫᭀᬭᭀᬓᬢᬭᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬢᭂᬮᬸᬄᬧᬧᬲᬗᬦ᭄ᬧᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫᬦ᭄᭞ᬳᬘᭂᬧᬘᭂᬧᬦ᭄᭞ᬲᬕᬸᬦᬧᬗᬭᬸᬳᬾ ᬓᬍᬩᬸᬃᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬩᭂᬭᬕ᭄᭞ᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬕᬾᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᭀᬗ᭄᭞ᬓᬶᬘᬫ᭄ᬪ᭄ᬭᬓᬸᬦᬶᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬯ [᭑᭐ 10A] ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭞ᬮᬭᬯᬶᬖ᭄ᬦᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬒᬁᬲᬫᬯᬶᬰᬾᬱᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬒᬁ᭞ᬧ᭄ᬭᬲ᭄ᬢᬓᬵᬮᬤᬹᬃᬕᬍᬩᬸᬃ᭞ ᬒᬁᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬦᬶᬓ᭄ ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮ᭞ᬒᬁᬢᬬᬲᬸᬲᬸᬫᬶᬂᬮᬭᬧᬢᬓᬦᬶᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬵᬦᬸᬰ᭞ᬒᬁᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬓᬸᬲᬸᬫᬫᬡᬶᬦ᭄ᬓ᭄᭞ ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬒᬁᬧᬭᬵᬫᬰᬶᬯᬬᬦᬫ᭞ᬲᬩᬢᬅᬇᬦᬫᬰᬶᬯᬬ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳᬜᬃᬧ ᬬᬸᬓᬜᬃᬲᭂᬓᬃᬳᬸᬮᬸᬮᬶᬓᬸᬃᬯᬃᬡ᭄ᬦᬲᬃᬯ᭄ᬯᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬲ᭠ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬚᬶᬫᬹᬃᬣᬶᬳᬓᬱ᭞ᬫᬢᬧᬓᬦ᭄ᬳ᭠
Auto-transliteration
[9 9B] 9 war̀ṣasar̀wwasañjata, pr̥ĕtiwidadisāgara, pĕjaḥhirangdhen̅g̅jiraḥ, balarākṣasakabeḥsamipadhapĕjaḥ, hi calonaran̅g̅damarutahagung, gĕsĕn̅g̅kan̅g̅won̅g̅kabeḥ, muwaḥtarusar̀wwatumuwuḥ, janakapĕskalingkuhan, ka destikamorokatarañcana, tĕluḥpapasanganpapĕndĕman, hacĕpacĕpan, sagunapangaruhe kal̥ĕbur̀denin̅g̅kicambhrabĕrag, kicambhragembrong, kicambhrakunin̅g̅, tumurunsan̅g̅hyan̅g̅tunggal, hanggawa [10 10A] tir̀tthapanglukatan, larawighnajanmamānuśa, oṁsamawiśeṣasan̅g̅hyan̅g̅tunggal, oṁ, prastakāladūr̀gal̥ĕbur̀, oṁcandramanik tir̀tthanir̀mmala, oṁtayasusumin̅g̅larapatakanin̅g̅janmamānuśa, oṁindrakusumamaṇink, sabata'a'inamaśiwaya, oṁparāmaśiwayanama, sabata'a'inamaśiwaya, śa, yeḥhañar̀pa yukañar̀sĕkar̀hululikur̀war̀ṇnasar̀wwaputiḥ, sa‐santun'gĕnĕp, ma, oṁajimūr̀thihakaṣa, matapakanha‐

Leaf 10

aji-pangasih 10.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭐ 10B] ᭑᭐ ᬓᬸᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬲᬬᬸᬢ᭞ᬳᬢᬢᭂᬓᭂᬦ᭄ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬲᬜ᭄ᬚᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬳᬓᬸᬕᬸᬦᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬦ᭄ᬓᬸᬕᬸᬦᬧᬸᬚᬭ ᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬓᬸᬕᬸᬦᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸᬕᬸᬦᬫ᭠ᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬇᬓᬫᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬧᬯᬾᬄᬯᬢᭂᬓ᭄‌ᬤᬾᬯᬢ᭠ ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬕᭂᬦᭂᬧ᭄ᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄ᬦᬯᬲᬗᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᭂᬕᬸᬄᬳᬓᬸᬦᬾᬤᬾᬦᬶᬂᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬦᬯᬲᬗ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬢᭂ ᬲ᭄ᬳᬓᬸᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬫᬦ᭄ᬤᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬕᬸᬦᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ᭠ᬢᬥᬄᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬚᬭᬦ᭄ᬕᬸᬬᬂ᭞ᬬᬤᬦᬕᬸᬦᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸ [᭑᭑ 11A] ᬓᬢᬥᬄᬤᬾᬦᬶᬂᬕᬸᬦᬫᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬯᬲ᭄ᬢᬸᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬰᬶᬯᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬭᬾᬳᬶᬂᬕᬸᬦᬓᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬧᬥ ᬧᬸᬦᬄᬧᬥᬩᬸᬳᬸᬂᬧᬥᬲᬳᬓ᭄᭞ᬮᬮᬶᬗ᭄ᬲᬾᬦ᭄ᬲᬥᬫᬸᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬗᬕᬯᬾ᭞ᬢᭂᬓᬳᬶᬮᬂᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬰ᭞ᬫᬘᬸᬯᬶ ᬭᬚᬄᬘᬓ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬶᬧᬶᬳᬓᭂᬦ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬳᬚᬶᬤᬂᬤᬂᬯᬯᬤᬳᬶᬂᬚᬧᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬹᬚᬋᬥᬦᬢᬸᬢᬸᬃᬕᬤᬸᬄᬓᬯᬶᬭᬸᬄ ᬨᬮᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬳᬦᬦᬶᬂᬲᬯᬶᬚᬶᬳ᭄ᬦᬶᬂᬲᬯᬧᬶᬭᬢᬕᬕᭂ᭠ᬗᬶᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬹᬧᬢᬦ᭄ᬧᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬗ᭄ᬥᭂᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬗ᭄ᬲᭀᬃ᭞ᬳᬗ᭄ᬥᭂ
Auto-transliteration
[10 10B] 10 kusūr̀yyacandrasayuta, hatatĕkĕnsar̀wwasañjatakabeḥ, sorin̅g̅hakugunapupuḥ, rin̅g̅hurinkugunapujara n'guyan̅g̅, rin̅g̅har̥ĕpkugunadesti, rin̅g̅luhur̀kugunama‐ndhi, ikamakatun̅g̅tungin̅g̅hulun, paweḥwatĕkdewata‐ kabeḥ, gĕnĕpkadewatannawasangakabeḥ, tĕguḥhakunedenin̅g̅watĕkdewatanawasanga, tantĕtĕ shakudenin̅g̅gunamandi, yanhanagunarin̅g̅hungkur̀ka‐tadhaḥdenin̅g̅gunajaran'guyan̅g̅, yadanagunarin̅g̅luhur̀ku [11 11A] katadhaḥdenin̅g̅gunamandhi, kawastudenin̅g̅bhaṭāraśiwaśakti, sakrehin̅g̅gunakatibarin̅g̅hawakśariranku, padha punaḥpadhabuhun̅g̅padhasahak, lalingsensadhamuliḥrin̅g̅sangagawe, tĕkahilan̅g̅ñampin̅g̅ 3 śa, macuwi rajaḥcakrapripihakĕna. 0. nihanhajidan̅g̅dan̅g̅wawadahin̅g̅japamantrakabeḥ, pūjar̥ĕdhanatutur̀gaduḥkawiruḥ phalanya, ma, hananin̅g̅sawijihnin̅g̅sawapiratagagĕ‐ngira, tanparūpatanpawar̀ṇnahangdhĕdhĕlmingsor̀, hangdhĕ

Leaf 11

aji-pangasih 11.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭑ 11B] ᭑᭑ ᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬫᬍᬲᬢᭂᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬓᬳ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬗᬫᬶᬚᬶᬮᬓ᭄ᬦᬲᬓ᭄ᬮᬶᬃᬓ᭄ᬮᬶᬭᬦ᭄᭞ᬲᬧᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬲᬶᬭᬦ᭄ᬲᬶᬭᬦ᭄᭞ ᬍᬯᬶᬄᬳᬦᬶᬢᬄᬳᬦᬕᬢ᭞ᬕᬢᬕᬸᬫᬾᬢᬾᬲ᭠ᬢᬾᬢᬾᬲᬫᬭᬶᬂᬳᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬕᬡ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬢ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬲ ᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬾᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬦᬸᬰ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬧ᭄ᬭᬲᬢᭀᬳᬧᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬰᬾᬰ᭞ᬳᬦᬸᬢ [᭑᭒ 12A] ᬦ᭄ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬲ᭄ᬢᬸᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬓᬮᬸᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬧ᭄ᬢᭂᬧᭂᬂᬲᬶᬦᬲᬦᬗᬦ᭄ᬩᬬᬸᬰᬩ᭄ᬥᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬘᬸᬢ᭄ᬳᬢᬸ ᬫ᭄ᬧᬂᬰᬭᬷᬭᬳᬚᬯᬾᬭ᭟᭐᭟ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬶᬂᬫ᭠ᬘᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬪᬝᬵᬳᬭᬰᬭ᭠ ᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬤᬾᬯᬧᬥᬦᬾᬯᬫᬦᬸᬰᬦᬶᬭᬫᬶᬦ᭄ᬢᬵᬫᭂᬢᭀᬓ᭄ᬓᬢᬸᬡᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬪᭀᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬶᬲᬮᬄᬲᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬫᬦᬸᬰ ᬧᬸᬓᬸᬮᬸ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬢᬸᬃ᭠ᬯᬶᬦᬰᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬧᬺᬕᭀᬮᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞
Auto-transliteration
[11 11B] 11 dhĕlmin̅g̅luhur̀, mal̥ĕsatĕntanpakahyanganngamijilaknasaklir̀kliran, sapangar̀ddhinin̅g̅wuwus, hapasiransiran, l̥ĕwiḥhanitaḥhanagata, gatagumetesa‐tetesamarin̅g̅hapr̥ĕtiwi, satetesmarin̅g̅hakaṣa, satetesmarin̅g̅rādityahulanlintan̅g̅taranggaṇa, satetesmarin̅g̅dewata, satetesmarin̅g̅sāgara, sa tetesmaren̅g̅janmamanuśa, satetesmarin̅g̅saprasatohapanhulunhanakbhaṭārawiśeśa, hanuta [12 12A] nkawiśeṣan, wĕnan̅g̅hamastutanwĕnan̅g̅kaluhuran, tutuptĕpĕn̅g̅sinasananganbayuśabdha'idhĕp, cut'hatu mpan̅g̅śarīrahajawera. 0. panugrahanin̅g̅ma‐casan̅g̅hyan̅g̅aji, ma, oṁpukulunpadukabhaṭāharaśara‐ swati, dewapadhanewamanuśaniramintāmĕtokkatuṇankaprabhon, manawisalaḥsurupin̅g̅manuśa pukulu. 0. nihankaputusansan̅g̅hyan̅g̅catur̀‐winaśal̥ĕwiḥ, kapr̥ĕgolanwĕnan̅g̅, kapanguripwĕnan̅g̅,

Leaf 12

aji-pangasih 12.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭒ 12B] ᭑᭒ ᬧᬦᬯᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫᬓᬢᬫ᭄ᬩᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬦᬸᬮᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬮᬦᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬬᭀᬮᬲ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬺᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧ ᬩᬺᬱᬶᬳᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᭂᬲᭂᬗᬦ᭄ᬮᬭᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬚᬦᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬦᭂᬭᬂᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬫᬢᬸᬄᬯᭂᬦᬂ ᬓᬾᬧᬜᬫ᭄ᬧᬶᬢᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬜᭂᬲᭂᬄᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬲᬲᬶᬋᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬲᬶᬗ᭄ᬮᬃᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬢᬢᬸᬮᬓ᭄ᬯᭂ ᬦᬂ᭞ᬧᬗᭂᬚᬸᬓᬦ᭄ᬮᬾᬬᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬧᬗᬮᬄᬳᬳᬾᬂᬯᭂ᭠ᬦᬂ᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᭂᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬯᭂᬦᬂ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦᬯᭂᬦᬂ᭞ᬗ [᭑᭓ 13A] ᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬫᬳᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬯᭂᬦᬗ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬶᬂᬬᬦ᭄ᬫᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧ᭄ᬭᬢᬢᬦᬶᬂᬰᬶᬯᬧᬥ᭞ᬰᬶᬯᬢᬶ ᬕ᭞ᬳᬚᬶᬍᬯᬶᬄ᭞ᬘᬢᬹᬃᬰᬶᬯᬓᬦ᭄ᬥᬧᬢ᭄ᬲᬵᬭᬶ᭞ᬒᬗ᭄ᬓᬭᬲᬶᬦᬸᬗ᭄ᬲᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬳᬦᬹᬂ᭞ᬗᬕᭂᬫ᭄ᬕᭂᬦᬶᬂᬭᬵᬱ᭄ᬬ᭞ᬫᬸᬯᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬫᬳᬵ ᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬳᬦᬕᭂᬭᬶᬂᬳᬦᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬮᬶᬬᬤᬤᬶᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬗᬸᬩᬤᬶᬦ᭄‌ᬬᬤᬤᬶᬯᬃᬲ᭄᭑᭞ᬧᬜᬸᬳᬜ ᬫᬦᬾᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧᬶᬚᬄ᭞ᬧᬶᬚᬄ᭞ᬬᬳᬯᬓ᭄ᬢ᭞ᬢᭂᬓᬮᬸᬯᬲ᭄ᬫᬩᭀᬭᬬᬂ᭞ᬫ᭞ᬓᭂᬤᬂ᭞ᬦᬸᬂ᭞ᬩᬂ᭞ᬢᬓᭀᬦᬂ
Auto-transliteration
[12 12B] 12 panawar̀wĕnan̅g̅, makatambawĕnan̅g̅, kapanulakwĕnan̅g̅, kapralanan̅g̅wĕnan̅g̅, kapyolaswĕnan̅g̅, kapr̥ĕlukatanwĕnan̅g̅, kapa br̥ĕsyihanwĕnan̅g̅, kapangĕsĕnganlarawĕnan̅g̅, kapangujananwĕnan̅g̅, kapanĕran̅g̅wĕnan̅g̅, kapamatuḥwĕnan̅g̅ kepañampitĕnan̅g̅, kapañĕsĕḥwĕnan̅g̅, kapangandĕgwĕnan̅g̅, kasasir̥ĕpwĕnan̅g̅, kapasinglar̀wĕnan̅g̅, katatulakwĕ nan̅g̅, pangĕjukanleyakwĕnan̅g̅, pangalaḥhahen̅g̅wĕ‐nan̅g̅, pangandĕgpralinawĕnan̅g̅, panglarispralinawĕnan̅g̅, nga [13 13A] wĕtwan̅g̅tir̀tthamahāmr̥ĕttawĕnang, hanggin̅g̅yanmawĕruḥrin̅g̅lungguhasan̅g̅hyan̅g̅ongkarasinungsan̅g̅, mwan̅g̅pratatanin̅g̅śiwapadha, śiwati ga, hajil̥ĕwiḥ, catūr̀śiwakandhapatsāri, aungkarasinungsan̅g̅mungguhin̅g̅hanūn̅g̅, ngagĕmgĕnin̅g̅rāṣya, muwaḥtir̀tthamahā mr̥ĕtta, hanagĕrin̅g̅hanatamba, yansiralaliyadadigĕrin̅g̅, yantundenngubadinyadadiwar̀s1 pañuhaña manemijilsakin̅g̅pijaḥ, pijaḥ, yahawakta, tĕkaluwasmaborayan̅g̅, ma, kĕdan̅g̅, nun̅g̅, ban̅g̅, takonan̅g̅

Leaf 13

aji-pangasih 13.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭓ 13B] ᭑᭓ ᬲᬓᬶᬢᬾᬫᭀᬭᬳᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬸᬩᬤᬶᬦ᭄ᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬬᬢᬧᬢᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬧᬸᬭᬸᬱᬢᭀ ᬮᬶᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬳᬃᬡ᭄ᬦᬯ᭞ᬰᬸᬭᬦᬤᬶ᭞ᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬕᭀᬤᬯᬭᬶ᭞ᬬᬫᬸᬦ᭞ᬲᬭᬬᬸ᭞ᬓᭀᬮᬕᬶᬭᬶ᭞ᬦᬸᬤᬓ᭞ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ᭞ ᬯᬭᬶ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬯᬢᬶ᭞ᬓᬫᬦ᭄ᬥᬮᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬵᬫᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬭᬶᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬰ᭄ᬯᬋᬫ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬜ᭄ᬘᬭᬀ᭞ᬫᬡ᭄ᬥᬭᬀ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬥᬸ ᬰᬭᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬇᬓᬓᬩᬾᬄᬢᬶᬃᬢ᭄ᬣᬧᬯᬶᬢᬺᬫ᭄᭞ᬗ᭞ᬧᬗᬼᬩᬸᬭᬦ᭄ᬤᬰᬫᬮᬧᬵᬧᬓ᭄ᬮᬾᬱ᭞ᬤᬦ᭄ᬥᬳᬸᬧᬢ᭟᭐ [᭑᭑ 14A] ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭑᭑᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭞ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬲ᭄ᬧᬸᬲ᭄‌ᬲᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃ᭞ᬤᭂ ᬲᭂᬯᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬫ᭄ᬭᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬧᬗᬰᬶᬳᬰᬶᬄ ᬤᬾᬯᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁᬒᬁ᭞ᬬᬁᬬᬁᬳᬰᬶᬄ᭞ᬭᬶᬂᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬓᬸ᭞ᬤᬾᬯᬰᬶᬄᬭᬶᬗᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦ᭄ᬢ᭞ᬒᬁᬧᭀ ᬫ᭞ᬑ᭞ᬰ᭞ᬫᭂᬜᬦ᭄ᬫᬥᬸ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬢᬶᬓᬸᬓᬸᬲ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟ᬦᬶᬳ᭠
Auto-transliteration
[13 13B] 13 sakitemorahandadihubadinpin̅g̅ 3 yatapatin. yanpoliḥkalukatdenin̅g̅hyan̅g̅tripuruṣato liḥtir̀ttha, har̀ṇnawa, śuranadi, tir̀tthagodawari, yamuna, sarayu, kolagiri, nudaka, śaraswati, sindhu, wari, pundhiwati, kamandhalu, hangga, sāmudra, haripawitr̥ĕm, wiṣṇuśwar̥ĕm, wiṣṇupañcaraṃ, maṇdharaṃ, sindhu śaraswati, ikakabeḥtir̀tthapawitr̥ĕm, nga, pangl̥ĕburandaśamalapāpakleṣa, dandhahupata. 0 [11 14A] . nihanpasupatisĕmbaḥ11 ma, aṅġuṅġmaṅġ, tĕlas. pasupatisĕkar̀, ma, oṁpasupatipuspussasārisĕkar̀, dĕ sĕwamratiyanamaśwaha. pasupatikukus, ma, oṁpasupatikukus, dewimratiyanamaśwaha. pangaśihaśiḥ dewawiddhi, ma, oṁoṁoṁoṁoṁoṁ, yaṅġyaṅġhaśiḥ, rin̅g̅hawakśarīranku, dewaśiḥringawakśarīranta, oṁpo ma, o, śa, mĕñanmadhu. pasupatikukus, ma, oṁpasupatipatikukus, dewihistriyanamaśwaha. niha‐

Leaf 14

aji-pangasih 14.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭔ 14B] ᭑᭔ ᬓ᭄ᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬸᬯᬄᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬯᭂᬦᬂᬲᬭᬚᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬢᭂᬦᬂ᭞ᬧᬜ᭄ᬘᬬᬚᬬᬯᭂᬦᬂ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬅᬁᬉᬁᬫᬁ᭟ᬧᬲᬸᬧᬢᬶ ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬲᬸᬧᬢᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬲᬵᬭᬶᬲᭂᬓᬃᬤᬾᬯᬫᬺᬢᬶᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬧᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬬᬾᬄᬳ ᬜᬃᬓᬬᬸᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬮᬶᬦᬶᬦ᭄ᬩᭂᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬕᬸ᭞᭓᭞ᬢᬶᬍᬄ᭞ᬲᬶᬭᬢᬓ᭄ᬦᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬯᬧᬶᬂ᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸᬅᬁ᭞ᬫᬾᬫᬾ ᬦ᭄ᬫᬸᬢᬁ᭞ᬫᬸᬗᬗ᭄ᬕᭀᬯᭂᬦᬂ᭞ᬳᬓᬸᬩᬧᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬅ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬫᬩᬬᬸ᭞ᬫᬰᬡ᭄ᬥ᭞ᬫᬍᬤᭂᬧ᭄᭞ᬢᭂᬓᬧᬢᬸᬄ᭞ᬑ᭞[image]᭟ [᭑᭕ 15A] ᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬧᬸᬢᭂᬃᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬰ᭞ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬓᬶᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂᬲᬸᬓᬸᬓᬶᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᭂᬃᬢᬲ᭄᭞ᬭᬚᬄᬓᭂᬃᬢᬲ᭄ᬲᬾᬑᬁᬧᬦ᭄ᬥᬸᬂ᭞ ᬫᬓᬧᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬤᬸᬳᬸᬃᬧᬳᭀ᭠ᬦᬾ᭞ᬫ᭞ᬚᬩᬂᬫᬳᬶᬫᬦᬸᬰᬗᬫ᭄ᬭᬢ᭄ᬨᬮᬭᬶᬬᬢ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢ᭄‌ᬭᬄ᭞ ᬑ᭞ᬳᬭᬸᬄ᭞᭓᭞ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞᭓᭞ᬇᬓᬶᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬᬦᭀᬭᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬫᬢᬸᬄᬤᬾᬯ᭞ ᬰ᭞ᬩᭂᬦᬂᬲᬧᬸᬢ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬭ᭞ᬇᬓᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬓᬸᬧᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬖ᭄ᬤᬾᬤᬍᬫ᭄ᬲᭀ
Auto-transliteration
[14 14B] 14 kpangurip, muwaḥpasupatiwĕnan̅g̅sarajakār̀yyatĕnan̅g̅, pañcayajayawĕnan̅g̅, ma, oṁaṅġuṅġmaṅġ. pasupati sĕmbaḥ, ma, oṁpasupatipuṣpasārisĕkar̀dewamr̥ĕtiyanamaśwaha. 0. pamatuḥhagun̅g̅, śa, yeḥha ñar̀kayuśakti, talininbĕnan̅g̅tridagu 3 til̥ĕḥ, sirataknahidĕr̀kiwapin̅g̅ 3 ma, bapanmu'aṅġ, meme nmutaṅġ, munganggowĕnan̅g̅, hakubapanmu, a, salwirin̅g̅mabayu, maśaṇdha, mal̥ĕdĕp, tĕkapatuḥ, o, [image]. [15 15A] . nihanputĕr̀pandhun̅g̅, śa, kĕr̀tas, gampakipandhun̅g̅sukukiwa, rariskaput'hantukkĕr̀tas, rajaḥkĕr̀tasse'oṅġpandhun̅g̅, makaputbahansaputputiḥ, gantun̅g̅duhur̀paho‐ne, ma, jaban̅g̅mahimanuśangamratphalariyatriyutraḥ, o, haruḥ 3 krakkrik 3 ikirajaḥnyanorasisipsakitsakit. 0. ikipamatuḥdewa, śa, bĕnan̅g̅saputputiḥhanggenbĕndera, ikimantranya, ma, oṁhakupangadĕgdewaghdedal̥ĕmso

Leaf 15

aji-pangasih 15.jpeg

Image on Archive.org

[᭑ 15B] ᭑᭕ ᬮᭀᬫᭂᬢᬸᬯᬂᬩᬪᬸᬣᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭓᭞ᬅᬁᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬤᬾᬯᬤᬶᬸᬗ᭄ᬦᬶᬕ᭄ᬥᬾᬤ ᬍᬫ᭄ᬧᭀᬮᭀᬓᬩᬮᬶ᭞ᬫᬫᬲᬂpᬳᬫᬢᬸᬄᬳᬕᬸᬂᬧᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄbᬳᬪᬸᬣᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬓᬱ᭞ᬢᭂ ᬓᬧᬢᬸᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭓᭞ᬫ᭞ᬅᬁᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄ᬫᭂᬓᬄ᭞ᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬫᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄ ᬳᬕᬸᬂᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬶᬸᬥᬶᬸᬧᬶᬸᬢᬶᬸᬄᬭᬶᬸᬂᬩᬪᬸᬣᬦ᭄ᬲᬤᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬓᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬯᬓᬸᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫ [᭑᭖ 16A] ᬧᬥᬧᬥᬳᬸᬲᬶᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬭᬪᬶᬲᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬮᬶᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬳᬓᬸᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬫ᭄ᬩ ᬗᬦ᭄᭞ᬳᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄᬲᬶᬂᬢᭂ᭠ᬓᬩᬪᬸᬣᬦ᭄ᬭᬶᬂᬪᬸᬯᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬧᬥᬳᬶᬗ᭄ᬓᬸᬧ᭄᭞᭠ ᬳᬚᬮᬮᬶᬳᬓᬸᬫᬸᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫᬳ᭄ᬤᬳᬸᬲᬶᬮ᭄ ᬧᭀᬫ᭞᭓᭞ᬫᬳᬶᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬕ᭄ᬥᬾᬤᬍᬫ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬧᬳᬶᬢ᭄‌ᬓ ᬩᬮᬶ᭞ᬫᬫᬲᬗᬂᬧᬫᬢᬸᬄᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄᬲᬶᬂᬢᭂᬓᬩᬪᬸᬣᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬧᬥᬧᬢᬸᬄᬳᬓᬸᬫᬸᬮ
Auto-transliteration
[1 15B] 15 lomĕtuwan̅g̅babhuthaduhurin̅g̅hakaṣa, sin̅g̅tĕkapadhapatuḥhingkup 3 aṅġhakuhangadĕgdewad̶ngnigdheda l̥ĕmpolokabali, mamasan̅g̅phamatuḥhagun̅g̅pahingkup'hagun̅g̅, sin̅g̅tĕkapadhapatuḥbhabhuthaduhurin̅g̅kaṣa, tĕ kapatuḥhingkup 3 ma, aṅġhakuhangadĕgdewagdhedal̥ĕmmĕkaḥ, saduhurin̅g̅langit, mamasangan̅g̅pamatuḥ hagun̅g̅sin̅g̅tĕkap̶d̶h̶p̶t̶ḥr̶n̅g̅babhuthansaduhurin̅g̅langit, sin̅g̅tĕkakapadhapatuḥrin̅g̅hawakumulanmañama [16 16A] padhapadhahusil, rin̅g̅rabhisanakingsun, hajalipoma 3 hakuhangadĕgdewagdhedal̥ĕmblamba ngan, hamasangan̅g̅pamatuḥbhuwanakabeḥsin̅g̅tĕ‐kababhuthanrin̅g̅bhuwanakabeḥ, sin̅g̅tĕkapadhahingkup, ‐ hajalalihakumulanmañamahdahusil poma 3 mahiturunhidewagdhedal̥ĕmmāspahitka bali, mamasangan̅g̅pamatuḥrin̅g̅jagatkabeḥsin̅g̅tĕkababhutharin̅g̅jagatkabeḥ, padhapatuḥhakumula

Leaf 16

aji-pangasih 16.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭖ 16B] ᭑᭖ ᬦ᭄ᬫᬜᬫᬫᬭᬓ᭄ᬱᬦᬦ᭄ᬲᬧᬓᬸᬋᬦᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬚᬮᬮᬶ᭞ᬧᭀᬫ᭞᭓᭟᭐᭟ᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬰ᭞ᬮᭀᬦ᭄ᬢᬃᬭᬚᬄ ᬑᬁᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬓᬸᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬫᬲ᭄ᬯᬶᬧᬶᬂᬢᭂᬮᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬃᬩᬸᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄ᬭᬶᬂᬲᬩᬸᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬸᬦ᭄ᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬭᬚᬄᬑᬗ᭄ᬓ ᬭ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬓᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬓᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬦᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬳᬶᬭᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬫ᭠ ᬳᬭᬦ᭄ᬲᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬇᬓᬳᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬓᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬳᬜ᭄ᬘᬮᬸᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓ [᭑᭗ 17A] ᬫ᭄ᬩᬸᬄᬳ᭄ᬬᬂᬇᬩᬸᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬳᬧᬄᬢᬾᬚᬩᬬᬸᬳᬓᬱ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬳᬦᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬩᬸᬧᬺᬢᬶᬯᬶᬳᬧᬄ ᬢᬾᬚᬩᬬᬸᬳᬓᬱ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬢᬦ᭄ᬳᬦᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄᬲᬶᬳᬦᬸ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶᬳᬦᬸᬧᬗᬯᬓᬶᬂᬲᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬓᬶᬦᭂᬫᬶᬢ᭄ᬤᬾ ᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭓ᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬦ᭄ᬥᬶᬲᬤᬶᬦᬤᬶᬦ᭞ᬲᬮᬢ᭄ᬭᬶᬮᬢ᭄ᬭᬶᬲᬶᬂᬳᬫᬭᬕ᭄ᬳᬫᬸᬭᬸᬕ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬦᬾᬲᬶᬳᬦᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬰ ᬲᬶᬳᬦᬸᬓᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬒᬁᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬜ᭄ᬘᬫᬳᬪᬸᬣ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬑᬗ᭄ᬓᬭ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬭᬲᬢᬸᬬᬦᬫᬰ᭄ᬯᬳ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳ
Auto-transliteration
[16 16B] 16 nmañamamarakṣanansapakur̥ĕnaningsunhajalali, poma 3. 0. kakambuḥtungguḥ, śa, lontar̀rajaḥ oṅġngkara, hingsunhamlakusĕmbar̀maswipin̅g̅tĕluwussĕmbar̀buntilrin̅g̅sabun, mantrahunrumuhun, hikarajaḥongka ra, ma, oṁsan̅g̅hyan̅g̅ongkara, hingsunhamlakukambuḥhagun̅g̅, kakambuḥkamatungguhanakakambuhirarin̅g̅sira, ma‐ haransan̅g̅pañcamahabhutha, ikahadruwekakambuḥtungguḥhagun̅g̅, hingsuntahañcalukrin̅g̅sira, lamunka [17 17A] mbuḥhyan̅g̅ibupr̥ĕtiwihapaḥtejabayuhakaṣa, wasturihanukambuḥ, lamuntankambuḥsan̅g̅hyan̅g̅ibupr̥ĕtiwihapaḥ tejabayuhakaṣa, wastatanhanakambuḥsihanu, hapansihanupangawakin̅g̅san̅g̅pañcamahabhutha, kinĕmitde nin̅g̅san̅g̅hyan̅g̅3ngkara, sandhisadinadina, salatrilatrisin̅g̅hamarag'hamurug'hawakśarīranesihanu, tankawaśa sihanukambuḥ, oṁsan̅g̅hyan̅g̅pañcamahabhutha, san̅g̅hyan̅g̅ongkara, siddhirasatuyanamaśwaha. 0. yansiraha

Leaf 17

aji-pangasih 17.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭗ 17B] ᭑᭗ [image] [᭑᭘ 18A] ᬋᬯ᭄ᬯᭂᬭᬸᬳ᭞ᬢᬸᬤᬸᬳᭂᬦ᭄ᬲᬦᬓ᭄ᬢᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬳᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬫᬭ ᬚᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬳᬢᬶᬓᬶᬯ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬓᬃᬡᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭠ ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬲᬶᬮᬦ᭄ᬓᬶᬯ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬳᬶᬲᭂᬧᭂᬦ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬫᬢᬓᬶᬯ᭞ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬓᬶᬯᬦᬶᬂhᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬳ ᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬢᬶᬳᬶᬂᬫᬢ᭞ᬫᬭᬚᬧᬢᬶ᭠ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬩᬵᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬸᬦᬶ
Auto-transliteration
[17 17B] 17 [image] [18 18A] r̥ĕwwĕruha, tuduhĕnsanaktakabeḥ, hanggapatihisĕpĕnmamañjin̅g̅rin̅g̅cangkĕm, hungguhaknarin̅g̅papusuhankiwa, mara japatihisĕpĕnrin̅g̅hirun̅g̅kiwa, hungguhaknarin̅g̅hatikiwa, banaspatihisĕpĕnmañjin̅g̅rin̅g̅kar̀ṇakiwa, hungguhakna‐ rin̅g̅hungsilankiwa, banaspatirājahisĕpĕnmamañjingaknarin̅g̅matakiwa, hungguhaknarin̅g̅kiwanin̅g̅hhampru, ha nggapatihanrusrin̅g̅putihin̅g̅mata, marajapati‐hanrusrin̅g̅habāngin̅g̅mata, banaspatihanrusrin̅g̅kuni

Leaf 18

aji-pangasih 18.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭘ 18B] ᭑᭘ ᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬋᬗᬶᬂᬫᬢ᭞ᬇᬓᬶᬢᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬭᬶᬓᬧᬥᬤᬾᬯᬳᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ ᬲᬓᬶᬂᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸᬭᬵᬱ᭄ᬬᬫᬸᬓ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬯᬾᬳᬦᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬲᬓᬶᬂᬮᬮᬢ᭟ᬫᬸᬯᬄᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬸᬗ᭄ᬕᬵᬳᬯᭂᬢᬸᬲᬳᬦᬦ᭄ᬯᬓ ᬩᬾᬄᬓᭀᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬭᬵᬕᬦᬾᬳᬫᬃᬕ᭄ᬕᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬗᬸᬦᬶ᭟ᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄‌ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬧᬢᬦ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ ᬅᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬳᬩᬵᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᭀᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧᬫᬗ᭄ᬕᬳᬦ᭄ [᭑᭑ 19A] ᬓᬸᬦᬶᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬉᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬩᬳᬸᬓᬶᬯᬇᬋᬂᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬐᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬳᬦ᭄ᬥᬥᬢ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬬᬸ ᬯᬾᬭ᭟ᬇᬓᬶᬚᬚᬕᬵᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬇᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭ᭞ᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬧᬧᬸᬲᬸᬄ᭞ᬪᬝᬵᬳᬭᬇᬰ᭄ᬯᬭᬧᬕᬸ᭠ ᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬸᬂᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬗ᭄ᬧᬶᬮᬦ᭄᭞ᬪᬝᬵ᭠ ᬭᬫᬳᬤᬾᬯᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬳᬸᬄ᭟ᬫ᭠ᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬲᭀᬘ᭞
Auto-transliteration
[18 18B] 18 ngin̅g̅mata, banaspatirājahanrusrin̅g̅hir̥ĕngin̅g̅mata, ikitatungguhakna, wusmungguḥhirikapadhadewahanāmr̥ĕtta, sakin̅g̅windhurāṣyamuka, maliḥrin̅g̅tinghalwehanāmr̥ĕttasakin̅g̅lalata. muwaḥyansiralunggāhawĕtusahananwaka beḥkonhangrakṣarāganehamar̀ggarin̅g̅mar̀gganenguni. hanggapatirin̅g̅har̥ĕprin̅g̅prapatanputiḥrupanya, aḥ, swaranya. mrajapatirin̅g̅bahutĕngĕnhabān̅g̅rupanya, toḥswaranya. banaspatirin̅g̅hungkur̀pamanggahan [11 19A] kunin̅g̅rupanya, uḥswaranya. banaspatirājabahukiwa'ir̥ĕn̅g̅rupanya, aiḥswaranya, kahandhadhat'hiki, hayu wera. ikijajagān, ma, iḥhanggapatimañjingaknasira, rin̅g̅cangkĕmhanrusrin̅g̅papusuḥ, bhaṭāhara'iśwarapagu‐ stiyanta, rarishisĕpkangin. maliḥmantra, iḥmrajapatimañjingaknasirarin̅g̅hirun̅g̅hanrusrin̅g̅hungpilan, bhaṭā‐ ramahadewagustiyanta, rarishisĕpkahuḥ. ma‐liḥmantra, iḥbanaspatimañjingaknasirarin̅g̅soca,

Leaf 19

aji-pangasih 19.jpeg

Image on Archive.org

[᭑᭙ 19B] ᭑᭙ ᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬪᬝᬵᬭᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᬚ᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶ ᬭᬭᬶᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬸ᭞ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬧᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬬᬦ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬓᭂᬮᭀᬤ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᬾᬳᬓ᭄ᬦᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬫ᭞᭠ ᬇᬄᬅᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬯᬾᬄᬲᬶᬭᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬇᬓᬶᬢᬤᬄ ᬲᬚᬶᬦᬶᬭ᭞ᬢᬳᬸᬭᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬯᬤ᭄ᬯᬓᬵᬮᬦᬶᬭᬓᬩᬾᬄ᭞ᬇᬓᬶᬫᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬲᭂᬧ᭄ᬩᬬᬸᬦ᭄ᬢᬓᬮᬶᬄ᭞ᬰᬩ᭄ᬥᬦ᭄ᬬ᭞ᬅᬄ᭞᭠ [᭒᭐ 20A] ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭀᬜ᭄ᬘᬶᬦᭂᬦ᭄ᬲᬧ᭄ᬭᬳᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬢ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬯᭂ᭠ᬢ᭄ᬯᬓᭂᬦᬭᬶᬂᬘᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬓᬢᬸᬂᬢᬸᬗᬶᬂᬚᬶᬳ᭄ᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬫᬾᬢ᭄ᬳᭀ ᬮᬲᬓ᭄ᬦᬭᬶᬂᬲᭂᬮᬦᬶᬂᬮᬮᬢ᭞ᬭᬶᬂᬩᬳᬸᬓᬶᬯᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ ᬫᬸᬯᬄᬭᬶᬂᬳᬸᬮᬸᬦᬶᬂᬧᬓᬸᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬗᭀᬮᬾᬲᬂ᭞ᬒᬁ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ ᭞ᬇᬄᬳᬗ᭄ᬕᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄᭞ᬇᬄᬫ᭄ᬭᬚᬧᬢᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂ ᬓᬶᬸᬯᬶᬸᬢᭂᬗᭂᬦ᭄᭞ᬇᬄᬩᬦᬲ᭄ᬧᬢᬶᬭᬵᬚᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬭᬶᬂᬳᬸᬭᬶ᭞ᬳᬧᬂᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢ᭄ᬦ᭞ᬚᬕᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬧᭀᬫ᭞ᬳ
Auto-transliteration
[19 19B] 19 hanrusrin̅g̅hati, bhaṭārabrāhmapagustiyanta, rarishisĕpkaja. maliḥmantra, iḥbanaspatirāja, mañjingaknasi rarin̅g̅kar̀ṇnahanrusrin̅g̅hampru, bhaṭārawiṣṇupagustiyanta, rarishisĕpkĕlod, wusmangkanawehaknamr̥ĕtta, ma, ‐ iḥanggapati, mrajapati, banaspati, banaspatirāja, mangkehingsunhaweḥsirāmr̥ĕtta, ikitadaḥ sajinira, tahuraknarin̅g̅wadwakālanirakabeḥ, ikimr̥ĕtta, rarishisĕpbayuntakaliḥ, śabdhanya, aḥ, ‐ [20 20A] rariskoñcinĕnsaprahasuwenta, wusmangkanawĕ‐twakĕnarin̅g̅cangkĕm, katun̅g̅tungin̅g̅jihwa, rarishamet'ho lasaknarin̅g̅sĕlanin̅g̅lalata, rin̅g̅bahukiwatĕngĕn muwaḥrin̅g̅hulunin̅g̅pakun̅g̅, mantrangolesan̅g̅, oṁ, maliḥmantra , iḥhanggapati, mungguḥsirarin̅g̅har̥ĕp, iḥmrajapati, mungguḥsirarin̅g̅kiwa, iḥbanaspatimungguḥsirarin̅g̅ k̶w̶tĕngĕn, iḥbanaspatirājamungguḥsirarin̅g̅huri, hapan̅g̅priyatna, jaganĕnhingsun, poma, ha

Leaf 20

aji-pangasih 20.jpeg

Image on Archive.org

[᭒᭐ 20B] ᭒᭐ ᬚᬯᬾᬭ᭟ᬢᭂᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ᬇᬓᬶᬧᬗᬰᬶᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬯᬂᬳᬕᬸᬂᬲᬵᬫᬧ᭄ᬢ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬹᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬷᬦᬳᬗ᭄ᬕᬭᬓᬲᬶᬄᬚᬸ ᬮᬸᬂᬯᬗᬶ᭞ᬢᬾᬓᬤᬰᬫᬶᬂᬧᭀᬰ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬰᬓᬯᬃᬱ᭞᭑᭙᭑᭓᭞ᬤᬾᬓᬶᬧᬡ᭄ᬤᬾᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬉᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬕ᭄ᬬᬜᬃ ᭟᭐᭟
Auto-transliteration
[20 20B] 20 jawera. tĕlas. 0. ikipangaśiḥsan̅g̅hyan̅g̅tawan̅g̅hagun̅g̅sāmapta, puputsinūrātrin̅g̅dīnahanggarakasiḥju lun̅g̅wangi, tekadaśamin̅g̅pośya, hiśakawar̀ṣa 1913 dekipaṇdekĕtuturip, pĕtak, gyañar̀ . 0.

Leaf 21

aji-pangasih 21.jpeg

Image on Archive.org